Розробка заходів щодо нормалізації параметрів мікроклімату в приміщенні

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»

практичного заняття № 4

на тему:

«Розробка заходів щодо нормалізації параметрів

мікроклімату в приміщенні»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

з дисципліни «Охорона праці» та «Основи охорони праці»

 студентки групи Ф-12

Яремко Дарії

2015

Контрольні запитання.

1. Що розуміють під виробничим мікрокліматом ?

2.З'ясувати вплив параметрів мікроклімату на організм користувача комп’ютерної техніки.

3.За яких мікрокліматичних умов в організмі працівників, завдяки терморегуляції, підтримується  постійна температура тіла ?

4.Які значення параметрів мікроклімату мають забезпечуватися у виробничих приміщеннях та робочих місцях з ВДТ та ПК в теплий період року ?

5.Які значення параметрів мікроклімату мають забезпечуватися у виробничих приміщеннях та робочих місцях з ВДТ та ПК в холодний період року ?

6.Запропонувати комплекс заходів щодо нормалізації параметрів мікроклімату на робочих місцях, обладнаних комп’ютерною технікою.

1. Що розуміють під виробничим мікрокліматом ?

Мікроклімат виробничих приміщень - це сукупність параметрів повітря у виробничому приміщенні, які діють на людину у процесі праці, на його робо-чому місці, у роб зоні.Робоче місце - територія постійного або тимчасового знаходження людини у процесі праці.Робоча зона - частина простору робочого місця, обмежене по висоті 2 м від рівня підлоги.Параметри мікроклімату:1) температура повітря Т, 0С;2) відносна вологість Y, %;3) швидкість руху повітря V, м\с.Значні коливання параметром мікроклімату можуть привести до порушення терморегуляції організму (здатність організму утримувати постійну темпе-ратуру), що приводить до порушення системи кровообіг, загальної слабкості і т.п.2. З'ясувати вплив параметрів мікроклімату на організм користувача комп’ютерної техніки.

 Параметри мікроклімату нормуються в залежності від: періоду року; категорії робіт; технологічного процесу.

Для нормування параметрів мікроклімату календарний рік поділяється на два періоди:

– холодний період – період року, коли середньодобова температура зовні приміщення нижча за +10ºС;

– теплий – коли середньодобова температура зовні приміщення становить +10ºС і вище.

За важкістю та енерговитратами роботи класифікують на такі категорії:

І категорія – легка, роботи, що виконуються сидячи (І а), стоячи, або пов’язані із ходьбою, але не потребують систематичного напруження або піднімання та перенесення вантажів (І б); енерговитрати за таких робіт відповідно складають 105…140 Дж/с (І а) та 138…174 Дж/с (І б). Це роботи користувачів комп’ютерів, основні процеси точного приладобудування.

ІІ категорія – роботи середньої важкості, що виконуються сидячи, стоячи, або пов’язані із ходьбою, але не потребують перенесення вантажів (ІІ а) та роботи, пов’язані із ходьбою і перенесенням вантажів вагою до 10 кг (ІІ б); енерговитрати відповідно складають 175…232 Дж/с (ІІ а) та 232…290 Дж/с (ІІ б). Це роботи у механоскладальних, механічних цехах.

ІІІ категорія – важкі роботи, пов’язані з перенесенням вантажів, вагою понад 10 кг і систематичним напруженням; енерговитрати – більше 290 Дж/с. Це роботи у ковальських цехах з ручною ковкою, немеханізовані роботи у ливарних цехах тощо.

3. За яких мікрокліматичних умов в організмі працівників, завдяки терморегуляції, підтримується  постійна температура тіла ?

Нормальна життєдіяльність людини вагомо залежить від умов зовнішнього середовища, зокрема виробничого. Адже в процесі трудової діяльності на організм людини чиниться своєрідний “тиск” несприятливими виробничими факторами, що прямо чи опосередковано впливають на її здоров’я та працездатність. Серед виробничих факторів прийнято розрізняти небезпечні та шкідливі.

Небезпечний виробничий фактор – виробничий фактор, дія якого за певних умов може призвести до травм або іншого раптового погіршення здоров’я працівника./p>

Шкідливий виробничий фактор – виробничий фактор, вплив якого може призвести до погіршення стану здоров’я, зниження працездатності працівника.

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори за природою дії поділяються на такі групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.

До фізичних небезпечних та шкідливих виробничих факторів належать: рухомі машини та механізми; пересувні частини виробничого устаткування; підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони; підвищена чи понижена температура поверхонь устаткування, матеріалів чи повітря робочої зони; підвищений рівень шуму, вібрацій, інфразвукових коливань, ультразвуку, іонізуючих випромінювань, статичної електрики, електромагнітних випромінювань, ультрафіолетової чи інфрачервоної радіації; підвищені чи понижені барометричний тиск, вологість, іонізація та рухомість повітря; небезпечне значення напруги в електричному колі; підвищена напруженість електричного чи магнітного полів; відсутність чи нестача природного світла; недостатня освітленість робочої зони; підвищена яскравість світла; пряме та відбите випромінювання, що створює засліплюючу дію.

До хімічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів належать хімічні речовини, які за характером дії на організм людини поділяються на:

– загальнотоксичні, що викликають отруєння всього організму;

– подразнюючі, що викликають подразнення дихального тракту та слизових оболонок;

– сенсибілізуючі, що діють як алергени;

– канцерогенні, що викликають ракові захворювання;

– мутагенні, що призводять до змін наслідкової інформації;

– такі, що впливають на репродуктивну (дітонароджувальну) функцію.

4.Які значення параметрів мікроклімату мають забезпечуватися у виробничих приміщеннях та робочих місцях з ВДТ та ПК в теплий період року ?

У виробничих приміщеннях на робочих місцях з ВДТ мають забезпечуватись оптимальні значення параметрів мікроклімату: температури, відносної вологості й рухливості повітря (ГОСТ 12.1.005-88, СН 4088-86).Табл1.

Період рокуКатегорія робіт (ГОСТ 12. 1.005-88)Температура повітря, °СВідносна вологість повітря, %Швидкість руху повітря, м/сХолоднийЛегка — 1а22—2440—600,1 Легка — 1621—2340—600,1ТеплийЛегка — Іа23—2540—600,1 Легка — 1622—2440—600,2

До категорії Іа належать роботи, що виконуються сидячи і не потребують фізичного напруження, при яких витрати енергії складають до 139 Вт, а до категорії 16 — роботи, що виконуються сидячи, стоячи або пов'язані з ходінням та супроводжуються деяким фізичним напруженням, при яких витрати енергії становлять від 140 до 174 Вт.

5. Які значення параметрів мікроклімату мають забезпечуватися у виробничих приміщеннях та робочих місцях з ВДТ та ПК в холодний період року ?

На сьогодні основним нормативним документом, що визначає параметри мікроклімату виробничих приміщень є ДСН 33.6.042-99. Вказані параметри нормуються для робочої зони - простору, обмеженого по висоті 2 м над рівнем підлоги чи майданчика, на якому знаходяться робочі місця постійного або непостійного (тимчасового) перебування працівників.

В основу принципів нормування параметрів мікроклімату покладена диференційна оцінка оптимальних та допустимих метеорологічних умов в робочій зоні в залежності від теплової характеристики виробничого приміщення, категорії робіт за ступенем важкості та періоду року.

Оптимальним (комфортним) вважаються такі умови праці, за котрих має місце найвища працездатність і хороше самопочуття. Допустимі мікрокліматичні умови передбачають можливість напруженої роботи механізму терморегуляції, що не виходить за межі можливостей організму, а також дискомфортні відчуття.

6. Запропонувати комплекс заходів щодо нормалізації параметрів мікроклімату на робочих місцях, обладнаних комп’ютерною технікою.

Створення оптимальних метереологічних умов у виробничих приміщеннях є складною задачею, вирішити яку можна наступними заходами та засобами:

Удосконалення технологічних процесів та устаткування.

Впровадження нових технологій та обладнання, які не пов язані з неохідністю проведення робіт в умовах інтенсивного нагріву дасть можливість зменшити виділення тепла у виробничі приміщення. Наприклад, заміна гарячого способу обробки металу - холодним, нагрів полум'ям - індуктивним, горнових печей - тунельними.

Раціональне розміщення технологічного устаткування.

Основні джерела теплоти бажано розміщувати безпосередньо під аераційним ліхтарем, біля зовнішніх стін будівлі і в один ряд на такій відстані один від одного, щоб теплові потоки від них не перехрещувались на робочих місцях. Для охолодження гарячих виробів необхідно передбачити окремі приміщення. Найкращим рішенням є розміщення тепловипромінюючого обладнання в ізольованих приміщеннях або на відкритих приміщеннях або на відкритих ділянках.

Автоматизація та дистанційне управління технологічними процесами.

Цей захід дозволяє в багатьох випадках вивести людину із виробничих зон, де діють несприятливі фактори, (наприклад, автоматизоване завантаження печей в металургії, управління розливом сталі).

Раціональна вентиляція, опалення та кондиціювання повітря.

Вони є найбільш розповсюдженими способами нормалізації мікроклімату у виробничих приміщеннях. Так зване повітря та водоопалення широко використовуються у боротьбі з перегріванням робітників в гарячих цехах.

.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Praktichna_Robota_4.doc

Praktichna_Robota_4.doc
Размер: 39.5 Кб

.

Пожаловаться на материал

Практичне заняття на тему: «Розробка заходів щодо нормалізації параметрів мікроклімату в приміщенні» з дисципліни «Охорона праці» та «Основи охорони праці»

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Нейропсихология. Лекции

Нейропсихология: теоретические основы и практическое значение. Мозговая организация зрительного, слухового восприятия. Третичные зоны коры и организация симультанных синтезов. Лекция по дисциплине Нейропсихология

Оцінка туристичного потенціалу Природного заповідника «Медобори»

Залікова робота. Напрям “Туризм”. Загальна характеристика природного заповідника. Природні та історико-культурні туристичні ресурси парку. Туристична інфраструктура і туристичні заняття у парку. Перспективи розвитку рекреації

Управление образованием Администрации города Юрги

О проведении городского заочного конкурса социальной рекламы «От нас, не видевших войну»

Питання модульного тестового контролю з історії української культури

Орієнтовні питання модульного тестового контролю з історії української культури для студентів

Розробка бізнес-плану підприємства

Курсова робота. Загальна характеристика підприємства: галузева приналежність та вид діяльності, виробнича структура і матеріально-технічна база підприємства.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok