Розробка комплексу профілактичних заходів медичної, психофізичної і психогігієнічної реабілітації для працівників, що працюють з комп’ютером

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»

Практична робота   №3

на тему:

                «Розробка комплексу профілактичних заходів медичної,

психофізичної і психогігієнічної реабілітації для працівників,

що працюють з комп’ютером »

                 з дисципліни «Охорона праці» та «Основи охорони праці»

                                      студентки  групи Ф-12

Яремко Дарії

2015

. Контрольні запитання:

1. Які бувають медичні огляди?

2. Які продукти є основою для профілактичного харчування?

3. З’ясувати вправи для зняття напруження, що нагромаджуються в м’язах кистей рук та шиї.

4. З’ясувати вправи, які рекомендуються проводити під час перерв у роботі для зняття напруження, що накопичується в м’язах рук, спини та ніг.

5. З’ясувати вправи для очей.

6. Як необхідно проводити самомасаж очей?7. З’ясувати вправи для зняття психофізіологічного розвантаження.

1. Які бувають медичні огляди?

У статті 17 Закону «Про охорону праці» зазначається, що роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попередньогоі періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників відповідно до наказу МОЗ про “Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій” за № 246 вiд 21.05.2007.Роботодавець має право притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.Проходження  обов'язкових медоглядів працівниками пов’язана, перш за все, із турботою про їх здоров'я. Але варто зазначити, що обов'язковими медогляди є не для всіх працівників.Медичний огляд обов'язковий для працівників, зайнятих на важких роботах; на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці; на роботах для виконання яких необхідний професійний добір.Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників міститься у додаток 4 до Порядку № 246.Крім того, щорічному медогляду підлягають всі особи, віком до 21 року – незалежно від професії і виду робіт. Перелік робіт, для виконанні яких є обов'язковим попередній медичний огляд працівників можна знайти в додатку 5 до Порядку № 246.

До таких робіт належать:1. усі види підземних робіт;2. робота в кесонах, барокамерах, замкнутих просторах;3. водолазні роботи;4. роботи на висоті, верхолазні роботи, роботи пов’язані з підйомом на висоту;5. роботи по обслуговуванню діючої електроустановки напругою до і вище 1000 В та виконання в них оперативних переключень, налагоджувальних, монтажних робіт та високовольтних випробувань, роботи під напругою в електроустановках до і вище 1000 В, роботи пов’язані з діючим енергетичним обладнанням; 6. роботи, пов’язані з застосуванням вибухових матеріалів, роботи у вибухо- та вогненебезпечних виробництвах;7. роботи, виконання яких передбачає носіння вогнепальної зброї;8. аварійно-рятувальні роботи та роботи по гасінню пожеж;9. роботи, пов’язані з управлінням наземним, підземним, повітряним та водним транспортом;

2.Які продукти є основою для профілактичного харчування?

1. Постановою Держкомпраці і Президії ВЦРПС "Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці" підприємствам надане право самостійно вирішувати питання, пов'язані з безплатної видачею працівникам молока або інших рівноцінних харчових продуктів. Основою для прийняття відповідних рішень є Перелік хімічних речовин, при роботі з якими у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів.2. У силу ст. 13 КЗпПперелікробіт і професій, якінадають право на одержання молока абоінших рівноцінних харчових продуктів, повинен затверджуватися як додаток до колективного договору.3. Постановою "Про порядок забезпеченнябезплатноївидачі молока аборівноцінних харчових продуктівробітникам та службовцям, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці" встановлені такі умови безплатної видачі працівникам молока абоінших рівноцінних харчових продуктів:

а) молоко видається по 0,5 літра за зміну, незалежновідїїтривалості, у дніфактичноїзайнятостіпрацівника на роботах, пов'язаних з виробництвомабозастосуваннямхімічнихречовин, передбачених у зазначеномувищеПереліку;

б) видача і вживання молока повинні провадитися в буфетах, їдальнях або у спеціально обладнаних приміщеннях;

в) забороняється виплачувати гроші замість видачі молока, видавати молоко за одну чикільказмін наперед, за минулізміни, видавати молоко додому, замінятиіншими товарами та продуктами (крімрівноцінних - кефіру, кислого молока, мацоні). Припостійномуконтакті з неорганічнимиз'єднаннямисвинцюрекомендуєтьсязамість молока видаватикисломолочніпродукти;

г) молоко не можевидаватисяпрацівникам, якіодержуютьлікувально-профілактичнехарчування у зв'язку з особливо шкідливимиумовамипраці.

4. Працівникам, якіконтактують з неорганічнимисполукамисвинцю, передбаченавидачадодатково до молока 2 грамів пектину у виглядізбагаченихабоконсервованиххарчовихпродуктів, фруктовихсоків, напоїв, якіможуть бути заміненіфруктовими соками з м'якоттю в кількості 250 - 300 грамів. Ці харчові продукти повинні видаватися перед початком роботи.

5. Питаннявидачіпрацівникамлікувально-профілактичногохарчуваннярегулюютьсятрьоманормативними актами, затвердженимипостановоюДержкомпраці СРСР і Президією ВЦРПС. Це:

- Переліквиробництв, професій і посад, робота в якихнадає право на безплатнеодержаннялікувально-профілактичногохарчування у зв'язку з особливо шкідливимиумовамипраці (далі - Перелік);

- Раціонилікувально-профілактичногохарчування і нормибезплатноївидачівітаміннихпрепаратів (далі - Раціони);

- Правила безплатноївидачілікувально-профілактичного харчування.На підприємствах на основізазначеногоПерелікурозробляєтьсяпереліквиробництв, професій і посад, робота в якихнадає право на безплатне одержання лікувально-профілактичногохарчування у зв'язку з особливо шкідливимиумовамипраці. Такийперелікзатверджується у виглядідодатка до колективного договору.

6. Приготування і видачалікувально-профілактичногохарчування і вітамінівздійснюєтьсявідповідно до Раціонів. Лікувально-профілактичнехарчуванняготуєтьсявідповіднодоперелікупродуктів та їхкількості, зазначених у Раціонах. Заміна одних харчовихпродуктівіншимидопускаєтьсялише у винятковихвипадках у межах норм замінностіпродуктів, складенихІнститутомхарчування АМН СРСР. За умовидодержаннявстановленихРаціонами норм продуктівповинніскладатися меню-розкладки на кожен день. При цьомуможутьвикористовуватися меню-розкладки, складеніІнститутомхарчування АМН СРСР.

3. З’ясувати вправи для зняття напруження, що нагромаджуються в м’язах кистей рук та шиї.

1.Завданнявправ — датиможливістьусвідомити і запам'ятативідчуттярозслабленихм'язів за контрастом з їх напруженням.

2. Кожнавправаскладається з двох фаз — початкової (напруження) і наступної (розслаблення).3. Напруженняобраногом'язачигрупим'язівповинненаростати плавно, «скидання» напруженняздійснюєтьсярізко.4. Повільненапруженням'язівмаєсупроводжуватиповільнийглибокийвдих. Розслабленнясинхронне з вільнимповнимвидихом.5. Вправу не слідвиконуватибезпосередньо перед сном, оскільким'язовенапруженнямаєзбуджуючудію.6. Кожнавправаповторюється 2—3 рази. Виконуючизазначенівправи, треба прагнути до того, щобм'язи, які не задіюються в даний момент, булирозслаблені.«Маска подиву». Заплющитиочі. Одночасно з повільнимвдихом максимально високопідняти брови, вимовивши про себе: «М'язичоланапружені». Затримати на секунду подих і з видихомопустити брови. (Пауза 15 секунд.)«Жмурки» — вправа для очей. Зповільнимвидихом, м'якоопуститиповіки. Вдихаючиповітря, поступовонарощуватинапруженням'язів очей і, нарешті, замружитиїх так, начебто в них потрапило мило, мружитисяякнайсильніше.Вимовитипро себе: «Повікинапружені». Потім — секундназатримкаподиху, вільнийвидих і розслабленням'язівповік. Залишаючиповікиопущеними, вимовитипро себе: «Повікирозслаблені».«Обурення» — вправа для носа. Округлитикрила носа і напружитиїх, начебтовидуже сильно чимосьобурені, зробитивдих і видих. Вимовитипро себе: «Крила носа напружені». Зробитивдих, на видихурозслабитикрила носа. Вимовившипро себе: «Крила носа розслаблені».«Маска поцілунку». Одночасно з вдихомпоступовостискати губи, начебто для поцілунку, довести цезусиллядомежі і зафіксуватийогоповторюючи: «М'язи рота напружені». На секунду затриматиподих, з вільнимвидихомрозслабитим'язи. Вимовити: «М'язи рота розслаблені».«Маска сміху». Злегкапримружитиочі, на вдихупоступовопосміхнутисянастільки широко, наскількицеможливо. На видихурозслабитинапруженім'язиобличчя. Повторитивправукількаразів.«Маска невдоволення». З вдихомпоступовостискатизуби, щільнозімкнути губи, напружитим'язипідборіддя й опустити кути рота — зробити маску невдоволення, зафіксуватинапруження. Вимовитипро себе: « Щелепистиснуті, губи напружені». Звидихомрозслабитим'язиобличчя — розімкнутизуби. Вимовитипро себе: «М'язиобличчярозслаблені».Післядеякоготренування легко вдаєтьсяподумкикеруватирозслабленнямвсіхмімічнихм'язів.

4. З’ясувати вправи, які рекомендуються проводити під час перерв у роботі для зняття напруження, що накопичується в м’язах рук, спини та ніг.

Попередня інструкція. Перш, ніж почати займатися, знайдіть спокійне місце з м'яким осевітленням. Сядьте в зручне крісло, звільніться від одягу, що стискає вас, від пасків, що жмуть, краваток, важкого верхнього одягу, тісного взуття. Зніміть годинник, окуляри чи контактні лінзи...Система релаксаційних вправ припускає напругу, з наступним розслабленням кожної групи м'язів протягом , 5 секунд, що повторюється двічі. Відчуття розслаблення м'язів легше досягти і відчутті у порівнянні з напругою. Однак, якщовипочуваєтенадлишковенапруження в м'язі, можназбільшитикількістьскороченьм'язовихгруп до семи разів. Вартопам'ятати, щом'язованапруганетотожнам'язовому болю чиіншимнеприємнимвідчуттям: мимовільномутремтінню, посмикуванню і інше. У цихвипадкахвартознизитирівеньдовільногоскороченнячи просто відмовитисявідвправи. Якщовихочетерозслабити все тіло, то на це буде потрібноблизько 20 хвилин. Можнаскоротити час, релаксуючименшукількістьм'язовихгруп. І, нарешті, під час виконаннявправ не затримуйтеподих. Дихайте нормально, або, якщоцезручніше, вдихайтепід час напруження і видихайте при розслабленнім'язів. Основнаінструкція. Тепервиготові до поступовогорозслабленнябільшостім’язовихгруп для того, щобдосягнути стану загальноїрелаксації. Розташуйтеся, як можназручніше, нехай ніщо вас не обмежує... Закрийтеочі. Почнемо з того, щозвернемоувагу на вашподих. Подих – це метроном нашоготіла. Тож давайте подивимося, як працюєцей метроном. Стежтеуважно, як повітряпотрапляє в ніздрі і далі проходить у легені. Під час того, як вивдихаєте, живіт і груднакліткарозширюються, при видиху вони звужуються. Зосередьтеся па нашомуподиху... (Пауза 30 секунд.) Вкожномувипадку, коли ми будемофокусуватиувагу на певнійм'язовійгрупі, перед початком виконаннявправи я дам докладніпоясненнящодо того, як її треба робити. Тому не починайте вправи перш, ніж я скажу: «Готові? Почали!». 

.5. З’ясувати вправи для очей.

Коли очівтомилися, відразупотрібноробититаківправи:1. Заплющитиміцноочі, а потімрозплющитиїх. Повторитицювправу 4-6 разів.2. Погладжуванняповікпротягом 1 хв. кінчиками (подушечками) пальців.3. Коловірухиочима вниз. Повторитивправу 10 разів.4. Витягнути вперед руку. Стежитипоглядом за нігтемпальця, повільнонаближаючийого до носа, а потім так само, повільновідсуваючи назад. Повторити вправу 5 разів.5. Подивитися у вікно, знайтинайвіддаленішу точку і затримати на нійпоглядпротягом 1 хв.6. На шибкунаклеїтичорний квадратик, що за розмірамивідповідаєклітинцішкільногозошита. Прикрившиодне око рукою - ЗО с дивитися на цей квадратик з відстані ЗО см, а потім на ЗО с переводитипоглядудалину, за вікно, Вправу треба повторювати 2-3 рази в день по 4-5 хв. кожним оком.7. Поводитиочима за годинниковоюстрілкою. Вправуроблять 2-3 рази на день, потімпоступовозбільшують до 12-15.

6. Як необхідно проводити самомасаж очей?

1. Постукування кінчиками пальців по голові.2. Розчісування пальцями від чола до потилиці.3. М’яке пощипування брів від перенісся до скронь.4. Обертальні рухи до носа відз овнішніх куточків  очей.5. Розтерти долоні до відчуття тепла і прикласти їх до очей.6. В. п. сидячи. Міцно заплющити очі на 3-5 секунд, а потім розплющити їх на 3-5 с (6-8 разів).7. В. п. - сидячи. Швидко моргати впродовж 1-2 хв. (моргати під час читання).8. Трьома пальцями кожної руки легко натиснути на верхнє повіко, через 1-2 с зняти пальці з повіки (3-4 рази).

7. З’ясувати вправи для зняття психофізіологічного розвантаження.

При проведенні сеансів психофізіологічного розвантаження рекомендується використовувати деякі елементи методу аутогенного тренування, який ґрунтується на свідомому застосуванні комплексу взаємопов'язаних прийомів психічної саморегуляції й виконанні нескладних фізичних вправ зі словесним самонавіюванням. Головна увага при цьому приділяється набуванню й закріпленню навичок м'язового розслаблення (релаксації).У рекомендованому сеансі, який має проводитися у кімнаті психофізіологічного розвантаження з відповідним інтер'єром та кольоровим оформленням, виділяють такі три періоди, або фази:Перший — абстрагування працівників від виробничої обстановки — відповідає фазі залишкового збудження. Звучить повільна мелодійна музика, пташиний спів. Обравши зручну позу, працівники адаптуються і психологічно готуються до наступних періодів. Другий — заспокоєння — відповідає фазі відновлювального гальмування. Пропонується показ фото слайдів із зображеннями квітучого лугу, березового гаю, гладенької поверхні ставка тощо. Через навушники транслюється спокійна музика, і на її фоні не гучно, повільно висловлюються заспокійливі формули аутогенного тренування (тричі):"Я  повністю розслаблений, спокійний";"Моє дихання рівне, спокійне";"Моє тіло важке, гаряче, розслаблене, я абсолютно розслаблений, чоло холодне, голова легка".Як функціональне освітлення застосовують зелене світло. Яскравість світла має поступово знижуватися впродовж періоду заспокоєння, а наприкінці його світло вимикається зовсім на 1—2 хв. Екран теж гасне.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Практична робота з дисципліни «Охорона праці» та «Основи охорони праці»

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Управленческий консалтинг, информационные технологии и управление знаниями

Развитие информационных технологий Консалтинг и информационные технологии Развитие консалтинга в сфере информационных технологий в России Управление знаниями Внедрение систем управления знаниями

The_Sundial by Shirley Jackson— СОНЯЧНИЙ ГОДИННИК

Защитное слово. Защита выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа на тему «Формирование самооценки как условие повышения интереса младшего школьника к урокам»

Принципы функционирования ГИС

Функциональные задачи, решаемые в ГИС. Системы сбора геопространственных данных. Системы представления картографических данных в ГИС

Геологическая деятельность поверхностных вод

Деятельность временных русловых потоков. Меры сдерживания карста. Временные горные потоки. Поверхностные текучие воды.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok