Документознавство

Академія рекреаційних технологій і права

Кафедра туризму та соціальних комунікацій

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

Методичні рекомендації до самостійної та

індивідуальної роботи студентів напряму підготовки 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

Луцьк – 2015

вступ

Самостійна та індивідуальна робота є основою навчання у вищій школі. Це особлива форма навчальної діяльності, спрямована на формування самостійності студентів і засвоєння ними сукупності знань, вмінь, навиків, що здійснюється за умови запровадження відповідної системи організації всіх видів навчальних занять.

Мета самостійної та індивідуальної роботи студентів двоєдина: формування самостійності як риси особистості і засвоєння знань, умінь, навиків.

Самостійна робота студентів – це основна форма організації навчання, яка включає різноманітні види індивідуальної і колективної навчальної діяльності та здійснюється на аудиторних та позааудиторних заняттях з урахуванням індивідуальних особливостей і пізнавальних можливостей студентів під керівництвом викладача або без його безпосередньої участі. А метою СРС є не тільки формування у студентів уміння самостійно поповнювати свої знання та вільно орієнтуватися у потоці наукової інформації, а й формування активності та самостійності як необхідної умови для подальшого самонавчання.

Контроль виконання завдань проводиться у вигляді або співбесіди (опитування), або перевірки конспекту чи реферату. Якщо завдання не можна вважати прийнятим, співбесіда (перевірка конспекту чи реферату) проводиться повторно під час консультацій.

Отже, для організації самостійної роботи студентів згідно з вимогами Болонського процесу необхідно виконувати такі умови: 1) володіння студентами вміннями та навичками самостійної навчальної діяльності; 2) формування у студентів потреби й інтересу до самостійної роботи; 3) врахування індивідуальних особливостей студентів під час визначення завдань для самостійної роботи; 4) урахування групових особливостей студентів (рівень інтелектуального розвитку, провідний тип темпераменту, мотив навчальної діяльності і т.п.); 5) грамотне керівництво самостійною роботою студентів і надання вчасної допомоги для усунення недоліків. 

Самостійна робота студентів з дисципліни «Документознавство» повинна забезпечити:

Системність знань та засобів навчання;

Володіння розумовими процесами;

Мобільність і критичність мислення;

Володіння засобами обробки інформації;

Здібність до творчої праці.

Одним із головних аспектів організації самостійної роботи є розробка форм і методів організації контролю за самостійною роботою студентів.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять.

Контроль самостійної роботи студентів включає:

перевірку конспекту;

перевірку рефератів;

співбесіда (опитування).

Зміст СРС з дисципліни «Документознавство» складається з таких видів роботи:

1) підготовка до аудиторних занять – лекцій та практичних робіт;

2) самостійне опрацювання матеріалу навчальної дисципліни, запропонованого викладачем, згідно з навчально-тематичним планом;

3) виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань;

4) підготовка до тестового контролю та екзамену.

Тематика самостійної роботи

Самостійна робота 1. Становлення визначення поняття і терміна «документ».

План

Поширення тлумачення поняття «документ» як письмового свідчення, доказу в Давній Греції та Давньому Римі.

Роль давньогрецьких філософів (Платон, Аристотель), істориків (Геродот, Ксенофонт) для накопичення уявлень, емпіричних знань про документ.

Документ в епоху Середньовіччя.

Роль середньовічних університетів у розвитку нового ставлення до документа як об’єкта дослідження.

Розвиток традиції дослідження інформаційної складової документа.

Нагромадження знань про документ за часів Відродження та Реформації.

Еволюція реквізитів, ознак, властивостей документа у XIX ст.

Література:

Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХII (Зі змінами, внесеними згідно із Законами України від 6 квітня 2000 р. № 1642-III; від 7 лютого 2002 р. № 3047-III; від 3 квітня 2003 р. № 676-IV; від 18 листопада 2003 р. № 1268-IV; від 11 травня 2004 р. № 1703-IV; від 23 червня 2005 р. № 2707-IV) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:/zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/lows/main.cgi. ‒ Назва з екрана.

Видання. Основні види. Терміни та визначення : ДСТУ 3017-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 58 с.

Державна уніфікована система документації. Основні положення. – ДСТУ 3843-99. – [Чинний від 2000-06-01]. – К. : Держстандарт України, 2000. – 54 с.

Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення: ДСТУ 2392-94. – [Чинний від 1995-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1994. – 53

Комова М. В. Документознавство : навч. посіб. / М. В. Комова. – Львів-Київ : Тріада плюс, Алерта, 2007. – 296 с.

Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / УДНДІАСД; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К., 2000. – 162 с.

Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 7-е изд., перераб. и доп. – К. : Т-во Знання , КОО, 2006. – 460 с.

Ларьков Н. С. Документоведение : учеб. пособ. / Н. С. Ларьков. – М. : Восток-Запад, 2006.– 427 с.

Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Ліра-К, 2008. – 395 с.

Швецова-Водка Г. Документознавство : навч. посіб. / Г. Швецова-Водка. – К: Знання, 2007. – 398 с.

http://dilo.kiev.ua/books_documentation.html

http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Dokumentoznavstvo/index.html

Самостійна робота 2. Системи документування та їх еволюція. Розвиток носіїв інформації

План

Прадокументи.

Матеріальна основа прадокументів.

Первісні способи закріплення інформації.

Інформаційні можливості перших документів.

Найдавніші документи Месопотамії.

Найдавніші документи Стародавнього Єгипту.

Найдавніші документи Стародавнього Китаю.

Найдавніші документи Античного світу: особливості фіксації інформації, тематика, структура.

Складання перших уявлень про значення документа для розвитку суспільства та держави.

Класифікація знаків.

Література:

Комова М. В. Документознавство : навч. посіб. / М. В. Комова. – Львів-Київ : Тріада плюс, Алерта, 2007. – 296 с.

Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 7-е изд., перераб. и доп. – К. : Т-во Знання , КОО, 2006. – 460 с.

Ларьков Н. С. Документоведение : учеб. пособ. / Н. С. Ларьков. – М. : Восток-Запад, 2006.– 427 с.

Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Ліра-К, 2008. – 395 с.

Швецова-Водка Г. Документознавство : навч. посіб. / Г. Швецова-Водка. – К: Знання, 2007. – 398 с.

Брайчевський М. Походження слов’янської писемності / М. Брайчевський // Книжник. – 1992. – № 2. – С. 45

Зиновьева Н. Б. Документоведение : учеб.-метод. пособ. / Н. Зиновьева. – М. : ИПО Профиздат, 2001. – 208 с.

Ілюшенко М. П. Документознавство. Документ і системи документації / М. П. Ілюшенко, Т. В. Кузнецова, Я. З. Лівшиц. – К. : Знання, 1998.

Отле П. Библиотека, библиография, документация: Избранные труды пионера информатики / Рос. гос. б-ка; Пер. с англ. и франц. Р. С. Гиляревского и др.; Предисл., сост., коммент. Р. С. Гиляревского. – М. : ФАИР-ПРЕСС, Пашков дом, 2004. – 350 с.

Швецова-Водка Г. Типологія документа : навч. посіб. для студ. ін-тів культури / Г. Швецова-Водка. – К. : Кн. палата України, 1998. – 80 c.

Шеремета Н. Є. Видання та документи : посібник / Н. Є. Шеремета. – Львів, 2000. – 365 с.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bdil/index.html

http://dilo.kiev.ua/books_documentation.html

Самостійна робота 3. Інформаційні та матеріальні складові документа. Комунікаційні можливості документа

План

Документальна комунікаційна система та її підсистеми: атрибутивна, функціональна.

Поняття «документальний потік», «документальний масив». Функціонування документів у суспільстві.

Документальні потоки та масиви в структурі життєвого циклу документа.

Документальні потоки та масиви як результат документогенезу. Основні закономірності функціонування документальних потоків і масивів.

Особливості функціонування документальних потоків і масивів на етапах документорозповсюдження.

Література:

Видання. Основні види. Терміни та визначення : ДСТУ 3017-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 58 с.

Державна уніфікована система документації. Основні положення. – ДСТУ 3843-99. – [Чинний від 2000-06-01]. – К. : Держстандарт України, 2000. – 54 с.

Комова М. В. Документознавство : навч. посіб. / М. В. Комова. – Львів-Київ : Тріада плюс, Алерта, 2007. – 296 с.

Кушнаренко Н. Н. Документоведение : Учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 7-е изд., перераб. и доп. – К. : Т-во Знання , КОО, 2006. – 460 с.

Ларьков Н. С. Документоведение : Учеб. пособ. / Н. С. Ларьков. – М. : Восток-Запад, 2006.– 427 с.

Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Ліра-К, 2008. – 395 с.

Швецова-Водка Г. Документознавство : навч. посіб. / Г. Швецова-Водка. – К: Знання, 2007. – 398 с.

Воробьев Г. Г. Документ : информационный аналіз / Г. Г. Воробьев. – М.: Наука, 1973. – 255 с.

Документ в коммуникации и восприятии : Лекции по курсу «Документоведение» Зиновьева Н. Б., и др. – Краснодар, 1995. – 58 с.

Зиновьева Н. Б. Документоведение : учеб.-метод. пособ. / Н. Зиновьева. – М. : ИПО Профиздат, 2001. – 208 с.

Ілюшенко М. П. Документознавство. Документ і системи документації / М. П. Ілюшенко, Т. В. Кузнецова, Я. З. Лівшиц. – К. : Знання, 1998.

Швецова-Водка Г. Документ і книга в системі соціальних комунікацій / Г. Швецова-Водка / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2001. – 438 с.

http://dilo.kiev.ua/books_documentation.html

http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Dokumentoznavstvo/index.html

http://dilovod.com.ua/publ/statti/dokumentoznavstvo_jak_integrovana_naukova_disciplina_sferi_informacijnoji_dijalnosti/4-1-0-559

Самостійна робота 4. Розвиток класифікації документів

План

Варіанти розбудови класифікаційних схем документів (ієрархічна, дихотомічна, фасетно-блочна, змішана).

Змістовні класифікації документів: предметна, систематична, ієрархічна, фасетна, змішана та ін.

Формальні класифікації документів: алфавітна, мовна, хронологічна, форматна та ін.

Класифікація документів за рівнем узагальнення інформації, характером знакових засобів фіксації інформації, призначенням для сприйняття семантичного змісту, каналом сприйняття інформації, способом документування, рівнем розповсюдження, матеріалом носія інформації, матеріальною конструкцією, регулярністю виходу у світ, місцем походження та ін.

Вплив ознак класифікації документа на формування, зберігання, використання документів.

Проблеми формування фондів електронних документів із забезпечення установи технічними засобами їх сприймання, копіювання, зберігання, використання.

Література:

Комова М.В. Документознавство : навч. посіб. // М. Комова. – Нац. ун-т «Львівська політехніка», Ін-т гуманітарних і соціальних наук. – Львів, К.: Тріада плюс, Алерта, 2007. – 296 с.

Кулешов С.Г. Документальні джерела наукової інформації: поняття, типологія, історія типологічної схеми / С. Г. кулешов. – К.: УкрІНТЕІ, 1995. – 190 с.

Кулешов С.Г. Документознавство: історія. Теоретичні основи / С.Г.Кулешов. – К.: ДАКККіМ, 2000. – 163 с.

Кулешов С.Г. Історична та сучасна класифікація наукових комунікацій / С.Г.Кулешов // Наука та наукознавство. – 1994. – Вип. 1–2. – С. 109–116.

Кулешов С.Г. Управлінське документознавство : навч. посіб. / С.Г.Кулешов. – К.: ДАКККіМ, 2003. – 57 с.

Кушнаренко Н.М. Документоведение : учебник / Н.Кушнаренко. – К.: Знання, 2000. – 486 с.

Палеха Ю.І. Класифікація управлінських документів в організації / Ю.І.Палеха // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвідомч. наук. збірн. – 2007. – Вип. 9. – С. 100–109.

Палеха Ю.І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю.І. Палеха., Н.О. Леміш. – К. : Ліра-К, 2009. – 395 с.

Сельченкова С. В. Переліки документів: сучасний стан, проблеми, перспективи / С. В. Сельченкова // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвід. зб. наук. праць. – К., 2003. – Вип. 6. – С. 83–90.

Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. / Г. М.Швецова-Водка. – К.: Знання, 2007. – 398 с.

Швецова-Водка Г. М. Типологія документа : навч. посіб. для студ. ін-тів культури / Г. М.Швецова-Водка. – Рівн. держ. ін-т культури. – К.: Кн. палата України, 1998. – 80 с.

http://dilovod.com.ua/publ/statti/dokumentoznavstvo_jak_integrovana_naukova_disciplina_sferi_informacijnoji_dijalnosti/4-1-0-559

Самостійна робота 5. Типологічна класифікація документів

План

Теорії класифікації, типології документів.

Поняття «групування», «систематизація», «типологія», «класифікація» документів; «рід», «вид» («підвид»), «тип» («підтип»), «клас» («підклас») документів.

Принципи типології документів.

Типологічна класифікація документів.

Типологія документів за зовнішньою формою.

Типологія документів за змістом.

Література:

1. Видання. Основні види. Терміни та визначення : ДСТУ 3017-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 58 с.

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – [Чинний від 1 липня 2005 р.]. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 32 с.

Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги : ГСТУ 55.001.98. – [Чинний від 1991-01-01] // Архіви України. – 2001. – № 1-2.

Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення: ДСТУ 2737-94. – [Чинний від 1995-07-01]. – К. : Держстандарт України, 1994. – 158 с.

Комова М. В. Документознавство : навч. посіб. / М. В. Комова. – Львів-Київ : Тріада плюс, Алерта, 2007. – 296 с.

Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 7-е изд., перераб. и доп. – К. : Т-во Знання , КОО, 2006. – 460 с.

Ларьков Н. С. Документоведение : учеб. пособ. / Н. С. Ларьков. – М. : Восток-Запад, 2006.– 427 с.

Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Ліра-К, 2008. – 395 с.

Швецова-Водка Г. Документознавство : навч. посіб. / Г. Швецова-Водка. – К: Знання, 2007. – 398 с.

Додаткова:

Зиновьева Н. Б. Документоведение : учеб.-метод. пособ. / Н. Зиновьева. – М. : ИПО Профиздат, 2001. – 208 с.

Ілюшенко М. П. Документознавство. Документ і системи документації / М. П. Ілюшенко, Т. В. Кузнецова, Я. З. Лівшиц. – К. : Знання, 1998.

Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / УДНДІАСД; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К., 2000. – 162 с.

Кулешов С. Г. Управлінське документознавство : навч. посіб. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К. : ДАКККіМ, 2003. – 57 с.

Потятинник Б. Текстові документи та видання : посібник / Б. Потятинник, М. Лозинський. – Львів, 1996. – 420 с.

Роздорський О. Регіональні довідкові видання ХІХ – поч. ХХ ст. у фондах найбільших Київських бібліотек / О. Роздорський // Біб. вісн. – 2002. – № 3. – С. 23 – 29.

Стандарты по издательскому делу. – М.: стандарт, 2002. – С.15 – 43.

Столяров Ю. Документный ресурс : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Ю. Столяров. – М. : Изд-во «Либерея», 2011. – 149 с.

Швецова-Водка Г. Типологія документа : навч. посіб. для студ. ін-тів культури / Г. Швецова-Водка. – К. : Кн. палата України, 1998. – 80 c.

Шеремета Н. Є. Видання та документи : посібник / Н. Є. Шеремета. – Львів, 2000. – 365 с.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bdil/index.html

http://dilo.kiev.ua/books_documentation.html

http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Dokumentoznavstvo/index.html

http://dilovod.com.ua/publ/statti/dokumentoznavstvo_jak_integrovana_naukova_disciplina_sferi_informacijnoji_dijalnosti/4-1-0-559

Самостійна робота 6. Книга як вид документа

План

Перші прообрази книги та матеріали для їх створення.

Інформаційні можливості перших книг.

Перехід від книги-сувою до книги-кодексу.

Конструкція стародавніх книг та особливості їх оформлення.

Винахід паперу, нові можливості для створення книг.

Основна тематика стародавніх книг.

Поширення виробництва книги в епоху Середньовіччя.

Специфіка книги в епоху Просвітництва.

Тематичний асортимент книги.

Розвиток довідкового апарату книги.

Декоративно-художнє оформлення арабських, візантійських, європейських, східнослов’янських книг, виготовлення палітурок.

Удосконалення технології виготовлення книг.

Передумови запровадження книгодрукування.

Перші спроби створення «рухомих літер».

Винахід і поширення книгодрукування в Європі, Україні.

Прогрес книгодрукування в світі та Україні у ХVII-ХVIII ст.

Розширення типів і тематики книговидання на сучасному етапі.

Література:

1. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення : ДСТУ 3018-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 48 с.

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – [Чинний від 1 липня 2005 р.]. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 32 с.

Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги : ГСТУ 55.001.98. – [Чинний від 1991-01-01] // Архіви України. – 2001. – № 1-2.

Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення: ДСТУ 2737-94. – [Чинний від 1995-07-01]. – К. : Держстандарт України, 1994. – 158 с.

Комова М. В. Документознавство : навч. посіб. / М. В. Комова. – Львів-Київ : Тріада плюс, Алерта, 2007. – 296 с.

Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 7-е изд., перераб. и доп. – К. : Т-во Знання , КОО, 2006. – 460 с.

Ларьков Н. С. Документоведение : учеб. пособ. / Н. С. Ларьков. – М. : Восток-Запад, 2006.– 427 с.

Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Ліра-К, 2008. – 395 с.

Швецова-Водка Г. Документознавство : навч. посіб. / Г. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с.

Додаткова:

Баренбаум И. Е. История книги / И. Е. Баренбаум. – 2-е изд., испр. и. доп. – М. : Книга, 1984. – 248 с.

Бардаев Э. Д. Документоведение : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. – М. : Академия, 2010. – 304 с.

Варбанец Н. Йоганн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе: опыт нового прочтения материалов / Н. Варбанец. – М. : Сов. Россия, 1980. – 303 с.

Дубровіна Л. Кодикологія та кодикографія української рукописної книги / Л. Дубровіна, О. М. Кальченко. – К., 1992. – 152 с.

Зиновьева Н. Б. Документоведение : учеб.-метод. пособ. / Н. Зиновьева. – М. : ИПО Профиздат, 2001. – 208 с.

Ілюшенко М. П. Документознавство. Документ і системи документації / М. П. Ілюшенко, Т. В. Кузнецова, Я. З. Лівшиц. – К. : Знання, 1998.

Історія виникнення книги: розвиток книгодрукування в Україні // Шк. б-ка. – 2004. – № 1. – С. 78 – 83.

Карпінська В. Зародження і розвиток друкарства на Волині / В. Карпінська. – Луцьк: Настир’я, 1998. – 108 с.

Килина М. Книга в системе библиотековедческих понятий / М. Килина // Библиотековедение. – 1999. – № 6. – С. 116 – 124.

Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / УДНДІАСД; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К., 2000. – 162 с.

Малиновська Н. Джерела до вивчення української книги ХІХ ст. / Н. Малиновська // Бібл. планета. – 2003. – № 3. – С. 13 – 15.

Мацюк.О. Початки українського друкарства / О. Мацюк. – Л., 2000. – 194 с.

Мигонь К. Наука о книге: очерк и проблематика / К. Мигонь. – М.: Книга, 1991. – 198 с.

Тимошик М. Історія видавничої справи / М. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2003. – 186 с.

Тимошик М. Стародавня книга у світі: попередники: ранні осередки, роль у суспільному поступі / М. Тимошик // Вісн. кн. палати. – 2002. – № 4. – С. 22 – 27.

Тимошик М. Українська книга на межі тисячоліть / М. Тимошик // Шк. б-ка. – 2003. – № 1. – С. 52 – 53.

Федулеева Н. Книга: традиционная и електронная / Н. Федулеева // Библиогр. – 2003. – № 4. – С. 8 – 11.

Фріс В. Я. Історія кириличної рукописної книги в Україні / В. Я. Фріс. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – 260 с.

Швецова-Водка Г. Загальне бібліографознавство : навч. посіб. / Г. Швецова-Водка. – Рівне, 1995.

Швецова-Водка Г. Документ і книга в системі соціальних комунікацій / Г. Швецова-Водка / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2001. – 438 с.

http://dilo.kiev.ua/books_documentation.html

http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Dokumentoznavstvo/index.html

Самостійна робота 7. Патентний та нормативний документи

План

Історія та сучасний стан нормативного документа в Україні, за кордоном.

Поняття «нормативний документ», його зміст.

Особливості нормативного документа.

Основні види нормативного документа: нормативний документ зі стандартизації, каталог, прейскурант.

Нормативний документ зі стандартизації: стандарт, технічні умови.

Стандартизація документів у документальній сфері.

Мета, завдання створення системи стандартів у документальній сфері.

Міжнародні стандарти та державні стандарти України, які дають визначення поняттю «документ».

Поняття «патентний документ», його зміст.

Основні види патентного документа: авторське свідоцтво, патент. Особливості патентного документа. Відмінності між патентом і авторським свідоцтвом.

Авторське свідоцтво, його сутність, структура.

Структура та реквізити патенту.

Література:

1. Комова М. В. Документознавство : навч. посіб. / М. В. Комова. – Львів-Київ : Тріада плюс, Алерта, 2007. – 296 с.

Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 7-е изд., перераб. и доп. – К. : Т-во Знання , КОО, 2006. – 460 с.

Ларьков Н. С. Документоведение : учеб. пособ. / Н. С. Ларьков. – М. : Восток-Запад, 2006.– 427 с.

Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Ліра-К, 2008. – 395 с.

Патентоведение : учеб. для вузов // Е. И. Артемьев, М. М. Богуславский, Р. П. Вчерашний и др.; Под. ред. В. А. Рясениеса. – М. : Машиностроение, 1984. – С.52-77.

Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю та сертифікації : підручник – 3-є вид., перероб і доп. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – С.6-34.

Швецова-Водка Г. Документознавство : навч. посіб. / Г. Швецова-Водка. – К: Знання, 2007. – 398 с.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bdil/index.html

http://dilo.kiev.ua/books_documentation.html

http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Dokumentoznavstvo/index.html

http://dilovod.com.ua/publ/statti/dokumentoznavstvo_jak_integrovana_naukova_disciplina_sferi_informacijnoji_dijalnosti/4-1-0-559

Самостійна робота 8. Періодичне та продовжуване видання

План

Газета як джерело оперативної інформації.

Загальна характеристика та структура газети.

Реквізити газети.

Різновиди газет за сферою розповсюдження; засновником, часом випуску, обсягом, форматом та іншими ознаками.

Часопис: визначення поняття, загальна характеристика, структура, реквізити.

Класифікація часописів за змістом, цільовим призначенням, читацькою адресою, періодичністю, форматом та іншими ознаками.

Періодичний, продовжуваний збірники, їх характеристики.

Бюлетень: ознаки та різновиди.

Література:

1. Видання. Основні види. Терміни та визначення : ДСТУ 3017-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 58 с.

Державна уніфікована система документації. Основні положення. – ДСТУ 3843-99. – [Чинний від 2000-06-01]. – К. : Держстандарт України, 2000. – 54 с.

Комова М. В. Документознавство : навч. посіб. / М. В. Комова. – Львів-Київ : Тріада плюс, Алерта, 2007. – 296 с.

Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 7-е изд., перераб. и доп. – К. : Т-во Знання , КОО, 2006. – 460 с.

Ларьков Н. С. Документоведение : учеб. пособ. / Н. С. Ларьков. – М. : Восток-Запад, 2006.– 427 с.

Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Ліра-К, 2008. – 395 с.

Швецова-Водка Г. Документознавство : навч. посіб. / Г. Швецова-Водка. – К: Знання, 2007. – 398 с.

Додаткова:

Аналіз сучасного стану періодичних видань в Україні // Вісн. кн. палати. – 2003. – № 6. – С. 3 – 4.

Бокань В. Засоби масової інформації / В. Бокань // Історія культури України . – 1998. – № 3. – С. 15 –18

Зиновьева Н. Б. Документоведение : учеб.-метод. пособ. / Н. Зиновьева. – М. : ИПО Профиздат, 2001. – 208 с.

Ілюшенко М. П. Документознавство. Документ і системи документації / М. П. Ілюшенко, Т. В. Кузнецова, Я. З. Лівшиц. – К. : Знання, 1998.

Потятинник Б. Текстові документи та видання : посібник / Б. Потятинник, М. Лозинський. – Львів, 1996. – 420 с.

Роздорський О. Регіональні довідкові видання ХІХ – поч. ХХ ст. у фондах найбільших Київських бібліотек / О. Роздорський // Біб. вісн. – 2002. – № 3. – С. 23 – 29.

Стандарты по издательскому делу. – М. : стандарт, 2002. – С.15 – 43.

Шеремета Н. Є. Видання та документи : посібник / Н. Є. Шеремета. – Львів, 2000. – 365 с.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bdil/index.html

http://dilo.kiev.ua/books_documentation.html

http://dilovod.com.ua/publ/statti/dokumentoznavstvo_jak_integrovana_naukova_disciplina_sferi_informacijnoji_dijalnosti/4-1-0-559

http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/KIt%20v%20osviti%20i%20nauk/de/dilovod/documentoz.htm

http://vlp.com.ua/node/7077?page=0,1

Самостійна робота 9. Кінофотофонодокумент

План

Кінодокумент. Історія кінодокумента.

Види кінодокумента: діафільм, кінофільм, відеофільм.

Структура, реквізити, особливості кінолокумента.

Фонодокумент. Історія фотодокумента.

Види фонодокумента: платівка, фонограма, компакт-диск.

Структура, реквізити, особливості фонодокумента.

Фотодокумент. Історія фотодокумента.

Види фотодокумента: фотографія-діапозитив.

Структура, реквізити, особливості фотодокументів.

Перспективи розвитку кінофотофонодокумента.

Література:

1. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення : ДСТУ 3018-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 48 с.

Видання. Основні види. Терміни та визначення : ДСТУ 3017-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 58 с.

Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови: ДСТУ 3844-99. – [Чинний від 2000-06-01]. – К. : Держстандарт України, 2000. – 68 с.

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – [Чинний від 1 липня 2005 р.]. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 32 с.

Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги : ГСТУ 55.001.98. – [Чинний від 1991-01-01] // Архіви України. – 2001. – № 1-2.

Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення: ДСТУ 2737-94. – [Чинний від 1995-07-01]. – К. : Держстандарт України, 1994. – 158 с.

Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення: ДСТУ 2392-94. – [Чинний від 1995-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1994. – 53 с.

Комова М. В. Документознавство : навч. посіб. / М. В. Комова. – Львів-Київ : Тріада плюс, Алерта, 2007. – 296 с.

Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 7-е изд., перераб. и доп. – К. : Т-во Знання , КОО, 2006. – 460 с.

Ларьков Н. С. Документоведение : учеб. пособ. / Н. С. Ларьков. – М. : Восток-Запад, 2006.– 427 с.

Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Ліра-К, 2008. – 395 с.

Швецова-Водка Г. Документознавство : навч. посіб. / Г. Швецова-Водка. – К: Знання, 2007. – 398 с.

http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/KIt%20v%20osviti%20i%20nauk/de/dilovod/documentoz.htm

http://vlp.com.ua/node/7077?page=0,1

Самостійна робота 10. Перфорований документ

План

Історія перфорованого документа в Україні та за кордоном.

Загальна характеристика перфорованого документа.

Зміст поняття «перфорований документ».

Перфорований документ: ознаки, властивості, функції.

Особливості кодування, нанесення інформації, структура, зміст перфорованого документа.

Види перфорованого документа.

Ознаки та властивості перфорованого документа.

Перфокарти.

Перфострічка.

Міжнародні, державні, галузеві стандарти на перфорований документ.

Література:

1. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення : ДСТУ 3018-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 48 с.

Видання. Основні види. Терміни та визначення : ДСТУ 3017-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 58 с.

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – [Чинний від 1 липня 2005 р.]. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 32 с.

Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги : ГСТУ 55.001.98. – [Чинний від 1991-01-01] // Архіви України. – 2001. – № 1-2.

Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення: ДСТУ 2737-94. – [Чинний від 1995-07-01]. – К. : Держстандарт України, 1994. – 158 с.

Комова М. В. Документознавство : навч. посіб. / М. В. Комова. – Львів-Київ : Тріада плюс, Алерта, 2007. – 296 с.

Кушнаренко Н. Н. Документоведение : Учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 7-е изд., перераб. и доп. – К. : Т-во Знання , КОО, 2006. – 460 с.

Ларьков Н. С. Документоведение : Учеб. пособ. / Н. С. Ларьков. – М. : Восток-Запад, 2006.– 427 с.

Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Ліра-К, 2008. – 395 с.

Швецова-Водка Г. Документознавство : навч. посіб. / Г. Швецова-Водка. – К: Знання, 2007. – 398 с.

Додаткова:

Бардаев Э. Д. Документоведение : Учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. – М. : Академия, 2010. – 304 с.

Зиновьева Н. Б. Документоведение : Учеб.-метод. пособ. / Н. Зиновьева. – М. : ИПО Профиздат, 2001. – 208 с.

Ілюшенко М. П. Документознавство. Документ і системи документації / М. П. Ілюшенко, Т. В. Кузнецова, Я. З. Лівшиц. – К. : Знання, 1998.

Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / УДНДІАСД; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К., 2000. – 162 с.

Кулешов С. Г. Управлінське документознавство : навч. посіб. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К. : ДАКККіМ, 2003. – 57 с.

Швецова-Водка Г. Документ і книга в системі соціальних комунікацій / Г. Швецова-Водка / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2001. – 438 с.

Швецова-Водка Г. Типологія документа : навч. посіб. для студ. ін-тів культури / Г. Швецова-Водка. – К. : Кн. палата України, 1998. – 80 c.

http://dilo.kiev.ua/books_documentation.html

http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Dokumentoznavstvo/index.html

Самостійна робота 11. Мікрографічний та магнітний документ

План

Основні етапи розвитку мікрографічного документа в Україні та за кордоном.

Загальна характеристика мікрографічного документа.

Класифікація мікрографічного документа.

Особливості виробництва та розповсюдження, використання мікроформ.

Перспективи розвитку мікрографічного документа.

Історія, сучасний стан і перспективи розвитку магнітного документа в Україні та за кордоном.

Загальна характеристика магнітного документа.

Магнітна стрічка як носій звука, засіб створення баз даних для ЕОМ.

Магнітна карта: поняття, характерні риси.

Види магнітного диска: гнучкий, жорсткий.

Перспективи використання магнітних документів у документально-комунікаційній діяльності.

Література:

1. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення : ДСТУ 3018-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 48 с.

Видання. Основні види. Терміни та визначення : ДСТУ 3017-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 58 с.

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – [Чинний від 1 липня 2005 р.]. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 32 с.

Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги : ГСТУ 55.001.98. – [Чинний від 1991-01-01] // Архіви України. – 2001. – № 1-2.

Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення: ДСТУ 2737-94. – [Чинний від 1995-07-01]. – К. : Держстандарт України, 1994. – 158 с.

Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення: ДСТУ 2392-94. – [Чинний від 1995-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1994. – 53 с.

Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення: ДСТУ 2394-94. – [Чинний від 1995-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1994. – 89 с.

Комова М. В. Документознавство : навч. посіб. / М. В. Комова. – Львів-Київ : Тріада плюс, Алерта, 2007. – 296 с.

Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 7-е изд., перераб. и доп. – К. : Т-во Знання , КОО, 2006. – 460 с.

Ларьков Н. С. Документоведение : учеб. пособ. / Н. С. Ларьков. – М. : Восток-Запад, 2006.– 427 с.

Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Ліра-К, 2008. – 395 с.

Швецова-Водка Г. Документознавство : навч. посіб. / Г. Швецова-Водка. – К: Знання, 2007. – 398 с.

Додаткова:

Бардаев Э. Д. Документоведение : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. – М. : Академия, 2010. – 304 с.

14. Зиновьева Н. Б. Документоведение : учеб.-метод. пособ. / Н. Зиновьева. – М. : ИПО Профиздат, 2001. – 208 с.

15. Ілюшенко М. П. Документознавство. Документ і системи документації / М. П. Ілюшенко, Т. В. Кузнецова, Я. З. Лівшиц. – К. : Знання, 1998.

Кулешов С. Г. Документознавство : Історія. Теоретичні основи / УДНДІАСД; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К., 2000. – 162 с.

Кулешов С. Г. Управлінське документознавство : навч. посіб. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К. : ДАКККіМ, 2003. – 57 с.

Куняев Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Куняев, Д. Н. Уралов, А. Г. Фабричнов. – М. : Логос, 2009. – 351 с.

Полонська О. Б. Центральний державний архів кінофотофонодокументів УРСР : [Нові надходження до архіву] / О. Б. Полонська // Архіви України. – 1973. – № 3. – С. 69.

Тур О. М. Огляд міжнародних нормативних актів (стандартів) у сфері інформації та документації / О. М. Тур // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: Науковий журнал. – 2011. – №3. – С. 3-10.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bdil/index.html

http://dilo.kiev.ua/books_documentation.html

http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Dokumentoznavstvo/index.html

Самостійна робота 12. Оптичний та голографічний документи

План

Історія оптичного документа у вітчизняній документознавчій практиці.

Історія оптичного документа у зарубіжній практиці.

Загальна характеристика оптичного документа.

Переваги та обмеженість у застосуванні оптичних документів.

Перспективи використання оптичних документів у документально-комунікаційній діяльності.

Основні етапи становлення й розвитку голограми в Україні.

Основні етапи становлення й розвитку голограми за кордоном.

Внесок І. Лейта, Ю. Денисюка. Д. Строука, А. Мікаеляна, В. Бобриньсвата та ін. у становлення голограми як носія інформації.

Особливості запису і відтворення інформації на голограмі.

Перспективи використання голограм у документально-комунікаційній сфері.

Література:

Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення : ДСТУ 3018-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 48 с.

Видання. Основні види. Терміни та визначення : ДСТУ 3017-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 58 с.

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – [Чинний від 1 липня 2005 р.]. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 32 с.

Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги : ГСТУ 55.001.98. – [Чинний від 1991-01-01] // Архіви України. – 2001. – № 1-2.

Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення: ДСТУ 2737-94. – [Чинний від 1995-07-01]. – К. : Держстандарт України, 1994. – 158 с.

Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення: ДСТУ 2392-94. – [Чинний від 1995-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1994. – 53 с.

Комова М. В. Документознавство : навч. посіб. / М. В. Комова. – Львів-Київ : Тріада плюс, Алерта, 2007. – 296 с.

Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 7-е изд., перераб. и доп. – К. : Т-во Знання , КОО, 2006. – 460 с.

Ларьков Н. С. Документоведение : учеб. пособ. / Н. С. Ларьков. – М. : Восток-Запад, 2006.– 427 с.

Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Ліра-К, 2008. – 395 с.

Швецова-Водка Г. Документознавство : навч. посіб. / Г. Швецова-Водка. – К: Знання, 2007. – 398 с.

Додаткова:

Бардаев Э. Д. Документоведение : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. – М. : Академия, 2010. – 304 с.

Воробьев Г. Г. Документ : информационный аналіз / Г. Г. Воробьев. – М.: Наука, 1973. – 255 с.

Документ в коммуникации и восприятии : Лекции по курсу «Документоведение» Зиновьева Н. Б., и др. – Краснодар, 1995. – 58 с.

Документознавство та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика: Матеріали наук. конф. 18 грудня 2002р. / М. С. Слободяник (голов.ред.). – К. : ДАКККіМ, 2003. – 100 с.

Зиновьева Н. Б. Документоведение : учеб.-метод. пособ. / Н. Зиновьева. – М. : ИПО Профиздат, 2001. – 208 с.

Ілюшенко М. П. Документознавство. Документ і системи документації / М. П. Ілюшенко, Т. В. Кузнецова, Я. З. Лівшиц. – К. : Знання, 1998.

Кулешов С. Г. Документознавство : Історія. Теоретичні основи / УДНДІАСД; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К., 2000. – 162 с.

Кулешов С. Г. Управлінське документознавство : навч. посіб. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К. : ДАКККіМ, 2003. – 57 с.

Куняев Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Куняев, Д. Н. Уралов, А. Г. Фабричнов. – М. : Логос, 2009. – 351 с.

Науково-технічна термінологія : навч.-метод. комплекс навч. дисципліни «Науково-технічна термінологія» для студ. спец. 6.020100 - Документознавство та інформаційна діяльність / уклад. А. В. Ліпінська. – К. : ВМУРоЛ «Україна», 2003. – 158 с.

Швецова-Водка Г. Типологія документа: навч. посіб. для студ. ін-тів культури / Г. Швецова-Водка. – К. : Кн. палата України, 1998. – 80 c.

http://dilo.kiev.ua/books_documentation.html

http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Dokumentoznavstvo/index.html

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальна робота студентів передбачає додаткове самостійне поглиблене вивчення навчальної дисципліни. Означений вид наукової роботи допоможе студентам поглиблено підготуватися до практичних занять та до складання екзамену. Для індивідуальної роботи студентам підготовлені різні види завдань: складання схем, написання рефератів, складання словників-тлумачників чи глосаріїв, конспектування статей на визначену навчальною програмою тему.

Реферат (від лат. refero – сповіщаю, повідомляю, доповідаю) – короткий виклад змісту соціальних явищ, проблемної або навчальної теми.

Реферат має виявити: глибокі знання за темою дослідження; чітко розкрити авторську позицію щодо теми; показати вміння осмислювати й аналізувати явища, використовуючи теоретичні положення; робити правильні практичні висновки.

Написання реферату формує такі вміння: обирати тему; знаходити й опрацьовувати потрібну літературу за темою дослідження; систематизувати матеріал; складати план реферату; викладати зміст джерел інформації; робити вступ і висновок.

Реферат повинен складатися з таких структурних елементів: вступу, що дає уявлення про актуальність теми і завдання його автора; основної частини, яка містить стислий огляд й оцінку літератури, аргументацію положень, котрі захищає студент; висновків; списку основної використаної літератури.

Обсяг друкованого тексту повинен бути не менше10 сторінок.

Вимоги до набору реферату: шифр 14 кг; Times New Roman; інтервал 1,5; абзац п’ять знаків; поля: ліворуч – 3 см., угорі, внизу – 2 см., праворуч – 1 см.

Вимоги до оформлення реферату:

після титульної сторінки повинен бути план (простий або складний);

реферат починається із вступу (одна-дві сторінки), в якому пояснюється важливість та актуальність обраної теми, формулюється мета і завдання;

виклад матеріалу відповідно плану;

закінчується виклад головних положень теми власними висновками, практичними рекомендаціями;

реферат може мати додатки;

у кінці має бути список основної використаної літератури, складений за нормами бібліографії;

посилання на літературу у тексті краще робити після цитати в дужках;

назви всіх питань за планом треба чітко виділяти в тексті реферату.

Захист робіт

Студент має підготувати виступ (доповідь) до 5 хв. на захист. Доповідь може мати довільну форму, але в ній доцільно висвітлювати такі важливі питання роботи:

обґрунтування теми дослідження;

мету і завдання дослідження;

що вдалося встановити, виявити, довести;

якими методами це досягнуто;

елементи новизни у теоретичних положеннях та практичних рекомендаціях;

з якими труднощами вдалося зіткнутися в процесі написання реферату.

Доповідь можна читати з написаного тексту, але бажано розповідати. Після доповіді, звичайно, студентові задають питання викладач та студенти. Відповідаючи на запитання, потрібно вміти відстоювати власну думку, не забуваючи про такт і науковий етикет.

Індивідуальна робота 1. СИСТЕМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ. РОЗВИТОК НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ

І. Теми рефератів

1. Глаголиця та кирилиця як типи письма.

[20, с. 47-51], [21, с. 71-78], [22, с. 65-78], [23, с. 48-53], [39, с. 45], [45, с. 20-50], [46, с. 52-61], [58, с. 44-51], [83]

2. Ідеографічне письмо: структура й особливості.

[20, с. 49-57], [21, с. 69-85], [22, с. 65-1106], [23, с. 49-55], [43, с. 20-50], [50, с. 44-52]

3. Піктографічне письмо як засіб фіксації інформації.

[20, с. 51-57], [21, с. 75-80], [22, с. 85-107], [23, с. 56-61], [43, с. 30-35], [55, с.58-65], [58, с. 52-59]

4. Документування з використанням електронно-обчислювальної техніки.

[20, с. 53-57], [21, с. 80-85], [22, с. 110-197], [23, с. 62-67], [43, с. 20-50], [62, с. 24-115], [64, с. 105-147].

ІІ. Підготуйте словник-тлумачник з документознавства.

ІІІ. Складіть класифікаційну схему «Еволюція розвитку засобів документування».

VI. Законспектуйте статтю

Бездрабко В.В. До питання еволюції науки про документ або один сюжет з історії джерелознавства та формування передумов документознавства / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: Науковий журнал. – 2011. – №1. – С. 8-16.

Індивідуальна робота № 2. РОЗВИТОК КЛАСИФІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ. КОМПЛЕКСНА СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ

І. Теми рефератів

1. Порівняльна характеристика зовнішньої та внутрішньої структури різних видів документів.

[20, с. 83-131], [21, с. 93-96], [22, с. 259-263], [23, с. 167-213], [24, с. 142-180], [33, с. 54-68], [29, с. 100-117], [50, с. 67-75], [52, с. 72-76].

2. Історія походження терміна «реквізит».

[20, с. 11-114], [21, с. 90-93], [22, с. 270-273], [23, с. 180-285], [24, с. 142-145], [33, с. 54-68], [34, с. 179-184], [55, с. 58-65], [74, с. 64-66].

3. Новітні носії інформації: сучасний стан, перспективи розвитку.

[20, с. 120-127], [21, с. 100-105], [22, с. 264-270], [23, с. 167-213], [24, с. 147-156], [33, с. 54-68], [62], [82].

4. Визначення електронного документа за різними джерелами: характеристика, порівняльний аналіз.

[20, с. 138-130], [21, с. 107-109], [22, с. 259-291], [23, с. 192-203], [24, с. 160-170], [25, с. 54-68].

5. Перспективи розвитку голографічного документа.

[20, с. 135-137], [21, с. 110-119], [22, с. 280-285], [23, с. 187-213], [24, с. 172-180], [33, с. 54-68], [50, с. 156-159], [82].

ІІ. Складіть глосарій найуживаніших термінів до означеної теми (не менше 30 термінів).

ІІІ. Розробіть схему типологічної класифікації документів.

Індивідуальне завдання № 3. ПАТЕНТНИЙ ТА НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТИ

І. На основі пошуку в мережі Інтернет та в каталозі бібліотеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки підготуйте бібліографічний список рефератів дисертацій з документознавства та споріднених наук, які були захищені в Україні за період 2010-2011 роки.

ІІ. Підготуйте словник-тлумачник з документознавства. Визначте різницю між поняттями «службовий документ», «управлінський документ» та «науковий документ».

ІІІ. Теми рефератів

Юридичний статус патентного документа.

[20, с. 166-175], [21, с. 242-249], [23, с. 250-259], [65].

Порядок розробки державних стандартів.

[21, с.249-256], [23, с. 287-300], [33, с. 245-261], [63], [72].

Порядок впровадження стандартів.

[21, с.249-256], [23, с. 287-300], [33, с. 245-261], [63], [72].

Патентна система в Україна та за її межами.

[20, с. 175-183], [21, с. 242-249], [23, с. 259-263], [65].

Авторське свідоцтво та патент.

[20, с. 166-183], [21, с. 242-261], [23, с. 250-263], [65].

VI. Законспектуйте статтю

Добровольська В.В. Вітчизняний стандарт як база формування розвитку системи керування документацією в Україні / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: Науковий журнал. – 2010. – №1. – С. 18-25.

Індивідуальне завдання № 4. ПЕРІОДИЧНЕ ТА ПРОДОВЖУВАНЕ ВИДАННЯ

І. Складіть глосарій найуживаніших термінів до означеної теми (не менше 30 термінів).

ІІ. Дайте визначення поняття «видання» за різними інформаційними джерелами.

ІІІ. Законспектуйте статтю

Тур О. М. Огляд міжнародних нормативних актів (стандартів) у сфері інформації та документації / О. М. Тур // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: Науковий журнал. – 2011. – №3. – С. 3-10.

Індивідуальне завдання № 5. КІНОФОТОФОНОДОКУМЕНТ

І. Розробити бібліографічний опис аудіовізуальних документів, представлених у мережі Інтернет.

ІІ. Підготуйте словник-тлумачник з документознавства. Визначте різницю між поняттями «аудіовізуальний твір», «аудіовізуальний документ» та «аудіовізуальні засоби».

ІІІ. Теми рефератів

Фотодокументування: поява, розвиток, застосування.

[20, с. 184-196], [21, с. 374-379], [23, с. 417-321, 423], [24, с. 360-362], [41, с. 208-210], [68], [82].

Фонодокументування: поява, розвиток, застосування.

[20, с. 184-196], [21, с. 379-390], [23, с. 422-423], [24, с. 363-367], [41, с. 211-213], [68].

Кінодокументування: поява, розвиток, застосування.

[20, с. 184-196], [21, с. 364-374], [23, с. 424-425], [24, с. 367-371], [41, с. 213-216], [68], [82].

Міжнародні, національні, галузеві стандарти щодо кінофотофонодокументів.

[28, с. 195-196], [43], [68], [72].

5. Місце кінофотодокументів у соціальних комунікаціях.

[20, с. 184-196], [21, с. 262-280], [23, с. 327-341], [24, с. 360-371], [41, с. 209-213], [46], [52, с. 72-74], [68].

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Законодавчі акти та нормативні документи

Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення : ДСТУ 3018-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 48 с.

Державний класифікатор управлінської документації : ДК 010-98. – [Чинний від 1999-06-01] // К. : Держстандарт України, 1994. – 420 с.

Видання. Основні види. Терміни та визначення : ДСТУ 3017-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 58 с.

Державна уніфікована система документації. Основні положення. – ДСТУ 3843-99. – [Чинний від 2000-06-01]. – К. : Держстандарт України, 2000. – 54 с.

Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання реквізитів : ДСТУ 4163-2003. – [Чинний від 1 вересня 2003 року]. – К. : Держспоживстандарт України, 2003. – 22 с.

Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови: ДСТУ 3844-99. – [Чинний від 2000-06-01]. – К. : Держстандарт Украiни, 2000. – 68 с.

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – [Чинний від 1 липня 2005 р.]. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 32 с.

Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги : ГСТУ 55.001.98. – [Чинний від 1991-01-01] // Архіви України. – 2001. – № 1-2.

Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення: ДСТУ 2737-94. – [Чинний від 1995-07-01]. – К. : Держстандарт України, 1994. – 158 с.

Інструкція про порядок відбору та передачі секретних документів на архівне зберігання // Архіви України. – 1997. – № 1-6.

Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення: ДСТУ 2392-94. – [Чинний від 1995-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1994. – 53 с.

Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення: ДСТУ 2394-94. – [Чинний від 1995-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1994. – 89 с.

Про внесення змін до закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» : Закон України // Архіви України. – 2002. – № 1-3. – С. 3-23. 

Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : Закон України // Голос України. – 1992. – 8 грудня.

Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХII (Зі змінами, внесеними згідно із Законами України від 6 квітня 2000 р. № 1642-III; від 7 лютого 2002 р. № 3047-III; від 3 квітня 2003 р. № 676-IV; від 18 листопада 2003 р. № 1268-IV; від 11 травня 2004 р. № 1703-IV; від 23 червня 2005 р. № 2707-IV) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:/zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/lows/main.cgi.

Про науково-технічну інформацію : Закон України // Голос України. – 1993. – 23 липня.

Про Національний архівний фонд та архівні установи : Закон України (у ред. від 13 грудня 2001 р. № 2888-III) // Архіви України. – 1993. – № 4-6. – С. 4-15.

Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. ДСТУ 2395-94.– [Чинний від 1995-01-07].– К. : Держстандарт України, 1994.– 35 с.

Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення: ДСТУ 2628-94. – [Чинний від 01.07.1995] – К. : Держстандарт України, 1994.– 35 с.

Основна література

Комова М. В. Документознавство : навч. посіб. / М. В. Комова. – Львів-Київ : Тріада плюс, Алерта, 2007. – 296 с.

Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 7-е изд., перераб. и доп. – К. : Т-во Знання, КОО, 2006. – 460 с.

Ларьков Н. С. Документоведение : учеб. пособ. / Н. С. Ларьков. – М. : Восток-Запад, 2006.– 427 с.

Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Ліра-К, 2008. – 395 с.

Швецова-Водка Г. Документознавство : навч. посіб. / Г. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с.

Додаткова література

Асеев Г. Г. Электронный документооборот / Г. Г. Асеев. – X. : ХГАК, 2001. – 556 с.

Асеев Г. Г. Информационные технологии в документоведении : учеб. пособ. / Г. Г. Асеев, В. Н. Шейко. – X. : ХГИК, 1997. – 290 с.

Астаповпч А. О. Международная федерация по информации и документации (к 100-летию со дня основания) / А. О. Астапович // Отечеств. архивы. – 1995. – № 4. – С.101-105.

Афиани В.Ю. Государственный, общественный й научный статус документа / В. Ю. Афинин // Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном зтапе: Докл. и тез. выступлений на второй Всерос. конф. / ВНИИДАД. – М., 1997. – С. 194-197.

Банасюкевич В. Д. О создании и развитии документных классификаций / В. Д. Банасюкевич, О. М. Баркалова // Развитие советского документоведения (1917–1981) // Сб. науч. тр. – М. : ВНИИДАД, 1983. – С. 100-117.

Банасюкевич В. Д. Вопросы формирования теории документоведения / В. Д. Банасюкевич, А. Н. Сокова. – М., 1983.

Аналіз сучасного стану періодичних видань в Україні // Вісн. кн. палати. – 2003. – № 6. – С. 3 – 4.

Баренбаум И. Е. История книги / И. Е. Баренбаум. – 2-е изд., испр. и. доп. – М. : Книга, 1984. – 248 с.

Бардаев Э. Д. Документоведение : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. – М. : Академия, 2010. – 304 с.

Бездрабко В. В. До питання про класифікацію документів : проблеми і пошук / В. В. Бездрабко // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомч. наук. збірн. ‒ Вип. 5. Архіви – складова інформаційних ресурсів суспільства. – К., 2002. – С. 179 –184.

Бездрабко В. В. Основні принципи класифікації документної інформації в архівній галузі / В. В. Бездрабко // Проблеми історії та археології України : Збірн. доп. Міжнародн. наук. конф. до 100-річчя XII Археологічного з’їзду в м.Харкові, 25-26 жовтня 2002 р. – X., 2003. – С. 189 – 191.

Бездрабко В. В. Управлінське документознавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Бездрабко / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 2-ге вид., зі змінами і доп. – К., 2006. – 207 с.

Божак А. П. Картографія: підручник / А. П. Божак, Л. Є. Осауленко, В. В. Пастух. – Київ : Фітосоціоцентр, 1999. – 286 с.

Бокань В. Засоби масової інформації / В. Бокань // Історія культури України. – 1998. – № 3. – С. 15 –18

Брайчевський М. Походження слов’янської писемності / М. Брайчевський // Книжник. – 1992. – № 2. – С. 45

Варбанец Н. Йоганн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе: опыт нового прочтения материалов / Н. Варбанец. – М. : Сов. Россия, 1980. – 303 с.

Воробьев Г. Г. Документ: информационный аналіз / Г. Г. Воробьев. – М. : Наука, 1973. – 255 с.

Документ в коммуникации и восприятии : Лекции по курсу «Документоведение» Зиновьева Н. Б., и др. – Краснодар, 1995. – 58 с.

Документознавство та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика: Матеріали наук. конф. 18 грудня 2002р. / М. С. Слободяник (голов.ред.). – К. : ДАКККіМ, 2003. – 100 с.

Дубровіна Л. Кодикологія та кодикографія української рукописної книги / Л. Дубровіна, О. М. Кальченко. – К., 1992. – 152 с.

Зиновьева Н. Б. Документоведение : учеб.-метод. пособ. / Н. Зиновьева. – М. : ИПО Профиздат, 2001. – 208 с.

Ілюшенко М. П. Документознавство. Документ і системи документації / М. П. Ілюшенко, Т. В. Кузнецова, Я. З. Лівшиц. – К. : Знання, 1998.

Історія виникнення книги: розвиток книгодрукування в Україні // Шк. б-ка. – 2004. – № 1. – С. 78 – 83.

Карпінська В. Зародження і розвиток друкарства на Волині / В. Карпінська. – Луцьк : Настир’я, 1998. – 108 с.

Килина М. Книга в системе библиотековедческих понятий / М. Килина // Библиотековедение. – 1999. – № 6. – С. 116 – 124.

Кулешов С. Г. Документознавство : Історія. Теоретичні основи / УДНДІАСД; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К., 2000. – 162 с.

Кулешов С. Г. Управлінське документознавство : навч. посіб. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К. : ДАКККіМ, 2003. – 57 с.

Кулешов С. Г. Документальні джерела наукової інформації як об’єкт дослідження інформатики / С. Г. Кулешов // Студії з архівної справи та документознавства. – 1996. – Т. 1.– С. 72 – 76.

Кулешов С. Г. Документальні джерела наукової інформації: поняття, типологія, історія типологічної схеми / С. Г. Кулешов. – К. : УкрІНТЕІ, 1995. – 190 с.

Кулешов С. Г. Документознавство в системі наук документально-комунікаційного циклу / С. Г. Кулешов // Українське архівознавство: історія, сучасний стан, перспективи: наук. доп. Всеукр. конф. – К., 1997. – Ч. 2. – С. 37 – 40.

Кулешов С. Г. Загадки документа / С. Г. Кулешов // Секретарь-референт. – 2006. – Т. 14. – С. 58 – 65.

Кулешов С. Г. Новий погляд на структуру документознавства / С. Г. Кулешов // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 10. – С. 24 – 27.

Кушнаренко Н. М. Внутріпредметна і міжпредметна інтеграція дисциплін документознавчого циклу / Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – X., 2003. – Вип. 11.

Куняев Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Куняев, Д. Н. Уралов, А. Г. Фабричнов. – М. : Логос, 2009. – 351 с.

Малиновська Н. Джерела до вивчення української книги ХІХ ст. / Н. Малиновська // Бібл. планета. – 2003. – № 3. – С. 13 – 15.

Мацюк.О. Початки українського друкарства / О. Мацюк. – Л., 2000. – 194 с.

Мигонь К. Наука о книге: очерк и проблематика / К. Мигонь. – М.: Книга, 1991. – 198 с.

Михайлов О. А. Электронные документы в архивах: проблеми приема, обеспечение сохранности и использование: аналит. обзор / О. А. Михайлов // РГАНТД. – М.: Діалог-МГУ, 1998. – 244 с.

Науково-технічна термінологія : навч.-метод. комплекс навч. дисципліни «Науково-технічна термінологія» для студ. спец. 6.020100 - Документознавство та інформаційна діяльність / уклад. А. В. Ліпінська. – К. : ВМУРоЛ «Україна», 2003. – 158 с.

Отле П. Библиотека, библиография, документация: Избранные труды пионера информатики / Рос. гос. б-ка; Пер. с англ. и франц. Р. С. Гиляревского и др.; Предисл., сост., коммент. Р. С. Гиляревского. – М. : ФАИР-ПРЕСС, Пашков дом, 2004. – 350 с.

Патентоведение : учеб. для вузов // Е. И. Артемьев, М. М. Богуславский, Р. П. Вчерашний и др..; под. ред. В. А. Рясениеса. – М. : Машиностроение, 1984. – 352 с.

Пересадько В. А. Історія глобуса / В. А. Пересадько, П. Б. Борисенко. – 2-е видання, перероб. і доп. – X.: Основа, 2004. – 280 с.

Плешкевич Е. А. Новый подход к определению понятия «документ» в книговедческих дисциплинах / Е. А. Плешкевич // НТИ. – Сер. 1. – 2005. – № 3. – С. 4 – 7.

Полонська О. Б. Центральний державний архів кінофотофонодокументів УРСР : Нові надходження до архіву / О. Б. Полонська // Архіви України. – 1973. – № 3. – С. 69.

Попадупало-Карамевский К.И. Происхождение нотного письма у северных и южных славян / К. И. Попадупало-Карамевский. – М., 1984. – 120 с.

Потятинник Б. Текстові документи та видання: посібник / Б. Потятинник, М. Лозинський. – Львів, 1996. – 420 с.

Роздорський О. Регіональні довідкові видання ХІХ – поч. ХХ ст. у фондах найбільших Київських бібліотек / О. Роздорський // Біб. вісн. – 2002. – № 3. – С. 23 – 29.

Стандарты по издательскому делу. – М.: стандарт, 2002. – С.15 – 43.

Столяров Ю. Документный ресурс : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Ю. Столяров. – М. : Изд-во «Либерея», 2011. – 149 с.

Столяров Ю. Н. Термины, производимые от слова документ / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. – 2000. – № 10. – С. 64 – 68.

сухацька Т. Українське словникарство : історія українських словників сьогодення / Т. Сухацька // Друкарство. – 2004. – №1 – С. 29–34.

Тимошик М. Історія видавничої справи / М. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 186 с.

Тимошик М. Стародавня книга у світі: попередники: ранні осередки, роль у суспільному поступі / М. Тимошик // Вісн. кн. палати. – 2002. – № 4. – С. 22 – 27.

Тимошик М. Українська книга на межі тисячоліть / М. Тимошик // Шк. б-ка. – 2003. – № 1. – С. 52 – 53.

Тупчієнко-Кадирова Л. Музичний інструмент: деякі аспекти визначення, специфіки видів та описування в режимі електронної каталогізації / Л. Тупчієнко-Кадирова // Студії з арх. справи та документознавства. – К., 2004. – Т. 12. – С. 148 – 155.

Тур О. М. Огляд міжнародних нормативних актів (стандартів) у сфері інформації та документації / О. М. Тур // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: Науковий журнал. – 2011. – №3. – С. 3-10

Федулеева Н. Книга: традиционная и електронная / Н. Федулеева // Библиогр. – 2003. – № 4. – С. 8 – 11.

Фотокиноматериалы и магнитные ленто : справочное издание – Л. : Химия, 1991. – С. 4 – 238 с.

Фріс В. Я. Історія кириличної рукописної книги в Україні / В. Я. Фріс. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – 260 с.

Швецова-Водка Г. Загальне бібліографознавство : навч. посіб. / Г. Швецова-Водка. – Рівне, 1995.

Швецова-Водка Г. Документ і книга в системі соціальних комунікацій / Г. Швецова-Водка / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2001. – 438 с.

Швецова-Водка Г. Типологія документа : навч. посіб. для студ. ін-тів культури / Г. Швецова-Водка. – К. : Кн. палата України, 1998. – 80 c.

Шеремета Н. Є. Видання та документи : посібник / Н. Є. Шеремета. – Львів, 2000. – 365 с.

Юргексон Б. Г. Очерк истории нотопечатания / Б. Г. Юргексон. – М., 1985. – 320 с.

Яковлев А. Нотное письмо / А. Яковлева. – М.: Знание, 1987. – 356 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bdil/index.html

http://dilo.kiev.ua/books_documentation.html

http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Dokumentoznavstvo/index.html

http://dilovod.com.ua/publ/statti/dokumentoznavstvo_jak_integrovana_naukova_disciplina_sferi_informacijnoji_dijalnosti/4-1-0-559

http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/KIt%20v%20osviti%20i%20nauk/de/dilovod/documentoz.htm

http://vlp.com.ua/node/7077?page=0,1

http://oa.elibukr.org/handle/1984/1454

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів напряму підготовки Документознавство та інформаційна діяльність

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok