Страх інтимності, як соціально – психологічний феномен

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Тараса Шевченка

Факультет психології

Кафедра соціальної психології

Страх інтимності, як соціально – психологічний феномен

Курсова робота

Студентки 1 курсу 2 групи

(спеціальність «Психологія»)

Ракути Юлії Михайлівни

Науковий керівник:

Доктор психологічних наук,

доцент

Коцюба Анна Олександрівна

Київ -2015

ВСТУП

Актуальність теми. Довгий час у нас ця тема взагалі вважалась ледве не забороненою. Говорити про інтимність, статевий розвиток, про культуру сексу було не те, щоб не прийнято, а навіть непристойно, а в деяких випадках навіть заборонено. Усі питання, пов'язані з статевим вихованням, інтимними відносинами батьки, а також і педагоги намагалися обходити стороною. Зараз ця тема, навпаки, стала, якщо можна так виразитися, модною і достатньо широко обговорюваною. Можна багато зустріти розмов, телепередач, друкованої інформації, уроків про статеве виховання підлітків, моральну і фізичну культуру інтимних відносин . Раніше малодоступну, однак, доволі потрібну і корисну літературу зараз можна знайти майже в будь-якому магазині чи на ринку. Якщо на заході сексуальна революція закінчилася ще в 70-х роках, то в нас вона почалася лише наприкінці 80-х і, можна сказати, трохи затяглася. Це – неминуча, але хочеться думати, тимчасова плата за десятиліття умовчання і неправди, що диктувалися страхом перед живою людиною, жагучою і люблячою, яка здійснює життєві вибори за власними спонуканнями.

Новизна роботи. Багато авторів працювали над проблемою інтимності . В них ми знаходимо обговорення проблем страху інтимності Гері Ф. Келлер, . Р.С. Нємов, Е. Фромм, Ц. Короленко, Н. Дмитрієва, Роберт Дж. Стернберг, А. Маслоу, Г. Саллівен дозволили внести ясність у визначення поняття « інтимність». Але у літературних джерелах мало висвітлено питання страх інтимності серед людей різного віку. Наше дослідження дозволяє розглянути перешкоди на шляху до інтимності.

Мета роботи – дослідити страх інтимності, який виникає на шляху відносин між людьми та його залежність від різних психологічних чинників.

Об’єкт дослідження – інтимна сфера особистості.

Предмет дослідження – страх інтимності як соціально – психологічний феномен.

РОЗДІЛ 1 ІНТИМНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН

Поняття інтимності у психології

1.2.

Інтимність як форма самопізнання та пізнання іншої людини

.

1.3.

Психологічні особливості інтимних відносин людини

.

Справжня любов включає в себе систему дружніх відносин, що не властиво романтичної любові.

У концепціях гуманістичної психології акцентується увага на істинності й справжності почуттів, любов вбачається тим засобом, який дає можливість по-іншому поглянути на себе і світ, відкинути все неважливе, що збиває людину із шляху самоосягнення, дає змогу відкрити справжню буттєву природу, яка стоїть на перешкоді гармонії людини і світу. Тоді як любов-пристрасть є вельми егоїстично насиченою і вимогливою, вона вже звільнилася від інстинктивної безособової сексуальності, але перебуває в полоні сексуальності-пристрасті, яка спрямовує до з’єднання не з особистістю, а з її фізичним вираженням. Пристрасть відноситься до таких видів збудження, які призводять до фізичного потягу і сексуальної поведінки у стосунках. До мотиваційних потреб пристрасті крім статевої потреби відносять також потребу в самоповазі, потреба належати комусь чи потреба отримати підтримку у важку хвилину.

Р. Стернберг розробив систематику любовних відносин на основі різних комбінацій трьох компонентів любові. Наприклад, симпатія між людьми характеризується проявом почуття близькості, інтимності, без пристрасті та прийняття зобов'язань. Такі відносини існують між братами і сестрами. Відносини за відсутності інтимності і пристрасті Стернберг характеризує як придуману любов; відносини, в яких присутні інтимність і зобов'язання зберігати любов, характеризується як любов-товариство. Наявність у відносинах всіх трьох компонентів - інтимності, пристрасті і зобов'язання – характерно для досконалої любові. Більшість реальних любовних відносин потрапляє в проміжки між цими категоріями.

РОЗДІЛ 2 СТРАХ ЯК СУПРОВОДЖУЮЧИЙ ФАКТОР ІНТИМНОСТІ

2.1.

Перешкоди на шляху до інтимної близькості

2.2

Страх інтимної близькості

.

ВИСНОВКИ

Аналіз літератури показав, що, на жаль, в психологічній науці та практиці досі не існує загальноприйнятого поняття любові й інтимності. В основі використовуваної нами індивідуальної концепції любові лежить трактування цього феномена, представлена ​​в давньоіндійському трактаті «Гілка персика», згідно з яким потяг розуму породжує повагу, потяг душі – дружбу, а потяг тіл – бажання. Більше того, ми вважаємо, що інтимність в зрілому віці – це дотик не так статевих органів, скільки люблячих один одного душ, хоча одне, як відомо, не виключає інше. Вищевказані концептуальні положення дозволили сформулювати авторське визначення інтимності, під яким ми розуміємо що залежить від віку і статі процес когнітивної, емоційної, духовної, сексуальної близькості з індивідуальним діапазоном доступності у встановленні внутрішньо особистісних і міжособистісних кордонів. Зазвичай, поняття інтимність, близькість використовується у контексті любовних та сексуальних стосунків. Так, аналізуючи проблеми чуттєвої та сексуальної інтимності, Гері Ф. Келлер зазначає, що для інтимності необхідна співучасть у відносинах. Тому співучасть у інтимних відносинах означає, що людина повинна певною мірою усвідомлювати те, що відбувається на даний момент та з відповідальністю ставити до комунікації або дій, якщо такі необхідні.

Страх інтимності є проблемою, і, якщо не звертати уваги на неї, не виявляти причини появи такого страху, правильно і психологічно грамотно не боротись з ними,то в кінцевому результаті це стане перешкодою у створенні міцної сім’ї, що відповідала б нормам, принципам і вимогам суспільства. Тому вважаю, що дана тема є актуальною, її обговорення і вивчення є доцільним.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. http://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-zadachi-braka-i-faktory-stabilnosti-supruzheskih-otnosheniy

2. Форель А. Статеве питання. Під ред. В. М. Бехтерева. СПб .: вид-во "Звільнення", 1910. - тт. 1-2 Класичний працю з сексології.

3. Homo ethnikos: психологія і культура/М.М. Махній. – Чернігів, 2012. – 400 с. ISBN 978-966-2765-31-1

4.http://webcommunity.org.ua/2013/01/24/kohannya-j-intymnist-v-riznyh-kulturah/

5. http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v3/v3pp172-173.pdf

6. Роджерс К. Погляд на психотерапію. Становлення людини. - Москва: Прогресс, 1994.

7. Фромм Е. Мистецтво любити: дослідження природи любові. - Москва: Педагогіка, 1990.

8. Маслоу А. Психологія буття / Пер. з англ. О.О. Чистякова. - Москва: "Рефл-бук" - Київ: "Ваклер", 1997.

9. Немов Р.С. Психологія: Посібн. для студ. вищ. пед. навч. закладів: У 3 кн. - 4-е вид. - Москва: Гуманіт. вид. центр ВЛАДОС, 2003. - Кн. 1: Загальні основи психології.

10. Ожегов С.І. Словник російської мови. - Вид-е 11-е. - Москва: Російська мова, 1975.

11. Олпорт Г. Становлення особистості Вибрані праці / Під загальною редакцією Д.A. Леонтьєва. - Москва: Сенс, 2002.

12. Пауелл Джон. Як встояти в любові [переклад c англ. А. Борисова]. - Москва: "Ліга-Фоліант", 1993.

13. Психологія вікових криз: Хрестоматія / Упоряд. К.В.Сельченок. - Мінськ: Харвест, Москва: АСТ, 2001.

14. Гері Ф. Келлер. Основи сучасної сексології. - Санкт-Петербург: 2000.

15. Гозман Л.Я. Психологія емоційних відносин. - Москва: МГУ: 1987.

16. Еріксон Е. Дитинство і суспільство. - Санкт-Петербург: Ленат, АСТ, 1996.

17. Кон І. С. Дружба. - 4-е видання, доп. - Санкт-Петербург: Питер, 2005.

18. Крайг Г., Бокум Д. Психологія розвитку.- 9-е изд. - Санкт-Петербург: Пітер, 2005.

19. Короленко Ц., Дмитрієва Н. – Інтимність Ви-тво: Академ проект, Гауд., 2012.

20. Майерс Д. Социальная психология. – 7-е узд – СПб.: Питер, 2009.-794 с.

21. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: Питер, 2010. – 576 с.

22. Почебут Л. Г., Мейжис И. А. Социальная психология. – СПб.: Питер, 2010. – 672 с.

23. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. – СПб: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2002. – 560 с.

24. http://studentam.net.ua/content/view/3210/86/

25. http://www.twirpx.com/file/753305/

26. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком. 1995. — 328 с. ISBN 5—87977—027—3.

27. Лозман Л. Я. Психология еоциональных отношений из – во Московского универс. 1987

28. Скрипкина Т. П. Психология доверия Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений . М. : издат. Центр Академия, 2000, 264 с.

29. «Психическое состояние», «Резервы психики». Глава учебника «Психология» под ред А.А.Крылова, М., 2004,

30. Кон И.С. В поисках себя. Личность и её самосознание. — М.: Политиздат, 1984. — 336 с.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Факультет психології Кафедра соціальної психології

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Профилактика правонарушений несовершеннолетних в Швеции

Кафедра общей и социальной педагогики Контрольная работа По дисциплине: «Дети в трудной жизненной ситуации» На тему: «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в Швеции»

История экономики

Экономическая мысль Древнего Рима. Классическая политическая экономка. Экономические учения, воззрения и взгляды. Исторические школы Германии. Концепции.

Структура, функции, свойства биологически важных спиртов, аминов, карбоновых кислот и их производных

Гидроксикарбоновые кислоты Насыщенные дикарбоновые кислоты Монокарбоновые кислоты

Коррупция: понятия, признаки и виды

Реферат. Коррупция в РФ: понятия, признаки и виды. Основные понятия. Виды и признаки коррупции. Место России в ИВК. Уровень коррупции в РФ зависит от сознательности граждан.

Евроскептицизм как социально-политическое явление начала XXI века

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok