Поняття про дефект та аномальний розвиток. The concept of defect and abnormal development

Территория рекламы

DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

National Pedagogical University

Name of M. P. Dragomanova

Institute of Correctional Pedagogy and Psychology.

The concept of defect and abnormal development

Completed: Marchenko Anna

Student of I course

1 SUR. Group

Of full-time study

Checked : Voznyuk L. A.

Kyiv 2015

The concept of defect and abnormal development.

Поняття про дефект та аномальний розвиток.

Violation of the visual analyzer caused painful factors lead to mental development characteristics, as discussed above. In Defectology defines the main types of abnormalities that cause specific development: blurred vision, hearing, speech, mind, movement disorders, as well as complex disorders, such as simultaneous hearing loss and vision.

Порушення зорового аналізатора, викликані хворобливими факторами, призводять до особливостей психічного розвитку, як це зазначалось вище. В дефектології визначаються основні види аномалій, що спричинюють специфічний розвиток: порушення зору, слуху, мови, психіки, рухові порушення, а також складні порушення, як, наприклад, одночасне порушення слуху та зору.

The essence of the defect and its impact on the mental development of the child were analyzed by LS Vygotsky in "Basic problems of modern defectology" where he criticized the views of scientists of the time to the substance of the defect as "a purely quantitative limitations of development", and defined the basic thesis of modern defectology that a child whose development is complicated defect, not simply less developed than its normal counterparts, but otherwise developed. LS Vygotsky emphasized that any defect plays a dual role. On the one hand defect - a minus, disadvantage, on the other - plus, because it creates incentives for development and in this lies the enormous power compensation: "... the defect is not only a disadvantage weakness, but plus a source of strength and abilities , it has a positive meaning. "

Суть дефекту та його вплив на психічний розвиток дитини були проаналізовані Л.С. Виготським в роботі “Основні проблеми сучасної дефектології”, де він піддав критиці погляди вчених того часу на суть дефекту, як “чисто кількісної обмеженості розвитку”, і визначив основну тезу сучасної дефектології про те, що дитина, розвиток якої ускладнений дефектом, не просто менше розвинена, ніж її нормальні однолітки, а інакше розвинута. Л.С. Виготський підкреслював, що будь-який дефект відіграє подвійну роль. З одного боку дефект — це мінус, недолік, з іншого — плюс, тому, що він створює стимули до розвитку і саме в цьому криються величезні сили компенсації: “… дефект не є лише недолік, слабкість, але і плюс, джерело сили і здібностей, в ньому є позитивний смисл!”.

The most important provision that characterizes the essence of abnormal development, is the doctrine of its complex structure, put forward in the thirties of the twentieth century LS Vygotsky. According to this theory, a child due to primary defect, secondary developmental disabilities - a change in the perception, originality memory, violation of personal development (freedom, confidence, self-esteem, independence, etc).

Найважливішим положенням, яке характеризує суть аномального розвитку, є вчення про його складну структуру, висунуте в тридцяті роки ХХ століття Л.С. Виготським. Згідно з цією теорією, у дитини внаслідок первинного дефекту виникають вторинні відхилення у розвитку — зміни процесів сприймання, своєрідність запам’ятовування, порушення особистісного розвитку (волі, впевненості, самооцінки, самостійності та ін.).

So impairment in children causing originality of their development. We emphasize this uniqueness means not only the presence of some negative signs, though undoubtedly of defect causes a number of changes in its general course, but at the same time are some unique features positive direction as a result of adaptation to the real environment. For example, in blind children deprived of the possibility to navigate in space by means of well-developed other ways of guidance related to tactile, auditory, and others. feeling that to some extent compensate for lost opportunities blind child visual orientation in space.

Таким чином,вади здоров’я у дітей обумовлюють своєрідність їх розвитку. Підкреслимо, ця своєрідність означає не лише наявність якихось негативних ознак розвитку, хоча дефект безперечно викликає цілий ряд змін у його загальному ході, але в той же час виявляються і деякі своєрідні риси позитивної спрямованості, як наслідок пристосування до реального оточення. Так, наприклад, у сліпих дітей, позбавлених можливості орієнтуватись у просторі за допомогою зору, добре розвиваються інші способи орієнтування, пов’язані з тактильними, слуховими та ін. відчуттями, які в певній мірі компенсують сліпій дитині втрачені можливості зорової орієнтації у просторі.

Bold primary and secondary defect variation helps to understand the complex structure of such a child. Already noted that the blindness and weak sight primary defect is more or less expressed by human visual perception caused painful effects on eyesight, while in the development of children, secondary, tertiary, etc. deviation - lack of orientation in space limitations and violations adequacy subject perceptions of the world around, originality processions, facial expression, some features of nature. The development of the child has some specific symptoms. Some of these symptoms is directly caused painful factors - primary defects, and other indirectly related - secondary deviations signs.

Виділення первинного дефекту та вторинних відхилень допомагає розібратись в складній структурі розвитку такої дитини. Так, вже відмічалось, що при сліпоті та слабозорості первинним дефектом є більше або менше виражені порушення функції зорового сприймання, обумовлені впливом хвороби на зір, при цьому в розвитку дітей виникають вторинні, третинні і т.д. відхилення — недостатність орієнтування в просторі, обмеженість та порушення адекватності предметних уявлень про оточуючий світ, своєрідність ходи, міміки обличчя, деякі особливості характеру. Розвиток такої дитини має ряд специфічних симптомів. Деякі з таких симптомів самим безпосереднім чином викликані хворобою — первинні дефекти, а інші опосередковано пов’язані з ними — вторинні відхилення або ознаки.

Pathologists noticed the presence of interactions between primary and secondary defect developmental disabilities. The fact that the primary defect causes secondary symptoms, we have seen, but the signs are secondary in reverse order to influence the primary defect. For example, a child with severely impaired visual function has a stock of ideas, based on which it is using residual vision and thus develops it.

Дефектологи звернули увагу на наявність взаємодії між первинним дефектом та вторинними відхиленнями у розвитку. Те, що первинний дефект викликає вторинну симптоматику, ми вже з’ясували, але і вторинні ознаки можуть у зворотному порядку впливати на первинний дефект. Наприклад, дитина з важким порушенням зорової функції має запас уявлень, спираючись на які вона використовує залишковий зір і тим самим розвиває його.

In terms of the defective development, as pointed out by LS Vygotsky, a "divergence, differences both development plans (ie, biological and social), mergers are characteristic of the normal child." It is this discrepancy between biological and environmental development of prerequisites impact on a child with impaired eyesight adjustment is to be considered as secondary in tyflopsyholohiyi identity. Thus, the sooner will create special conditions for raising a child with damaged vision, the more these conditions will be taken into account specific features of its development due to a primary defect, the greater the degree of efficiency will prevent or somehow smooth, the appearance of secondary disorders.

В умовах дефектного розвитку, як вказував Л.С. Виготський, виникає “дивергенція, розходження обох планів розвитку (тобто біологічного та соціального), злиття яких характерне для нормальної дитини”. Саме таке неспівпадання біологічних передумов розвитку та середовищних впливів на дитину з порушеним зором викликає пристосування, які розглядаються у тифлопсихології як вторинні своєрідності. Таким чином, чим раніше будуть створені спеціальні умови для виховання дитини з ушкодженим зором, чим більше такі умови будуть враховувати специфічні можливості її розвитку, обумовлені первинним дефектом, тим з більшою мірою ефективності вдасться попередити, або певним чином згладити, виникнення вторинних відхилень.

How is the child's positive adjustment with impaired vision to the surrounding reality?

Як же проходить позитивне пристосування дитини з порушеним зором до оточуючої дійсності?

First of all we must remember that the adaptation of the child with visual impairment to reality passes through reliance on a stored function. Intensively included in the learning process, establish links with the outside world kept analyzers: auditory, tactile, olfactory, gustatory. With these feelings the child receives different information, oriented in space. Teaching process should create special conditions for the most favorable use of stored analyzers.

Перш за все треба враховувати те, що пристосування дитини із зоровою недостатністю до дійсності проходить за рахунок спирання на більш збережені функції. Інтенсивно включаючись в процес пізнання, встановлюють зв’язки з оточуючим світом збережені аналізатори: слухові, дотикові, нюхові, смакові. За допомогою цих відчуттів дитина отримує різну інформацію, орієнтуючись у просторі. Педагогічний процес має створювати спеціальні умови для найбільш сприятливого використання збережених аналізаторів.

In the process of adaptation to the reality of the child plays an important role people around it. Blind and visually impaired children to communicate through language the information that they can not get through touch.

В процесі пристосування дитини до дійсності важливу роль відіграє мова оточуючих людей. Сліпим та слабозорим дітям за допомогою мови повідомляють ті відомості, які вони не можуть отримати за допомогою дотику.

An important factor that affects the uniqueness of the child, is the time factor of impairment, that is the age at which it arose. Yes, blind from birth children are different from blind to the fact that they have not formed an adequate visual representation of objects and phenomena surrounding. Children who lost their sight later in life, can use their existing images for ideas and imagination to form concepts of others.

Важливим фактором, який впливає на своєрідність розвитку дитини, є часовий фактор виникнення порушення зору, тобто вік, в якому воно виникло. Так, сліпі від народження діти відрізняються від осліплих тим, що у них не сформовані адекватні зорові уявлення про предмети та явища оточення. Діти, які втратили зір в більш пізньому віці, можуть використовувати наявні у них образи та уявлення для розвитку уяви та для формування понять про інших.

Dictionary

Divergence – |daɪˈvɝːdʒəns| – втрата слуху (differences both development plans)

Defect – |dɪˈfekt| - дефект (a) lack; b) inability to function due to this deficiency.)

Defectology – [͵di:fekʹtɒlədʒı] - дефектологія (the science of psycho-physical features of children with mental and (or) physical disability, the laws of their training and education.)

Abnormal development [æbʹnɔ:m(ə)l dıʹveləpmənt] - аномальный розвиток (is the formation of persistent behavioral and mental reactions begin to occur not only in the situation of their formation, but in the broader context of human life.)

Blindness – |ˈblaɪndnəs| - сліпота (complete loss of vision.)

Adjustment |əˈdʒʌstmənt| - пристосування (The natural process that serves to self-preservation, protection and so on.)

Jaundice –[ ˈʤɔːndɪs]- жовтяниця (a medical condition in which your skin and the white part of your eyes become yellow)

Analyzers –  |ˈænəlaɪzə| - аналізатори (complex systems sensory nerve structures that perceive and analyze stimuli, acting on animals and humans.)

Development – |dɪˈveləpmənt| - розвиток (This is a detailed process time quantitative and qualitative changes in the human psyche and its thinking, feelings and behavior resulting biological processes in the body and environmental influences.)

Weak sight – |wiːk saɪt | - слабозорість (orushennya view, which is characterized by a sharp decrease in its severity or less sharp decline in visual acuity, but with a significant change in other visual functions.)

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

англ (2).docx

англ (2).docx
Размер: 25.8 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Информатика»

Кардиология. Тест с ответами

Передняя межжелудочковая ветвь левой коронарной артерий кровоснабжает. Правая коронарная артерия кровоснабжает. Признаки метаболического синдрома

Әдебиетті оқыту әдістемесі пәнінің мақсаты мен міндеттері.

«Әдебиет- сөз өнері». Ол өнердің бір саласы. Әдебиет пәні өнер пәні. Әдебиетті ұлағатты адамдар «адамтану құралы» десе, біз әдебиет пәнін «адам тәрбиелеу құралы» дейді.

Дифференциальные уравнения 1-го порядка

Доклад по Математике. Моделирование с применением дифференциальных уравнений. Пример Дифференциальное уравнение n-ого порядка. Задача Коши. Дифференциальные уравнения (ДУ) раздел математики.

Геология. Ответы на экзамен

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok