Проблема особистості як основна проблема психологічної науки

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1

ТЕМА: Проблема особистості як основна проблема психологічної науки

Теоретичні питання:

Предмет і завдання курсу «Психологія особистості»

Співвідношення понять «індивід», «особистість», «індивідуальність»

Загальна характеристика основних психологічних теорій особистості

Функції психологічних теорій особистості

Напрями дослідження особистості. Основні періоди в розвитку психологічних поглядів на особистість.

Актуальність проблематики вивчення особистості на сучасному етапі розвитку суспільства.

Завдання 1 Особистість є об’єктом вивчення філософії, історії, психології і соціології. Визначте, проблему якої науки характеризує кожне з поданих нижче тверджень про особистість:

1. У ході історичного розвитку змінюються не тільки переважаючі соціальні типи особистості, їх ціннісні орієнтації, але і самі взаємовідносини особистості і суспільства. 2. Чим людина може стати? Чи може людина стати володарем своєї долі, чи може вона «створити» себе і своє власне життя? 3. Особистість розглядається як інтегруюче начало, яке пов’язує воєдино різні психічні процеси індивіда і надає його поведінці необхідну послідовність і стійкість. 4. Вихідна точка досліджень особистості – не індивідуальні особливості людини, а та соціальна система, до якої вона включена, і ті соціальні функції і ролі, які вона у ній виконує.

Завдання 2 Прочитайте визначення особистості відомих психологів. Знайдіть, що у них спільне і принципово відмінне.

Х. Вольф, 1734 Особистість – це те, що зберігає спогади про самого себе і сприймає себе як того самого і раніше, і тепер. В. М. Бехтерєв, 1923 Особистість – це психічний індивід, який є самодіяльною істотою стосовно навколишніх зовнішніх умов. Л. С. Виготський, 1931 Особистість є поняття соціальне, вона охоплює надприродне історичне в людині… Вона охоплює єдність поведінки, що відзначається ознакою оволодіння. Г. Оллпорт, 1937 Особистість – це така динамічна організація психофізичних систем індивідуума, яка визначає його унікальний спосіб адаптації до середовища. Дж. Гілфорд, 1959 Особистість людини є унікальний набір її рис. В. М. Мясіщев, 1960 Особистість характеризується перш за все як система ставлень людини до навколишньої дійсності. Ставлення особистості являють собою свідомий, вибірковий, зумовле- ний досвідом зв’язок з різними сторонами об’єктивної дійсності, що проявляється в її діях, реакціях, та переживаннях. У свою чергу, вони утворюються і формуються у процесах діяльності. К. К. Платонов, 1962 Особистість – це людина як носій свідомості. Р. Кеттел, 1965 Особистість – це те, що дозволяє прогнозувати поведінку людини у будь-якій заданій ситуації. С. Л. Рубінштейн, 1973 Особистість постає як з’єднана в одне систе- ма внутрішніх умов, внаслідок яких зміню- ються усі зовнішні впливи. Н. І. Рейнвальд, 1974 Особистість – це вершина психічного розвитку людини і водночас найвищий рівень саморегуляції. О. М. Леонтьєв, 1977 Особистість створюється суспільними відносинами, в які індивід вступає у своїй предметній діяльності. В. І. Слободчиков, Є. І. Ісаєв, 1995 Особистість є повною самовизначеністю людини у всій сукупності своїх дій, відносин з іншими, її устремлінь та орієнтацій. В. В. Давидов, 1996 Особистістю володіє талановито діюча лю- дина, що створює нові форми суспільного життя. Л. Первін, 2000 Особистість – це ті характеристики людини, що відповідають за узгоджені прояви її почуттів, мислення і поведінки. В. М. Аллахвердов, 2002 Особистість – це таке величне утворення, яке охоплює усе найцінніше в нас.

Завдання 3

Розподіліть на групи наступні суб’єктивні явища в залежності від співвіднесення їх зі структурними компонентами особистості (мотиваційний, потреби, вольовий, пізнавальний, емоціональний, характер, здібності і самосвідомість): переживання голоду, похмурий настрій, наполегливість, пригадування подій, гордість за власні досягнення, прийняття рішення, задоволення від виконаної діяльності, роздуми про власні недоліки, бажання робити добро, переживання гніву, доведення теореми, стан інтересу до чогось, почуття легкості і радості під час виконання діяльності, почуття відповідальності, охайність.

Завдання 4 Відомий дослідник психології особистості О. Г. Асмолов сформулював таке положення: «Індивідом народжуються, особистістю стають, а індивідуальність відстоюють». Сформулюйте власне положення, в якому поставте поняття «індивід», «особистість», «індивідуальність» у такий взаємозв’язок, який вам здається найбільш обґрунтованим.

Завдання 5 Визначте і обґрунтуйте, в яких випадках поведінка є індивідною, в яких – особистісною.Порух голови в сторону неочікуваного різкого звуку. 2. Відповідь під час іспиту. 3. Людина дуже хоче спати, але встає з ліжка. 4. Кашель. 5. Відсмикування руки від гарячої поверхні. 6. Пожвавлення немовляти, коли до нього підходить матір. 7. Зажмурювання очей на яскравому світлі. 8. Плач немовляти. 9. Стримування сліз. 10. Виконання небезпечного завдання. 11. Стримування себе під час конфлікту. 12. Мимовільне запам’ятання подій.

Завдання 6. З життя і літератури відомо, наскільки несподіваними бувають рішення і вчинки особистості у незвичайних умовах. Люди, які були для нас зразком мужності і благородства, виявляються боягузами і егоїстами, і, навпаки, у тих, кого ми вважали посередністю, в певних умовах проявляються неабиякі якості, про які ми і навіть не підозрювали. Чим можна пояснити подібні прояви особистості?

Завдання 7. Пригадайте з власного життєвого досвіду 2–3 ситуації, у яких були актуалізовані механізми особистісної регуляції поведінки. Зверніть особливу увагу на характер ситуації і на особливості власного внутрішнього світу: емоційні переживання, бажання, думки, спогади, фантазії.

Завдання 8. Розробіть і опишіть конкретні життєві ситуації, пов’язані з наявністю таких індивідних властивостей у дитини дошкільного віку, як: рудий колір волосся, відсутність слуху, дальтонізм, низький об’єм природної пам’яті, дуже маленький зріст. Встановіть, як індивідні властивості впливають на соціальні умови життя дитини. Опишіть, яким повинно бути соціальне середовище у дітей з такими особливостями. Зробіть прогноз можливих варіантів розвитку особистості у кожному конкретному випадку. Підготуйте психолого-педагогічні рекомендації, спрямовані на попередження можливих негативних результатів розвитку особистості у конкретних випадках.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Предмет і завдання курсу «Психологія особистості» Співвідношення понять «індивід», «особистість», «індивідуальність» Загальна характеристика основних психологічних теорій особистості Функції психологічних теорій особистості

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok