Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з української мови 9 клас

МАЦЬКО Любов Іванівна, ХРИСТЕНОК Віра Федорівна, СИДОРЕНКО Олеся Михайлівна, МАЦЬКО Оксана Михайлівна

ЗБІРНИК ДИКТАНТІВ

для державної підсумкової атестації з української мови

9 КЛАС

Рекомендовано Міністерством освіти і науки,

молоді та спорту України

Київ

Центр навчально-методичної літератури 2014

АТЕСТАЦІЯ

ПЕРЕДМОВА

ПІДСУМКОВА

Пропонований збірник диктантів для державної підсумкової атестації учнів 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів укладено з урахуванням вимог чинної програми з української мови.

ДЕРЖАВНА

Укладачі збірника керувалися принципами, вимогами й нормами Державного стандарту базової і повної загальної се-редньої освіти (передусім такими його положеннями: у процесі навчання необхідно реалізовувати одночасно навчальну, виховну й розвивальну мету і досягати її; виокремлювати змістові лінії навчальних програм – мовленнєву, мовну, со-ціокультурну, діяльнісну – з тим, щоб надати мовному навчанню функціонально-комунікативного, особистісно-діяльнісного спрямування та сформувати в мовців усі види мовленнєвої діяльності, життєво необхідні мовні вміння й навички жанрово-стильового текстотворення).

МОВА

Пропоновані збірником тексти відображають рівень розвитку сучасної української літературної мови, її жанрово-стильову диференціацію, синтаксичну ускладненість і гнучкість, лексичну повноту й багатство стилістичних засобів, граматичну усталеність, стан орфоепічної, граматичної та стиліс-тичної унормованості.

У збірнику містяться уривки творів української художньої літератури, текстів з історії, культури, науково-популярних статей. Диктанти адаптовано до чинного правопису сучасної української мови і методичних вимог навчальної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів.

УКРАЇНСЬКА

Тексти дібрано з урахуванням таких критеріїв: відповідність тексту мовній змістовій лінії програми; відповідність соціокультурній змістовій лінії (орієнтовним темам з розвитку мовлення); відповідність календарно-природничим і професійно-виробничим темам.

Збірник містить сто текстів диктантів на всі види орфограм і пунктограм.

Письмова робота з української мови у вигляді диктанту надає можливість об’єктивно перевірити писемну (орфографічну й пунктуаційну) грамотність учнів. Під час підготовки дев’ятикласників до державної підсумкової атестації вчитель має взяти до уваги чинники, які сприяють успішному написанню диктанту. Їх кілька.

АТЕСТАЦІЯ

Перший чинник – це глибоке, усвідомлене знання норм української мови, закріплених правилами орфографії та пунктуації. Вони викладені в «Українському правописі», довідни-ках з правопису й підручниках з української мови для загаль-ноосвітніх навчальних закладів.

ПІДСУМКОВА

Другий чинник – це наявність уміння правильно писати та навичок автоматично грамотного письма. Суть його полягає в тому, що знання правил мови (особливостей, закономірнос-тей) необхідно трансформувати в уміння застосовувати певне правило до конкретної мовної одиниці (слова, морфеми, форми, синтаксичної конструкції), а потім закріпити його у схожих (аналогічних) мовних одиницях. Лише добре закріплене вміння правильно писати певну орфограму чи пунктограму можна шляхом систематичних вправ трансформувати в навичку автоматично писати грамотно. Гарантію успішно написати диктант має той учень, який володіє цим автоматизмом.

ДЕРЖАВНА

Третім чинником є морально-психологічний стан учня, його готовність бути уважним, зібраним, зосередженим, ціле-спрямованим, оперативним.

МОВА

Готуючи школярів до диктанту, вчителю варто також за-здалегідь продумати, з якими орфограмами й пунктограмами в них можуть виникнути проблеми і як цьому можна запобігти. Звісно, якщо учень не досить добре знає правила, їх слід вивчити. Однак трапляється, що, засвоївши правила, школярі не впізнають їх у закономірності певних явищ, не бачать цієї закономірності в конкретному слові чи словоформі. У такому випадку необхідно виробляти вміння застосовувати правило до конкретного матеріалу тексту. Є й такі учні, які добре знають правила, уміють доречно їх використовувати, але в умовах диктування не встигають зрозуміти орфограму чи пунктограму, визначити й відтворити потрібне правило.

УКРАЇНСЬКА

Отже, існують різні мовленнєві ситуації. І кожна з них потребує відповідного підходу. Якщо учень не знає правил, їх треба усвідомлено завчити, закріпити на багатьох (а не на кількох) прикладах. Якщо не пов’язує правила з орфограмами та пунктограмами, треба виконувати більше різноманітних вправ на певне правило. Якщо не впізнає в орфограмах і пунктограмах правил, закономірностей, специфіки мови, слід писати більше пояснювальних навчальних диктантів, виконувати творчі вправи зі зв’язним текстом, тренуватися у сприйманні тексту на слух, швидкому виділенні орфограми чи пунктограми з мовного потоку.

АТЕСТАЦІЯ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА КУРС ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів є контрольний текстовий диктант.

1. Перевірці підлягають:

ПІДСУМКОВА

уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила і словникові слова, визначені для запам’ятовування;

уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації;

уміння належним чином оформляти роботу.

Перевірка диктантів державної підсумкової атестації здійснюється за традиційною методикою.

2. Матеріал для контрольного диктанту

ДЕРЖАВНА

Для диктанту державної підсумкової атестації використовується текст, доступний для розуміння учнів 9-го класу.

Обсяг текстів диктантів становить 160–170 слів з урахуванням самостійних і службових частин мови.

Для диктантів державної підсумкової атестації використовуються тексти, у яких опрацьовані правила орфографії та (або) пунктуації української мови представлено 3–5 прикладами.

3. Одиниця контролю: текст, записаний учнем з голосу вчителя.

4. Оцінювання

МОВА

Диктант оцінюється однією оцінкою на підставі таких критеріїв:

орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

УКРАЇНСЬКА

– виправляються, але не враховуються такі орфографічні та пунктуаційні помилки: на правила, які не внесено до шкільної програми; на ще не вивчені правила; у словах з написанням, що не перевіряється, над якими не проводилася спеціальна робота; у відтворенні так званої авторської пунктуації;

повторювані помилки (у слові, яке повторюється в диктанті кілька разів) вважаються однією помилкою; однотипні (помилки на те саме правило, але в різних словах) вважаються кількома помилками;

– розрізняють грубі й негрубі помилки; зокрема, до негрубих належать такі:

1) у винятках з усіх правил;

2) у написанні великої літери в складних власних найменуваннях;

АТЕСТАЦІЯ

3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;

4) у випадках, коли замість одного розділового знака поставлено інший і якщо можлива інша інтонація;

5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, як...; не що інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...);

ПІДСУМКОВА

6) пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушення їх послідовності;

7) заміна українських літер російськими;

– п’ять виправлень неправильного написання на правильне прирівнюються до однієї помилки;

– орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила виправляються, але не враховуються.

Нормативи оцінювання диктант

Бали

Кількість помилок

1

15–16 і більше

2

13–14

3

11–12

4

9–10

5

7–8

6

5–6

Бали

Кількість помилок

7

4

8

3

9

1+1 (негруба)

10

1

11

1 (негруба)

12

МОВА

ДЕРЖАВНА

Для державної підсумкової атестації з української мови в 9-му класі передбачається диктант, робота над яким триває одну астрономічну годину.

Чистовий варіант підписується на титульній сторінці так:

Робота

на державну підсумкову атестацію

з української мови за курс основної школи учня (учениці) 9 класу

УКРАЇНСЬКА

(прізвище, ім’я та по батькові в родовому відмінку)

На першій сторінці (там, де стоїть штамп загальноосвітнього навчального закладу) проставляється число цифрами (наприклад, 28.05.2015 р.). На другій сторінці виконується робота.

АТЕСТАЦІЯ

ПОРАДИ УЧНЯМ

ПІДСУМКОВА

Готуючись до державної підсумкової атестації з української мови, візьміть до уваги кілька порад.

1. Ретельно повторіть вивчені орфографічні й пунктуаційні правила та винятки з них, адже текст контрольного диктанту може містити будь-які орфограми і пунктограми, засвоєні вами в 9-му та попередніх класах.

ДЕРЖАВНА

2. Критично і вдумливо проаналізуйте орфографічні й пунктуаційні помилки, яких найчастіше припускалися у своїх письмових роботах протягом року. Поміркуйте, чим саме вони спричинені (можливо, неуважністю, а може, ви не знаєте відповідного правила чи плутаєте його з іншим тощо). Визначивши причину, легше запобігти помилці.

3. Перевіряючи диктант, зверніть особливу увагу на ті слова і розділові знаки, у написанні яких вагалися під час диктування.

МОВА

4. Розчленовуйте орфографію та пунктуацію на частини. Визначте, що в кожній з них є основним. Орфограми, що пишуться за фонетичним принципом (небо, ліс, зорі, ходити, маяк, сніг), вимагають лише уважного слухання. Для напи-сання таких орфограм тренуйте слух.

УКРАЇНСЬКА

5. Пам’ятайте, що існують такі правила орфографії, які не збігаються з правилами орфоепії: чується [стобуйу], а пишеться з тобою, відповідно: [миелэйеис′:а] – милуєшся, [зустр′ічбйуц′:а] – зустрічаються тощо. Ці орфограми пишуться за морфологічним принципом. У таких випадках треба добре знати будову слова, словотвір, частини мови та їхні морфологічні ознаки, систему відмінювання й дієвідмінювання. До цих орфограм належать відмінкові форми змінних частин мови, дієслівні форми, правопис суфіксів і префіксів та ін.

6. Серед пунктограм можна виділити інтонаційні, структурні та змістові (смислові). Найпростіше з інтонаційними: можна натренувати слух на окличну, питальну й розповідну інтонації та паузи. Відтак, якщо знати, якій інтонації, паузі який знак відповідає, то основний мінімум розділових знаків буде поставлено правильно.

АТЕСТАЦІЯ

Структурні пунктограми найскладніші. Щоб ними користуватися, треба добре знати синтаксичну будову речення, усі типи розділових знаків і основні правила їх розставляння.

ПІДСУМКОВА

Змістові (смислові) пунктограми є спільними зі структурними, бо синтаксична будова речення відображає його зміст, є формою логічного наповнення. Однак один логічний зміст може мати кілька синтаксичних структур із різними розділовими знаками: як приїду зайду; після приїзду зайду; коли приїду, то зайду.

7. Під час самостійної перевірки бажано подумки озвучувати написане. Це допоможе вам вчасно помітити допущені помилки.

АТЕСТАЦІЯ

ТЕКСТИ ДИКТАНТІВ

ПІДСУМКОВА

Батько нашої історії

Нестор прийшов до Києво-Печерської лаври сімнадцятилітнім юнаком і назавжди залишився тут, щоб стати не тільки монахом-чорноризцем, а й батьком української історії. Історики сходяться на тому, що він був надзвичайно освіченою людиною, добре знався і на давньоруських, і на іноземних літописах, які читав в оригіналі.

ДЕРЖАВНА

Нестора часто називають літописцем. Це так, він справді вів літопис, але правильніше називати його письменником, істориком. І не просто першим професійним істориком Русі, а батьком усієї нашої історії. Нестор дотримувався літописних форм і хронологічного викладу подій, але прагнення висловитися ширше й докладніше диктувало йому численні вставні оповіді в «Повісті минулих літ». Пригадаймо, наприклад, історію життя й смерті віщого Олега або розправу княгині Ольги із жителями міста Іскоростеня.

МОВА

Нестор звів в одне ціле літописи, створені попередниками, творчо опрацював їх, і з-під його невтомного пера вийшла цілісна, тематично завершена книга, яка не тільки дає уявлення про те, звідки пішла Руська земля і хто в ній найперший почав княжити, а й читається як справді захоплюючий художній твір на теми нашої історії.

(162 слова) За М. Слабошпицьким

ДЕРЖАВНА

Українська національна ідея

Спільна свідомість українського народу повільно, але все ж формується на наших очах силою обставин його територіальної, економічної, мовної та культурної зібраності. Йдучи назустріч одна одній, шануючи одна одну, переймаючи одна від одної регіональні традиції патріотичного змісту, усі України, від Закарпатської до Слобожанської, обов’язково зійдуться в українській ідеї і об’єднаються в нерозривній єдності нашого народу.

МОВА

Це – альфа й омега української ідеї: створити націю, об’єднану не лише історичною пам’яттю, мовою, культурою, а й залученням кожного громадянина до реалізації своїх здібностей, до конкретної праці на будівництві демократичного суспільства і національної держави.

УКРАЇНСЬКА

Зберегти й зміцнити почуттям батьківщини свою державу – це завдання нашої інтелектуальної і політичної еліти, зрештою, завдання нашого народу, якщо він хоче бути нацією, успішно конкурувати з могутніми сусідами в усіх сферах життя.

Тільки українська держава, у якій пануватиме національна ідея, дасть нашому народові світлу будущину й невмирущість. Тільки за умови тривалого, безперервного існування української держави неподільність України та її суверенітет стануть моральним законом і незаперечною істиною для наших громадян і для всього світу.

(161 слово) За Д. Павличком

МОВА

Символ влади й перемоги

УКРАЇНСЬКА

Давнішої та поширенішої зброї не знає історія. Булава відома з прадавніх часів у всіх краях і в усіх народів. Вона була холодною зброєю ще до винайдення списа, меча, лука. Коли ж вогнепальна зброя витіснила булаву, люди перетворили її на символ влади. Той, хто в давнину вправно володів булавою, був справді могутньою людиною, а тому мав право керувати іншими. В Україні, Польщі, Туреччині булава стала символом величі та державної влади.

Гетьманська булава складалася з дерев’яної чи металевої ручки, до якої кріпилася металева куля із золотим або срібним покриттям. Її оздоблювали коштовними каменями.

Хто мріє про булаву, має пам’ятати, що її дають лише гідним. Хто береться за неї, мусить розуміти, що її дуже важко здобути, але ще важче втримати. Здобувши булаву, треба знати, що нею слід користуватися мудро, адже вона здатна творити і добро, і зло, будувати й руйнувати, зміцнювати злагоду й сіяти ворожнечу.

АТЕСТАЦІЯ

Булава зберегла свою прадавню могутність відтоді, як була зброєю, і набула нової сили, коли стала символом влади.

(163 слова) За А. Багнюком

Патріотизм

УКРАЇНСЬКА

Що таке патріотизм? Рік у рік, з покоління в покоління точаться суперечки. Який він? Чи існує? Чи справжній?

Для когось патріотизм виявляється в любові до рідної землі, коли повітря, вода, сонце й зірки, що мерехтять над рідною оселею, – неповторні. Лише тут, на Батьківщині, вітер має присмак степу. Лише тут небо таке високе й блакитне, що його не сплутаєш із небом чужої землі.

Для когось патріотизм уособлює рідна хата, усе, до чого змалечку прикипіла душа.

Для всіх утіленням патріотизму є слово, рідна мова, якою розмовляли пращури, у якій міститься код нації, формується думка. Через мову люди усвідомлюють себе народом зі спільною історією та долею.

АТЕСТАЦІЯ

Для когось патріотизм персоніфікується в людях: знаних співвітчизниках, просто рідних і друзях. Це теж патріотизм, бо без розуміння ролі кожної людини не буде ані держави, ані народу.

ПІДСУМКОВА

Однак хоч би там як, невід’ємними складовими патріотизму є віра в себе, у свій народ, вірність Батьківщині. Ознаками патріотизму є також шляхетність, висота духу, розуміння важливості збереження живої історичної пам’яті.

(161 слово) За Н. Дев’ятенко

Велика ріка мого народу

Боже, як багато у світі краси! Яке небо! А Дніпро синій-синій, чистий. Брате мій Дніпре, батьку мій дорогий і прекрасний! Скільки радості, скільки глибоких найдорожчих почуттів принесли моєму серцю рідні твої води! Скільки людської краси відкрилося мені на твоєму урочистому березі! Які великі подарунки приніс ти мені, незабутній і безмірно, глибоко любий! Скільки ласки у вітрах над тобою, у синьому

АТЕСТАЦІЯ

небі, що дивиться у твої води й вічно милується тобою! Скільки життя і зворушливої поезії у твоїх прозорих джерелах! Ти сонце, ніжне й щедре, якому я поклоняюся й поклонятимуся все життя, річко моя дорога й велика!

Велика ріка народу мого!

ПІДСУМКОВА

Прийми мою любов і безмежну подяку, що народився я на твоїх берегах, що пив твою м’яку й чисту воду, що воскрес я душею біля тебе і що вся душа моя сповняється твоєю красою. І очі мої, і мій слух – усі почуття заспокоєні біля тебе, оповиті тобою, красо моя, моє свято, щастя моє. Як багато добра подарував ти мені! Любов’ю наповнив моє серце, надихнув мене на розуміння великого.

(167 слів) За О. Довженком

ПІДСУМКОВА

ПІДСУМКОВА

Полотняні пам’ятки України

Полотняні пам’ятки України – рушники – завжди супроводить постійний епітет «чисті». Це означає не лише те, що вони самі мають зберігатися в чистоті та берегти в ній людське тіло. Чисті рушники насамперед є відповідниками чистоти духовної, символами високих етичних і естетичних ідеалів.

ДЕРЖАВНА

Видовжені прямокутники рушників за формою нагадують поля, дороги. Засіяні зерном орнаментів, вони певною мірою і є символами доріг. Ними вітають гостей, їх дарують на згадку. Дівчата, готуючись у дорогу до нового життя, подають рушники старостам. Рушниками проводжають і в останню путь. Складені, сховані чи пов’язані, вони оберігали тіло й душу людини, здоров’я тварин, урожайність рослин.

За формою рушник схожий на головні убори, які ще за часів Київської Русі жінки та дівчата чіпляли на дерева й кущі під час велелюдних річних свят на честь першоджерел життя.

МОВА

Як деталь святкового вбрання українок рушник використовували під час важливих подій родинного життя, наприклад, на весіллі, коли змінювався життєвий статус жінки.

На стінах жител рушник найчастіше набуває форми трикутника, вістрям спрямованого догори – тобто до неба, до Божества.

(162 слова) За С. Китовою

Хліб

МОВА

Мабуть, природа створила хлібну зернину в мить високого натхнення, яке витратила вона й на саму людину. І в чи не найголовнішому слові нашої мови «життя» предки не лише воздали заслужену хвалу житу-годувальнику, а й визнали його правічні заслуги в долі людства. У зернину, у цей маленький тугий злиточок матерії, стільки вкладено життєвої енергії, добра, безсмертя, що його таїна й досі здається нам магічною.

Усе в нас від нього, від хліба.

УКРАЇНСЬКА

А втім, і самі ми, кожен із нас, – дитина своїх батьків, свого народу й хліба.

Людей, які прийшли з доброю місією, із чистим серцем чи доброю новиною, на нашій землі завжди зустрічали з хлібиною на вишитому рушнику. Короваєм благословляли молодят, без хлібини не можна було зайти в нову оселю.

Уся історія нашого народу пов’язана з історією хліба, з мистецтвом його вирощувати, готувати тісто, пекти, з ґречним, вихованим ще з дитинства вмінням його їсти. Цілий цикл, у якому є свої таємниці, досвід, розрахунок. Цикл, за яким можна вимірювати літа людського життя.

(160 слів) За В. Яворівським

Мова – духовне надбання народу

МОВА

Століттями мова народу була тією повноводною рікою, яку ми називаємо поетичністю, адже вона виражає наші емоції та найінтимніші почуття. Поетичність жила в слові, і слово було немислиме без неї, як немислима річка без води, повноводність – без глибини, душа – без дихання.

Той, хто не знає рідної материнської мови або цурається її, народної пісні і казки, той засуджує себе на душевну злиденність, на бездуховність.

УКРАЇНСЬКА

Батьківщина – це рідне слово. Юначе, знай, бережи, збагачуй велике духовне надбання свого народу – рідну українську мову. Це мова великого народу, великої культури. Українська мова живе в прекрасних піснях твого народу.

Любов до Батьківщини неможлива без любові до її мови. Хто збагнув відтінки й пахощі рідного слова, хто дорожить ним, як честю рідної матері, як добрим ім’ям родини, той любить Вітчизну. Людина, яка не любить мови рідної матері, якій нічого не промовляє рідне слово, – це людина без роду й племені.

Мова – цілюще народне джерело, і хто не припаде до нього вустами, той сам всихає від спраги, той не матиме успіху.

(165 слів) За В. Сухомлинським

ДЕРЖАВНА

Берегиня роду і народу

Змінюються часи, удосконалюється життєдіяльність людини на землі, сягає фантастичних вершин наука й техніка, але неминущою цінністю, незмінною духовною, моральною величиною в людському суспільстві залишається мати. Адже в основі загальнолюдської моралі – любов до матері й пошана до материнства, які об’єднують людей незалежно від будь-яких відмінностей між ними. Із цього погляду мати й материнство схожі на Сонце, яке несе життєдайне тепло всьому людству.

МОВА

Кожної миті на земній кулі народжуються діти. І перше, що бачать вони, розплющивши оченята, – материнські очі, лагідні, сяйливі, радісні. Чи є в мові ніжніше, доступніше для немовляти, милозвучніше у своїй величі й простоті слово, аніж «мама» – слово, з яким ми приходимо в цей світ?

УКРАЇНСЬКА

У кожного є або була найближча і найдорожча людина – мати. У кожного на денці душі лежить, як найкоштовніший скарб, спогад про материнську ласку й доброту. У найскладніші, найдраматичніші хвилини життя цей спогад гріє, підтримує, додає сил, надихає. І хоч куди б закинула нас доля, у пам’яті жевріє материнська домівка, материнський поріг, материнське вікно, материнські руки, материнська душа.

(162 слова) За О. Омельченко

Плекаймо добрі почуття!

УКРАЇНСЬКА

Одним з негативних почуттів, на жаль, властивих людині, є заздрість. Мало хто з нас може похвалитися тим, що ніколи не хотів мати такий гарний одяг або велосипед, як у друга, найкрасивішу прикрасу чи найвищу оцінку. Таких прикладів безліч, і всі вони свідчать про те, що кожному з нас певною мірою властиве це почуття. Хороше воно чи погане? Напевно, усе ж таки негативне, навіть у Біблії заздрість називається гріхом.

Поки ми заздримо, ми не маємо часу на те, щоб розвивати власні здібності й можливості.

Потрібно знати собі ціну. Звісно, важливо порівнювати себе з іншими людьми, але тільки для того, щоб орієнтуватися, на якій стадії розвитку знаходишся ти сам. Слід позбутися невдячного почуття, навчитися зосереджуватися не на комусь, а передусім на собі. Коли думки зайняті власним добробутом, професійним зростанням чи особистим життям,

АТЕСТАЦІЯ

часу й потреби заздрити іншим немає. Насамперед варто пишатися тим, яким ти є і що маєш. Упевнена й самодостатня людина ніколи не заздритиме чужому й завжди буде шанованою в суспільстві.

(163 слова) Із часопису

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Центр навчально-методичної літератури

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok