Гуманістичний напрям у психології особистості

Территория рекламы

Лекція. 5

Тема. Гуманістичний напрям у психології особистості

Мета. Ознайомитись з загальною характеристикою гуманістичного напряму у психології особистості; розкрити основні теорії даного напряму та розглянути дослідження їх засновників (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл).

Вступ. Прихильників гуманістичних теорій особистості насамперед цікавить те, як людина сприймає, розуміє і пояснює реальні події у своєму житті. Вони описують феноменологію особистості, а не шукають їй пояснення; тому теорії даного типу іноді називають феноменологічними. У гуманістичній психології людину розглядають як свідому і розумну істоту, активного творця власної особистості та свого стилю життя.

План.

1. Загальна характеристика гуманістичного напряму.

2. Теорія самоактуалізації Абрахама Маслоу.

3. Феноменологічна теорія Карла Роджерса.

4. Особистість у логотерапії Віктора Франкла.

5. Екзистенційна психологія Ролло Мея.

Зміст лекції.

1.

Загальна характеристика гуманістичного напряму

.

2.

Теорія самоактуалізації Абрахама Маслоу

.

Фундаментальною позицією гуманістичної психології є визнання пріоритетності творчого потенціалу людини. Маслоу перший висловив тезу, що творчість є універсальною характеристикою людини, її невід’ємною сутністю. Творчі здібності притаманні людині від народження. Це природно для людини такою ж мірою, як птахам літати, а деревам – вкриватися листям. Здатність до творчості закладена в кожному з нас, для творчості не потрібні якісь особливі обдарування або навички. Щоб бути творчими, немає потреби писати книги, картини або компонувати музику. Так робить лише невелика кількість людей. Творчість – універсальна функція людини, що передбачає всі види саморозкриття. Творчими можуть бути люди будь-яких професій у своїй діяльності та побуті. Однак, більшість людей протягом життя втрачають здатність до творчості. Особливо руйнівні чинники творчого потенціалу пов’язані з офіційною освітою. Деградації особистості сприяють психологічні і соціальні чинники. Етапи деградації особистості за теорією Маслоу:

формування психології «пішака», глобального відчуття своєї залежності від інших сил (феномен «безпорадності»);

створення дефіциту благ, у результаті чого вони стають первинними потребами в їжі та виживанні;

створення «чистоти» соціального оточення – поділ людей на «добрих» і «поганих», «своїх» і «чужих», відчуття провини і сорому за себе;

створення культу «самокритики»;

збереження «священних основ» (заборонено навіть замислюватися над провідною ідеологією);

формування спеціалізованої мови (складні проблеми спресовуються у короткі, надзвичайно прості вирази, які легко запам’ятати).

Теорія Маслоу відповідає потребам сучасної людини, її прагненням до творчості, до розкриття свого потенціалу, вона бере до уваги позитивні аспекти особистого життя і переконує, що кожна людина володіє потенціалом внутрішнього розвитку та самовдосконалення.

3.

Феноменологічна теорія Карла Роджерса

.

З порушеннями я-концепції пов’язані основні форми психопатології особистості. Так, якщо поведінка людини не узгоджується з її я-концепцією, вона відчуває тривогу, яка не повністю усувається її психологічним захистом і спричиняє розвиток неврозу. При значній невідповідності між «Я» і переживаннями захист може виявитися неефективним і я-концепція руйнується. Відкриття Роджерса пов’язані не лише з новим поглядом на самоактуалізацію і самооцінку людини, але і з його підходом до психокорекції. Карл Роджерс стверджує, що основний бар’єр, який заважає людям спілкуватись, – це природна тенденція обговорювати, оцінювати, схвалювати чи засуджувати поведінку чи твердження інших. Створений ним напрямок психотерапії отримав назву клієнтцентрована терапія, одним із принципів якої є безоціночне сприйняття клієнта і його проблем.

4.

Особистість у логотерапії Віктора Франкла

.

Досліджуючи можливості корекції поведінки, представники гуманістичної психології орієнтуються на розвиток у людей усвідомлення своєї відповідальності за власну поведінку, яка базується на усвідомленні себе і свого місця в світі. Так, Роджерс вважає, що «потрібно допомогти людям упоратися зі щоденними вимогами, допомогти їм зрозуміти, що вони не безпорадні жертви, вони мають вибір і повинні бути відповідальними за свої вчинки навіть тоді, коли не здатні змінити ситуацію».

5.

Екзистенційна психологія Ролло Мея

.

Визнання небуття сприяє розвиткові почуття тривоги, що зростає, якщо людина розуміє, що її наділено волею вибору і навантажено відповідальністю за свої дії. Нормальну тривогу переживає кожен із нас. Вона пропорційна загрозі. Невротична тривога більша за загрозу, викликає придушення і реакцію самозахисту. Почуття провини, як і почуття тривоги, є нормальним для людини. Досліджуючи таке складне людське почуття, як любов, Р. Мей зробив висновок, що любов також повинна викликати турботу і вимагає почуття відповідальності. Мей виокремлював чотири види любові:

секс, що є фізіологічною функцією;

ерос, що прагне до тривалого союзу з коханою людиною;

філія – дружба, що не має вираженої сексуальної спрямова-

ності;

альтруїстична любов, що не вимагає нічого натомість.

Висновки.

Отже, ми ознайомились з загальною характеристикою гуманістичного напрямку у психології, де людину розглядають як свідому і розумну істоту, активного творця власної особистості та свого стилю життя. Людина визначається прагненням до самовдосконалення. Зрозуміли основні засади теорій особистості прихильників гуманістичного напряму.

Література.

Балл Г. А. Концепция самоактуализации личности в гуманистической психологии. – К.; Донецк, 1993. – 32 с.

М’ясоїд П. А. Загальна психологія: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1998. – 479 с.

Маслоу А. Мотивация и личность // Райгородский Д. Я. Психология личности: в 2 т. – Самара, 1999. – Т. 1. – С. 391–416.

Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П. П. Горностая. – К.: Рута, 2001. – 320 с.

Психологія: Підручник / За ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2005. – 560 с.

Семиченко В. А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Модульный курс психологии. Модуль «Направленность». – К.: Миллениум, 2004. – С. 118–125.

Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990. – 286 с.

Хрестоматия по гуманистической психотерапии. Пер. с англ. – М.: Ин-т. общегуманит. исследований, 1995. – 302 с.

Запитання.

Охарактеризуйте основні засади гуманістичного напряму у психології особистості.

Перелічіть найбільш відомих представників та найвизначніших дослідників гуманістичного напряму.

Що за теорією А. Маслоу становить ядро особистості? Перелічіть етапи деградації особистості за даною теорією.

Яке фундаментальне поняття теорії К. Роджерса?

Розкрийте екзистенційну теорію В. Франкла.

На чому базується теорія Р. Мея?

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

лекція5 (1).docx

лекція5 (1).docx
Размер: 33.7 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Ознайомитись з загальною характеристикою гуманістичного напряму у психології особистості; розкрити основні теорії даного напряму та розглянути дослідження їх засновників (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл).

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Основы налогообложения и налогового права

Тесты по основам налогообложения и налогового права, Основные понятия и положения Налогового кодекса РФ

Ответы на тестовые задания. Туберкулез

Экзаменационные тесты с готовыми ответами. Поликлиническая терапия, лечебное дело. Тест на тему туберкулеза.

Получение диметилацетилена. Эксперимент

Получение замещенного циклогептатриена. Получение 2,3 дибромбутана

Гидравлика. Термодинамика

Гидравлика — одно из направлений единой науки механики жидкости, называемой технической гидромеханикой, изучающей вопросы равновесия и движения различных жидкостей. Законы гидравлики широко используют во многих областях техники.

Цивільне процесуальне право

Система цивільного процесуального права України. Відповіді. Цивільно-процесуальний кодекс україни ЦПК. Цивільне процесуальне право -– це сукупність правових норм, які регулюють діяльність суду та інших учасників цивільного процесу. Конституція України про право громадян на судовий захист.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok