Когнітивний підхід до особистості

Лекція. 4

Тема. Когнітивний підхід до особистості.

Мета. Розглянути розроблені вченими різноманітні підходи в когнітивній психології, спільним для яких є спрямованість на вивчення процесів пізнання та інтелекту.

Вступ. У когнітивній психології немає завершеної теорії особистості. Представники когнітивного напрямку вважають, що неправильна поведінка людини викликана перш за все ірраціональними думками.

План.

1. Загальна характеристика когнітивного підходу до особистості.

2. Розвиток мислення в онтогенезі (теорія Жана Піаже).

3. Теорія особистісних конструктів Джорджа Келлі.

4. Теорія поля Курта Левіна.

Зміст лекції.

1.

Загальна характеристика когнітивного підходу до особистості

.

2.

Розвиток мислення в онтогенезі (теорія Жана Піаже)

.

3.

Теорія особистісних конструктів Джорджа Келлі

.

4.

Теорія поля Курта Левіна

.

Висновки.

Отже, у когнітивній психології психіка розглядається як система когнітивних реакцій і простежується зв’язок цих реакцій не лише із зовнішніми стимул-реакціями, але і з внутрішніми змінними, наприклад, з самосвідомістю, когнітивними стратегіями, селективністю уваги тощо. Головним принципом, на підставі якого розглядається когнітивна система людини, є аналогія з комп’ютером, тобто, психіка трактується як система, призначена для переробки інформації.

Література.

Аверин В. А. Психология личности: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова А., 1999. – 89 с.

Аверин В. А. Обзор основных теорий развития // Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А. А.Реана. – СПб., 2003. – С. 116–128.

Варій М. Й. Психологія особистості: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с.

Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 128 с.

Клонингер С. Теории личности: познание человека. – СПб.: Питер, 2003. – 720 с.

Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. Дружинина В. Н., Ушакова Д. В. – М.: ПЕР СЗ, 2002. – 480 с.

М’ясоїд П. А. Загальна психологія: навчальний посібник. – К.: Вища

школа, 1998. – 479 с.

Пиаже Ж. Аффективное бессознательное и когнитивное бессознатель-

ное // Вопросы психологии. – 1996. – № 6. – С. 125.

Психологія: Підручник / За ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2005. – 560 с.

Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П. П. Горностая. – К.: Рута, 2001. – 320 с.

Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса: – СПб.: Ювента,

1999. – 318 с.

Запитання.

Яка з теорій є найбільш впливовою в сучасній когнітивній психології?

Назвіть представників когнітивного напрямку.

Перерахуйте головні періоди в розвитку інтелекту людини згідно з теорією Жана Піаже.

Яке головне досягнення Жана Піаже в дослідженні специфіки і своєрідності дитячого мислення?

Охарактеризуйте теорію особистісних конструкцій.

Назвіть засновника психологічної теорії поля, що становить собю метод аналізу життєвого простору як окремої людини, так і групи людей.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Розглянути розроблені вченими різноманітні підходи в когнітивній психології, спільним для яких є спрямованість на вивчення процесів пізнання та інтелекту.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Виды толкования права

Толкование права — это интеллектуально-волевая деятельность по установлению подлинного содержания правовых актов в целях их реализации и совершенствования.

Виховний вплив творчої ігрової діяльності на учнів шкільного віку

Курсова робота. Результати дослідження показали, що ефективність музично-естетичного виховання молодших школярів залежить від активізації їхньої уваги, мислення, емоцій, уяви розвитку яких сприяють такі педагогічні умови:

Поняття міжнародної міграції та державна міграційна політика

Види міграції. Залежність міграції від причин термінів та характеру переміщення. Формування міграційних потоків. Диференціація міграційних процесів. Характерні риси сучасної міграційної ситуації в Україні. Міжнародна трудова міграція

Экономическая система

Понятие экономической систем. Классификация экономических систем. Типы экономических систем. Традиционная экономическая система. Командно-административная система. Рыночная система. Смешанная система. Общие понятия кризисов. Типология кризисов. Циклы общественного воспроизводства и их роль в возникновении экономических кризисов. Основные теории экономических кризисов. Особенности Российской экономической системы

Гнойные заболевания кисти. Аутоиммунная гемолитическая анемия

Гнойные заболевания кисти. Этиология и патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Экспертиза. Аутоиммунная гемолитическая анемия: определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok