Перелік тестових завдань з соціальної медицини та організації охорони здоров'’я

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я та медичного правознавства

Перелік тестових завдань з соціальної медицини та організації охорони здоров’я

для студентів ІV курсу медичного факультету

МОДУЛЬ І 

«Статистика здоров’я. Організація медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях»

1. Наука, яка вивчає закономірності територіального розміщення населення, його чисельність, структуру, механічний і природній рух та процеси відтворення,  причини і наслідки цих явищ, це:

 1.  Демографія
 2.  Статика
 3.  Динаміка
 4.  Біостатистика

2. Населення міста А. має наступну вікову структуру: 0-14 років – 30%; 15-44 роки – 50%; 50 і більше років  - 20%. Який тип вікової структури населення даного міста?

 1.  Прогресивний
 2.  Уповільнений
 3.  Стаціонарний
 4.  Регресивний

3. Кабінету обліку та медичної статистики ЦРЛ доручено вивчити народжуваність на всій території району. Завідувач доручив виконати це завдання лікарю-статистику. За яким документом вивчається народжуваність населення?

 1.  Медичне свідоцтво про народження
 2.  Результати перепису населення
 3.  Довідка пологового будинку про народження
 4.  Обмінна карта вагітної

4. В місті К. проводилось вивчення рівня загальної народжуваності населення, який становив 8  0/00.  Проаналізуйте отриманий показник за критерієм оцінки рівнів народжуваності:

 1.  Низький
 2.  Дуже низький
 3.  Середній
 4.  Високий

5. Смерть жінки  під час вагітності чи протягом 42 діб після її закінчення, це:

 1.  Материнська смертність
 2.  Пізня материнська смертність
 3.  Загальна смертність
 4.  Смертність, що пов’язана з пологами

6. Проводилось вивчення одного з демографічних показників. Для його визначення було взято дані про кількість народжених живими та середньорічну чисельність населення. Який показник можна розрахувати на основі цих даних?

 1.  Загальний показник народжуваності
 2.  Показник фертильності
 3.  Показник живонародження
 4.  Сумарний коефіцієнт плодючості

7. Характеристика населення на певний час (його чисельність, склад, особливості розселення тощо), це:

 1.  Статика
 2.  Демографія
 3.  Динаміка
 4.  Біостатистика

8. В місті Л. при визначенні одного з демографічних показників, вивчалося співвідношення дітей і осіб пенсійного віку до чисельності працездатного населення. Який це показник?

 1.  Демографічного навантаження
 2.  Структури населення
 3.  Народжуваності
 4.  Природного приросту

9. Для характеристики здоров’я населення з точки зору поширення найбільш важкої патології,  в М-ській області проводився аналіз загальної смертності населення. На основі якого документу вивчається дане явище?

 1.  Лікарське свідоцтво про смерть
 2.  Медичне свідоцтво про народження
 3.  Переписний лист
 4.  Лікарське свідоцтво про перинатальну смертність

10. В місті Н. проводилось вивчення рівня загальної смертності населення, який становив 21,8 0/00. Проаналізуйте отриманий показник за критерієм оцінки рівнів смертності:

 1.  Дуже високий
 2.  Низький
 3.  Середній
 4.  Високий

11. Заява про реєстрацію народження дитини повинна бути подана до органу РАГСу в термін:

 1.  1 місяць
 2.  1 день
 3.  3 дні
 4.  3 місяці

12. Перед лікарем-статистиком ЦРЛ було поставлено завдання визначити рівень загальної смертності населення району. Які вихідні дані він повинен використати?

 1.  Кількість померлих та середньорічну чисельність населення
 2.  Кількість померлих дітей у віці до 1 року та середньорічну чисельність населення
 3.  Кількість померлих, внаслідок травм та загальну кількість померлих
 4.  Кількість народжених та кількість померлих за поточний рік

13. Характеристика процесів зміни чисельності населення чи рух населення, це:

 1.  Динаміка
 2.  Статика
 3.  Демографія
 4.  Біостатистика

14. Здоров’я населення характеризує група показників. Які з нижче наведених відносяться до демографічних?

 1.  Загальна смертність
 2.  Захворюваність
 3.  Летальність
 4.  Інвалідність

15. В країні проводилося вивчення структури населення на основі даних про чисельність та віковий склад. За яким документом це вивчається?

 1.  Переписний лист
 2.  Свідоцтво про народження
 3.  Свідоцтво про смерть
 4.  Статистичний талон   

16. В місті С.  проводилось вивчення рівня загальної народжуваності населення, який становив 25  0/00. Проаналізуйте отриманий показник за критерієм оцінки рівнів народжуваності:

 1.  Середній
 2.  Дуже низький
 3.  Низький
 4.  Високий

17. Статистичне поняття, пов'язане із смертю жінки під час вагітності або впродовж 42 діб після її закінчення, незалежно від тривалості і локалізації вагітності, від будь-якої причини, пов'язаної з вагітністю або її ускладненням, але не від нещасного випадку або інших випадкових причин це:

 1.  Материнська смертність
 2.  Пізня материнська смертність
 3.  Загальна смертність
 4.  Смертність, що пов’язана з пологами

18. Очікувана середня кількість дівчаток, яку може народити кожна жінка за весь репродуктивний період її життя, це:

 1.  Брутто-коефіцієнт відтворення
 2.  Сумарний коефіцієнт плодючості
 3.  Нетто-коефіцієнт (чистий коефіцієнт) відтворення
 4.  Показник фертильності

19. Визначення різниці між показниками народжуваності і загальної смертності, або відношенням різниці між народжуваністю і смертністю в абсолютних числах до середньої кількості населення х на 1000, це:

 1.  Природній приріст населення
 2.  Середня очікувана тривалість життя
 3.  Природній рух населення
 4.  Сумарний показник відтворення населення

20. Що з переліченого є прикладом механічного руху населення?

 1.  Урбанізація 
 2.  Народжуваність
 3.  Смертність
 4.  Природній приріст

21. В структурі населення регіону питома вага осіб від 0 до 14 років складає 25%, вона однакова з питомою вагою населення у віці 50 років і старше. Яке поняття найбільш влучно характеризує цю демографічну ситуацію?

 1.  Стаціонарний тип населення
 2.  Уповільнений тип населення
 3.  Регресивний тип населення
 4.  Прогресивний тип населення

22. Очікувана середня кількість дівчаток, яку може народити кожна жінка за весь репродуктивний період її життя, що доживуть до кінця свого репродуктивного періоду, це:

 1.  Нетто-коефіцієнт (чистий коефіцієнт) відтворення
 2.  Сумарний коефіцієнт плодючості
 3.  Брутто-коефіцієнт відтворення
 4.  Коефіцієнт фертильності

23. В місті Т. проводилось вивчення рівня загальної смертності населення, який становив  8,4  0/00. Проаналізуйте отриманий показник за критерієм оцінки рівнів смертності:

 1.  Низький
 2.  Середній
 3.  Високий
 4.  Дуже високий

24. Заява про реєстрацію випадку смерті повинна бути подана до органу РАГСу в термін:

 1.  3 дні
 2.  1 день
 3.  1 місяць
 4.  3 місяці

25. Який з інтегральних показників оцінки стану здоров’я населення  характеризується наступним визначенням – середнє число років, що належить прожити поколінню, яке народилося при умові, якщо протягом наступного життя показники смертності будуть такими ж, як і в роки, для яких робились розрахунки?

 1.  Середня очікувана тривалість життя
 2.  Середня тривалість життя
 3.  Природній приріст населення
 4.  Очищений показник відтворення

26. Лікарю-педіатру доручено провести аналіз смертності немовлят. Що він повинен взяти за одиницю спостереження у вивченні дитячої смертності?

 1.  Випадок смерті у віці до 1 року
 2.  Випадок смерті під час пологів
 3.  Випадок смерті на 1 місяці життя
 4.  Випадок смерті у перші 6 днів життя

27. Новонароджена дитина померла внаслідок інфекційної патології. Який це тип смертності немовлят за керованістю? 

 1.  Відворотна
 2.  Невідворотна
 3.  Критичний стан плоду
 4.  Синдром раптової смерті

28. Сума співвідношення числа померлих дітей у віці до 1 року з покоління поточного року до кількості дітей, що народилися живими у поточному році та числа померлих у віці до 1 року з покоління минулого року до кількості дітей, що народилися живими у минулому році розрахованих на 1000, це:

 1.  Смертність немовлят за рік
 2.  Смертність немовлят за календарний місяць
 3.  Пізня неонатальна смертність немовлят
 4.  Постнеонатальна смертність немовлят

29. Який тип смертності немовлят, якщо менше 30 % дітей помирає на 1 місяці життя, решта – у постнеонатальному періоді?

 1.  Тип C
 2.  Тип А
 3.  Тип В
 4.  Інший

30. Заява про реєстрацію випадку смерті новонародженого повинна бути подана до органу РАГСу в термін:

 1.  3 дні
 2.  1 день
 3.  1 місяць
 4.  3 місяці

31. Який тип смертності немовлят свідчить про високий ступінь соціального контролю над смертністю немовлят за світовими оцінками?

 1.  Тип А
 2.  Тип В
 3.  Тип C
 4.  Інший

32. Інтранатальна смертність це:

 1.  Смерть дитини під час пологів
 2.  Смерть дитини до 28 дня життя
 3.  Смерть дитини до 7 дня життя
 4.  Смерть дитини до 1 року

33. Новонароджена дитина померла  без очевидної причини, яку не можна пояснити при ретельному соціологічному або патолого-анатомічному дослідженні. Який це тип смертності немовлят за керованістю?

 1.  Синдром раптової смерті
 2.  Відворотна
 3.  Невідворотна
 4.  Критичний стан плоду

34. Які вихідні дані необхідно використати для обчислення показника мертвонароджуваності?

 1.  Мертвонароджені та загальна кількість народжених
 2.  Мертвонароджені та кількість народжених живими
 3.  Мертвонароджені та кількість дитячого населення
 4.  Мертвонароджені та померлі діти до 7 діб

35. Який тип смертності немовлят, якщо на першому місяці життя помирає  від 30 до 49%  від загальної кількості дітей, що померли на першому році життя?

 1.  Тип В
 2.  Тип А
 3.  Тип C
 4.  Інший

36.  У пологовому будинку народилася мертва дитина. Які  документи  повинен оформити лікар для реєстрації випадку смерті?

 1.  Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть
 2.  Довідка встановленої форми
 3.  Лікарську довідку про смерть та Медичне свідоцтво про народження дитини
 4.  Лікарське свідоцтво про смерть та Медичне свідоцтво про народження дитини

37. Від чого помирає більша частина дітей при типі смертності немовлят А?

 1.  Станів, що виникли в перинатальному періоді
 2.  Хвороб органів дихання, травм та інфекційних захворювань
 3.  Хвороб системи кровообігу, злоякісних новоутворень і травм
 4.  СНІДу, туберкульозу та злоякісних новоутворень

38. Рання неонатальна смертність це:

 1.  Смерть дитини до 7 доби життя
 2.  Смерть дитини під час пологів
 3.  Смерть дитини до 28 доби життя
 4.  Смерть дитини до 1 року

39. Новонароджена дитина померла внаслідок вродженої патології. Який це тип смертності немовлят за керованістю? 

 1.  Невідворотна
 2.  Відворотна
 3.  Критичний стан плоду
 4.  Синдром раптової смерті

40. Співвідношення кількості дітей, що померли у віці до 1 року на протязі місяця спостереження до кількості дітей, що народилися за останніх 13 місяців розрахованих на 1000, це:

 1.  Смертність немовлят за календарний місяць
 2.  Смертність немовлят за рік
 3.  Пізня неонатальна смертність немовлят
 4.  Постнеонатальна смертність немовлят

41. Який тип смертності немовлят, якщо на першому місяці життя помирає 50 % і більше від загальної кількості дітей, що померли на першому році життя?

 1.  Тип А
 2.  Тип В
 3.  Тип C
 4.  Інший

42. У пологовому будинку померла дитина на другий день після народження. Який документ повинен оформити лікар для реєстрації випадку смерті?

 1.  Лікарське свідоцтво про перинатальну смертність
 2.  Лікарського свідоцтва про смерть
 3.  Лікарське свідоцтво про антенатальну смертність
 4.  Лікарське свідоцтво про інтранатальну смертність

43. Який тип смертності немовлят свідчить про низький ступінь соціального контролю над смертністю немовлят за світовими оцінками?

 1.  Тип C
 2.  Тип А
 3.  Тип В
 4.  Інший

44. Постнеонатальна смертність це:

 1.  Смерть дитини після 28 до 365 доби життя
 2.  Смерть дитини під час пологів
 3.  Смерть дитини до 7 доби життя
 4.  Смерть дитини до 1 року

45. В новонародженої  дитини було зареєстровані  від’ємні значення діастолічного кровотоку, які реєструються в аорті і пупковій артерії плоду. Який це тип смертності немовлят за керованістю?

 1.  Критичний стан плоду
 2.  Відворотна
 3.  Невідворотна
 4.  Синдром раптової смерті

46. Співвідношення кількості дітей, що народилися мертвими із масою при народженні більше 500 грамів і довжиною тіла більше 35 см  та  кількості тих, що померли у 168 годин життя з такими ж антропометричними даними при народженні за цей рік до кількості народжених живими і мертвими у цьому році розрахованих на 1000, це:

 1.  Коефіцієнт перинатальної смертності
 2.  Коефіцієнт смертності немовлят
 3.  Коефіцієнт смертності немовлят за рік
 4.  Коефіцієнт інтранатальної смертності

47. Лікар-педіатр провів визначення типу смертності немовлят, та встановив тип В. На основі яких даних він зробив такий висновок?

 1.  на першому місяці життя помирає  від 30 до 49%  від загальної кількості дітей, що померли на першому році життя
 2.  на першому місяці життя помирає 50 і більше %  від загальної кількості дітей, що померли на першому році життя
 3.  менше 30 % дітей помирає на 1 місяці життя, решта – у постнеонатальному періоді.
 4.  менше 30 % дітей помирає на 1 році життя.

48. У пологовому будинку померла дитина. Хто проводить реєстрацію смертності немовлят?

 1.  Органи РАГСу
 2.  Лікар-статистик
 3.  Лікуючий лікар
 4.  Завідувач відділення

49. Від чого помирає більша частина дітей при типі смертності немовлят С?

 1.  Хвороб органів дихання, травм та інфекційних захворювань
 2.  Хвороб системи кровообігу, злоякісних новоутворень і травм
 3.  Станів, що виникли в перинатальному періоді
 4.  СНІДу, туберкульозу та злоякісних новоутворень

50. Загальна кількість захворювань, зареєстрованих за даними звертань населення в медичні заклади за рік, це:

 1.  Захворюваність загальна
 2.  Захворюваність первинна
 3.  Захворюваність патологічна
 4.  Патологічна ураженість

51.  Лікарю загальної практики потрібно провести аналіз захворюваності населення на підпорядкованій дільниці. Який з методів вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік гострих захворювань?

 1.  Звертання в медичні заклади
 2.  Спеціально організоване дослідження
 3.  Причини смерті
 4.  Опитування населення

52. Який  з перелічених недоліків  характерний для вивчення захворюваності за даними медичних оглядів?

 1.  Неможливість обліку гострих захворювань
  1.  Виявлення хвороб на ранніх стадіях
  2.  Неповний облік початкових та безсимптомних стадій
  3.  Достатньо повний облік хронічних захворювань

53. Сімейний лікар повинен охарактеризувати захворюваність населення своєї дільниці. Який документ не використовується для реєстрації захворюваності  за даними медичних оглядів?

 1.  Статистична карта хворого, що вибув з стаціонару
  1.  Карта профілактично оглянутого
  2.  Талон амбулаторного пацієнта
  3.  Карта диспансерного обліку

54. Протягом трьох років хворий перебуває на диспансерному обліку в поліклініці з діагнозом хронічний бронхіт. В даному році він тричі звернувся за медичною допомогою з приводу загострення цієї хвороби. Як статистично облікувати це захворювання?

 1.  Заповнюється один статистичний талон з позначками «-» на первинне звертання
 2.  Заповнюється один статистичний талон з позначками «+» на первинне звертання
 3.  Заповнюється статистичний талон з позначками «+» на первинне звертання і з «-» на повторні звертання
 4.  На всі три звертання заповнюються статистичні талони з позначками «+»

55. Що з переліченого не є принципом поділу захворювань на класи по Міжнародній статистичній класифікації хвороб і проблем, пов’язаних із здоров’ям, Х-го перегляду?

 1.  Тривалість лікування
 2.  Етіологія хвороби
 3.  Патогенез  хвороби
 4.  Локалізація хвороби

56. Кількість захворювань, зареєстрованих в цьому році вперше в житті хворих, це:

 1.  Захворюваність первинна
 2.  Захворюваність загальна
 3.  Захворюваність патологічна
 4.  Патологічна ураженість

57.  Лікарю загальної практики потрібно провести аналіз захворюваності населення на підпорядкованій дільниці. Який з методів вивчення захворюваності забезпечує найбільш точний облік важких захворювань?

 1.  Причини смерті
 2.  Профілактичні огляди
 3.  Звертання в медичні заклади
 4.  Опитування населення

58. Який  з перелічених недоліків  характерний для вивчення захворюваності за даними звертань в медичні заклади?

 1.  Неповний облік початкових та безсимптомних стадій та форм хронічних хвороб
 2.  Неможливість обліку гострих захворювань
 3.  Висока вартість
 4.  Повний облік гострих захворювань

59. Сімейний лікар повинен охарактеризувати захворюваність населення своєї дільниці. Які документи використовуються для реєстрації захворюваності за даними звертань в медичні заклади?

 1.  Талон амбулаторного пацієнта, статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу
 2.  Контрольна карта диспансерного спостереження, медична карта стаціонарного хворого
 3.  Медична карта амбулаторного хворого, статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу
 4.  Листок непрацездатності, статистична карта хворого, що вибув з стаціонару

60. Сімейний лікар повинен визначити захворюваність виразковою хворобою на дільниці. За яким документом визначається поширення захворювання  населення на дільниці?  

 1.  Статистичний талон з позначками «+» і «-»
 2.  Статистичний талон з позначками «+»
 3.  Медична карта амбулаторного хворого
 4.  Талон на прийом до лікаря

61. Сукупність методик, які дозволяють вивчити здоров’я населення під впливом екзо-  і ендогенних чинників з метою розробки методів їх профілактики, це:

 1.  Епідеміологічні методи
 2.  Опитування населення
 3.  Причини смерті
 4.  Профілактичні огляди

62. Сукупність патологічних станів населення (чи окремих його груп), виявлених шляхом медичних оглядів, це:

 1.  Патологічна ураженість
 2.  Захворюваність загальна
 3.  Захворюваність первинна
 4.  Захворюваність патологічна

63. Лікарю загальної практики потрібно провести аналіз захворюваності населення на підпорядкованій дільниці. Який з методів вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік хронічних захворювань?

 1.  Профілактичні огляди
 2.  Звертання в медичні заклади
 3.  Причини смерті
 4.  Опитування населення

64.  Яка  з перелічених переваг  характерна для вивчення захворюваності за даними медичних оглядів?

 1.  Виявлення хвороб на ранніх стадіях
 2.  Економічність  
 3.  Безперервність та динамічність спостереження
 4.  Оперативність обліку

65. Сімейний лікар повинен охарактеризувати захворюваність населення своєї дільниці. Який документ використовується для реєстрації захворюваності за даними медичних оглядів?

 1.  Карта диспансерного обліку
 2.  Статистична карта хворого, що вибув з стаціонару
 3.  Лікарське свідоцтво про смерть
 4.  Сертифікований міжнародною організацією опитувач

66. До сімейного лікаря двічі протягом календарного року (в березні та в листопаді) звернувся пацієнт. В обох випадках йому було поставлено однаковий діагноз – ГРВІ. Як заповнити статистичні талони для реєстрації заключних діагнозів з метою обліку цих випадків захворювань?

 1.  На кожен випадок окремо з позначкою «+»
 2.  На кожен випадок окремо з позначкою «-»
 3.  На перший випадок з позначкою «+»,на другий –  з позначкою «-»
 4.  На перший випадок з позначкою «+»,на другий –  не заповнюється

67. Що з переліченого є основними принципами поділу захворювань на класи по Міжнародній статистичній класифікації хвороб і проблем, пов’язаних із здоров’ям, Х-го перегляду?

 1.  Етіологія, патогенез та локалізація хвороби
 2.  Етіологія, патогенез та тривалість хвороби
 3.  Етіологія, патогенез та наслідки хвороби
 4.  Етіологія, патогенез та лікування хвороби

68. Загальна кількість захворювань, зареєстрованих за даними звертань населення в медичні заклади за рік, це:

 1.  Хворобливість
 2.  Захворюваність первинна
 3.  Захворюваність патологічна
 4.  Патологічна ураженість

69.  Лікарю загальної практики потрібно провести аналіз соціально-психологічних аспектів здоров’я населення на підпорядкованій дільниці. Який з методів вивчення захворюваності найбільш доцільно використати?

 1.  Опитування населення
 2.  Профілактичні огляди
 3.  Звертання в медичні заклади
 4.  Причини смерті

70.  Яка  з перелічених переваг  характерна для вивчення захворюваності за даними звертань в медичні заклади?

 1.  Найповніший облік гострих захворювань
 2.  Достатньо повний облік хронічних захворювань
 3.  Виявлення хвороб на ранніх стадіях
 4.  Найбільш точний облік важких захворювань

71. Сімейний лікар повинен охарактеризувати захворюваність населення своєї дільниці. Які документи використовуються для реєстрації вивчення загальної захворюваності?

 1.  Талон амбулаторного пацієнта, статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу
 2.  Контрольна карта диспансерного спостереження, медична карта стаціонарного хворого
 3.  Медична карта амбулаторного хворого, статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу
 4.  Листок непрацездатності, статистична карта хворого, що вибув з стаціонару

72. Лікарю загальної практики повинен визначити захворюваність виразковою хворобою на дільниці. За яким документом визначається первинна захворюваність населення на дільниці?  

 1.  Статистичний талон з позначками «+»
 2.  Медична карта амбулаторного хворого
 3.  Статистичний талон з позначками «+» і «-»
 4.  Талон на прийом до лікаря

73. Який з методів вивчення захворюваності відноситься до основних?

 1.  Профілактичні медичні огляди
 2.  Епідеміологічні методи
 3.  Причини смерті
 4.  Опитування населення

74. Які із наведених захворювань відносяться до важливих неепідемічних ?

 1.  Онкологічні захворювання
 2.  Захворювання з тимчасовою втратою працездатності
 3.  Інфекційні захворювання
 4.  Госпіталізована захворюваність

75. Сімейному лікарю необхідно проаналізувати інфекційну захворюваність на дільниці. Що є одиницею спостереження в даному випадку?

 1.  Встановлений випадок інфекційного захворювання чи підозра на нього
 2.  Встановлений випадок інфекційного захворювання
 3.  Підозра на інфекційне захворювання
 4.  Випадок госпіталізації на інфекційне захворювання

76. Лікарю доручено вивчити захворюваність з тимчасовою втратою працездатності на підприємстві. З допомогою якого статистичного документа можна визначити показники захворюваності з тимчасовою втратою працездатності?

 1.  Листок непрацездатності
 2.  Картка диспансерного спостереження
 3.  Зведена відомість обліку захворюваності населення
 4.  Картка хворого, що вибув з стаціонару

77. Лікарю загальної практики доручено провести аналіз захворюваності на підпорядкованій дільниці. За яким видом захворюваності визначається група тривало та часто хворіючих?

 1.  З тимчасовою втратою працездатності захворюваність
 2.  Госпіталізована захворюваність
 3.  Загальна захворюваність
 4.  Гостра інфекційна захворюваність

78. На промисловому підприємстві внаслідок нещасного випадку працівник отримав травму. Який обліковий документ повинен оформити лікар?

 1.  Акт про нещасний випадок на виробництві
 2.  Повідомлення про важливе неепідемічне захворювання
 3.  Екстрене повідомлення про травму на виробництві
 4.  Карта особистого обліку захворюваності

79. Лікар-дерматовенеролог встановив у пацієнта шкірно-венерологічне захворювання – урогенітальний мікоплазмоз. Хто з медичного персоналу повинен заповнити «Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію, урогенітальний мікоплазмоз та трихомоніаз» (ф.089-1/о)?

 1.  Лікар-дерматовенеролог
 2.  Лікар-інфекціоніст
 3.  Лікар, що запідозрив випадок інфекційного захворювання
 4.  Сімейний лікар

80. Що є одиницею спостереження для реєстрації госпіталізованої захворюваності?

 1.  Випадок стаціонарного лікування
 2.  Випадок смерті в стаціонарі
 3.  Випадок захворювання та туберкульоз
 4.  Випадок захворювання з тимчасовою втратою працездатності

81. Які із наведених захворювань не підлягають спеціальному обліку ?

 1.  Загальна захворюваність
 2.  Захворювання з тимчасовою втратою працездатності
 3.  Інфекційна захворюваність
 4.  Захворювання з тимчасовою втратою працездатності

82. Які із наведених захворювань реєструються як найважливіші соціально важливі захворювання з одночасним повідомленням органів Держсанепіднагляду?

 1.  Туберкульоз
 2.  Кишкові інфекції
 3.  Карантинні хвороби
 4.  Захворювання з тимчасовою втратою працездатності

83. В ЦРЛ проводилось вивчення та аналіз госпіталізованої захворюваності. Що є об’єктом спостереження в даному випадку?

 1.  Хворі, які перебували на стаціонарному лікуванні в усіх відділеннях
 2.  Хворі, який перебувають на стаціонарному лікуванні в в усіх відділеннях
 3.  Хворі, які перебувають на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні
 4.  Хворі, які перебували на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні

84. Лікар-педіатр виявив на дільниці випадок захворювання епідемічним паротитом. Який документ для реєстрації інфекційної захворюваності він повинен заповнити?

 1.  Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання
 2.  Талон амбулаторного пацієнта
 3.  Історія розвитку дитини
 4.  Медичну картку амбулаторного хворого

85. Серед працюючих на промисловому підприємстві зареєстровано 1200 випадків непрацездатності та 12 000 днів непрацездатності. Який показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності  можна  розрахувати  на підставі цих даних?

 1.  Середня тривалість одного випадку непрацездатності
 2.  Кількість випадків непрацездатності на 100 працюючих
 3.  Кількість днів непрацездатності на 100 працюючих
 4.  Питома вага осіб, які тривало та часто хворіли

86. Лікар-статистик вивчав особливості госпіталізованої захворюваності. На підставі якого облікового документа він проводив дане дослідження?

 1.  Статистична карта вибулого із стаціонару
 2.  Медична карта стаціонарного хворого
 3.  Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару
 4.  Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів

87. Який із перерахованих облікових документів не відноситься до програми спостереження важливих неепідемічних захворювань?

 1.  Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання (ф.058/о)
 2.  Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости (ф.089-2/о)
 3.  Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію, урогенітальний мікоплазмоз та трихомоніаз (ф.089-1/о)
 4.  Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу, або його рецидиву (ф.089/о)

88. Який із перерахованих облікових документів є програмою спостереження важливих неепідемічних захворювань?

 1.  Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу, або його рецидиву (ф.089/о)
 2.  Статистична карта вибулого зі стаціонару (ф.066/о)
 3.  Звіт про захворювання на активний туберкульоз  (ф. 8)
 4.  Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання (ф.058/о)

89. Які із наведених захворювань не відносяться до важливих неепідемічних ?

 1.  Госпіталізована захворюваність
 2.  Психічні захворювання
 3.  Окремі шкірні та всі венеричні захворювання
 4.  Активний туберкульоз

90. Причиною обліку який захворювань є соціально-економічні збитки внаслідок ураження працездатного населення, довготривалості та високої вартості лікування і реабілітації, високої летальності?

 1.  Найважливіших неепідемічних
 2.  Інфекційних захворювань
 3.  Госпіталізованих захворювань
 4.  Захворювань з тимчасовою втратою працездатності

91. Лікарю-онкологу необхідно проаналізувати онкологічну захворюваність на дільниці. Що є одиницею спостереження в даному випадку?

 1.  Встановлений випадок онкологічного захворювання
 2.  Всі онкологічні хворі
 3.  Підозра на онкологічне захворювання
 4.  Випадок госпіталізації на онкологічне захворювання

92. Лікарю-ординатору доручено вивчити госпіталізовану захворюваність. За допомогою якого облікового документа можна це здійснити?

 1.  Картка хворого, що вибув з стаціонару
 2.  Листок  непрацездатності
 3.  Медична карта стаціонарного хворого
 4.  Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару

93. На підприємстві з шкідливими умовами праці проводять комплекс заходів з метою зниження рівня захворюваності. Так, лікарем було виявлено групу осіб, які мали листки тимчасової непрацездатності тривалістю більше 40 днів у зв’язку з етіологічно-пов’язаними захворюваннями. Як називається така група?

 1.  Група тривало хворіючих осіб
 2.  Група часто хворіючих осіб
 3.  Група часто та тривало хворіючих осіб
 4.  Контрольна група осіб

94. Лікарю промислового підприємства доручено вивчити захворюваність з тимчасовою втратою працездатності на підприємстві. З допомогою якого статистичного документа можна визначити показники захворюваності з тимчасовою втратою працездатності?

 1.  Листок непрацездатності
 2.  Картка диспансерного спостереження
 3.  Зведена відомість обліку захворюваності населення
 4.  Картка хворого, що вибув з стаціонару

95. Сімейний лікар запідозрив в пацієнта інфекційне захворювання – дифтерія. Хто з медичного персоналу повинен заповнити «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання» (ф.058/о)?

 1.  Лікар, що запідозрив випадок інфекційного захворювання
 2.  Лікар-інфекціоніст
 3.  Лікар-статистик
 4.  Лікар, який працює в СЕС

96. Які із наведених захворювань підлягають спеціальному обліку ?

 1.  Захворювання з тимчасовою втратою працездатності
 2.  Загальна захворюваність
 3.  Первинна захворюваність
 4.  Патологічна ураженість

97. Проводилось вивчення та аналіз захворюваності на цукровий діабет. Що є об’єктом спостереження в даному випадку?

 1.  Хворі на цукровий діабет
 2.  Хворий на цукровий діабет
 3.  Хворі з підозрою на цукровий діабет
 4.  Хворі на цукровий діабет та особи з підозрою на цукровий діабет

98. Сімейний лікар вперше виявив випадок активного туберкульозу. Що є програмою спостереження в даному випадку?

 1.  Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу
 2.  Повідомлення про випадок активного туберкульозу
 3.  Листок непрацездатності
 4.  Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів

99.  Серед 1100 працюючих на промисловому підприємстві зареєстровано 1200 випадків непрацездатності. Який показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності  можна  розрахувати  на підставі цих даних?

 1.  Кількість випадків непрацездатності на 100 працюючих
 2.  Кількість днів непрацездатності на 100 працюючих
 3.  Питома вага осіб, які тривало та часто хворіли
 4.  Структуру захворюваності з тимчасовою втратою працездатності  

100. У пацієнта, що звернувся на прийом, лікарем загальної практики встановлений діагноз: дизентерія. Який обліковий документ повинен оформити лікар?

 1.  Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання
 2.  Повідомлення про найважливіше неепідемічне захворювання
 3.  Листок непрацездатності
 4.  Контрольна картка диспансерного спостереження

101. Лікар-статистик вивчав та аналізував статистичні карти вибулого із стаціонару. Який вид захворюваності, що підлягає спеціальному обліку ним вивчалася?

 1.  Госпіталізована захворюваність
 2.  Загальна захворюваність
 3.  Первинна захворюваність
 4.  Патологічна ураженість

102. Медична допомога, яка надається хворому в повному обсязі, згідно із стандартами надання допомоги при невідкладних станах, це:

 1.  Перша
 2.  Первинна
 3.  Вторинна
 4.  Третинна

103. Система заходів, які здійснюються органами державної влади, закладами охорони здоров'я і громадянами з метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя – це?

 1.  Охорона здоров'я
 2.  Медична допомога
 3.  Медичне обслуговування
 4.  Профілактика

104. Невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров‘я – це?

 1.  Екстрена медична допомога
 2.  Первинна медична допомога
 3.  Вторинна медична допомога
 4.  Третинна медична допомога

105. Який вид медичної допомоги передбачає направлення пацієнта для надання вторинної допомоги з іншої спеціальності або третинної допомоги?

 1.  Спеціалізована медична допомога
 2.  Екстрена медична допомога
 3.  Кваліфікована медична допомога
 4.  Високоспеціалізована медична допомога

106.  В яких з перерахованих закладів охорони здоров'я надається вторинна медична допомога?

 1.  Центральна районна лікарня
 2.  Обласна лікарня
 3.  Сільська лікарська амбулаторія
 4.  Станція екстреної (швидкої) медичної допомоги

107. За скільки хвилин бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги поза межами  міста має прибути на місце події при екстрених зверненнях?

 1.  до 20 хвилин
 2.  до 10 хвилин
 3.  до 15 хвилин
 4.  до 1 години

108. Заклад охорони здоров’я, основне завдання якого – забезпечення організації та надання екстреної медичної допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці – це?

 1.  Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 2.  Станція екстреної (швидкої) медичної допомоги
 3.  Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги
 4.  Відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги

109. На станцію ШМД поступив виклик до хворої п’ятирічної дитини. Яка виїзна бригада повинна обслуговувати цей виклик?

 1.  Спеціалізована
 2.  Загальна
 3.  Фельдшерська
 4.  Лікарська

110. В країні Н. швидка допомога надається  місцевими пожежними і поліцейськими службами, які у разі потреби викликають машину швидкої допомоги. Яка це форма організації швидкої медичної допомоги?

 1.  Служба пов’язана з пожежниками і поліцією
 2.  Добровільна швидка допомога
 3.  Приватна швидка допомога
 4.  Державна служба швидкої медичної допомоги

111. Медична допомога, яка включає консультацію лікаря, просту діагностику і лікування основних найпоширеніших захворювань, травм та отруєнь, а також профілактичні заходи, це:

 1.  Первинна
 2.  Перша
 3.  Вторинна
 4.  Третинна

 

112. Діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами – це?

 1.  Медична допомога
 2.  Охорона здоров'я
 3.  Медичне обслуговування
 4.  Профілактика

 

113. Який вид медичної допомоги надається лікарем загальної практики - сімейним лікарем в амбулаторних умовах або за місцем проживання пацієнта?

 1.  Первинна медична допомога
 2.  Екстрена медична допомога
 3.  Вторинна медична допомога
 4.  Третинна медична допомога

114. Який вид медичної допомоги надається із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності?

 1.  Третинна медична допомога
 2.  Екстрена медична допомога
 3.  Первинна медична допомога
 4.  Вторинна медична допомога

115. В якому з перерахованих закладів охорони здоров'я надається третинна медична допомога?

 1.  Обласна лікарня
 2.  Сільська лікарська амбулаторія
 3.  Станція екстреної (швидкої) медичної допомоги
 4.  Центральна районна лікарня

116. Що із нижче наведеного належить до першої медичної допомоги?

 1.  Допомога на до госпітальному етапі
 2.  Допомога при найпоширеніших захворюваннях
 3.  Допомога при складних для діагностики захворювань
 4.  Диспансерне спостереження

117. За скільки хвилин бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги у місті має прибути на місце події при екстрених зверненнях?

 1.  до 10 хвилин
 2.  до 15 хвилин
 3.  до 20 хвилин
 4.  до 1 години

118. Заклад охорони здоров’я, основне завдання якого – забезпечення постійної готовності бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги до надання екстреної медичної допомоги – це?

 1.  Станція екстреної (швидкої) медичної допомоги
 2.  Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 3.  Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги
 4.  Відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги

119. На станцію ШМД поступив виклик до місця ДТП. Яка виїзна бригада повинна обслуговувати цей виклик?

 1.  Загальна
 2.  Спеціалізована
 3.  Фельдшерська
 4.  Лікарська

120. В країні К. швидка допомога надається прибутковими (комерційними) організаціями, часто на умовах контракту з місцевою владою. Яка це форма організації швидкої медичної допомоги?

 1.  Приватна швидка допомога
 2.  Служба пов’язана з пожежниками і поліцією
 3.  Добровільна швидка допомога
 4.  Державна служба швидкої медичної допомоги

121. Медична допомога, яка включає більш кваліфіковане консультування, діагностику, профілактику і лікування, ніж загальна практика, це:

 1.  Вторинна
 2.  Перша
 3.  Первинна
 4.  Третинна

122. Діяльність закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров'я, що не обов'язково обмежується медичною допомогою –  це?

 1.  Медичне обслуговування
 2.  Охорона здоров'я
 3.  Медична допомога
 4.  Профілактика

123. Який вид медичної допомоги надається лікарем відповідної спеціалізації (крім лікаря загальної практики / сімейного лікаря) в амбулаторних або стаціонарних умовах?

 1.  Вторинна медична допомога
 2.  Екстрена медична допомога
 3.  Первинна медична допомога
 4.  Третинна медична допомога

124. Який вид медичної допомоги передбачає консультацію лікаря, діагностику і лікування основних найпоширеніших захворювань, травм та отруєнь, патологічних, фізіологічних (при вагітності) станів?

 1.  Первинна медична допомога
 2.  Екстрена медична допомога
 3.  Вторинна медична допомога
 4.  Третинна медична допомога

125. За скільки часу з моменту звернення має прибути бригада ЕМД до пацієнтів, стан яких не є невідкладним?

 1.  до 1 години
 2.  до 10 хвилин
 3.  до 15 хвилин
 4.  до 20 хвилин

126. Структурна одиниця станції екстреної (швидкої) медичної допомоги або центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, завданням якої є надання екстреної медичної допомоги людині у невідкладному стані – це?

 1.  Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги
 2.  Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 3.  Станція екстреної (швидкої) медичної допомоги
 4.  Відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги

127. В якому з перерахованих закладів охорони здоров'я надається перша медична допомога?

 1.  Станція екстреної (швидкої) медичної допомоги
 2.  Обласна лікарня
 3.  Сільська лікарська амбулаторія
 4.  Центральна районна лікарня

128. Що із нижче наведеного належить до первинної медичної допомоги?

 1.  Допомога при найпоширеніших захворюваннях
 2.  Допомога на догоспітальному етапі
 3.  Допомога при складних для діагностики захворюваннях
 4.  Спеціалізована допомога

129.  На станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги поступив виклик до хворого з підозрою на психічне захворювання. Яка виїзна бригада повинна обслуговувати цей виклик?

 1.  Спеціалізована
 2.  Загальна
 3.  Фельдшерська
 4.  Лікарська

130. Як називається форма організації екстреної медичної допомоги, яка надається неприбутковими громадськими організаціями, що надають і екстрену допомогу, і транспортування пацієнта?

 1.  Добровільна швидка допомога
 2.  Служба пов’язана з пожежниками і поліцією
 3.  Приватна швидка допомога
 4.  Державна служба швидкої медичної допомоги

131. В якому з перерахованих закладів охорони здоров'я надається первинна  медична допомога?

 1.  Сільська лікарська амбулаторія
 2.  Обласна лікарня
 3.  Станція екстреної (швидкої) медичної допомоги
 4.  Онкологічний диспансер

132. Медична допомога – це професійна діяльність:

 1.  Медичних працівників
 2.  Закладів охорони здоров'я
 3.  Органів державної влади
 4.  Громадських неприбуткових організацій

133. Який вид медичної допомоги надається лікарем, який має підготовку за відповідною спеціальністю і має кваліфікаційну категорію не нижче першої ?

 1.  Високоспеціалізована медична допомога  
 2.  Екстрена медична допомога
 3.  Кваліфікована медична допомога
 4.  Спеціалізована медична допомога

134. Який вид медичної допомоги передбачає проведення профілактичних заходів; направлення пацієнта для надання вторинної або третинної допомоги?

 1.  Кваліфікована медична допомога
 2.  Екстрена медична допомога
 3.  Спеціалізована медична допомога
 4.  Високоспеціалізована медична допомога

135. На скільки хвилин максимально можуть бути перевищені нормативи прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події?

 1.  10 хвилин  
 2.  5 хвилин
 3.  15 хвилин
 4.  20 хвилин

136. Структурний підрозділ багатопрофільної лікарні, в якому у цілодобовому режимі забезпечується надання екстреної медичної допомоги – це?

 1.  Відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги
 2.  Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 3.  Станція екстреної (швидкої) медичної допомоги
 4.  Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги

137. Що із нижче наведеного належить до вторинної медичної допомоги?

 1.  Спеціалізована допомога
 2.  Допомога на догоспітальному етапі
 3.  Допомога при найпоширеніших захворюваннях
 4.  Допомога при складних для діагностики захворюваннях

138. При якій кількості населення організовують окрему лікарню екстреної (швидкої) медичної допомоги?

 1.  300 000 і більше
 2.  100 000 і більше
 3.  200 000 і більше
 4.  400 000 і більше

139. На станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги поступив виклик до пацієнта зі скаргами на біль в животі. Яка виїзна бригада повинна обслуговувати цей виклик?

 1.  Загальна
 2.  Спеціалізована
 3.  Фельдшерська
 4.  Лікарська

140. В країні С. екстрена медична допомога надається поліцейськими і пожежниками, які спеціально проходять навчання з надання допомоги в місцях великого скупчення людей. Яка це форма організації екстреної медичної допомоги?

 1.  Комбінована служба швидкої медичної допомоги
 2.  Служба пов’язана з пожежниками і поліцією
 3.  Добровільна швидка допомога
 4.  Приватна швидка допомога

141. Перший рівень в контакті між окремим людьми, сім’єю, общиною та національною системою охорони здоров’я, що максимально наближає медичну допомогу до місця проживання та роботи і створює перший елемент безперервного процесу охорони здоров’я – це?

 1.  Первинна медична допомога
 2.  Первинна лікувально-профілактична допомога
 3.  Медичне обслуговування населення
 4.  Перша медична допомога

142. Яка з ознак первинної медичної допомоги передбачає пропаганду здоров'я, профілактику, лікування, контроль, реабілітацію?

 1.  Всебічність
  1.  Холістичність
  2.  Безперервність
  3.  Доступність

143. Яка із перелічених функцій належить до обовязків лікаря загальної практики?

 1.  Проведення профілактичних заходів
 2.  Надання екстреної медичної допомоги
 3.  Застосування високоспеціалізованих медичних процедур
 4.  Лікування захворювань, що рідко зустрічаються

144. В країні Н. пацієнти мають право самостійно звертатись за медичною допомогою до будь-якого лікаря. Яка це організаційна форма загальної лікарської практики за порядком взаємодії з спеціалістами?

 1.  Вільний доступ до вузьких спеціалістів
 2.  Вільний вибір лікаря первинної ланки
 3.  Територіально-дільничний принцип
 4.  Принцип «воротаря»

145. Сімейному лікаря доручено провести аналіз структури причин смертності дорослого населення на підпорядкованій дільниці. Який вид статистичних величин використовується для цього аналізу?

 1.  Показники екстенсивності
 2.  Показники інтенсивності
 3.  Стандартизовані показники
 4.  Середні величини

146. Інформаційно-аналітичний відділ ЦРЛ проводить аналіз діяльності сімейних лікарів. Які показники використовуються для такого аналізу?

 1.  Захворюваність
 2.  Летальність
 3.  Оперативна активність
 4.  Вчасність медичної допомоги

147. Основна  частина медико-санітарної допомоги населенню, що передбачає консультацію лікаря, просту діагностику та лікування основних найбільш поширених захворювань, травм і отруєнь, профілактичні заходи, направлення пацієнта для надання спеціалізованої і високоспеціалізованої допомоги – це?

 1.  Первинна медична допомога
 2.  Первинна медико-санітарна допомога
 3.  Медичне обслуговування населення
 4.  Перша медична допомога

148. Яка з ознак первинної медичної допомоги передбачає піклування про людину в цілому, в контексті сім'ї і громади?

 1.  Холістичність
 2.  Доступність
 3.  Всебічність
 4.  Безперервність

149. Яка із перелічених функцій належить до обов’язків лікаря загальної практики?

 1.  Надання невідкладної неекстреної допомоги
 2.  Надання невідкладної екстреної допомоги
 3.  Стаціонарне лікування загальних захворювань
 4.  Стаціонарне лікування хронічних захворювань

150. В країні Н. пацієнти мають право звертатись за медичною допомогою до лікаря-спеціаліста тільки за направленням  лікаря первинної ланки.  Яка це організаційна форма загальної лікарської практики за порядком взаємодії з спеціалістами?

 1.  Принцип «воротаря»
 2.  Вільний доступ до лікаря вторинного рівня  
 3.  Вільний вибір лікаря первинної ланки
 4.  Територіально-дільничний принцип

151. Сімейному лікаря доручено провести аналіз коефіцієнтів загальної і первинної захворюваності дорослого населення на підпорядкованій дільниці. Який вид статистичних величин використовується для цього аналізу?

 1.  Показники інтенсивності
 2.  Показники екстенсивності
 3.  Стандартизовані показники
 4.  Середні величини

152. Інформаційно-аналітичний відділ ЦРЛ проводить аналіз діяльності сімейних лікарів. Які показники не  використовуються для такого аналізу?

 1.  Летальність
 2.  Смертність
 3.  Загальна захворюваність
 4.  Первинна інвалідність

153. Лікар, який забезпечує індивідуальну первинну і безперервну медичну допомогу окремим особам, незалежно від віку, статі або виду захворювання – це?

 1.  Лікар загальної практики
 2.  Сімейний лікар
 3.  Дільничний педіатр
 4.  Дільничний терапевт

154. Яка з ознак первинної медичної допомоги передбачає регулярне спостереження за пацієнтом, незалежно хворий він чи здоровий,  моніторинг результативності медичного обслуговування?

 1.  Безперервність
 2.  Всебічність
 3.  Холістичність
 4.  Доступність

155. Яка із перелічених функцій належить до обовязків лікаря загальної практики?

 1.  Лікування основних найпоширеніших захворювань
 2.  Лікування захворювань, що потребують спеціальних методів діагностики
 3.  Лікування захворювань із застосуванням високотехнологічного обладнання  
 4.  Лікування захворювань в умовах стаціонару

156. Виберіть із перелічених організаційну форму загальної лікарської практики за формуванням контингенту обслуговування?

 1.  Вільний вибір лікаря первинної ланки
 2.  Вільний доступ до вузьких спеціалістів  
 3.  Незалежні лікарські практики
 4.  Доступ до спеціаліста через лікаря первинної ланки

157. Сімейному лікаря доручено провести аналіз стану здоров'я дорослого населення на підпорядкованій дільниці. Які групи показників будуть залучені до цього аналізу?

 1.  Захворюваність, інвалідність, демографічні показники
 2.  Захворюваність, інвалідність, смертність немовлят
 3.  Захворюваність, інвалідність, фізичний розвиток
 4.  Захворюваність, летальність, фізичний розвиток

158. Інформаційно-аналітичний відділ ЦРЛ проводить аналіз діяльності сімейних лікарів. Які показники використовуються для такого аналізу?

 1.  Смертність
 2.  Летальність
 3.  Оперативна активність
 4.  Вчасність медичної допомоги

159. Лікар, який забезпечує індивідуальну первинну і безперервну медичну допомогу діяльність якого чітко орієнтована на  посімейне обслуговування – це?

 1.  Сімейний лікар
 2.  Лікар загальної практики
 3.  Дільничний педіатр
 4.  Дільничний терапевт

160. Яка з ознак первинної медичної допомоги передбачає можливість користуватися медичною допомогою всьому населенню?

 1.  Доступність
 2.  Всебічність
 3.  Холістичність
 4.  Безперервність

161. Яка із перелічених функцій належить до обов’язків лікаря загальної практики?

 1.  Координація обслуговування пацієнта з усіх медичних питань
 2.  Координація протиепідемічних заходів
 3.  Надання спеціалізованого лікування
 4.  Надання високоспеціалізованого лікування

162. Що означає принцип «воротаря» при організації загальних лікарських практик?

 1.  Доступ до вузьких спеціалістів через лікаря загальної практики
 2.  Вільний доступ до вузьких спеціалістів  
 3.  Вільний вибір лікаря первинної ланки
 4.  Територіально-дільничний принцип

163. Сімейному лікаря доручено провести аналіз вікової структури  населення на підпорядкованій дільниці. Який вид статистичних величин використовується для цього аналізу?

 1.  Показники екстенсивності
 2.  Показники інтенсивності
 3.  Стандартизовані показники
 4.  Середні величини

164. Інформаційно-аналітичний відділ ЦРЛ проводить аналіз діяльності сімейних лікарів. Які показники не  використовуються для такого аналізу?

 1.  Оперативна активність  
 2.  Загальна смертність
 3.  Загальна захворюваність
 4.  Первинна інвалідність

165. Який вид медичної  допомоги надається лікарем відповідної спеціалізації (крім ЛЗПСМ) в амбулаторних або стаціонарних умовах  у плановому порядку або в екстрених випадках?

 1.  Спеціалізована
 2.  Перша, швидка, медична
 3.  Кваліфікована
 4.  Вузькоспеціалізована і консультативна

166. Які із перерахованих напрямків не відносяться до основних в роботі поліклініки?

 1.  Науково-дослідницька
 2.  Профілактична
 3.  Лікувально-діагностична
 4.  Організаційно-методична

167. Медична допомога, що надається пацієнтам, стан яких не вимагає цілодобового спостереження в умовах закладу охорони здоров'я?

 1.  Амбулаторна
  1.  Стаціонарна
  2.  Лікувально-діагностична
  3.  Профілактична

168. Заклад, що надає медичну допомогу хворим з однієї або декількох основних лікарських спеціальностей (первинну допомогу):

 1.  Амбулаторія
 2.  Поліклініка
 3.  Центр ЕМД і МК
 4.  ФАП/ФП

169. Що із перерахованого відноситься до основних завдань реєстратури?

 1.  Оформлення та зберігання медичної документації
 2.  Надання консультативної допомоги хворим з метою уточнення діагнозу
 3.  Проведення профілактичних медичних оглядів
 4.  Експертиза працездатності

170. Скільки пацієнтів згідно норми навантаження повинен оглянути лікар загальної практики  -  сімейної медицини за 1 годину обслуговування вдома?

 1.  2
 2.  1
 3.  3
 4.  4

171. Відношення кількості відвідувань в амбулаторний  заклад  до чисельності населення, це?

 1.  Середнє число відвідувань лікарів на одного жителя
 2.  Функція лікарської посади
 3.  Навантаження лікаря на годину обслуговування хворих вдома
 4.  Навантаження лікаря на годину амбулаторного прийому

172. Серед причин смерті населення на території обслуговування поліклініки №3 міста М. в поточному році перше місце займають серцево-судинні захворювання  (50,4 %), друге – новоутворення (12,7 %), третє – травми (8,9 %) тощо. Який вид графічного зображення найбільш наочно покаже структуру явищ, що вивчаються?

 1.  Секторна діаграма
 2.  Лінійна діаграма
 3.  Стовпчикова діаграма
 4.  Картограма

173. Заклад охорони здоров'я, який надає первинну та вторинну медичну допомогу міському населенню за дільнично-територіальним принципом, це:

 1.  Поліклініка
 2.  Амбулаторія
 3.  Сільська дільнична лікарня
 4.  Міська лікарня

174. До якого розділу профілактичної роботи поліклініки відноситься раннє виявлення інфекцій і нагляд СЕС, організація ізоляції хворих, поточної дезінфекції?

 1.  Протиепідемічна робота
 2.  Санітарно-просвітня робота
 3.  Санітарно-гігієнічна робота
 4.  Диспансеризація

175. Середнє число зареєстрованого населення на одного лікаря загальної практики – сімейної медицини повинно становити:

 1.  1200-1500 чол.
 2.  700-800 чол.
 3.  1700-2000 чол.
 4.  2000-2300 чол.

176. Який вид медичної  допомоги надається лікарем загальної практики - сімейним лікарем в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта?

 1.  Кваліфікована
 2.  Перша, швидка, медична
 3.  Спеціалізована
 4.  Вузькоспеціалізована і консультативна

177. Наймасовіший вид медичної допомоги, який у більшості країн світу охоплює приблизно 80% всього обсягу медичного обслуговування?

 1.  Амбулаторна
 2.  Стаціонарна
 3.  Лікувально-діагностична
 4.  Профілактична

178. Заклад, що надає медичну допомогу хворим з багатьох лікарських спеціальностей (первинну  і вторинну допомогу):

 1.  Поліклініка
 2.  Амбулаторія
 3.  Центр ЕМД і МК
 4.  Центр ПМСД

179. У відділенні профілактики міської поліклініки на постійні основі працює переважно:

 1.  Середній медперсонал
 2.  Молодший медперсонал
 3.  Лікарі-спеціалісти
 4.  Лікарі загальної практики

180. Відношення річної кількості відвідувань хворих вдома до кількості лікарів, до кількості робочих днів у році і до кількості годин на відвідування вдома, це:

 1.  Навантаження лікаря на годину обслуговування хворих вдома
 2.  Середнє число відвідувань лікарів на одного жителя
 3.  Функція лікарської посади
 4.  Навантаження лікаря на годину амбулаторного прийому

181. Співвідношення кількості оглянутих до кількості осіб, які підлягали оглядам, розраховане на 100, це?

 1.  Повнота охоплення профілактичними оглядами різних континентів населення
 2.  Питома вага профілактичних відвідувань
 3.  Середнє число відвідувань лікарів на одного жителя
 4.  Середнє число відвідувань лікарями вдома

182. Захворюваність дизентерією у районі по місяцях року в абсолютних цифрах склала: січень – 6; лютий – 9; березень – 11; квітень – 10; травень – 16; червень – 23; липень – 19; серпень  - 33; вересень – 58;  жовтень – 19; листопад – 11; грудень – 5. Всього за рік – 220 випадків. Який вид графічного зображення найбільш наочно покаже помісячні відхилення захворюваності дизентерією від середнього рівня?

 1.  Радіальна діаграма
 2.  Лінійна діаграма
 3.  Стовпчикова діаграма
 4.  Картограма

183. Який вид медичної допомоги надається лікарем, який має підготовку за відповідною спеціальністю і має кваліфікаційну категорію не нижче першої  в амбулаторних та стаціонарних умовах (обласні та державні заклади охорони здоров'я) у плановому або екстреному порядку?

 1.  Високоспеціалізована, високотехнологічна
 2.  Перша, швидка, медична
 3.  Кваліфікована
 4.  Спеціалізована

184. Який вид медичної допомоги відіграє головну роль у забезпеченні профілактичних заходів, насамперед - диспансеризації?

 1.  Амбулаторна
 2.  Стаціонарна
 3.  Лікувально-діагностична
 4.  Паліативна

185. Заклад, що створюється на підприємствах, в установах, організаціях і входить до складу амбулаторії чи центру ПМСД:

 1.  Пункт охорони здоров’я
 2.  Амбулаторія
 3.  Поліклініка
 4.  Центр ЕМД і МК

186. До якого розділу роботи поліклініки (консультативно-діагностичного центру) відносяться протиепідемічна, санітарно-просвітня, санітарно-гігієнічна робота та  диспансеризація?

 1.  Профілактична
 2.  Науково-дослідницька
 3.  Лікувально-діагностична
 4.  Організаційно-методична

187. Скільки пацієнтів згідно норми навантаження повинен оглянути лікар загальної практики – сімейної медицини за 1 годину амбулаторного прийому?

 1.  5
 2.  2
 3.  4
 4.  9

188. Загальна кількість відвідувань в амбулаторні заклади на одну посаду лікаря у рік, це?

 1.  Функція лікарської посади
 2.  Середнє число відвідувань лікарів на одного жителя
 3.  Навантаження лікаря на годину обслуговування хворих вдома
 4.  Навантаження лікаря на годину амбулаторного прийому

189. На території обслуговування поліклініки №5 місті К. показник смертності за минулий рік становив 17,2 0/00, у нинішньому році 14,6 0/00. Який вид діаграми найбільш прийнятий для представлення цих даних?

 1.  Стовпчикова діаграма
 2.  Внутрішньостовпчикова діаграма
 3.  Секторна діаграма
 4.  Радіальна діаграма

190. Який вид медичної допомоги надається медичними працівниками центрів ЕМД та медицини катастроф, станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги?

 1.  Перша, швидка, медична
 2.  Перша, швидка, домедична
 3.  Кваліфікована, загальна лікарська практика
 4.  Високоспеціалізована, високотехнологічна

191. Медична допомога, що надається пацієнтам, стан яких вимагає цілодобового спостереження в умовах закладу охорони здоров'я?

 1.  Стаціонарна
 2.  Лікувально-діагностична
 3.  Амбулаторна
 4.  Профілактична

192. Заклад охорони здоров'я, що створюється з метою забезпечення потреб населення  у первинній медичній (медико-санітарній) допомозі, це:

 1.  Центр ПМСД
 2.  Центр ЕМД і МК
 3.  ФАП/ФП
 4.  Пункт охорони здоров’я

193. До завдань якого підрозділу поліклініки (консультативно-діагностичного центру) відноситься своєчасна організація виявлення інфекційних захворювань і організація їх лікування?

 1.  Кабінет інфекційних захворювань
 2.  Відділення профілактики
 3.  Консультативне відділення
 4.  Кабінет профілактичних щеплень

194. Скільки разів у середньому впродовж року пересічний мешканець повинен відвідати амбулаторний заклад згідно із нормативом?

 1.  6
 2.  4
 3.  8
 4.  10

195. Відношення річної кількості відвідувань до лікарів в амбулаторний заклад до кількості лікарів, до кількості робочих днів у році і до кількості годин прийому, це:

 1.  Навантаження лікаря на годину амбулаторного прийому
 2.  Середнє число відвідувань лікарів на одного жителя
 3.  Навантаження лікаря на годину обслуговування хворих вдома
 4.  Функція лікарської посади

196. Заклад охорони здоров'я, який надає амбулаторну медичну допомогу хворим з однієї або кількох лікарських спеціальностей, це:

 1.  Амбулаторія
 2.  Поліклініка
 3.  Сільська дільнична лікарня
 4.  Міська лікарня

197. Що із перерахованого не відноситься до профілактичного напрямку роботи поліклініки?

 1.  Діагностика захворювань
 2.  Санітарно-просвітня
 3.  Протиепідемічна
 4.  Диспансеризація

198. Яка кількість лікарських ставок згідно з нормативом повинна обслуговувати 10 тис. населення?

 1.  13,0
 2.  10,0
 3.  15,0
 4.  18,0

199. Завданням якого відділення міської поліклініки є пропаганда гігієнічних знань?

 1.  Відділення профілактики
 2.  Терапевтичне відділення
 3.  Відділення відновлювального лікування
 4.  Відділення і кабінети спеціалізованої допомоги

200. Співвідношення кількості профілактичних відвідувань лікарів до загальної кількості відвідувань лікарів всього, розраховане на 100, це:

 1.  Питома вага профілактичних відвідувань
 2.  Середнє число відвідувань лікарів на одного жителя
 3.  Повнота охоплення профілактичними оглядами різних континентів населення
 4.  Середнє число відвідувань лікарями вдома

201. В поліклініці №1 міста Л. проводилося вивчення рівнів загальної та первинної захворюваності на території обслуговування за десятирічний період. Який вид графічного зображення найбільш доцільно застосувати?

 1.  Лінійна діаграма
 2.  Радіальна діаграма
 3.  Стовпчикова діаграма
 4.  Картограма

202. Активний метод динамічного спостереження за здоровими і хворими людьми з метою раннього виявлення, взяття на облік і раціонального комплексного лікування захворювань, запобігання виникненню і поширенню хвороб та їх негативних наслідків шляхом впливу на внутрішні і зовнішні етіологічні чинники та фактори ризику, це?

 1.  Диспансерний метод
  1.  Епідеміологічний метод
  2.  Динамічний метод
  3.  Профілактичний метод

203. Комплекс заходів, спрямованих на раннє виявлення захворювань, ефективне лікування, попередження рецидивів, прогресування і ускладнень – це?

 1.  Вторинна профілактика
  1.  Первинна профілактика
  2.  Третинна профілактика
  3.  Четвертинна профілактика

204. Диспансерний метод проводиться у декілька етапів. Який етап є другим?

 1.  Проведення профілактичних медичних оглядів
  1.  Підготовчий
  2.  Динамічне диспансерне спостереження
  3.  Оцінка повноти, якості та ефективності диспансеризації

205. Які медичні огляди проводяться з метою оцінки придатності особи за загальним станом виконувати певні функції?

 1.  Попередні
  1.  Періодичні
  2.  Комплексні
  3.  Цільові

206. До якої групи здоров'я відносять осіб, які мають в анамнезі хронічне захворювання, що не мало загострень на протязі декількох років, і при медичному огляді відхилень від норми не виявлено?

 1.  Д 2
  1.  Д 1
  2.  Д 3
  3.  -

207. Що з переліченого є складовим елементом стандарту динамічного спостереження за особами, які підлягають диспансеризації?

 1.  Огляд лікарями інших спеціальностей
  1.  Частота госпіталізації у профільні відділення
  2.  Тривалість лікування у профільних відділеннях
  3.  Результати лабораторних досліджень

208. Виберіть із переліченого належить виконати у межах програми диспансеризації дорослого населення?

 1.  Вимірювання артеріального тиску
 2.  Санація ротової порожнини
 3.  Туберкулінові проби
 4.  Оцінка  фізичного  та  нервово-психічного  розвитку

209. Цілісна система, що забезпечує всебічне, динамічне спостереження за здоровям  кожної людини та середовищем, в якому вона перебуває – це?

 1.  Диспансеризація
  1.  Профілактика
  2.  Холістичність
  3.  Всебічність

210. Медичний огляд населення з проведенням визначеного обсягу лабораторних та інструментальних обстежень; додаткове обстеження осіб, які цього потребують; виявлення осіб з факторами ризику; своєчасне виявлення захворювань; розробка та проведення комплексу необхідних медичних та соціальних заходів, динамічного спостереження за станом здоров'я населення – це?

 1.  Функціональні елементи диспансеризації
 2.  Структурні елементи диспансеризації
 3.  Управління та планування диспансеризації
 4.  Програма диспансеризації дорослого населення

211. Система державних, громадських і медичних заходів, які направлені на попередження захворювань шляхом усунення причин і умов їх розвитку, підвищення реактивності організму – це?

 1.  Первинна профілактика
  1.  Вторинна профілактика
  2.  Третинна профілактика
  3.  Четвертинна профілактика

212. Диспансерний метод проводиться у декілька етапів. Який етап є третім?

 1.  Динамічне диспансерне спостереження
  1.  Підготовчий
  2.  Оцінка повноти, якості та ефективності диспансеризації
  3.  Проведення профілактичних медичних оглядів

213. Диспансерний метод має певну послідовність проведення. Який період є першим?

 1.  Підготовчий
  1.  Динамічне диспансерне спостереження
  2.  Оцінка повноти, якості та ефективності диспансеризації
  3.  Проведення профілактичних медичних оглядів

214. Які медичні огляди проводяться з метою виявлення одного захворювання (рідше декількох) серед певних вікових або професійних груп населення?

 1.  Цільові
  1.  Попередні
  2.  Періодичні
  3.  Комплексні

215. До якої групи здоров'я відносять осіб, хворих на хронічне захворювання із компенсованим перебігом, з рідкими загостреннями і нетривалими втратами працездатності?

 1.  Д 3
  1.  Д 2
  2.  Д 1
  3.  -

216. Що з переліченого є складовим елементом стандарту динамічного спостереження за особами, які підлягають диспансеризації?

 1.  Перелік і частота діагностичних обстежень
  1.  Частота госпіталізації у профільні відділення
  2.  Тривалість лікування у профільних відділеннях
  3.  Результати лабораторних досліджень

217. Виберіть із переліченого, що належить виконати у межах програми диспансеризації дитячого населення?

 1.  Туберкулінові проби
 2.  Аналіз сечі на білок
 3.  Вимірювання артеріального тиску
 4.  Рентгенологічне обстеження органів грудної клітини

218. Принципом якого методу є систематичне спостереження за виявленими хворими та забезпечення їх кваліфікованою медичною допомогою?

 1.  Диспансерного
  1.  Епідеміологічного
  2.  Динамічного
  3.  Профілактичного

219. Заклади охорони здоров'я за участю вищих навчальних медичних закладів усіх рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти, наукових установ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, відомств, установ та організацій, це:

 1.  Структурні елементи диспансеризації
 2.  Функціональні елементи диспансеризації
 3.  Органи управління диспансеризації
 4.  Бригада диспансеризації

220. Комплекс заходів, спрямованих на попередження втрати функції, а також відновлення втраченої функції – це?

 1.  Третинна профілактика
  1.  Первинна профілактика
  2.  Вторинна профілактика
  3.  Четвертинна профілактика

221. Диспансерний метод має певну послідовність проведення. У якому періоді  визначають групи здоров'я?

 1.  Проведення профілактичних медичних оглядів
  1.  Підготовчий
  2.  Динамічне диспансерне спостереження
  3.  Оцінка повноти, якості та ефективності диспансеризації

222. Які медичні огляди проводяться з метою оцінки індивідуального фактичного здоров'я, виявлення захворювань або змін з боку окремих органів і систем?

 1.  Комплексні
  1.  Попередні
  2.  Періодичні
  3.  Цільові

223. До якої групи здоров'я відносять осіб, які протягом року більше трьох разів хворіли на гострі респіраторні захворювання, але при медичному огляді відхилень від норми не виявлено?

 1.  Д 2
  1.  Д 1
   1.  Д 3
   2.  -

224. Що з переліченого є складовим елементом стандарту динамічного спостереження за особами, які підлягають диспансеризації?

 1.  Перелік лікувально-профілактичних заходів
  1.  Частота госпіталізації у профільні відділення
   1.  Тривалість лікування у профільних відділеннях
   2.  Результати лабораторних досліджень

225. Виберіть із переліченого, що належить виконати у межах програми диспансеризації дорослого населення?

 1.  Рентгенологічне обстеження органів грудної клітини
 2.  Санація ротової порожнини
 3.  Туберкулінові проби
 4.  Оцінка  фізичного  та  нервово-психічного  розвитку

226. Здійснення комплексу заходів, спрямованих на формування, збереження та укріплення здоров'я населення, попередження розвитку захворювань, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення, збільшення активного довголіття – це мета?

 1.  Диспансеризації
  1.  Амбулаторної допомоги
  2.  Організаційно-методичної роботи
  3.  Діагностично-лікувальної роботи

227. Хто є об’єктом первинної профілактики?

 1.  Здорові особи
 2.  Здорові і хворі на гострі захворювання
 3.  Здорові і хворі на хронічні захворювання
 4.  Здорові і хворі

228. Диспансерний метод має певну послідовність проведення. У якому періоді визначають групи осіб, що підлягають обов’язковим медичним оглядам?

 1.  Підготовчий
 2.  Динамічне диспансерне спостереження
 3.  Проведення профілактичних медичних оглядів
 4.  Оцінка повноти, якості та ефективності диспансеризації

229. Які медичні огляди проводяться з метою оцінки стану здоров'я в динаміці, раннього виявлення можливого впливу виробничих шкідливостей чи інших факторів та їх усунення?

 1.  Періодичні
 2.  Попередні
 3.  Комплексні
 4.  Цільові

230. До якої групи здоров'я відносять осіб,  які не пред'являють жодних скарг, в анамнезі  та  огляді  яких  не  виявлено хронічних захворювань або порушень функції окремих органів та тканин?

 1.  Д 1  
 2.  Д 2
 3.  Д 3
 4.  -

231. Що з переліченого є складовим елементом стандарту динамічного спостереження за особами, які підлягають диспансеризації?

 1.  Частота спостережень лікарем
 2.  Частота госпіталізації у профільні відділення
 3.  Тривалість лікування у профільних відділеннях
 4.  Результати лабораторних досліджень

232. Виберіть із переліченого, що належить виконати у межах програми диспансеризації дитячого населення?

 1.  Оцінка  фізичного  та  нервово-психічного  розвитку
 2.  Аналіз сечі на білок
 3.  Вимірювання артеріального тиску
 4.  Рентгенологічне обстеження органів грудної клітини

233. Скільки відсотків пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою лікується в стаціонарі?

 1.  18-20 %
 2.  10-12 %
 3.  12-15 %
 4.  20-25 %

234. Співвідношення середньорічної кількості ліжок до кількості зайнятих посад в стаціонарі, це:

 1.  Навантаження на одну посаду лікаря
 2.  Повнота використання ліжкового фонду
 3.  Середня зайнятість ліжка в році
 4.  Забезпеченість населення лікарняними ліжками

235. Яка нормативна середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі?

 1.  12-14 днів
 2.  8-10 днів
 3.  10-12 днів
 4.  14-16 днів

236. Який вид приймального відділення забезпечує структурний розподіл хворих по всій лікарні?

 1.  Централізоване
 2.  Децентралізоване
 3.  Приймальний покій
 4.  Реєстратура

237. Лікарю-ординатору необхідно вивчити та проаналізувати показник летальності. Які дані йому необхідні?

 1.  Кількість померлих та кількість вибулих хворих
 2.  Кількість померлих та кількість прооперованих хворих
 3.  Кількість померлих оперованих та кількість операцій
 4.  Кількість померлих та середньорічна кількість ліжок

238. Що із перерахованого не відноситься до основних функцій лікаря-ординатора?

 1.  Диспансерний нагляд за хронічними хворими
 2.  Огляд хворих, що поступили
 3.  Складання плану лікування та забезпечення його виконання
 4.  Здійснення експертизи тимчасової непрацездатності

239. До якої із перерахованих функцій стаціонару відносяться діагностика та надання спеціалізованої цілодобової стаціонарної допомоги в достатньому обсязі, комплексне відновлювальне лікування, експертиза непрацездатності?

 1.  Лікувально-відновлювальна
 2.  Профілактична
 3.  Організаційно-методична
 4.  Науково-дослідна

240. Співвідношення кількості проведених хворими ліжко-днів до середньорічної кількості ліжок, це:

 1.  Середня зайнятість ліжка в році
 2.  Повнота використання ліжкового фонду
 3.  Забезпеченість населення лікарняними ліжками
 4.  Навантаження на одну посаду лікаря

241. Який обіг ліжка протягом року повинен бути згідно нормативу?

 1.  23-25 хворих
 2.  18-20 хворих
 3.  20-22 хворих
 4.  26-28 хворих

242. Що із перерахованого відноситься до основних завдань приймального відділення?

 1.  Встановлення (уточнення) діагнозу
 2.  Соціальна підтримка
 3.  Диспансерне спостереження за реконвалесцентами
 4.  Експертиза працездатності

243. В інформаційно-аналітичний відділ подані відомості про кількість операцій проведених у хірургічному відділенні за поточний рік загалом  і  на окремих органах та системах . Який показник можна розрахувати з перелічених даних?

 1.  Структуру оперативних втручань
 2.  Хірургічну активність на одного лікаря-хірурга стаціонару
 3.  Структуру госпіталізованих хворих
 4.  Хірургічна активність в стаціонарі

244. Яка нормативна середньорічна зайнятість лікарняного ліжка для лікарень сільськогосподарських районів?

 1.  320-330 днів
 2.  350-360 днів
 3.  340-350 днів
 4.  330-340 днів

245. До якої із перерахованих функцій стаціонару відносяться ведення облікової оперативної та звітної документації, аналіз діяльності показників?

 1.  Організаційно-методична
 2.  Лікувально-відновлювальна
 3.  Профілактична
 4.  Науково-дослідна

246. Співвідношення проведених хворими ліжко-днів до планової кількості ліжко-днів, це:

 1.  Повнота використання ліжкового фонду
 2.  Середня зайнятість ліжка в році
 3.  Забезпеченість населення лікарняними ліжками
 4.  Навантаження на одну посаду лікаря

247. Яка нормативна повнота використання ліжкового фонду?

 1.  100 %
 2.  60 %
 3.  75 %
 4.  85 %

248. Лікарю-ординатору хірургічного відділення потрібно вивчити та проаналізувати післяопераційну летальність в цілому і по окремих видах операцій . Які дані йому необхідні?

 1.  Кількість померлих серед прооперованих та кількість операцій
 2.  Кількість померлих та кількість вибулих хворих у відділенні
 3.  Кількість операцій в цілому та на окремих органах
 4.  Кількість померлих серед прооперованих та середньорічна кількість ліжок  у відділенні

249. Який вид приймального відділення забезпечує структурний розподіл хворих по окремих відділеннях?

 1.  Децентралізоване
 2.  Централізоване
 3.  Приймальний покій
 4.  Реєстратура

250. Лікарю-ординатору потрібно проаналізувати середню тривалість перебування одного хворого в стаціонарі.  Які дані йому необхідні?

 1.  Кількість проведених хворими ліжко-днів та середньорічну кількість ліжок
 2.  Кількість хворих, що вибули із стаціонару, та середньорічне населення
 3.  Кількість хворих, що вибули із стаціонару, та середньорічне число ліжок
 4.  Кількість проведених хворими ліжко-днів та кількість хворих, що вибули із стаціонару

251. До якої із перерахованих функцій стаціонару відносяться профілактика інфекційних захворювань, запобігання переходу гострих захворювань у хронічні, гігієнічне виховання населення?

 1.  Профілактична
 2.  Лікувально-відновлювальна
 3.  Організаційно-методична
 4.  Науково-дослідна

252. Співвідношення середньорічної кількості ліжок до середньорічної чисельності населення, це:

 1.  Забезпеченість населення лікарняними ліжками
 2.  Повнота використання ліжкового фонду
 3.  Середня зайнятість ліжка в році
 4.  Навантаження на одну посаду лікаря

253. Яка нормативна середньорічна зайнятість лікарняного ліжка для міських лікарень?

 1.  330-340 днів
 2.  320-330 днів
 3.  340-350 днів
 4.  350-360 днів

254. Що із перерахованого не відноситься до основних завдань приймального відділення?

 1.  Експертиза працездатності
 2.  Встановлення (уточнення) діагнозу
 3.  Визначення профілю спеціалізованого відділення та направлення до нього
 4.  Реєстрація відмов у госпіталізації з визначенням причини

255. В інформаційно-аналітичний відділ подано кількість проведених операцій в стаціонарі  та  кількість вибулих хворих із відділень хірургічного профілю. Який показник можна розрахувати з перелічених даних?

 1.  Хірургічна активність в стаціонарі
 2.  Вчасність хірургічної допомоги
 3.  Структура оперативних втручань
 4.  Структура госпіталізованих хворих у відділеннях хірургічного профілю

256. Лікарю-ординатору потрібно проаналізувати обіг ліжка в стаціонарному відділенні.  Які дані йому необхідні?

 1.  Кількість хворих, що вибули із стаціонару, та середньорічне число ліжок
 2.  Кількість хворих, що вибули із стаціонару, та середньорічне населення
 3.  Кількість проведених хворими ліжко-днів та середньорічну кількість ліжок
 4.  Кількість проведених хворими ліжко-днів та кількість хворих, що вибули із стаціонару

257. До стаціонарозамінних закладів не відноситься?

 1.  Стаціонари цілодобового перебування
 2.  Денні стаціонари в поліклініці
 3.  Домашні стаціонари
 4.  Лікарняні стаціонари денного перебування

258. Що із перерахованого не входить у структуру денного стаціонару?

 1.  Кабінет профілактичних щеплень
 2.  Кабінет психологічного розвантаження і відпочинку
 3.  Процедурний кабінет
 4.  Кабінет лікаря

259. Заходи раціонального використання ліжкового фонду поділяються на:

 1.  Догоспітальний, госпітальний та постгоспітальний етапи
 2.  Первинний, вторинний та третинний етапи
 3.  Дореабілітаційний, реабілітаційний та постреабілітаційний етапи
 4.  Профілактичний, діагностичний та реабілітаційний етапи

260. Що із перерахованого відноситься до основних завдань денного стаціонару?

 1.  Внутрішньовенне крапельне введення ліків
 2.  Кваліфікований сестринський догляд
 3.  Корекція харчування
 4.  Соціальна підтримка

261. При правильному відборі і організації госпіталізації хворих планове поступлення повинно становити:

 1.  80 %
 2.  1-5 %
 3.  15-20 %
 4.  50-60 %

262. Що із переліченого відноситься до заходів раціонального використання ліжкового фонду, які реалізуються в стаціонарі?

 1.  Інтенсифікація діагностичного та лікувального процесів
 2.  Консультування хворих лікарями-спеціалістами
 3.  Встановлення чітких взаємозв’язків між поліклініками та стаціонарами
 4.  Всебічна підготовка планових хворих до госпіталізації

263. Один із видів стаціонарозамінних закладів – денний стаціонар, за організацією роботи може бути?

 1.  Багатопрофільний
 2.  Спеціалізований
 3.  Децентралізований
 4.  Централізований

264. Відбір хворих для лікування в домашньому стаціонарі проводить:

 1.  Завідувач відділенням за поданням лікуючого лікаря
 2.  Лікуючий лікар самостійно
 3.  Головний лікар за поданням лікуючого лікаря
 4.  Заступник головного лікаря з медичної частини за поданням лікуючого лікаря

265. Що із перерахованого не відноситься до постгоспітального етапу заходів раціонального використання ліжкового фонду?

 1.  Своєчасна діагностика та лікування основного і супутніх захворювань
 2.  Домашній та денний стаціонар
 3.  Санаторно-курортне лікування
 4.  Диспансерне спостереження

266. Що із перерахованого відноситься до основних завдань домашнього стаціонару?

 1.  Кваліфікований сестринський догляд
 2.  Внутрішньовенне крапельне введення ліків
 3.  Підготовка хворого  до складного діагностичного обстеження
 4.  Розширення обсягу хірургічних втручань

267. При правильному відборі і організації госпіталізації хворих ургентне поступлення повинно становити:

 1.  15-20 %
 2.  1-5 %
 3.  50-60 %
 4.  80 %

268. Що із перерахованого відноситься до догоспітального етапу заходів раціонального використання ліжкового фонду?

 1.  Розширення діапазону обстежень і лікування в амбулаторно-поліклінічних закладах
 2.  Зведення до мінімуму в стаціонарах повторення досліджень
 3.  Відновлювальне лікування
 4.  Своєчасна діагностика та лікування в стаціонарі

269. Стаціонарне лікування, яке організовується для хворих із гострими та хронічними захворюваннями, які за станом здоров’я не потребують  госпіталізації або якщо вона неможлива, це:

 1.  Домашній стаціонар
 2.  Денний стаціонар в поліклініці
 3.  Лікарняний стаціонар денного перебування
 4.  Лікарняний стаціонар цілодобового перебування

270. Що із перерахованого входить в структуру денного стаціонару?

 1.  Процедурний кабінет
 2.  Анамнестичний кабінет
 3.  Реєстратура
 4.  Кабінет невідкладної допомоги

271. Що із перерахованого не відноситься до госпітального етапу заходів  раціонального використання ліжкового фонду?

 1.  Домашній та денний стаціонар
 2.  Впровадження комплексної системи контролю якості роботи стаціонару
 3.  Організація диференційованого стаціонарного лікування
 4.  Інтенсифікація діагностичного та лікувального процесів

272. Що із перерахованого не відноситься до основних завдань денного стаціонару?

 1.  Диспансерне спостереження
 2.  Внутрішньовенне крапельне введення ліків
 3.  Надання невідкладної допомоги з приводу раптового погіршення стану
 4.  Підготовка хворого  до складного діагностичного обстеження

273. При правильному відборі і організації госпіталізації хворих поступлення за самозверненням  повинно становити:

 1.  1-5 %
 2.  15-20 %
 3.  50-60 %
 4.  80 %

274. Що із перерахованого відноситься до посгоспітального етапу заходів раціонального використання ліжкового фонду?

 1.  Відновлювальне лікування
 2.  Всебічна підготовка планових хворих до госпіталізації
 3.  Зведення до мінімуму в стаціонарах повторення досліджень
 4.  Впровадження комплексної системи контролю якості роботи стаціонару

275. Один із видів стаціонарозамінних закладів – домашній стаціонар, за організацією роботи буває?

 1.  Централізований
 2.  Спеціалізований
 3.  Кваліфікований
 4.  Багатопрофільний

276. Стаціонарне лікування, яке організовується для хворих, здатних до активного пересування,  при відсутності протипоказань для лікування в поза лікарняних умовах і потреби суворого постільного режиму, це:

 1.  Денний стаціонар
 2.  Домашній стаціонар
 3.  Стаціонар багатопрофільної лікарні
 4.  Стаціонар диспансеру

277. Який рівень забезпечення стаціонарною допомогою населення планується на перспективу?

 1.  6,5 ліж. на 10 тис.нас.
 2.  13,0 ліж. на 10 тис.нас.  
 3.  9,5 ліж. на 10 тис.нас.
 4.  8,0 ліж. на 10 тис.нас.                

278. Що із перерахованого не відноситься до основних завдань домашнього стаціонару?

 1.  Активне планове оздоровлення та лікування диспансерних хворих
 2.  Кваліфікований сестринський догляд
 3.  Корекція харчування
 4.  Соціальна підтримка

279. До якого з етапів заходів раціонального використання ліжкового фонду відноситься правильний відбір і організація госпіталізації хворих?

 1.  Догоспітальний
 2.  Профілактичний
 3.  Госпітальний
 4.  Постгоспітальний

280. Що із перерахованого входить в структуру денного стаціонару?

 1.  Кабінет психологічного розвантаження
 2.  Кабінет профілактичних оглядів
 3.  Кабінет долікарського прийому
 4.  Кабінет невідкладної допомоги

281. Який із перелічених закладів входить до складу сільської лікарської дільниці?

 1.  Дільнична лікарня
  1.  Районна лікарня
  2.  Жіноча консультація
  3.  Диспансер

282. Головне завдання сільської лікарської дільниці?

 1.  Проведення санітарно-протиепідемічних заходів
 2.  Надання висококваліфікованої, спеціалізованої та вузькоспеціалізованої допомоги
 3.  Організаційно-методичне керівництво усіма закладами охорони здоров'я району
 4.  Організація планово-консультативних виїздів лікарів-спеціалістів

283. Один з розділів роботи фельдшерсько-акушерського пункту:

 1.  Санітарно-профілактичні заходи
  1.  Проведення лабораторних досліджень
   1.  Стаціонарна допомога
   2.  Організаційно-методична робота

284. В яких закладах охорони здоров'я надається спеціалізована стаціонарна допомога сільському населенню?

 1.  Стаціонари районних лікарень
  1.  Відділення сільської лікарської амбулаторії
   1.  Відділення дільничних лікарень
    1.  Обласні диспансери

285. Які лікарі входять до типового штату сільської лікарської амбулаторії?

 1.  Терапевт, педіатр, стоматолог
  1.  Терапевт, невролог, отоларинголог
   1.  Педіатр, офтальмолог, акушер-гінеколог
    1.  Терапевт, стоматолог, невролог

286. До лікаря-оториногаринголога поліклініки ЦРЛ, звернулася жителька даного районного центру із скаргами, характерними для ангіни. Лікарем був проведений огляд пацієнтки і назначене лікування. Який етап та вид медичної допомоги надається в даному випадку?

 1.  Другий етап і вторинна медична допомога
  1.  Перший етап і первинна медична допомога
   1.  Другий етап і первинна медична допомога
    1.  Третій етап і третинна медична допомога

287. В який заклад охорони здоров'я подається звітна документація сільської лікарської амбулаторії?

 1.  Центральна районна лікарня
  1.  Обласна лікарня
   1.  Сільська дільнична лікарня
    1.  Сільська лікарська амбулаторія

288. Які заклади і підрозділи складають зведені звіти, обчислюють показники та аналізують дані на основі офіційної медико-статистичної інформації?

 1.  Інформаційно-аналітичні відділи центральних районних (міських) лікарень
 2.  Кабінети обліку та медичної статистики
 3.  Центр медичної статистики МОЗ України
 4.  Глобальна обсерваторія охорони здоров'я ВООЗ

289. При якій кількості населення в селах, що знаходяться на відстані більше 2 км від пунктового села, організовуються фельдшерсько-акушерські пункти?

 1.  700 і більше жителів
  1.  300 і більше жителів
  2.  500 і більше жителів
  3.  1000 і більше жителів

290. Які заклади охорони здоров'я належать до третього етапу надання медичної допомоги сільському населенню?

 1.  Спеціалізовані диспансери
 2.  Центральні районні лікарні
 3.  Центральні міські лікарні
 4.  Номерні районні лікарні

291. Що з переліченого є завданням центральної районної лікарні?

 1.  Організаційно-методичне, оперативне керівництва усіма закладами охорони здоров'я на території району
 2.  Надання загальнодоступної кваліфікованої лікарської допомоги населенню дільниці
 3.  Надання висококваліфікованої, спеціалізованої та вузькоспеціалізованої допомоги
 4.  Планування, організація підвищення кваліфікації кадрів

292. В сільську лікарську амбулаторію звернувся мешканець села А. зі скаргами, характерними для ГРВІ. Лікарем-терапевтом був проведений огляд пацієнта і призначене лікування. Який етап та вид медичної  допомоги надається в даному випадку?

 1.  Перший етап і первинна медична допомога
 2.  Третій етап і третинна медична допомога
 3.  Другий етап і первинна медична допомога
 4.  Другий етап і вторинна медична допомога

293. До яких головних спеціалістів відноситься обласний педіатр?

 1.  Штатний обласний (головний) спеціаліст
 2.  Позаштатний обласний (головний) спеціаліст
 3.  Штатно-позаштатний обласний (головний) спеціаліст
 4.  Жодна з відповідей не є вірною

294. Житель села Р., віком 3-ох років захворів на кір. Який лікар повинен надавати медичну допомогу цьому пацієнтові в  першу чергу?

 1.  Лікар-педіатр або лікар-загальної практики СЛА
 2.  Лікар-педіатр або лікар-загальної практики ЦРЛ
 3.  Лікар-інфекціоніст ЦРЛ
 4.  Лікар-педіатр або лікар-загальної практики ОЛ

295. Що першочергово враховуються при організації сільських лікарських дільниць?

 1.  Площа території району
  1.  Віковий склад населення
  2.  Тип забудови
  3.  Соціально-економічні особливості

 

296. Яким є оптимальний радіус сільської лікарської дільниці?

 1.  7 – 10 км
  1.  3 – 6 км
   1.  1 – 2 км
   2.  11 – 14 км

297. Який багатопрофільний заклад, призначений для надання в повному об'ємі висококваліфікованої, спеціалізованої та вузькоспеціалізованої допомоги мешканцям області?

 1.  Обласна лікарня
 2.  Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
 3.  Центральна районна лікарня
 4.  Центральна міська лікарня

298. Одним із основних завдань ФАПу є:

 1.  Проведення профілактичних щеплень
 2.  Проведення попередніх медичних оглядів
 3.  Стаціонарна допомога
 4.  Проведення лабораторних досліджень

299. Посадова особа, що забезпечує управління охороною здоров’я в сільському районі:

 1.  Головний лікар району
 2.  Завідуючий структурним підрозділом поліклініки
 3.  Завідуючий районною аптекою
 4.  Завідуючий відділенням стаціонару (центральної районної лікарні)

300. В хірургічне відділення ЦРЛ району В., було доставлено мешканця села М. з підозрою на гострий апендицит. Хворого госпіталізовано, проведено  оперативне втручання. Який етап та вид медичної допомоги надається в даному випадку?

 1.  Другий етап і вторинна медична допомога
  1.  Третій етап і третинна медична допомога
   1.  Другий етап і первинна медична допомога
    1.  Перший етап і первинна медична допомога

301. До яких головних спеціалістів відноситься обласний ендокринолог?

 1.  Позаштатний обласний (головний) спеціаліст
 2.  Штатний обласний (головний) спеціаліст
 3.  Штатно-позаштатний обласний (головний) спеціаліст
 4.  Жодна з відповідей не є вірною

302. Головний районний терапевт вивчав рівні смертності населення області від хронічних захворювань. Який це напрямок в роботі центральної районної  лікарні?

 1.  Організаційно-методичний
  1.  Профілактичний
   1.  Консультативний
    1.  Лікувально-діагностичний

303. Які заклади і підрозділи формують національну базу даних на основі офіційної медико-статистичної інформації?

 1.  Центр медичної статистики МОЗ України
 2.  Кабінети обліку та медичної статистики
 3.  Інформаційно-аналітичні відділи центральних районних (міських) лікарень
 4.  Глобальна обсерваторія охорони здоров'я ВООЗ

304. Якою є середня чисельність населення на сільській лікарській дільниці?

 1.  5 – 7 тисяч
 2.  до 2 тисяч
 3.  2 – 4 тисячі
 4.  8 – 10 тисяч

305. Форми наближення амбулаторно-поліклінічної допомоги до сільського населення:

 1.  Виїзди лікарів різних спеціальностей з центральної районної лікарні на сільські лікарські дільниці (згідно з графіком)
 2.  Організація пунктів невідкладної допомоги
 3.  Виїзди лікарів різних спеціальностей з центральної районної лікарні для проведення амбулаторного прийому
 4.  Наближення амбулаторно-поліклінічної допомоги до сільського населення не існує

306. Які заклади охорони здоров'я належать до другого етапу надання медичної допомоги сільському населенню?

 1.  Центральна районна лікарня
  1.  Фельдшерсько-акушерський пункт
  2.  Сільська лікарська амбулаторія
  3.  Сільська дільнична лікарня

307. Завдання обласної лікарні:

 1.  Консультативна поліклінічна допомога
  1.  Організація та проведення оздоровчих заходів
   1.  Протиепідемічна робота
    1.  Проведення профілактичних оглядів

308. Що з переліченого належить до інформаційно-аналітичного напрямку роботи обласної лікарні?

 1.  Організація планово-консультативних виїздів лікарів-спеціалістів
 2.  Проведення санітарно-протиепідемічних заходів
 3.  Надання високоспеціалізованої стаціонарної медичної допомоги
 4.  Проведення профілактичних оглядів

309. Хворого на туберкульоз для подальшого лікування направлено в обласний фтизіо-пульмонологіний диспансер. Який етап та вид медичної допомоги надається в даному випадку?

 1.  Третій етап і третинна медична допомога
 2.  Другий етап і первинна медична допомога
 3.  Перший етап і первинна медична допомога
 4.  Третій етап і вторинна медична допомога

310. На сільській лікарській дільниці проводився контроль за проведенням профілактичних щеплень серед дітей. Хто здійснює цей контроль?

 1.  Педіатр СЛА
 2.  Фельдшер ФАПу
 3.  Лікарем-терапевт СЛА
 4.  Лікарем-терапевт ЦРЛ

311. Особливістю структури якого закладу охорони здоров'я є консультативна поліклініка?

 1.  Обласної лікарні
 2.  Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини
 3.  Центральної районної лікарні
 4.  Центральної міської лікарні

312. Які заклади і підрозділи складають звіти на основі офіційної медико-статистичної інформації?

 1.  Кабінети обліку та медичної статистики
 2.  Інформаційно-аналітичні відділи центральних районних (міських) лікарень
 3.  Центр медичної статистики МОЗ України
 4.  Глобальна обсерваторія охорони здоров'я ВООЗ

313. Куди  подають звіти про свою діяльність всі заклади охорони здоров’я району?

 1.  Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики області
 2.  Інформаційно-аналітичний відділ обласної лікарні
 3.  Інформаційно-аналітичний відділ центральної районної лікарні
 4.  Центр медичної статистики МОЗ України

314. До якої вікової групи, відповідно до градацій ВООЗ, належать особи 58 років?

 1.  Середній вік
 2.  Похилий вік
 3.  Старечий вік
 4.  Довгожителі

315. Що з переліченого відноситься до соціально-економічних і медичних наслідків постаріння населення?

 1.  Збільшуються показники захворюваності, інвалідності та смертності
  1.  Зменшуються показники захворюваності, інвалідності та смертності
   1.  Знижуються потреби у специфічних товарах і послугах
   2.  Зменшується потреба у громадських ресурсах

316. Наука про старість та старіння, яка вивчає нормальний процес старіння людини, чинники, що впливають на характер, темпи та інтенсивність старечих змін, це:

 1.  Геронтологія
  1.  Соціальна медицина
   1.  Геріатрія
    1.  Геронтогрупа

317. Медичні заклади, які утримують осіб без родичів та визначеного місця проживання, це:

 1.  Соціальні пансіонати
 2.  Госпіси
 3.  Обласні лікарні
 4.  Територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів

318. Особа, яка надає соціальні послуги та має підготовку, що відповідає  вимогам  та характеру роботи, що виконується?

 1.  Соціальний робітник
 2.  Геронтолог
 3.  Геріатр
 4.  Лікар загальної практики

319. В якому із відділень територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких громадян надається комплекс оздоровчих заходів, консультації лікаря та інших спеціалістів, організовується дозвілля, незалежно від сімейного стану?

 1.  Відділення медико-соціальної реабілітації
 2.  Відділення соціальної допомоги вдома
 3.  Відділення соціально-побутової реабілітації
 4.  Відділення організації надання грошової та натуральної допомоги

320. Який з індексів оцінки якості життя, функціональної спроможності і ризику для осіб літнього віку визначається за рівнем освіти, умовами проживання, фізичною та соціальною  активністю?

 1.  Індекс ризику
 2.  Індекс соціальної активності
 3.  Індекс функціональних здібностей
 4.  Індекс медико-санітарного обслуговування

321. До якої вікової групи, відповідно до градацій ВООЗ, належать особи 69 років?

 1.  Похилий вік
 2.  Старечий вік
 3.  Середній вік
 4.  Довгожителі

322. Правовий і соціальний захист літніх людей на державному рівні здійснюється шляхом:

 1.  Надання безплатної медичної допомоги відповідно до стандартів
  1.  Надання медичних послуг приватними закладами охорони здоров’я
  2.  Підвищення рівня забезпечення населення медичною допомогою
  3.  Надання спеціальної індивідуальної фінансової підтримки    

323. Група  осіб,  об'єднаних  за  спільною соціальною,  демографічною  або  іншою  ознакою, які перебувають у складних  життєвих  обставинах  і потребують надання їм однотипних соціальних послуг?

 1.  Соціальна група
 2.  Медико-соціальна група
 3.  Клініко-статистична група
 4.  Геронтологічна група

324. Особа, яка фахово займається попередженням та лікуванням захворювань людей літнього і старечого віку, - це:

 1.  Геріатр
  1.  Геронтолог
  2.  Сімейний лікар
  3.  Соціальний працівник

325. Що із нижче перерахованого не відноситься до відділень територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян:

 1.  Відділення диспансерного спостереження  
  1.  Відділення соціально-побутової реабілітації
   1.  Відділення соціальної допомоги вдома
    1.  Стаціонарні відділення для тимчасового або постійного проживання

326. В якому із відділень територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких громадян надаються послуги, спрямовані на відновлення знань, вмінь та навичок по орієнтуванню у домашніх умовах, самообслуговуванню, організації дозвілля і відпочинку?

 1.  Відділення соціально-побутової реабілітації
 2.  Відділення соціальної допомоги вдома
 3.  Відділення медико-соціальної реабілітації
 4.  Відділення організації надання грошової та натуральної допомоги

327. Який з індексів оцінки якості життя, функціональної спроможності і ризику для осіб літнього віку характеризує стан фізичних можливостей людей похилого віку?

 1.  Індекс функціональних здібностей
 2.  Індекс соціальної активності
 3.  Індекс медико-санітарного обслуговування
 4.  Індекс соціальної підтримки

328. До якої вікової групи, відповідно до градацій ВООЗ, належать особи 82 років?

 1.  Старечий вік
  1.  Середній вік
   1.  Похилий вік
    1.  Довгожителі

329. Сучасною особливістю постаріння населення в розвинутих країнах світу є?

 1.  Збільшення тривалості життя
  1.  Підвищення народжуваності
   1.  Зниження народжуваності
    1.  Підвищення смертності

330. Область медицини, яка досліджує хвороби людей літнього і старечого віку, це:

 1.  Геріатрія
  1.  Геронтогрупа
   1.  Геронтологія
    1.  Соціальна медицина

331. Що із нижче перерахованого відноситься до відділень територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян:

 1.  Відділення медико-соціальної реабілітації
  1.  Відділення денного стаціонару
   1.  Відділення профілактики
    1.  Відділення диспансерного спостереження

332. В якому із відділень територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких громадян надається допомога малозабезпеченим непрацездатним громадянам відповідно до акту обстеження матеріально-побутових умов проживання?

 1.  Відділення організації надання грошової та натуральної допомоги
 2.  Відділення соціальної допомоги вдома
 3.  Відділення соціально-побутової реабілітації
 4.  Відділення медико-соціальної реабілітації

333. Який з індексів оцінки якості життя, функціональної спроможності і ризику для осіб літнього віку визначається за відвідуваністю громадських та релігійних закладів?

 1.  Індекс соціальної активності
  1.  Індекс функціональних здібностей
  2.  Індекс медико-санітарного обслуговування
  3.  Індекс соціальної підтримки

334. До якої вікової групи, відповідно до градацій ВООЗ, належать особи 92 років?

 1.  Довгожителі
  1.  Середній вік
  2.  Похилий вік
  3.  Старечий вік

335. Сучасною особливістю постаріння населення в Україні є?

 1.  Зниження народжуваності
  1.  Збільшення тривалості життя
  2.  Зниження смертності
  3.  Зниження хронічної захворюваності

336. Особа, яка фахово займається досліджує процеси старіння та чинники, що на нього впливають, - це:

 1.  Геронтолог
  1.  Геріатр
   1.  Сімейний лікар
    1.  Соціальний працівник

337. Медичний заклад для надання допомоги хворим в термінальній стадії, яким на основі клініко-діагностичних методів встановлено стан безповоротного прогресування, це?

 1.  Госпіси
 2.  Обласні лікарні
 3.  Територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів
 4.  Соціальні пансіонати

338. В якому із відділень територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких громадян надаються соціально-побутові послуги самотнім непрацездатним громадянам, які потребують сторонньої допомоги в побуті?

 1.  Відділення соціальної допомоги вдома
 2.  Відділення соціально-побутової реабілітації
 3.  Відділення медико-соціальної реабілітації
 4.  Відділення організації надання грошової та натуральної допомоги

339. Який з індексів оцінки якості життя, функціональної спроможності і ризику для осіб літнього віку визначається за здатністю виконану вати домашню роботу та пересуватись?

 1.  Функціональних здібностей
 2.  Соціальної діяльності
 3.  Соціальної підтримки
 4.  Чинника ризику

340. Який з індексів оцінки якості життя, функціональної спроможності і ризику для осіб літнього віку визначається за кількістю відвідувань медичного персоналу за минулий рік?

 1.  Медико-санітарного обслуговування
 2.  Соціальної діяльності
 3.  Соціальної підтримки
 4.  Чинника ризику

341. Що з переліченого є елементом системи охорони материнства і дитинства?

 1.  Охорона праці жінок та підлітків
 2.  Профілактична спрямованість
 3.  Антенатальна охорона плоду
 4.  Активний патронаж

342. Що з переліченого є принципом надання медичної допомоги дітям?

 1.  Динамічне диференційоване спостереження
  1.  Гарантії цивільних прав жінки і прав дитини
   1.  Охорона праці жінок та підлітків
   2.  Допомога дітям шкільного віку

343. Що з переліченого є напрямком діяльності жіночої консультації?

 1.  Диспансеризація хворих на гінекологічні захворювання
  1.  Стаціонарне лікування хворих на гінекологічні захворювання
   1.  Організація профілактичних щеплень
    1.  Реєстрація відмов госпіталізації з визначенням причини

344. В який з облікових документів жіночої консультації заносяться відомості про перебіг вагітності, консультації та обстеження?

 1.  Обмінна карта
 2.  Індивідуальна карта вагітної, породіллі
 3.  Історія пологів
 4.  Медична карта стаціонарного хворого

345. В яке відділення пологового будинку повинна бути госпіталізована вагітна жінка, яка не перебуває на обліку в жіночій консультації?

 1.  Акушерське відділення обсервації
 2.  Фізіологічне пологове відділення
 3.  Відділення патології вагітності
 4.  Гінекологічне відділення

346. Якісний показник роботи стаціонару пологового будинку?

 1.  Материнська смертність
 2.  Питома вага патології вагітності
 3.  Обіг ліжка в році
 4.  Середня тривалість лікування

347. Що з переліченого є елементом системи охорони материнства і дитинства?

 1.  Соціальне страхування вагітних і матерів
 2.  Допомога дітям шкільного віку
 3.  Профілактична спрямованість
 4.  Етапність і наступність в роботі закладів

348. Що з переліченого є принципом надання медичної допомоги дітям?

 1.  Етапність і наступність в роботі закладів
  1.  Інтранатальна охорона плоду
   1.  Суспільне виховання та навчання дітей і підлітків
   2.  Антенатальна охорона плоду

349. Що з переліченого є напрямком діяльності жіночої консультації?

 1.  Проведення профілактичних оглядів всіх жінок
  1.  Стаціонарне лікування хворих на гінекологічні захворювання
   1.  Організація профілактичних щеплень
    1.  Диспансеризація і активний патронаж дітей

350. Якісний показник роботи жіночої консультації?

 1.  Питома вага недоношених дітей
 2.  Повнота охоплення щепленнями
 3.  Розподіл по група здоров'я
 4.  Середня тривалість лікування

351. В яке відділення пологового будинку повинна бути госпіталізована жінка, яка потребує консервативного лікування?

 1.  Гінекологічне відділення
 2.  Фізіологічне пологове відділення
 3.  Акушерське відділення обсервації
 4.  Відділення патології вагітності

352. Виберіть обліковий документ стаціонару пологового будинку?

 1.  Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть
 2.  Статистичний талон для реєстрації заключних діагнозів
 3.  Історія розвитку дитини
 4.  Контрольна карта диспансерного нагляду

353. Що з переліченого є елементом системи охорони материнства і дитинства?

 1.  Гарантії цивільних прав і свобод
 2.  Допомога дітям шкільного віку
 3.  Динамічне диференційоване спостереження
 4.  Етапність і наступність в роботі закладів

354. Що з переліченого є принципом надання медичної допомоги дітям?

 1.  Профілактична спрямованість
 2.  Матеріальна та моральна підтримка
 3.  Антенатальна охорона плоду
 4.  Допомога дітям дошкільного віку

355. Що з переліченого є напрямком діяльності жіночої консультації?

 1.  Амбулаторне лікування хворих на гінекологічні захворювання
 2.  Стаціонарне лікування хворих на гінекологічні захворювання
 3.  Організація профілактичних щеплень
 4.  Диспансеризація і активний патронаж дітей

356. В який з облікових документів жіночої консультації заносяться дані про дати та результати патронажу?

 1.  Індивідуальна карта вагітної, породіллі
 2.  Обмінна карта
 3.  Історія пологів
 4.  Медична карта стаціонарного хворого

357. В яке відділення пологового будинку повинна бути госпіталізована вагітна жінка з мертвим плодом?

 1.  Акушерське відділення обсервації
 2.  Фізіологічне пологове відділення
 3.  Відділення патології вагітності
 4.  Гінекологічне відділення

358. Якісний показник роботи стаціонару пологового будинку?

 1.  Рання неонатальна смертність
 2.  Питома вага патології вагітних
 3.  Повнота використання ліжкового фонду
 4.  Питома вага недоношених дітей

359. Що з переліченого є елементом системи охорони материнства і дитинства?

 1.  Суспільне виховання та навчання дітей і підлітків
 2.  Інтранатальна охорона плоду
 3.  Дільнично-територіальний принцип
 4.  Етапність і наступність в роботі закладів

360. Що з переліченого є принципом надання медичної допомоги дітям?

 1.  Активний патронаж
 2.  Соціальне страхування вагітних і матерів
 3.  Охорона праці жінок та підлітків
 4.  Антенатальна охорона плоду

361. Що з переліченого є напрямком діяльності жіночої консультації?

 1.  Експертиза непрацездатності і соціально-правова допомога
 2.  Стаціонарне лікування хворих на гінекологічні захворювання
 3.  Організація профілактичних щеплень
 4.  Реєстрація відмов від госпіталізації з визначенням причини

362. Якісний показник роботи жіночої консультації?

 1.  Питома вага пізнього взяття вагітних на диспансерний облік
 2.  Забезпеченість жіночого населення лікарями-гінекологами
 3.  Частка дітей, які знаходяться на грудному вигодовуванні
 4.  Середня тривалість перебування у гінекологічному стаціонарі

363. В яке відділення пологового будинку повинна бути госпіталізована вагітна жінка (Ваг. І, 32 тижні), яка потребує стаціонарного лікування?

 1.  Відділення патології вагітності
 2.  Фізіологічне пологове відділення
 3.  Акушерське відділення обсервації
 4.  Гінекологічне відділення

364. Виберіть обліковий документ стаціонару пологового будинку?

 1.  Статистична карта вибулого із стаціонару
 2.  Статистичний талон для реєстрації заключних діагнозів
 3.  Історія розвитку дитини
 4.  Контрольна карта диспансерного нагляду

365.  Який етап є четвертим в системі охорони материнства і дитинства?

Допомога дітям раннього дитинства

Антенатальна охорона плоду

Допомога дітям шкільного віку

Інтранатальна охорона плоду

366. Які заклади надають третинну медичну допомогу дітям?

Дитячі обласні лікарні

Дитячі міські поліклініки

Дитячі міські лікарні

Дільничні лікарні

367. Виберіть  з переліченого завдання міської дитячої поліклініки?

Диспансеризація і активний патронаж дітей

Надання спеціалізованої стаціонарної допомоги дітям

Надання високоспеціалізованої амбулаторної допомоги дітям

Профілактика внутрішньолікарняної інфекції

368. Що з переліченого є особливістю структури дитячої поліклініки?

Фільтр

Реєстратура

Кабінет лікарів-спеціалістів

Кабінет дільничних лікарів

369. Який якісний показник роботи характеризує діяльність дитячої поліклініки?

Розподіл дітей по групах здоров'я

Питома вага недоношених дітей

Материнська смертність

Структура госпіталізованої захворюваності

370. Як часто лікар-педіатр і медсестра повинні оглядати з профілактичною метою здорову дитину на першому році життя?

 1.  кожного місяця
 2.  кожних три місяці
 3.  кожних шість місяців
 4.  раз в рік

371. Який етап є третім в системі охорони материнства і дитинства?

 1.  Інтранатальна охорона плоду
 2.  Антенатальна охорона плоду
 3.  Допомога дітям раннього дитинства
 4.  Допомога дітям шкільного віку

372. Які заклади надають вторинну медичну допомогу дітям?

 1.  Дитячі міські поліклініки
  1.  Дитячі обласні лікарні
   1.  Дитячі спеціалізовані центри
   2.  Дільничні лікарні

373. Виберіть  з переліченого завдання міської дитячої поліклініки?

 1.  Надання спеціалізованої амбулаторної допомоги дітям
  1.  Надання спеціалізованої стаціонарної допомоги дітям
   1.  Профілактика внутрішньолікарняної інфекції
    1.  Надання високоспеціалізованої амбулаторної допомоги дітям

374. Що з переліченого є особливістю структури дитячої лікарні?

 1.  Соматичні відділення
 2.  Приймально-виписне відділення
 3.  Патологоанатомічне відділення
 4.  Діагностичні підрозділи

375. Виберіть обліковий документ дитячої поліклініки?

 1.  Історія розвитку дитини
 2.  Історія розвитку новонародженого
 3.  Карта вибулого зі стаціонару
 4.  Медичне свідоцтво про народження

376. Розмір педіатричної дільниці (кількість дітей)?

 1.  800
 2.  1000
 3.  400
 4.  600

377. Який етап є другим в системі охорони материнства і дитинства?

 1.  Антенатальна охорона плоду
 2.  Допомога дітям раннього дитинства
 3.  Допомога дітям шкільного віку
 4.  Інтранатальна охорона плоду

378. Які заклади надають первинну медичну допомогу міським дітям?

 1.  Дитячі поліклініки
 2.  Дитячі обласні лікарні
 3.  Дитячі спеціалізовані центри
 4.  Лікарські амбулаторії

379. Який вид медичної допомоги надається в дитячій поліклініці?

 1.  Амбулаторно-поліклінічна
 2.  Консультативно-діагностична
 3.  Стаціонарна
 4.  Амбулаторно-відновлювальна

380. Що з переліченого є особливістю структури дитячої поліклініки?

 1.  Кабінет здорової дитини
 2.  Кабінет обліку і контролю диспансеризації
 3.  Кабінет лікарів-спеціалістів
 4.  Кабінет дільничних лікарів

381. Який якісний показник роботи характеризує діяльність дитячої поліклініки?

 1.  Повнота охоплення профілактичними щепленнями
 2.  Питома вага недоношених дітей
 3.  Повнота використання ліжкового фонду
 4.  Структура госпіталізованої захворюваності

382. Коли лікар-педіатр має оглянути дитину вдома після виписки з пологового будинку?

 1.  не пізніше, ніж на другий день після виписки
 2.  в день виписки
 3.  не пізніше, ніж на третій день після виписки
 4.  не пізніше, ніж на четвертий день після виписки

383. Який етап є п’ятим в системі охорони материнства і дитинства?

 1.  Допомога дітям дошкільного віку
 2.  Антенатальна охорона плоду
 3.  Допомога дітям раннього дитинства
 4.  Інтранатальна охорона плоду

384. Які заклади охорони здоров'я надають вторинну медичну допомогу дітям?

 1.  Дитячі районні лікарні
 2.  Дитячі обласні лікарні
 3.  Дитячі спеціалізовані центри
 4.  Дільничні лікарні

385. Виберіть з переліченого принцип роботи дитячої поліклініки?

 1.  Дільничний принцип
 2.  Приватна практика
 3.  Групова практика
 4.  Принцип «воротаря»

386. Що з переліченого є особливістю структури приймального відділення дитячої лікарні?

 1.  Бокс
 2.  Кабінет долікарського прийому
 3.  Фільтр
 4.  Анамнестичний кабінет

387. Виберіть обліковий документ дитячої поліклініки?

 1.  Карта профілактичних щеплень
 2.  Історія розвитку новонародженого
 3.  Карта вибулого зі стаціонару
 4.  Медичне свідоцтво про народження

388. Як часто лікар-педіатр повинен оглядати з профілактичною метою здорову дитину на другому році життя?

 1.  Кожних шість місяців
 2.  Кожного місяця
 3.  Кожних три місяці
 4.  Раз в рік

80

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Статистика здоров’'я. Організація медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Информационный менеджмент. Задачи информационного менеджмента

Информационный менеджмент — это специальная область менеджмента, выделившаяся как самостоятельное направление в конце 70-х гг. XX века, специализирующаяся на сборе, управлении и распределении информации.

Дошкольная педагогика

Воспитания детей дошкольного возраста, дошкольные учреждения. Ребенок-дошкольник: игры, развитие, физическое воспитание. Педагогическая деятельность в Республики Беларусь

Анатомия, ответы на экзамен

Суть рейдерства та його види

Перелічіть основні завдання Міжвідомчої комісії з питань протиправного поглинання та захоплення підприємства. Тестові завдання

Техническое оформление ВКР 2015 как образец

Оформление пояснительной записки. Пояснительная записка должна быть набрана на компьютере и отпечатана на принтере с использованием современных текстовых и, если необходимо, графических редакторов на листах белой бумаги формата А4

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok