Програмування обробки контурів і поверхонь на фрезерних верстатах, на свердлильних верстатах з ЧПК

Территория рекламы

ТЕМА. Програмування обробки контурів і поверхонь на фрезерних верстатах.

Загальні відомості.

В загальному, для кодуванні інформації обробки деталі необхідно обдумати:

 •  всі елементи обробки;
 •  послідовність виконання переходів;
 •  траєкторію руху на окремих етапах обробки контуру;
 •  режими обробки, необхідність увімкнення охолодження;
 •  та інше.

Система ЧПК (СЧПК) повинна зчитати з закодованої інформації для кожного переходу:

 •  який інструмент буде працювати,
  •  напрямок і величину частоти обертання шпінделя,
  •  величину подачі,
  •  інформацію про траєкторію і характер переміщення,
  •  а також ряд іншої допоміжної і підготовчої інформації, яка необхідна для програмної обробки заготовки на даній операції.

Конкретно склад необхідної інформації, яку вимагає СЧПК, описує інструкція по програмуванню. В інструкції приводиться вид програмоносія, формат запису програми, послідовність запису слів в кадрі, приводиться комплексний приклад послідовності складання рукопису програми. Кодування програми починається словом % LF – це означає, що система ЧПК сприйме це як початок програми і подасть команду на послідовне зчитування кадрів програми. Ця команда (% LF) використовується для зовнішніх програмоносії (перфострічок і перфокарт). В наступному кадрі програми, як правило, повинні бути записані підготовчі функції.

В одному кадрі не можна записувати одинакові буквені адреси однієї ознаки, тобто ті, які є взаємовідмінними.

Програмування обробки контурів і поверхонь на фрезерному верстаті мод. 6Р13Ф3 з СЧПК Н33-1М.

Коротка технічна характеристика верстату мод. 6Р13Ф3 і СЧПК Н33-1М.

Вертикально-фрезерний верстат мод. 6Р13Ф3 є одноінструментальним. Різальний інструмент – фрези різного типу закріплюються в шпінделі верстату до початку виконання операції. Коробка швидкостей, таким чином, ступенева з ручним переключенням частот. При програмуванні обробки частота обертання шпінделя і позиція інструменту не програмується, так як вони являються не змінними протягом виконання всієї операції. Приводи подач безступеневі, розділені. Консольно закріплений стіл верстату переміщається за програмою в координатах X–Y–Z на прискореній, або робочій подачі. Мінімальна подача – 0,1 мм/хв. Максимальна – 1200мм/хв. Швидкість прискореного переміщення – 4800 мм/хв. Переміщення можуть виконуватись одночасно по трьох координатах при лінійній інтерполяції і по двох координатах при коловій інтерполяції.

СЧПК Н33-1М забезпечує зчитування і відпрацювання програми з перфострічки.

Формат кадру: N3. G2. X42. Y42. Z42. I+ 42. J+42. K+ 42. S2. T2. M2. L3. LF.

Система забезпечує рух стола і консолі верстату з лінійною і коловою інтерполяцією одночасно (з лінійною – по 3-х і з коловою – по 2-х координатах).

Дискретність задання переміщень по осях 0,01мм. Це означає, що для задання переміщення на величину 1 мм необхідно подати на кроковий двигун приводу подач 100 імпульсів.  СЧПК Н33-1М працює тільки у відносній системі координат.

Особливості структури програми:

 •  адреси підготовчої функції G вказуються завжди після номеру кадру;
 •  адреса корекції L завжди вказується в кінці кадру;
 •  кадр завжди закінчується символом  LF;
 •  в кадрі не допускаються два однойменні адреси;
 •  розмірні слова  X, Y, Z, I, J, K в кадрах можна не вводити, якщо їхні значення 0.

Підготовчі функції G, які використовуються при програмуванні:

 •  G01– лінійна інтерполяція;
  •  G02 – колова інтерполяція за годинниковою стрілкою;
  •  G03 – колова інтерполяція проти годинникової стрілки;
  •  G04 – пауза;
  •  G17 – задання площини обробки XY;
  •  G18 – задання площини обробки XZ;
  •  G19 – задання площини обробки YZ;
  •  G41 – корекція на довжину інструменту, додатна;
  •  G42 – корекція на радіус інструменту, додатна при коловій інтерполяції за годинниковою стрілкою;
  •  G43 – корекція на радіус інструменту, додатна при коловій інтерполяції проти годинникової стрілки;
  •  G51 – корекція на довжину інструменту, від’ємна;
  •  G52 – корекція на радіус інструменту, від’ємна при коловій інтерполяції за годинниковою стрілкою;
  •  G53 – корекція на радіус інструменту, від’ємна при коловій інтерполяції проти годинникової стрілки;
  •  G40 – відміна корекції (G41,G42,G43,G51,G52,G53);
  •  G50 – відміна розрахунку корекції радіуса фрези при відході від контуру.

На початку програми система ЧПК сама задає функцію G01, тому її задавати не обов’язково. Всі вказані функції працюють до тих пір, поки їх не відмінить інша. Площини обробки G17, G18, G19 задають обов’язково лише перед заданням колової інтерполяції.

Задання лінійних переміщень з лінійною і коловою інтерполяцією

Лінійні переміщення в СЧПК Н33-1М задаються у відносній системі координат. Наприклад в координатній системі необхідно задати лінійне переміщення з точки 1(Х=20,Y=30) в точку 2(Х=60,У=90) на робочій подачі 160 мм/хв без гальмування.

Фрагмент програми має вид: %LF

N001 G01 X+004000 Z+006000 F0616 LF

Задання колової інтерполяції

При коловій інтерполяції обов’язково задається площина обробки, відносне переміщення інструменту в площині обробки і параметри інтерполяції даної площини обробки.

Для задання переміщення з точки 1 в точку 2 в загальному випадку фрагмент програми має вид:

N013_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N014 G17 LF

N015 G02 X(ΔX1) Y(ΔY1) I +(I1) J +(J1) LF ΔX1=X2 - X1 – приріст координати Х від Т1 до Т2; ΔY1=Y2 - Y1 – приріст координати Y від Т1 до Т2;

I1 – проекція початку дуги Т1 в кадрі на вісь Хм1 місцевої системи координат.

J1 – проекція початку дуги Т1 в кадрі на вісь Yм1 місцевої системи координат.

I , J і К завжди з плюсом.

Продовження фрагменту програми з точки 2 в точку 3 необхідно задати наступним кадром, тому що дуга з точки 2 в точку 3 лежить в іншому квадранті:

N016 X(X3-X2) Y(Y3-Y2) I+000000 J+(R1) LF

З точки 3 в точку 4:

N017 X(X4-X3) Y(Y4-Y3) I+(I2) J(J2) LF

Програмування корекції траєкторії переміщення інструменту

Дуже часто складена програма після її відпрацювання на верстаті не задовольняє заданої точності обробки. Так як програма записана на перфострічку оперативно втрутитись і змінити програму неможливо. Тому такі системи ЧПК мають в своєму складі влаштування, які називають коректорами. СЧПК Н33-1М має в своєму складі 18 коректорів Кожний коректор скомпонований у вигляді окремого пристрою, в якому міститься електронне влаштування корекції з виведеними елементами управління – це двохпозиційний вимикач з положенням “+” та “-“ і чотири десятипозиційні цифрові диски з цифровими позначками від 0 до 9.

З допомогою вимикача і 4-х дисків можна набрати числову інформацію від  до .

Слово “корекція” задається адресою L, яке обов’язково записується в кінці кадру перед символом LF. Слово “корекція” L задається трьома цифрами b1,b2,b3.

Першою цифрою b1 вказуються координатні осі по яких вводиться корекцію при лінійній інтерполяції.

Якщо:   b1 – корекція по вісі Х;

b2 – корекція по вісі Y;

b3 – корекція по вісі X,Y;

b4 – корекція по вісі Z;

b5 – корекція по вісі X,Z;

b6 – корекція по вісі Y,Z;

b7 – корекція по вісі X,Y,Z.

Приклад:

N011 G01 Y-001234 Z000025 L712 LF

b1,b2 – вказують на номер коректора. На вибраному програмістом №12 коректорі набрано число ( - 0100). Дійсна корекція проводиться по координатах X, Y, Z, на що вказує цифра b1=7.

Дійсне переміщення буде:

по вісі X = 0 + (-0100) – що відповідає 1 мм;

по вісі Y = -001234 + (-0100) = 001334 – що відповідає 13,34 мм;

по вісі Z = 000025 + (-0100) = -000075 – що відповідає -0,75 мм.

Задання корекції з словами G41, G42, G43 знак на коректорі сприймається як “+”, з словами G51, G52, G53, G54 знак на коректорі сприймається як “-”, незалежно від того, яким він є на коректорі.

При коловій інтерполяції перша цифра b1може приймати значення 1 або 2.

Цифра 1 вказує на корекцію координат X, I в площинах обробки XY, XZ, або корекцію координат Y, J в площині YZ.

Цифра 2 вказує коректовані координати Z, K в площинах обробки XZ і YZ, або коректовані координати Y, J в площині XY.

При коловій інтерполяції можна вводити корекцію тільки у тих випадках, коли лінійні переміщення паралельні осям координат, а початки і кінці дуг лежать на координатних осях.

При русі інструменту з коловою інтерполяцією з довільно заданими початковими і кінцевими координатами дуг корекція розмірів можлива при наявності в СЧПК блоку “Еквідистанта”, який в своєму складі має мікропроцесор, що має властивість обчислювати координати точок в даному випадку.

Корекція з блоком “Еквідистанта” задається аналогічно адресою L і трьома цифрами b1,b2 ,b3 .цифра b1 може приймати значення 8 або 0.

8 – задання корекції переміщень вгнутих ділянок траєкторії і при підході до внутрішньої еквідистанти.

0 – задання корекції переміщень опуклих ділянок траєкторії і при підході до зовнішньої еквідистанти.

Величину зміни радіуса фрези ΔR набирають вручну на пульті корекції СЧПК в границях ± 255 дискрет. В програмі задається відповідний код корекції L8…, абоL0... Розрахунок абсолютних величин поправок Xе, Уе їх введення здійснює автоматично блок “Еквідистанта” в системі ЧПК. Підвід інструменту до деталі слід проводити по нормалі до дотичної до оброблюваного контуру. При відводі інструменту від оброблюваного контуру по прямій, не паралельній до осей координат, необхідно в даному кадрі задати підготовчу функцію G50. Цифрами b2 ,b3 задається номер коректора.   

На приведеному нижче рисунку задана еквідистанта контуру деталі 1, 2,.....10, зовнішня еквідистанта 11, 21,.......101 при використанні фрези більшого діаметру і внутрішня еквідистанта 111, 211,......1011 при використанні фрези меншого діаметру, ніж розрахунковий. Переміщення центра тієї чи іншої фрези відбувається по одній з цих еквідистантних траєкторій.

Розглянемо приклад.

Нехай величина зміни радіуса фрези відносно заданого вводиться на перемикачах корекції №10 на пульті (вона не повинна перевищувати 255 дискрет).

Нижче наведемо запис коду програми, в якій передбачається корекція траєкторії з врахуванням можливої зміни радіуса фрези при обробці заданого контуру.

Припустимо, використовується фреза, радіус якої на 2,5 мм менший ніж розрахунковий радіус, з врахуванням якого складена програма обходу еквідистанти 0, 1, 2......10. Тому на перемикачах корекції №10 на пульті слід набрати число (-250).

Вибравши вихідну точку центра фрези 0 і напрям підводу фрези до внутрішньої еквідистанти (0 – 111), задаємо в кадрі N002 (див. програму) слово корекція, L810.

При введенні величини корекції (-250) блок “Еквідистанта” автоматично розраховує абсолютні величини поправок X 11 = 200, Y11 = 150, яким присвоюється знак відповідного координатного переміщення X, Y. В результаті фактичні переміщення будуть дорівнювати на ділянці 0–111^

X = 0020000 + 000200 = 002200

Y = -001500 + (-000150) = -001650

Отже переміщення на першій ділянці збільшується при зменшенні радіуса фрези. Центр фрези переміститься замість в розрахункову точку 1, в точку 111. На наступних ділянках 111–211 і 211–311 величина переміщень не змінюється, тому у відповідних кадрах N003 і N004 слова корекції не передбачено. В кадрі N005 передбачена корекція L010 і т.д.

Таблиця координат опорних точок еквідистанти 0,1....10.

№012345678910О1О2О3О4R25252765X-200154565107134107553510Y150206075754821-5-1510

У випадку обробки фрезою більшого радіуса, ніж розрахунковий, необхідно ввести на перемикачах корекції №10 величину корекції зі знаком “+”, наприклад (+250). При збільшенні радіуса фрези скоректовані переміщення на першій ділянці траєкторії зменшуються. В результаті фактичні переміщення в кадрі N002 в цьому випадку такі:

Х = 002000 – 000200 = 001800

Y = -001500 - (-000150) = -001350

Це відповідно переміщення центра фрези в точку 11.

У випадку ж обробки заданою фрезою з розрахунковим діаметром, слід встановити перемикачі корекції №10 в нульове положення

Це відповідно переміщення центра фрези в точку 1.

КОД ПРОГРАМИ:

%

N001 G17 Z-010000 F0670 LF

N002 X+002000 Y-001500 L810

N003 X+001500 Y+002000

N004 X+003000 Y+004000

N005 G02 X+002000 Y+001500 I+002000 J+001500 L010 LF

N006 G01 X+004200

N007 G02 X+002700 Y-002700 J+002700 L010 LF

N008 X-002700 Y-002700 I+002700 L010 LF

N009 G03 X-005200 Y-002600 J+006500 L810 LF

N010 G02 X-002000 Y-001000 I+002200 J+001500 L010 LF

N011 X-002500 Y+002500 J+002500 L010 LF

N012 X+000500 Y+001000 I+002500 L010 LF

N013 G50 X-001500 Y-002000

Завдання на програмування:

Скласти програму обробки заданого контуру деталі на вертикально-фрезерному верстаті мод. 6Р12Ф3 з системою ЧПК Н33-1М оснащеним блоком “Еквідистанта” або з системою ЧПК 2С42.

Побудувати еквідистантний контур і циклограму руху інструменту. Координати опорних точок деталі, еквідистантного контуру, прирости координат звести в таблицю.

Радіус кінцевої фрези R1 = 10 мм. Припуск на обробку по контуру h = 2 мм. Допустима швидкість різання для кінцевої фрези для обробки заданого  V = 25 м/хв. Хвилинна подача 250 мм/хв. Робота з охолодженням.

Операція 030. Вертикально-фрезерна з ЧПК

Верстат моделі 6Р12Ф3 з ЧПК Н33-1М.

Перехід 1. Встановити закріпити і зняти деталь.

Перехід 2. Фрезерувати контур деталі 1, 2, 3, 4, 5, 6 по програмі.

Будуємо циклограму руху інструменту та еквідистантний контур.

Точки“0”вА789101112131415161770вХ-300-13-10-10040507080805046,29-3,71-10-300Y+30+30+30+405090100100903000,720,72+30+30Х287+3010401020100-30-3,71-50-6,29-20y00101040100-10-60-300,72209,280

 = arct 0,4 = 21,80140

∆х = R · sin  = R· sin 21,80140 = 10· 0,3714 = 371 мм

∆у = R · cos  = 10 ·cos 2180140 = 10· 09285 = 928 мм

Перевіряємо суму приростів

∑ΔΧ = 287 + 3 + 0 + 10 + 40 + 10 + 20 + 10 + 0 – 0 - 3,71 - 50 - 6,29 - 290 = 380 – 380 = 0

∑∆ = 0 + 0 + 10 + 10 + 40 +10 + 0 - 10 - 60 - 30 + 0,72 + 20 + 9,28 + 0 = 100 - 100 = 0

Складаємо програму обробки

  

%

N001 X+028700 F0748 LF – в т. А – прискорено

N002 X+000300 F0625 LF – в т.7 – на робочій подачі

N003 Y+001000 LF – в т.8

N004 G17 LF

N005 G02 X+001000 Y+001000 I+001000 ј+000000 LF – в т.9

N006 G03 X+004000 Y+004000 І+000000 ј+004000 LF – в т.10

N007 G02 X+001000 Y+001000 I+001000 ј+001000 LF – в т.11

N008 G01 X+002000 Y+000000 LF – в т.12

N009 G02 X+001000 Y-001000 I+000000 ј+000100 LF – в т.13

N010 G01 X+000000 Y-006000 LF – в т.14

N011 G02 X-003000 Y-00300 I+003000 ј+000000 LF – в т.15

N012 G02 X-000371 Y-000072 I+000000 ј+001000 LF – в т.16

N013 G01 X-005000 Y-002000 LF – в т.17

N014 G02 X-000629 Y-000928 I+000371 ј+000928 LF – в т.7

N015 G01 X-029000 F0748 LF – в т. Ов – прискорено

N016 F0000 LF – гальмування до нульової подачі

N017 М02 LF – кінець програми.

Тема. Програмування обробки на свердлильних верстатах з ЧПК

Технологічні особливості обробки отворів на свердлильних верстатах з ЧПК

Переробка креслення деталі для складання програми

Креслення деталі, яка підлягає обробці на свердлильному верстаті з ЧПК, переробляється таким чином, щоб всі розміри до центрів оброблюваних отворів були задані  в прямокутній системі координат ХОY, а їх глибина – в системі координат ОZ. Для цього вибирається “нульова” точка деталі (початок системи координат деталі). Початок координат “прив’язується” до поверхонь, по яких деталь базується в затискному пристрої. За базові поверхні заготовки приймають конструкторські бази, тобто ті поверхні деталі, відносно яких проставлено найбільше розмірів, які визначають точне положення отворів, їхню глибину тощо.

Система координат свердлильного верстату з ЧПК мод. 2Р135Ф2.

Всі отвори, які підлягають обробці, слід прономерувати. Після цього необхідно скласти таблицю координат розміщення отворів в координатній системі ХОY та осьових переміщень ОZ.

Вибір технологічної оснастки

Пристрої для закріплення заготовок на столі свердлильного верстату з ЧПК в основному такі ж самі, як і для звичайних верстатів (крім кондукторів): прихвати, лещата і патрони (з ручним і механізованим приводом), пневмостоли, універсально-складальні пристрої – УСП.

Різальні інстріменти (свердла, зенкери, розвертки, розточні оправки, мітчики) – такі ж, як і для звичайних сердлильних верстатів. По можливості необхідно використовувати інструменти з найменшими вильотами з шпінделя.

Центрування отворів рекомендується проводити укороченими спіральними свердлами з кутом при вершині 2φ = 900, або центровочними свердлами.

Послідовність переходів

Послідовність переходів свердлильної операції вибирають з врахуванням конфігурації отвору, допустимих відхилень форми відносного положення осей отворів, числа груп однакових отворів, точності і часу позиціювання стола і повороту револьверної головки.

 •  Перед свердлінням отвори необхідно центрувати, що забезпечить точне розміщення осі отвору і не допустить відведення свердла.
 •  Центрування отворів проводиться центровочними свердлами. Допускається центрування отворів укороченими свердлами з кутом 2φ = 900, якщо точність розміщення осей отворів невисока – допуск на міжцентрові віддалі більше 0,2–0,3мм)
 •  Різальні інструменти в револьверній головці необхідно розміщати по ходу виконання переходів. Якщо кількість переходів більша ніж кількість позицій револьверної головки, то, по можливості, необхідно використовувати комбіновані інструменти. Якщо це не можливо, то слід передбачати в програмі обробки технологічну зупинку і вручну виконувати заміну інструменту.
 •  Визначитись, який метод обробки отворів найбільш раціонально використати – послідовний чи паралельний. (При послідовному методі обробки кожний інструмент послідовно обробляє всю групу отворів після чого проходить зміна інструменту і виконання другого переходу другим інструментом послідовно усіх отворів. При паралельному методі усі інструменти обробляють один отвір, пізніше другий і т.д. Послідовний метод – продуктивний, але менш точний. Паралельний – точніший, але менше продуктивний.)
 •  Свердління отворів діаметром більше як 25 мм слід проводити за два проходи. Діаметр першого проходу до 0,5D готового отвору.
 •  Спочатку виконувати обробку отворів зв’язаними з великими навантаженнями (отвори порівняно великих діаметрів, цекування, нарізання різьби, тощо).
 •  Чистову обробку отворів проводять в кінці операції.
 •  Свердління отворів 15<D<20мм проводять свердлами з підточеною перемичкою, а D>20мм з підточеною перемичкою і подвійним загостренням.

Багатопрохідні технологічні переходи

До багатопрохідних переходів належать:

 •  Обробка глибоких отворів – отворів, глибина яких більше 3D;
 •  Обробка отворів в пустотах.

При обробці глибоких отворів перший прохід виконують на глибину 3D, а решта по 1D.

При обробці отворів в пустотах прохід пустот слід виконувати на прискореній подачі.

Нарізання різьби мітчиками

Мітчик для нарізання різьби можна встановлювати в будь-якій позиції револьверної головки з допомогою спеціальної підпружиненої оправки. Привід подач верстату налагоджується на хвилинну подачу, де Sхв = n . Рн.р.

де: n – частота обертання шпінделя, об/хв.;

    Рн.р. – крок нарізуваної різьби, мм;

    Sхв – хвилинна подача розрахункова коректується за паспортом верстату в меншу     сторону.

Зменшення подачі на верстаті компенсується з допомогою спеціальної підпружиненої оправки.

Мітчик перед виконанням переходу необхідно змастити машинним маслом. З метою вивільнення робітника від процедури змащення в програмі обробки необхідно передбачати позиціювання стола в зону змащення – місце знаходження ємності з машинним маслом.

Шляхи підвищення продуктивності праці і стійкості інструментів

при роботі на свердлильних верстатах з ЧПК

Підвищення продуктивності праці і стійкості інструментів при роботі на свердлильних верстатах з ЧПК можна досягнути наступним чином:

 •  суміщаючи переходи центрування і зняття фаски. Центровані свердла в таких випадках загострюють під кутом фаски (600 або 900 );
 •  використовуючи комбіновані інструменти;
 •  суміщаючи поворот револьверної головки з позиціюванням стола, записуючи інформацію про поворот і позиціювання в одному кадрі;
 •  використовуючи при ручній заміні інструменту, коли кількість інструментів необхідних для обробки більша, ніж кількість позицій револьверної головки, швидкозмінні патрони;
 •  початок обходу отворів починати з кінця, не повертаючись у вихідне положення. Наприклад: свердлити отвори 1, 2, 3, 4, а пізніше – зенкерувати отвори 4, 3, 2, 1;
 •  по можливості закріплювати на столі декілька деталей і обробляти їх по єдиній програмі.

Програмування обробки отворів на вертикально-свердлильному верстаті з ЧПК мод. 2Р135Ф2 з системою ЧПК 2П32.

Використання і призначення адрес для СЧПК 2П32

Типовим представником свердлильних верстатів з ЧПК є вертикально-свердлильний верстат мод. 2Р135Ф2, який керується СЧПК 2П32.

СЧПК мод. 2П32 – позиційна система ЧПК, яка керує верстатом по трьох координатах Х, Y, Z з дискретністю 0,01 мм. Позиціювання стола по координатах Х, Y виконується на прискореній подачі, причому в кінці позиціювання її величина зменшується до величини повзучої подачі, що забезпечує високу точність позиціювання – 0,03мм.

Запис програми та її зчитування – на перфострічці кодом ISO-7bit.

Система ЧПК використовує наступні адреси:

N – номер кадру;

G – підготовча функція;

T – позиція інструменту;

M – допоміжна функція;

S – частота обертання шпінделя;

F – величина подачі;

D – пауза;

L – корекція;

“+” – напрямок переміщення в додатну сторону координат;

“-” – напрямок переміщення у від’ємну сторону координат;

X – прискорене переміщення по вісі Х;

Y – прискорене переміщення по вісі Y;

Z – переміщення по вісі Z на робочій подачі;

R – переміщення по вісі Z на прискореній подачі;

“:” – головний кадр.

Кожна функція може бути записана в одному кадрі тільки один раз. Характерним у програмуванні є використання символу “:” – головний кадр.

Символ  “:” дає можливість повторно не записувати ту інформацію, яка записана в головному кадрі і повторюється в наступних кадрах.

При наявності символу “:” N – номер кадру не проставляють.

Призначення функцій, які використовуються на верстаті

G60 – точний підхід до точки;

G62 – перескок через перешкоду, наприклад через затискну планку;

G80 – відміна G62;

G81 – цикл свердління, зенкерування, розвертання з виходом інструменту після свердління, зенкерування, розвертання в ”0”деталі по вісі Z;. 

G51 – цикл свердління, зенкерування, розвертання з виходом інструменту після свердління, зенкерування, розвертання в ”0”верстату по вісі Z; 

G82 (G52) – цикл зенкерування, цекування, торцювання в упор;

G84 (G54) – цикл нарізання різьби;

G86 (G56) – цикл розточування.

Код S частоти обертання шпінделяS01S02S03S04S05S06S07S08S09S10S11S12Частота обертання шпінделя, об/хв31,545639012518025035550071010001400

Код F подачіF01F02F03F04F05F06F07F08F09F10F11F12F13F14F15F16F17F18Хвилиннаподача, мм/хв1012,516202531,540506380100125160200250315400500КодПризначенняВідмінює функціїПриміткаДієпісля переміщеннядо переміщенняМ01(М1)Стоп в програміМ01, М04М13, М14для контролю деталідальше робота після натиску кнопки “пуск”М02(М2)Кінець програмиВсі функціїМзадається окремим кадром+М03(М3)Оберти шпінделя вправоМ04(М4)вид знизу на торець шпінделя+М04(М4)Оберти шпінделя влівоМ03(М4)вид знизу на торець шпінделя+М06(М6)Зміна інструменту вручнуМ03, М04,М08, М09,М13, М14.задається окремим кадромдальше робота після натиску кнопки “пуск”М08(М8)Увімкнення охолодженняМ09(М9)+М09(М9)Вимкнення охолодженняМ08(М8)+М13Оберти шпінделя вправо і увімкн. охолодженняМ14+М14Оберти шпінделя вліво і вимкнення охолодженняМ13+

Програмування позиціювання стола в координатні системі ХОY

Позиціювання в центр отвору задається в кадрі з ознакою “+” , або “-“ значенням координати Х і Y з врахуванням дискретності.

Постійні цикли обробки отворів по вісі ОZ

СЧПК 2П32 свердлильного верстату забезпечує відпрацювання автоматичних постійних циклів руху інструменту по осі Z , які включають послідовність рухів і кодуються відповідним чином.

Стандартні цикли задаються функціями:

G81 – цикл свердління, зенкерування, розвертання з виходом інструменту після свердління, зенкерування, розвертання в”0”деталі по вісі Z.

G51 – цикл свердління, зенкерування, розвертання з виходом інструменту після свердління, зенкерування, розвертання в”0”верстату по вісі Z.

G82 (G52) – цикл зенкерування, цекування, торцювання в упор.

G84 (G54) – цикл нарізання різьби.

G86 (G56) – цикл розточування

G62 – вихід на координату R0(без робочої подачі до координати Z.

G60 – точний підхід до точки.

Цикли G51, G52, G54, G56 відрізняються від G81, G82, G84, G86 тим, що після підходу робочого органу до координати R0, тобто до “0” деталі по осі Z, і виконання обробки, вони забезпечують швидке відведення робочого органу до початку відліку “0в” (нуль верстату), а G81, G82, G84, G86 – швидке відведення робочого органу до “0д” (нуль деталі).

Функції постійних циклів G51, G52, G54, G56, G81, G82, G84, G86 діють до їх взаємної відміни і повторно перед кадрами позиціювання не записуються.

Функція G81, (G51): свердління, зенкерування, розвертання. Цикли забезпечують швидке підведення інструменту до координати “0д”, робочу подачу до координати Z і швидке відведення інструменту до координати “0д” (для G81), або до початку відліку “0в” (для G51).

Приклад кадру керуючої програми:

N005 G81 R+000000 Z+002500 ПС

або

N5 G81 R+0 Z+2500 ПС

Функція G82, (G52) – зенкерування, цекування, торцювання. Цикли забезпечують швидке підведення інструменту до координати “0д”, робочу подачу до координати Z, зупинку вертикальної подачі для забезпечення заданого параметру шорcткості торцевої поверхні і швидке відведення до координати “0д” (для G82), або до початку відліку “0в” (для G52).

Функція G82, (G52) діє разом з адресою D і значенням витримки часу в секундах.

Приклад кадру керуючої програми:

 :10 G52 T1 S5 F8 L1 D2 X0 Y-2000 R+0 Z+1200 ПС

Функція G86, (G56): розточування. Цикли забезпечують швидке підведення інструменту до координати “0д”, робочу подачу до координати Z, зупинку обертання шпінделя і швидкей відведення до координати “0д” (для G86), або до початку відліку “0в” (для G56).

Приклад кадру керуючої програми:   

N25 G86 R+0 Z+4000 ПС

Функція G84, (G54): нарізання різьби мітчиком.

Ті цикли забезпечують швидкий підвід інструменту до координати  “0д” , робочу подачу до координати Z, реверс шпінделя і реверс напрямку подачі (вигвинчування мітчика) до  координати “0д” (для G84), або до початку відліку “0в” (для G54).

Приклад кадру керуючої програми:

N37 G84  R+0  Z+3000 ПС

Склад траєкторії осьового переміщення інструменту ( по вісі ОZ)

При налагодженні верстату в режимі  “наладка” інструмент підводиться до поверхні деталі з недоходом А = 2..3 мм, і в системі ЧПК фіксується плаваючий нуль (індукується на індикаторі і набирається на коректорі ОZ, розташованому на пульті). По осі Z програмується два режими руху супорта: на швидкому ходу (Шв. хід (R)) до координати R0 і на вибраній робочій подачі (Роб. хід (Z)) на довжину L = Z.

Завдання:

Скласти програму обробки 3-х отворів Ø14 мм. Режими n = 355 об/хв, S = 63 мм/хв, позиція інструменту – Т1, коректор 1(L1).

Рукопис програми обробки:

% :1 G81 T1 S8 F9 M14 L1 X8000 Y-5000 R0 Z3500 ПС

 •  %- початок програми;
 •  :1 – головний кадр 1;
 •  G81 – цикл свердління з виходом з отвору на прискореній подачі в “0д”;
 •  Т1 – перша позиція револьверної головки;
 •  S8 – восьма кодова частота обертання шпінделя (n = 355 об/хв);
 •  F9 – дев’ята кодова величина подачі (6 мм/хв);
 •  M14 – увімкнення правих обертів і охолодження одночасно;
 •  L1 – перший коректор;
 •  X8000 Y-5000 – позиціювання стола на прискореній подачі в координати Х = 80мм і  Y = -50 мм одночасно для свердління першого отвору;
 •  R0 – прискорене переміщення по вісі Z в “0д”;
 •  Z3500 – переміщення по вісі Z в додатну сторону на робочій подачі на величину 35 мм;
 •  ПС – кінець кадру.

N2 Y7500 X0 ПС

 •  N2 – другий кадр;
 •  Y7500 X0 – позиціювання стола верстату в координати другого отвору на прискореній подачі з збереженням всіх команд головного кадру крім заданих в ньому координат X8000 Y-5000.

N3 G51 X-6000 Y0 ПС

 •  N3 – третій кадр;
 •  X-6000 Y0 – позиціювання стола верстату в координати третього отвору на прискореній подачі з збереженням всіх команд головного кадру крім заданих в ньому координат X8000 Y-5000 і крім G81, так як вона замінена на функцію G51, що забезпечить виведення свердла з третього отвору у вихідне положення верстату “0в” (опорна точка 10).

N4 M2 ПС

 •  N4 – четвертий кадр;
 •  M2 –кінець програми.

В розрахунково-технологічній карті до свердлильної операції на верстаті з ЧПК обов’язково приводиться циклограма руху інструменту для кожної позиції.

Корекція осьових переміщень (вісь ОZ)

В СЧПК 2П32 передбачається корекція програми з врахуванням вильоту інструменту. Корекція геометричної інформації на виліт інструменту вводиться коректорами на значення до ± 999,99 мм тільки по осі Z. Для цього є 15 коректорів. Кожному інструменту присвоюється свій номер коректора, який відповідає номеру позиції: Т01L01, Т02L02, Т03L03, Т04L04, Т05L05, Т06L06.

Приклад використання коректора:

Свердло, яке закріплене в позиції №3, після загострення стало коротше на 1,5мм. На коректорі №3 набираємо величину + 00150 мм. Це означає, що свердло підійде до деталі на 1,5 мм, що компенсує зменшення його довжини після перезагострення.

Після зміни різального інструменту в револьверній головці вручну вводяться коректори L07, L08, і т.д., до L15.

Наприклад: T01L07, T02L08, T03L09….T06L12, T01L13, T02L14, T03L15.

Для всіх інструментів координата R приймається умовно однаковою R0. Налагодження плаваючого нуля по осі Z проводять для одного із інструментів (наприклад, Т01), а реальну різницю в розмірах інструментів (L1–Lі) набирають з допомогою коректорів L01, L02, L03,… і т.д., враховуючи знак різниці.

Приклад для приведеного вище малюнка використання коректорів для прив’язки інструментів:

Інструмент L1 в ручному режимі підводять до деталі, не довівши на 2...3 мм в точку “0д” і на пульті верстату фіксують дане положення – “нуль” для роботи за програмою.

Для інструменту Т02 на коректорі №2 набирають -60 (-06000), для інструменту Т03 на коректорі №3 набирають 0 (00000), для інструменту Т04 на коректорі №4 набирають -10 (-01000), для інструменту Т05 на коректорі №5 набирають -80 (-08000), для інструменту Т06 на коректорі №6 набирають +30 (+03000).

Функції G62, G60, G80, G66

Функція G62 – обхід перешкод (перескок через перешкоди).

Вихід на координату R без Z (для обходу перешкод, виводу інструменту із цекування, глибокого свердління і т.д.) виконується функцією G62, яку записують окремим кадром з координатою R. Для відміни функції G62 використовується функція G80.

Деталь базується на оправці і закріплена двома планками – прихватами. Висота планок 20 мм. При переході від точки 2 до точки 3 необхідно підняти свердло над планкою (G62). Приймаємо “плаваючий нуль R0 над деталлю 3мм. Тоді координата R над планкою, враховуючи зазор (приймемо зазор10 мм) – R-2700

Рукопис програми обробки п’яти отворів D = 20 мм:

% :1 G81 T2 S8 F10 M14 L2 X5600 Y4000 R0 Z7000 ПС

N2 X-5600 Y4000 ПС

:3 G62 R-2700 ПС

N4 X-5600 Y-4000 ПС

N5 G80 X0 Y-7000 ПС

N6G51 X5600 Y-4000 ПС

N7 M2 ПС

Виведення інструменту із заглибини роззенковки перед переходом в наступну точку

Умови обробки: глибина роззенковки – 10 мм, зенкерування двох отворів, величина недоходу – 2мм, перебіг – 2мм, величина забірного конуса – 5мм, довжина робочого ходу –

L = Z = 20 + 2 + 2 + 5 = 29 мм, плаваючий нуль R0 над деталлю, координата R рівна глибині роззенківки плюс 2мм розміщення нуля над деталлю і мінус 2мм на безударне підведення зенкера в отвір: R = 10 + 2 – 2 = 10мм.

Рукопис програми зенкерування двох отворів:

% :1 G81 T1 S6 F5 M14 L1 X8000 Y10000 ПС

N2 R1000 Z2900 ПС

:3 G62 R0ПС

N4 G80 X-4000 Y6500 ПС

N5 G51 R1000 Z2900 ПС

N6 M2 ПС  

Виведення інструменту при свердлінні глибоких отворів

Умови обробки: діаметр свердла 10 мм, глибина отвору 100 мм, координати центра отвору Х = 40 мм, Y = -60мм, величина недоходу до площини деталі 2 мм, перебіг 2 мм, величина забірного конуса свердла 3 мм.

Довжину отвору ділимо на три ділянки 30, 30, 40мм. Тому L1 = 32, L2 = 30, L3 = 45 мм, Значення R з врахуванням недоходу на 2мм R1 = 30 , R2 = 60.

Після проходження другої ділянки виводимо свердло з отвору функцією G62 на координату R0. З метою попередження поломки свердла на виході, не доходячи 3мм до нижнього торця деталі виводимо свердло з координати 101 мм функцією G62 на координату R0, а потім функцією G51 вводимо до координати R99 і досвердлюємо отвір на зменшеній подачі F2. Періодичне виведення свердла із отвору на координату R0 проводиться для охолодження свердла і зняття напруження повздовжнього згину.

Функція G66 – функція легкого фрезерування

Функцією G66 проводиться фрезерування (на порівняно легких режимах, при силі різання не більше 150 кг): підхід по осі Z на рівень фрезерування, зупинка та увімкнення повздовжньої подачі до заданої координати на величині середньої подачі стола.

Умови обробки: фрезерування шпонкової канавки В = 6мм, L = 30 мм, h = 3 мм, подача S = 125 мм/хв.

Рукопис керуючої програми фрезерування шпонкової канавки:

%:1 G66 T1 S8 F12 X3300 Y0 R0 Z500 ПС

N2 X5700 ПС

N3 G51 ПС

N4 X0 Y0 ПС

N5 M2 ПС

Функція G60 – функція точного підходу до заданої координати

Функція G60 використовується для організації руху по осях Х і Y при підході робочого органу до заданої координати з однієї сторони (точне позиціювання) з метою усунення впливу “мертвого ходу”.

Приклад: точний підхід до точки з координатами X = +15, Y = +15

........................................

N8 G81 R0 Z1400 ПС

N9 G60 X1500 Y5000 ПС

N10 R0 Z1400 ПС   і т.д.

Приклад розробки керуючої програми обробки

на верстаті з мод. 2Р135Ф2 з СЧПК 2П32

Завдання. Креслення деталі “плита”, з розмірами, проставленими від початку координат. Матеріал заготовки – сталь 45. заготовка попередньо оброблена по всіх площинах.

1. Технологічний процес обробки групи отворів

ТНазва переходуНомери центрів отворівГлибинаммТ011. Центрувати отвори0, 1, 2, 3, 4, 5, 66Т012. Свердлити отвір Ø15,5 під різьбу М18х2,5060Т023. Свердлити отвір Ø18,51, 2, 3, 460Т034. зенкувати отвір Ø19,81, 2, 3, 460Т045. Цекувати отвір Ø301, 2, 3, 420Т056. Свердлити отвір Ø10 під різьбу М12х1,755, 628Т067. Нарізати різьбу М18х2,5060Т078. Нарізати різьбу М12х1,755, 625Т039. Розвернути отвір Ø20 Н71, 2, 3, 440

2. Вибираємо конструкції різальних інструментів і визначаємо шлях проходу кожного інструменту.

Перехід 1. Свердло центровочне  2φ = 900,  Ø20. Недохід до площини заготовки приймаємо а= 2 мм. Шлях проходу L = 6 + 2 = 8 мм.

Перехід 2. Свердло Ø15,5  2φ = 1200. Довжина забірної частини y = 0,3D = 0,3 х 15,5 = 5 мм. Перебіг ∆ = 2 мм, L = 2 + 60 + 2 + 5 = 69 мм

Перехід 3. Свердло Ø18,5, 2φ = 1200. Довжина забірної частини y = 0,3D = 0,3 х 18,5 = 6 мм. Перебіг ∆ = 2 мм, L = 2+ 60 + 2 + 6 = 70 мм

Перехід 4. Зенкер Ø19,8. Довжина забірної частини y = 6 мм, L = 2 + 60 + 2 + 6 = 70 мм

Перехід 5. Цековка Ø30 з направляючою цапфою Ø19,8, L = 2 + 20 = 22 мм.

Перехід 6. Свердло Ø10мм. Довжина забірної частини y = 0,3D = 0,3 х 10 = 3 мм. Перебіг      ∆ = 2 мм, L = 2 +28 + 3 = 33 мм

Перехід 7. Мітчик М18х2,5, L=2+60 +2+8=72мм

Перехід 8. Мітчик М18х2,5, L=2+25=27мм

Перехід 9.Розвертка Ø20 Н7 з гвинтовим зубом (лівий нахил). Довжина забірної частини       y = 6мм.

Перебіг ∆ = 2 мм, L = 2 + 40 + 2 + 6 = 50 мм

Всі різальні інструменти з сталі Р6М5.

3. Розподіляємо інструменти між позиціями револьверної головки і приймаємо коректори для кожного інструменту.

Так, як в роботі беруть участь 9-ть інструментів, а револьверна головка має лише 6-ть позицій, то передбачаємо ручну зміну інструменту в трьох позиціях: 1,2 і 3.

Для того, щоб револьверна головка здійснювала поворот тільки в одну сторону (що підвищує точність позиціювання інструменту), розподіляємо інструменти і коректори наступним чином:

1. Свердло центровочне – Т1, L1

2. Свердло Ø15,5 – Т1, L7

3. Свердло Ø 18,5 – Т2, L2

4. Свердло Ø19,8 – Т3, L3

5. Цековка Ø30 – Т4, L4

6. Свердло Ø10 – Т5, L5

7. Мітчик М18 – Т6, L6

8. Мітчик М18 – Т2, L8

9. Розвертка Ø20Н7 – Т3, L9

4. Призначаємо режими різання і кодуємо їх згідно з паспортними даними верстату.  Мастильно-охолоджуюча рідина – масляна емульсія.                  

5. Визначаємо координати центрів оброблюваних отворів і зводимо їх в таблицю

ТочкиКоординатиХ, ммY, мм0001-110+602-110-703+110-704+110+605+60+206+60+70

На кресленні деталі всі координати точок проставляємо від вибраного початку координат.

6. На основі розробленого технологічного процесу, розподілу інструментів по позиціях револьверної головки, розрахованих величин шляху проходження для кожного інструменту  будуємо розгорнуту циклограми руху інструментів.

Координату плаваючого нуля приймаємо для всіх інструментів R0 мм над  деталлю 2мм.

                                                                              

 

0

Y

X

Z

Система координат верстату 6Р13Ф3

30

60

20

90

X

Y

1

2

3

4

Y

X

Xм1

Yм1

R1

R2

J1

ΔY1

ΔX1

I1

I2

J2

111

11

0

2000

200

1500

150

ΔR = -250

Х

Y

Геометрична схема визначення приростів координат на ділянці 0–111

при зменшенні радіуса інструменту на 2,5мм блоком “Еквідистанта”

О1

L0..

L0..

L8..

L0..

L0..

111

11

1

3

2

1011

101

10

9

8

7

6

5

4

О1

О2

О3

О4

Y1

Y

Y3

Y4

Y2

L8..

0(-20,15)

Х1

Х4

Х

Х3

Х2

N014 X-002000 Y+001500 L810 LF

N015 Z+010000 LF

N016 F0000 M02 LF

                      

10

R20

R50

Y

Х

                      

10

Х

Y

R50

R20

10

10

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

Ов

300

3мм

-Y

-X

-Z

+Y

+X

+Z

2

1

-Y

+Y

-20

-40

+10

+30

Переміщення з т.1 в т. 2:

N... Х-4000 Y+1000 ПС

або з т. 2 в т. 1:

N... Х-2000 Y+3000 ПС

R

А = 2..3 мм

Δ1

Δ2

 Z = L

Z + R

+Z

-X

+X

“0д”

“0в”

Шв. хід.(R0) 

Роб. хід.(Z) 

Шв. хід.(R) 

ДЕТАЛЬ

G81 – Забезпечує рух  0і – 0д –Z – 0д

G51 – Забезпечує рух  0і – 0д –Z – 0і

“0і”

В

“0і”

G82: забезпечує рух 0і – 0д – Z – витримка часу – 0д;

G52: забезпечує рух 0і – 0д – Z – витримка часу – 0і.

ДЕТАЛЬ

“0в”

“0д”

+X

-X

+Z

Z + R

Z = L

R

А = 2..3 мм

R

А = 2..3 мм

Δ+y

  Z = L

Z + R

+Z

-X

+X

“0д”

“0в”

ДЕТАЛЬ

G86:  Забезпечує рух 0і – 0д –Z –зупинка оберт. шпінд. – 0д.

G56: Забезпечує рух 0і – 0д –Z –зупинка оберт. шпінд. – 0і.

“0і”

В

R

А = 2..3мм

Δ + y

Z = L

Z + R

+Z

-X

+X

“0д”

“0в”

ДЕТАЛЬ

G84:  Забезпечує рух 0і – 0д –Z –реверс шпінд. – 0д.

G54: Забезпечує рух 0і – 0д –Z –реверс шпінд. – 0і.

“0і”

В

Hmax

R

А = 2..3 мм

Δ

y

Z = L

Z + R

Li

+Z

-X

+X

“0д”

“0в”

Шв. хід (R) 

Роб. хід (Z) 

Шв. хід (R) 

ДЕТАЛЬ

60

80

50

+Y

-Y

75

ОТВ. 1

ОТВ.2

ОТВ. 3

35

-Z

+Z

“0в”

“0д”

“0в” і “0д”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1, 2, 3, 4

5, 6, 7

8, 9, 10

2

6

27

L2

L1

L5

L4

L6

L3

T6

T5

T4

T3

T2

T1

L1 - L2 = -60

L1 - L3 = 0

L1 - L4 = -10

L1 - L5 = -80

L1 - L6 = 30

Z

Z + R

R = 300

+Z

-Z

“0д”

Ø20

5отв

Ø140

Отв. 1

Отв. 5

Отв. 4

Отв. 3

Отв. 2

70

40

40

А

А

А-А

20

60

+Y

-Y

1 (80,100)

2 (-40,65)

-Z

+Z

R0 (G62)

G51

G81 (“0в”)

30

10

R10

2

100

L1 = 32

L2 = 30

L3 = 45

R = 99

R = 60

R = 30

R0

Z1 = 32

Z2 = 62

Z3 = 101

G81

G81

G81

G51

G62

G62

Z4 = 109

+Z

-X

“0в”

“0і”

2

3

5

Рукопис програми:

% :1 G81 T1 S5 F4 M14 L1 X4000 Y-6000 ПС

N2 R0 Z3200 ПС

N3 R3000 Z6200 ПС

:4 G62 R0 ПС

N5 G80 ПС

N6 G81 R6000 Z10100 ПС

:7 G62 R0 ПС

N8 G80 ПС

:9 G51 F2 R9900 Z10900 ПС

N10 M9 ПС

N11 M2 ПС

24

33

6

Ø6

3

2

Обробка деталі “плита”

А-А

20

60

28

25

70

60

210

20

70

110

60

110

110

Ø 30

М18

Ø20Н7

4 отв.

160

-Y

+Y

1

2

4

0

6

5

3

+Z

-Z

2

A

A

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

Фондові для ПК ч_4.doc

Фондові для ПК ч_4.doc
Размер: 569.5 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Програмування обробки контурів і поверхонь на фрезерному верстаті мод. 6Р13Ф3 з СЧПК Н33-1М. Задання колової інтерполяції. Програмування корекції траєкторії переміщення інструменту. Технологічні особливості обробки отворів на свердлильних верстатах з ЧПК

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Графический образ буквы

Теперь, когда ребёнок научился слышать и различать звуки, пора познакомить его и с написанием букв. Важно также научить ребёнка отличать написание схожих букв и символов.

Общая характеристика основных методов психологического исследования

Для решения задач психологии применяются следующие методы: лабораторный и естественный эксперимент; наблюдение; исследование продуктов деятельности; анкетирование и тестирование; биографический метод; психологическое моделирование; сравнительно-генетический метод и др.

Рецензіяна магістерську дипломну роботу студентки Київського національного економічного університету

Рецензія на магістерську дипломну роботу студентки Київського національного економічного університету на тему:  “Контролінг робочого капіталу (working capital) у забезпеченні ліквідності компанії ”

Аналіз уроку з української мови

Загальні відомості про урок. На уроці створено належні матеріальні, морально-психологічні, гігієнічні, естетичні умови.

Управления качеством продукции общественного питания в условиях инновационного развития отрасли

Дипломная работа. Пищевая промышленность — одна из стратегических отраслей экономики.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok