Програмне керування металорізальними обладнаннями


Загальні відомості про програмне керування металорізальним обладнанням

Роль автоматизації виробничих процесів у сучасному виробництві

 

Суть програмного керування

Суть числового програмного керування та його переваги

Подальший розвиток систем ЧПК

Контрольні питання:

 1.  Що повинні вміти і знати студенти в результаті вивчення предмету?
 2.  Яка роль автоматизації виробничих процесів у сучасному виробництві?
 3.  Що таке програмне керування?
 4.  Які переваги застосування обладнання з ЧПК?
 5.  Яка основна вимога до програмного керування?
 6.  За рахунок яких факторів підвищується культура виробництва при роботі на обладнанні з ЧПК?
 7.  Який подальший напрямок розвитку обладнання з ЧПК?

Тема:

Короткі відомості про розвиток систем ПК металорізальним обладнанням

Етапи розвитку систем ЧПК

Перспективи розвитку систем ЧПК

Конструктивні особливості верстатів з ЧПК

Контрольні питання:

 1.  Як і коли людство почало використовувати перші автоматичні пристрої?
 2.  Які етапи розвитку систем ЧПК?
 3.  На основі яких елементів створювались системи ЧПК різних етапів (поколінь)?
 4.  Які перспективи розвитку систем ЧПК у виробництві?
 5.  Які конструктивні особливості верстатів з ЧПК?

Основні поняття і терміни

Керуюча програма (КП) – сукупність команд на мові програмування, що відповідає заданому алгоритму функціонування верстату для обробки конкретної заготовки.

Числове програмне керування (ЧПК) верстатом – керування обробкою на верстаті по КП, у якій дані задані в цифровій формі.

Ручна підготовка КП – підготовка і контроль КП в основному без застосування ЕОМ.

Автоматизована підготовка КП – підготовка і контроль КП із застосуванням ЕОМ.

Програмоносій – носій даних, на якому записана КП. В ролі носія даних можуть застосовуватись перфострічка, магнітна стрічка, магнітний диск і запам’ятовуючі пристрої різних типів.

Програмне забезпечення системи ЧПК (програмне забезпечення) – сукупність програм і документації для реалізації цілей і задач системи ЧПК.

Система (пристрій) ЧПК – система, що видає керуючі сигнали на виконавчі органи верстату у відповідності з КП та інформацією про стан керованого об’єкта.

Апаратний пристрій ЧПК – пристрій ЧПК, алгоритми роботи якого реалізуються схемним шляхом і не можуть бути змінені після виготовлення системи.

Програмний пристрій ЧПК – пристрій ЧПК, алгоритми роботи якого реалізуються за допомогою програм, що вводяться в його пам’ять і можуть бути змінені після виготовлення системи.

Система ЧПК (СЧПК) – сукупність функціонально взаємно пов’язаних і взаємно діючих технічних і програмних засобів, що забезпечує ЧПК верстатом.

Кадр КП – складова частина КП, що вводиться і обробляється як одне ціле і містить не менше однієї команди.

Слово КП – складова частина кадру КП, що містить дані про параметри процесу обробки заготовки і (або) інші дані про виконання керування.

Адреса КП – частина слова КП, що визначає призначення слідуючих за ним даних, які містяться у цьому слові.

Номер кадру КП – слово на початку кадру, що визначає послідовність кадрів у КП.

Формат кадру КП – умовний запис структури і розташування слів у кадрі КП з максимальною кількістю слів.

Головний кадр – кадр КП, що містить всі дані, необхідні для продовження процесу обробки заготовки після перерви. Головний кадр КП позначають спеціальним символом.

Абсолютний розмір – лінійний або кутовий розмір, що задається в КП і вказує положення точки відносно прийнятого нуля відліку.

Розмір у прирості – лінійний або кутовий розмір, що задається в КП і вказує положення точки відносно координат точки попереднього положення робочого органу верстату.

Автоматична робота СЧПК – функціонування СЧПК, при якому відпрацювання КП проходить з автоматичною зміною кадрів КП.

Робота системи ЧПК з пропуском кадрів – автоматична робота СЧПК, при якій не відпрацьовуються кадри КП, позначені символом ПРОПУСК КАДРА.

Прискорене відпрацювання КП – автоматична робота СЧПК, при якій передбачені в КП швидкості подач автоматично замінюються на прискорену подачу.

Покадрова робота – функціонування СЧПК, при якому відпрацювання кожного кадру КП проходить тільки після команди оператора.

Робота СЧПК з ручним введенням даних – функціонування СЧПК, при якому набір даних, обмежений форматом кадру, проводиться вручну оператором на пульті.

Дзеркальне відпрацювання (“отработка”, обробка) – функціонування СЧПК, при якому робочі органи верстату переміщуються по траєкторії, яка є дзеркальним відображенням траєкторії, раніше записаної в КП.

Редагування КП – функціонування СЧПК, при якому КП змінює оператор безпосередньо біля верстату.

Контурна швидкість – результуюча швидкість подачі робочого органу верстату, вектор якої рівний геометричній сумі векторів швидкостей переміщення цього органу вздовж осей координат верстату.

Нульова точка верстату – точка, що прийнята за початок координат верстату.

Вихідна точка верстату – точка, котра визначена відносно нульової точки верстату і використовується для початку роботи по КП.

Фіксована точка верстату – точка, визначена відносно нульової точки верстату і використовується для визначення положення робочого органу верстату.

Точка початку відпрацювання – точка, що визначає початок обробки конкретної заготовки.

Нульова точка деталі (нуль деталі) – точка на деталі, відносно якої задані її розміри.

Плаваючий нуль – властивість СЧПК поміщати початок відліку переміщення робочого органу верстату в будь-яке положення відносно нульової точки верстату.

Корекція інструменту – зміна з пульта керування запрограмованих координат (координати) робочого органа верстату.

Корекція швидкості подачі (головного руху) – зміна з пульта оператора запрограмованого значення швидкості подачі (головного руху).

Дискретність задання переміщення – мінімальне переміщення або кут повороту робочого органу верстату, які можуть бути задані в КП.

Датчики зворотного зв’язку (ДЗЗ) – пристрої, за допомогою яких збирається інформація зворотного зв’язку.

Інформація збурювання (“возмущения”) – інформація, джерелом якої служить навколишнє середовище (температура, вологість, коливання припуску заготовки, твердість матеріалу, рівень вібрації тощо).

Геометрична інформація – інформація, що описує форму, розміри елементів деталі та інструменту і їх взаємне розміщення в просторі.

Технологічна інформація – інформація, що описує технологічні характеристики деталі і умови її виготовлення.

Інтерполяція – одержання (розрахунок) координат проміжних точок траєкторії руху центра інструменту у площині або просторі.

Апроксимація – процес заміни однієї функціональної залежності іншою з визначеним степенем точності.

Код – ряд правил, дотримуючись яких виконується перетворення даних із одного вигляду в інший.

Опорна точка – точка розрахункової траєкторії, в якій проходить зміна або закону, що описує траєкторію (геометрична), або умов протікання технологічного процесу (технологічна).

Еквідистанта – лінія, яка рівновіддалена від лінії контуру деталі (заготовки).

Інтерполятор СЧПК верстатом – обчислювальний блок СЧПК, що задає послідовність керуючих сигналів для переміщення робочих органів верстату по осях координат у відповідності з функціональним зв’язком між координатами опорних точок, заданих КП.

Точність позиціювання – величина поля розсіювання відхилень положень центра інструменту від заданих при відпрацюванні геометричного переходу без різання, розрахована для всього діапазону розмірів.

Центр інструменту – нерухома відносно державки точка інструменту, по якій проводиться розрахунок траєкторії.

Чутливість – мінімальне розузгодження, на яке може реагувати система.

Біт – однорозрядна одиниця двійкової інформації.

Байт – основна одиниця інформації, одиниця кількості двійкової інформації, рівна восьми бітам.

Бод – одиниця швидкості передачі інформації; 1 бод = 1 біт/с.

Машинне слово – об’єм інформації, рівний 1, 2 або 4 байт (8, 16 або 32 біт) в залежності від розрядності ЕОМ.

Тема:  Етапи підготовки КП для обладнання з ЧПК

Загальні відомості

Підготовка КП проводиться за етапами, на яких можуть застосовуватись різні методи вирішення задач і засоби обчислювальної техніки. КП містить інформацію про величини і швидкості переміщень різального інструменту відносно заготовки, вказівки про зміни частот обертання шпінделя, зміні інструментів та їх корекції, подачі МОР та інші команди виконавчим механізмам верстату. Ця інформація записується на програмоносій в кодах конкретного пристрою ЧПК у послідовності, відповідній до прийнятого технологічного процесу обробки.

Разом з КП на програмоносію підготовлюється супроводжувальна документація, яка містить інформацію, необхідну для контролю і редагування КП, підготовки верстату з ЧПК до роботи по КП і нормування. Склад і форми супроводжувальної документації визначаються виробничими умовами і залежать від методів підготовки КП.

Етапи розробки КП

У загальних випадках можна виділити три основні етапи розробки КП:

 1.  Розрахунок траєкторії руху інструменту.

На цьому етапі проводяться: вибір (уточнення) системи координат, розрахунок координат опорних точок, розподіл проходів, побудова траєкторії інструменту.

2. Кодування і запис КП.

На цьому етапі проводяться: визначення технологічних команд, кодування КП, запис КП на програмоносій.

3. Контроль, редагування і налагодження КП.

На цьому етапі проводяться: контроль програмоносія, контроль траєкторії інструменту, обробка пробної деталі, редагування КП.

Структура технологічного процесу обробки на обладнанні з ЧПК

Контрольні питання:

 1.  Які є основні етапи розробки КП?
 2.  Які питання розв’язуються на різних етапах розробки КП?
 3.  Що таке технологічна операція?
 4.  Що таке технологічний перехід?
 5.  Що таке допоміжний перехід?
 6.  Яке призначення робочого та допоміжного ходів?

Рис. 1. Схема розробки технологічного процесу обробки на верстаті з ЧПК.

Тема:

Різновидності систем ЧПК. Класифікація СЧПК за ступенем досконалості і функціональних можливостях

Класифікація СЧПК за видом руху виконавчих механізмів верстатів

Альтернативні класифікації СЧПК і правила позначень

Контрольні питання:

 1.  Які є різновидності систем ЧПК за ступенем досконалості і функціональних можливостях?
 2.  Які є різновидності систем ЧПК за кількістю потоків інформації?
 3.  Які є різновидності систем ЧПК за видом рухів виконавчих органів верстату?
 4.  Які є альтернативні класифікації систем ЧПК?
 5.  Як прийнято позначати рівень автоматизації систем ЧПК?

Тема:  

Технологічна документація. Загальні відомості, вимоги до документації

Контрольні питання:

 1.  Що таке технологічна документація?
 2.  Які вимоги ставляться до технологічної документації?
 3.  Що входить до складу довідкової документації?
 4.  Яке призначення і вміст карт довідкової документації?
 5.  Що входить до складу вихідної документації?
 6.  Яке призначення і вміст маршрутної карти?

Вихідна інформація для програмування

Тема:  

Системи координат. Загальні відомості про системи координат

Контрольні питання:

 1.  Який принцип вибору позначень і додатніх напрямів координатних осей робочих органів верстату?
 2.  Які є різновидності систем координат?
 3.  Які вимоги при виборі системи координат деталі?
 4.  Які є базові точки для різних типів верстатів?
 5.  Як розташовуються координатні вісі у системі координат верстату?
 6.  Яке призначення системи координат інструменту?
 7.  Які геометричні характеристики інструменту?

Тема:  

Елементи траєкторії інструменту

.

Контрольні питання:

 1.  Що визначає міжнародний код ISO 7-bit?
 2.  Які символи адрес використовуються при програмуванні?
 3.  Які загальні правила кодування інформації?
 4.  Які види помилок виникають на різних етапах підготовки КП?
 5.  Які методи виявлення помилок на різних етапах підготовки КП?

Тема:  

Кодування інформації. Кодування підготовчих функцій

 Контрольні питання:

 1.  Які функції використовуються при кодуванні інтерполяцій?
 2.  Які функції використовуються при кодуванні корекцій?
 3.  Які функції використовуються при кодуванні нарізання різьб?
 4.  Які функції використовуються при кодуванні постійних циклів?
 5.  Які функції використовуються при кодуванні абсолютних і відносних розмірів?
 6.  Які функції використовуються при кодуванні режимів обробки?

Кодування геометричної інформації

Кодування допоміжних функцій

Таблиця 3.

Допоміжні функції та їх значення

Допоміжна функціяОзнакаЗначенняМ00ППрограмована зупинкаМ01ППрограмована зупинка з підтвердженнямМ02ПКінець КП. Зупинка шпінделя і вимкнення МОР. Приведення у вихідний стан керуючого пристрою і повернення РО верстату у вихідне положення, а також протягування перфострічки або її зворотнє перемотуванняМ03, М04Увімкнення обертання шпінделя відповідно за і проти годинникової стрілкиМ05ПЗупинка шпінделяМ06ПКоманда на зміну інструмента вручну або автоматичноМ07, М08Увімкнення МОР відповідно №2 і №1М09ПВимкнення МОРМ10, М11Затиск і розтиск кріпильного пристроюМ13, М14Обертання шпінделя відповідно за і проти годинникової стрілки, а також увімкнення МОРМ15, М16Переміщення відповідно “+” і “-”. Використовується для задання відповідно додатнього і від’ємного напрямку переміщення, запрограмованого в даному кадріМ17ПКінець підпрограми. Передача керування основній програмі після виконання всіх прогонів підпрограмиМ19ПЗупинка шпінделя в заданій позиціїМ20ПКінець підпрограми, в якості якої використовується багаторазово зчитувана глава програмиМ30ПКінець стрічки. Те саме, що і М02, але з можливістю звертання до іншого ФСУМ31ПОбхід блокування. Команда на тимчасову відміну блокування.М36, М37Діапазон подачі. Задає діапазон подачі відповідно №1 і №2 шляхом перемикання кінематичного зв’язкуМ38, М39Діапазон частот обертання шпінделя відповідно №1 і №2М50, М51Увімкнення охолодження відповідно №3 і №4М55, М56Лінійне зміщення інструменту відповідно в положення №1 і №2М61, М62Лінійне зміщення заготовки відповідно в положення №1 і №2М71, М72Кутове зміщення заготовки відповідно в положення №1 і №2

Кодування швидкостей переміщень робочих органів верстату та головного руху

Кодування функції інструмента та його корекції

Контрольні питання:

 1.  Які правила кодування геометричної інформації?
 2.  Як діють допоміжні функції в кадрах КП?
 3.  Які найуживаніші допоміжні функції?
 4.  Як кодуються подача і швидкість головного руху?
 5.  Як кодуються зміна і корекція розмірів інструментів?

Тема:  

Технологічні цикли

Програмування обробки на токарних верстатах з ЧПК

Загальні відомості  про програмування обробки на токарних верстатах з ЧПК

Сучасні токарні верстати з ЧПК в основному оснащуються оперативними системами з ЧПК. Ці системи мають в своєму складі внутрішню пам’ять і можливість сприймати програму від зовнішнього програмоносія (перфострічки, магнітної стрічки), а також з власного пульта.

Токарні верстати з ЧПК виконуються з автоматичними коробками швидкостей, або з без ступеневим регулюванням частоти обертання шпінделя. Коробки подач – як правило відсутні. У верстатах з ЧПК приводи подач розділені (незалежні одна від одної) і без ступеневі. Токарні верстати з ЧПК в основному оснащені револьверними головками або інструментальними магазинами. Прибирання стружки автоматизоване. Числове програмне керування верстатами здійснюють контурні системи ЧПК. Контурні системи ЧПК дають можливість обробляти циліндричні, конусні, сферичні поверхні заготовок, проводити свердління, зенкерування, розвірчування отворів, нарізання різьб різцями, мітчиками і плашками.

Контурні СЧПК забезпечують переміщення інструменту відносно заготовки по заданій траєкторії, в загальному випадку – криволінійною, для чого необхідно витримувати з високою точністю миттєве відношення швидкостей подач по двох і більше координатах, що змінюються відповідним чином у часі.

Для вирішення цієї задачі в контурних СЧПК використовують інтерполятори, що виробляють електричні імпульси, які відповідним чином розподілені у часі. Інтерполятори, разом із відповідним пристроєм, що відпрацьовує ці імпульси, забезпечує одержання на верстаті наперед заданих часткових траєкторій (прямих, кіл, спіралей і т.п.), які задаються деякою кількістю параметрів. Комбінуючи відповідним чином ці часткові траєкторії, задаючи їх параметри за допомогою програми, одержують задану повну траєкторію.

Контурні СЧПК використовуються для керування в основному верстатами токарної і фрезерної груп.

Основи програмування для СЧПК “2Р22”

Значення символів адрес

Таблиця 6

СимволЗначення символуAПрипуск на чистову обробку, ширина канавки, нахил різьби, відскікBЗ якого кадру почати повторенняCФаска під кутом 450, збіг різьбиDВитримка часу, секEФункція подачі – швидкий хід (позиціювання)FФункція подачі – робоча подача, мм/обHКількість повтореньLПостійний циклMДопоміжна функціяNНомер кадруPГлибина різанняQГалтельRДугаSШвидкість головного руху (обертів шпинделя), м/хв, (об/хв)TІнструментXПереміщення по осі х в абсолютній системі відлікуZПереміщення по осі z в абсолютній системі відлікуUПереміщення по осі х в відносній системі відлікуWПереміщення по осі z в відносній системі відлікуG05Використовується в тих кадрах програми, після відпрацювання яких гальмування в кінці кадру робити не слід. Наприклад, при спряженні контурівG10Задається перед кадрами, де необхідно витримати постійну швидкість різання в залежності від діаметра обробкиG11Відмінює функцію G10

Керуюча програма (КП) складається з кадрів, відпрацювання яких в заданому порядку забезпечує послідовність обробки деталі.

Кожний кадр складається з слів, які визначаються символом (буквою), математичним знаком і групою цифр.

В СЧПК 2Р22 знак “+”не задається, знак “–“ задається обов’язково.

Порядок слів у кадрі довільний.

Наприклад: N10 S2 800 T3  F0,25 – десятий кадр складається з трьох слів.

                   N11 X100 E     – одинадцятий кадр складається з одного слова.

                   N12 Z-20         –  дванадцятий кадр складається з одного слова.

Допоміжні команди групи М, їх призначення.

Таблиця 7.

Технологічна командаФункції технологічної команди.M00Технологічна зупинкаM02Кінець програмиM08Увімкнення охолодженняM09Вимкнення охолодженняM17Кінець опису контуру деталі в циклах L08,L09,L10M18Кінець ділянки програми, який буде повторюватися в циклі L11

Абсолютна і відносна системи відліку

Задання координат в СЧПК “2Р22”проводиться в абсолютній і відносній системах:

 •  X – переміщення по вісі “X” в абсолютній системі відліку;
 •  Z – переміщення по вісі “Z” в абсолютній системі відліку;
 •  U – переміщення по вісі “X” у відносній системі відліку;
 •  W – переміщення по вісі “Z” у відносній системі відліку. 

Рисунок 10. Приклад задання абсолютних і відносних координат

В абсолютній системі:                                       У відносній системі:        

Т1 –  X20   Z25     Т1 –  U0     W0   

Т2 –  X12   Z10     Т2 –  U-8    W-15

Т3 –  X12   Z-10     Т3 –  U0     W-20

Т4 –  X0     Z0     Т4 –  U-12  W10

Відлік розмірів у відносній системі здійснюється відносно попередньої точки; знак при одному напрямку з координатами осей “+”, в протилежному “-“.

Програмування лінійних переміщень.

Лінійна інтерполяція. Програмування фасок і конусів

Як було сказано раніше, КП – це сукупність послідовно записаних кадрів з словами, які несуть технологічну і геометричну інформацію про обробку заготовки з метою надання їй заданої форми розмірів і конфігурації згідно з операційним ескізом. СЧПК забезпечує зчитування закодованої інформації та її перетворення у відповідні імпульси для керування виконавчими органами верстату. Таким чином, якщо в кадрі записати інформацію про геометричне переміщення – Х20, то СЧПК розуміє це, як команду подати певну кількість імпульсів напруги на привід поперечних подач (Х – поперечні подачі, число 20 служить для визначення необхідної кількості імпульсів). Така інформація зумовить переміщення вершини різця на діаметр 20 мм.

Узгодження одночасного переміщення по двох координатах здійснюється з допомогою лінійно – кругового інтерполятора.

Наприклад: переміщення з точки 1 в точку 2 одночасно по двох координатах, як показано нижче, задано кадром №10 в двох системах відліку. Саме тому інформація про X(U), Z(W) задана в одному кадрі.

Рисунок 11. Приклад задання абсолютних і відносних переміщень

Програмування фасок 45о. Лінійна інтерполяція

Зовнішня обробка

Рисунок 12. Приклад задання обробки фаски

Колова   інтерполяція

При коловій інтерполяції, як і при лінійній, проходить поперемінно увімкнення подачі то вздовж однієї, то вздовж другої осі.

При програмуванні одним кадром можна задати тільки частину дуги, яка розташована в одному квадранті з чотирьох. 

Рисунок 13. Розподіл кола на квадранти

На верстаті моделі 16К20Ф3С32 обробка сферичних поверхонь проводиться в 3 і 4 квадрантах.

Програмування дуги 90о – галтелі (1/4 кола), розміщеної  тільки в одному квадранті, проводиться одним кадром адресою Q. Знак під адресом Q повинен відповідати напрямку обробки по координаті U. Задавати галтель Q можна по координаті Z(W) тільки у від’ємну (-) сторону з права наліво.

Приклади програмування

 

Рисунок 14. Обробка галтелі

Галтелі можна задавати з координатою, яка дотична до кола галтелі.

N… Z… Q…– не правильно

(бо Z не дотичне до дуги)

ДВНЗ  “Дрогобицький механіко-технологічний коледж”    Програмування на верстатах з ЧПК

Типові технологічні процеси

Маршрутна карта

Креслення деталі і заготовки

Операційна карта

Операційне креслення деталі

Карта налагодження верстата

Карта налагодження інструмента

Акт впровадження КП

Розрахунково-технологічна карта

Ескіз траєкторії

КП

Роздрук КП

Графік траєкторії

Верстати з ЧПК

Кріпильні пристрої

Технологічний процес

обробки

Розробка маршрутної технології

Операції

І   Складання плану операції 

Установи

Позиції

ІІ   Розробка операційної технології 

Переходи

Проходи

ІІІ   Розрахунок траєкторії інструмента 

Ходи

Кроки

ІV   Кодування і запис КП 

Елементарні переміщення

Технологічні команди

V       Контроль і налагодження КП

Інструменти

Оброблювані матеріали

Нормативи режимів різання

Таблиці допусків і посадок

Таблиці геометричних розрахунків

Інструкція з програмування

Інструкція для запису КП

Методика контролю КП

Z

Y

y

z

x

X

М (x, y, z)

О

z

ρ

φ

O

M (ρ, φ, z)

X

Z

O

φ

θ

r

M (r, φ, θ)

Y

X

Z

0

0

Хв

0

1

R

0

B

xib

Zi

Xi

zib

B

Ц

3

4

X

Y

45

5

2

6

1

30

+

30

5

4

3

10

10

х

у

К

1                                                            2

                                 Контур деталі

4                                                            3

   6      

  7

    

    5

-10            0   T4           10                        25                        Z(W)

  T3        12           T2                                               

20

                    X(U)                                  

Z(W)

50

80

0

20

60

N10 X60 Z50 – в абсолютній системі координат

або

N 10 U40 W-30 – у відносній системі координат

X(U)

0

Z(W)

ВТ

5х45о

КТ

Ø 30

ВТ – вихідна точка.

КТ – кінцева точка.

В абсолютній системі:

N5 X30 C 5

У відносній системі:

N5 U30 C5

 1

  2

 3

 4

X(U)

      15

R5

ВТ

КТ

N11 Z-15 Q5

Зовнішня обробка галтелі

                                                                                                                 N21 X40  Q7..                                                                                

ВТ

КТ

R7

Ø40

Z(W)

X(U)

ВТ

КТ

Ø40

Ø20

R7

N… X20 Q-7

Внутрішня обробка галтелі

ВТ

КТ

40

Ø20

R7

N… Z-30 Q-7…

ВТ

КТ

N… Z… Q…

(правильно)

ВТ

КТ

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Роль автоматизації виробничих процесів у сучасному виробництві. Суть програмного керування. Подальший розвиток систем ЧПК. Історичний огляд розробок систем ЧПК. Перспективи розвитку, конструктивні особливості. Програмування обробки на токарних верстатах з ЧПК

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Загальні відомості про програмне керування металорізальним обладнанням

Роль автоматизації виробничих процесів у сучасному виробництві

Суть програмного керування

Суть числового програмного керування та його переваги

Подальший розвиток систем ЧПК

Короткі відомості про розвиток систем ПК металорізальним обладнанням

Етапи розвитку систем ЧПК

Перспективи розвитку систем ЧПК

Конструктивні особливості верстатів з ЧПК

Структура технологічного процесу обробки на обладнанні з ЧПК

Різновидності систем ЧПК. Класифікація СЧПК за ступенем досконалості і функціональних можливостях

Класифікація СЧПК за видом руху виконавчих механізмів верстатів

Альтернативні класифікації СЧПК і правила позначень

Технологічна документація. Загальні відомості, вимоги до документації

Системи координат. Загальні відомості про системи координат

Елементи траєкторії інструменту

Кодування інформації. Кодування підготовчих функцій

Кодування геометричної інформації

Кодування допоміжних функцій

Кодування швидкостей переміщень робочих органів верстату та головного руху

Кодування функції інструмента та його корекції

Технологічні цикли

Похожие материалы:

Программное взаимодействие с HTML документами на основе DOM API

Лабораторная работа Цель работы: ознакомиться с базовым синтаксисом и основными возможностями управления содержимым веб-страницы на стороне клиента. Получить практические навыки написания клиентских скриптов с использованием языка JavaScript.

Отчет О прохождении производственной практики магистранта профильного направления

Место прохождения практики  - АО «Народный Банк Казахстана»

Источники конфликтов

Конфликт возникает только при определенных условиях, одновременно внешних и внутренних. Негативные функции конфликтов.

Социально-экономические отношения. Социальная организация

Историческая реконструкция социально-экономических отношений в раннепервобытной общине, как, впрочем, и всех других аспектов характерных для нее общественных отношений, представляет большие трудности

Качество товара: методы, последовательность оценки уровня качества

В современной рыночной экономике важнейшим фактором повышения уровня жизни, экономической, социальной и экологической безопасности является качество. Качество товаров - это совокупность характерных свойств, формы, внешнего вида и условий применения, которыми должны быть наделены товары для соответствия своему истинному назначению.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok