Физикада

Территория рекламы

1.

Қозғалыстың кинема- тикалық сипаттамасы. Орын ауыстыру. Жол. Жылдамдық және үдеуді радиус векторының уақыт бойынша туындысы ретінде. Кинематика теңдеулері

.

2.Үдеу

a=∆ϑ∆t (орташа үдеу)

t уақыт мезетіндегі материалдық нүктенің лездік үдеуі орташа үдеудің шегі болады:

a=lim∆t→0a=lim∆t→0∆ϑ∆t=dϑdt лездік үдеу

2.Қатты денің айналмалы қозғалыс кинематикасы.Бұрыштық жылдамдық және бұрыштық үдеу. Бұрыштық және сызықтық сипаттамалардың арасындағы байланыс. Қатты дененің кинематикасы

Жалпы өмірде кездесетін жағдайда дененің деформациясын  елемеуге болатын немесе дененің  екі нүктесінің (яғни екі бөлшегінің) ара қашықтығы өзгермей сақталатын денелерді абсолют қатты денелер деп айтамыз. Абсолют қатты дененің қозғалысы  ілгерілемелі қозғалыс және айналмалы қозғалыс болып келеді.

Қатты дененің жылжымайтын өсь төңірегіндегі айналмалы қозғалысы. Дененің айналмалы қозғалысының теңдеуі.  

 

Егер дене қозғалып тұрған кезінде ондағы екі нүкте жылжымайтын болса, онда бұл қозғалыс айналмалы қозғалыс делінеді (9.2 -13970128905сурет).

Жылжымайтын О  және А нүктелерден жүргізілген түзу дененің айналу өсі деп аталады. Дененің айналмалы қозғалысын зерттеу үшін жылжымайтын Р0 және денемен бірге қозғалатын Р жазықтықты аламыз.

Олар арасындағы бұрыш

 болсын.

Дене қозғалғанда, Р0 және Р жазықтықтар арасындағы бұрыш өзгеріп барады. Нәтижеде осы бұрыш уақыттың функциясы болады:

 (9.5)

 (9.5) дененің бұрылу немесе айналу бұрышы делінеді және ол радианмен 9.2 сурет өлшенеді. (9.5) теңдеуі қатты дененің жылжымайтын өсь төңірегіндегі 9.2 сурет айналмалы қозғалысының заңы немесе айналу қозғалысының теңдеуі делінеді.

Бұрыштық жылдамдық векторлық шама, дененің айналу шапшаңдығын сипаттайды. Бұрыштың уақыт бойынша алынған туындысы және айналу осі бойымен бағытталады, бағыты бұранда ережесімен анықталады. Егер φ сағат тілінің бағытымен бұрылса, оң винттің кіру ұшы бұрыштық жылдамдықтың бағытын береді.ω=lim∆t→0∆φ∆t=dφdt

Бұрыштық үдеу – векторлық шама, бұрыштық жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын сипаттайды. Бұрыштық жылдамдықтың уақыт бойынша алынған туындысы:ε=lim∆t→0∆ω∆t=dωdt

Бұрыштық және сызықтық сипаттамалардың арасындағы байланыс.

Дене шеңбер бойымен қозғалсын.Жылдамдықтың шамасы:ϑ=dsdt=ds=Rdφ=R*dφdt=Rω

R=rsinα онда ϑ=Rω=rωsinα бұл векторлардың векторлық көбейтіндісінің шамасы, олай болса ϑ=rω. Бұдан r,ω бір жазықтықта жатады да, ал ϑ векторы осы жазықтыққа перпендикуляр болады.

3.

Материалды нүктелердің қисық сызықты қозғалысы.Қисық сызықты қозғалыс кезіндегі жылдамдық пен үдеу. Тангенциал және нормаль үдеу

.

4.

Материалдық нүкте динамикасы. Динамиканың негізгі есебі.Кеңістік пен уақыт механикадағы моднлдер: материалдық нүкте, абсолют қатты дене. Материалдық нүкте динамикасы

.

5.

Классикалық физикадағы күй түсінігі. Масса, импулсь, күш.Ньютон заңдары.Материалды нүктенің қозғалыс теңдеуі

.

6.

Механикалық жүйенің массалық центрі және оның қозғалыс заңы

.

7.

Механикалық жүйе. Сыртқы және ішкі күштер. Ньютонның 3 заңы. Денелердің тұйықталған жүйесі. Импульстің сақталу заңы

.

8.

Консервативті және консервативті емес күштер

.

9.

Қатты дененің айналмалы қозғалысының динамикасы. Күш моменті. Импульс моменті. Материалды нүктелер үшін моменттер теңдеуі. Қатты дене механикасы

10.

Бөлшектер жүйесінің импульс моменті.Импульс моментінің сақталу заңы

.

11.

Қатты дененің бекітілген оське қатысты айналмалы қозғалысы.Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі.Дененің инерция моменті. Штейнер теоремасы

.

12.

Инерциалды санақ жүйелері. Механиканың салыстырмалылық принципі. Галилейдің салыстырмалылық принципі. Жылдамдықтарды қосу теоремасы

 

13.

Бөлшектердің және бөлшектер жүйесінің кинетикалық энергиялары. Кинетикалық энергияның жұмыспен байланысы

.

15.

Бөлшектердің және бөлшектер жүйесінің потенциалдық энергиялары.Толық механикалық энергияның өзгеру заңы. Энергияның сақталу заңдары

.

16.

Арнайы салыстырмалылық теорияның постулаттары

.

17.

Лоуренц түрлендәрулерінің салдарлары.Түрлендіру инварианттары

.

18.

Релятивистік динамика. Релятивистік импульс. Релятивистік динамиканың қозғалыс теңдеуі

.

20.

Статистикалық және термодинамикалық зерттеу әдістері. Термодинамикалық жүйелер, процесстер параметрлері

.

21.

Газдардың МКТ. Қысым үшін МКТ негізгі теңдеуі. Тепмератураның МКТ тұрғысынан түсіндірілуі

.

22.

Энергияның молекулалардың еркіндік дәрежесі бша біркелкі таралу заңы. Идеал газдың ішкі энергиясы

.

23.

Жылдамдың және энергия бша молекулалардың үлестірулеріне арналған Максвелл заңы

.

24.

Барометрлік формула.Сыртқы потенциалдық өрістегі бөлшектердің таралуына арналган . Больцман заңы

.

25.

Термодинамикалық параметрлер.Процесстер және тепе-теңдік күйлер. Идеал газдағы изопроцесстер.Идеал газ күйінің теңдеуі

.

.

26.

Адиабаталық процесс. Пуассон теңдеулері. Адиабаталық көрсеткіш

.

27.

Жүйенің ішкі энергиясы, жұмыс және ішкі энергия.Термодинамиканың 1 бастамасы және оған изопроцесстерді қолдану

.

.

28.

Жылусыйымдылық. Меншіктік және молдік жылусыйымдылық. Майер формуласы

.

30.

Қайтымды және қайтымсыз процесстер. Термодинамиканың 2 бастамасы және оның Клаузиус, Томсон тұжырымдамалары

.

31.

Энтропия және оның қасиеттері

32.

Жылу машиналары. Жылу машиналарының термиялық ПӘК-і

.

38.

Электр заряды және оның қасиеттері. Электр зарядының сақталу заңы. Электр зарядтарының әсерлесуі. Кулон заңы

.

39.

Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Суперпозиция принципі. Нүктелік зарядтың өріс кернеулігі және потенциалы

.

40. Электр диполі. Дипольдің электр моментіЭлектр диполі – шамалары тең, бір-біріне l ара қашықтықта орналасқан және жүйенің өрісі анықталатын ара қашықтығы r>>l шарты орындалатын әр аттас екі зарядтан тұратын жүйе. Дипольдің электр моменті – p=ql, дипольдің шамасын сипаттайды, бағыты теріс зарядтан оң зарядқа қарай бағытталған векторлық шама. Зарядтың шамасын н/е ара қашықтығын өзгерткенде диполь эл.магниттік толқын шығарады.Кез келген нүктедегі өріс кернеулігі E=p4πε0r31+3cos2α формуласымен анықталады. .

41.

Электростатикалық өріс жұмысы. Е векторының циркуляциясы туралы теорема. Потенциал және потенциалдар айырмасы

.

42. Электр өрісінің кернеулік векторының ағыны. Электростатикалық өріс үшін Гаусс теоремасы және оны электростатикалық өрісті есептеуде қолдану. Электр өрісінің кернеулік векторының ағыны – скалярлық шама, белгілі бір бетті тесіп өтетін кернеулік сызықтарының жалпы саны Ф=SEdS. Векторлардың скалярлық көбейтіндісінен EdS=EdScosα немесе Ecosα=En. Олай болса Ф=SEndS бұндағы En кернеуліктің нормаль құраушысы. Егер де кернеулік сызықтары n нормалымен сүйір бұрыш жасаса, яғни cosα>0 онда ағын оң, ал cosα<0 ағын теріс таңбалы болады. Электростатикалық өріс үшін Гаусс теоремасы : SEdS=SEndS=1ε0i=1nQi . Яғни еркін тұйықталған бетке толассыз, вакуумдегі электростатикалық өрістің кернеулік векторының ағыны, ε0-ге бөлінген, зарядтардың осы бетінің ішіндегі алгебралық қосындыға тең. 1)Бірқалыпты зарядталған шексіз жазықтық өрісі:E=σ2ε0. 2) Екі шексіз параллель әратулы зарядталған жазықтықтар өрісі: E=σε0. 3) Бірқалыпты зарядталған сфералық беттің өрісі: E=14πε0Qr2 (r≥R). 4)Көлемдік зарядталған шар өрісі: E=14πε0QR3r'. 5)Бірқалыпты зарядталған шексіз цилиндрдің өрісі: E=12πε0τr.

43. Электростатикалық өрістегі диэлектриктер. Диэлектриктердің түрлері және оның полярлануы. Байланысқан зарядтар. Поляризация векторы. Поляризация векторы мен кернеулік және байланысқан зарядтардың беттік тығыздығы арасындағы байланыс. Диэлектриктер – қалыпты жағдайда электр тогын өткізбейтін заттар. Классикалық тұрғыдан алып қарағанда, диэлектриктер өткізгіштерден электр өрісі әсерінен реттелген қозғалыс жасап, электр тогын тудыратын еркін зарядтардың болмауымен ерекшеленеді.Диэлектриктердегі электрондар атомдармен мықтты байланысқан, сондықтан оны ьұзу үшін сыртқы факторлар қажет.Диэлектриктер үш топқа бөлінеді: полярлы, полярлы емес және кристалды. Диэлектриктердің бұл үш тобы үйектелудің үш түрімен ерекшеленеді: полярлы диэлектриктерде бағдарланушы(дипольді),полярлы емес диэлектриктерде электронды(деформациялы), кристалдық диэлектриктерде ионды. Поляризация векторы – векторлық шама, диэлектриктің поляризациядану дәрежесін сипаттайды, бірлік көлемдегі молекулалар дипольдерінің векторлық қосындылары P=1Vi=1NPi болады. Поляризация векторы сыртқы өріс кернеулігіне тура пропорционал P=χεE. χ- заттың диэлектрлік қабылдағыштығы. Негізінен поляризация векторының нормаль құраушысы диэлектриктегі зарядтардың беттік тығыздығымен анықталады σ'=q'S=q'lSl=p'V. Поляризация векторының анықтамасынан Pn=p'V

44. Диэлектриктердегі электр өрісі үшін Гаусс теоремасының интегралдық және дифференциалдық түрлері. Электрлік ығысу векторы. Электрлік ығысу векторы – D=εε0E, кернеулік векторы, заттың диэлектрик өтімділігі және диэлектрик тұрақты шамалардың көбейтіндісімен анықталатын векторлық шама. Электрлік ығысу векторының ағыны Ф=SDndS. Диэлектриктегі электр өрісі үшін Гаусс теоремасы: SDdS=SDndS=i=1nQi, яғни еркін тұйықталған бетке толассыз диэлектриктегі электростатикалық өрістің ығысу векторының ағыны еркін электр зарядтарының осы бетінің ішіндегі алгебралық қосындыға тең. Осындай формадағы Гаусс теоремасы біртекті және изотропты, сол сияқты біртекті емес және анизотропты орталар үшін дұрыс болып саналады.

46.Сегнетоэлектриктер және оның сипаттамалары. Сегнетоэлектриктер – сыртқы өріс болмағанда өздігінен поляризацияланатын заттар тобы. Мысалы, сегнето тұзы, титанат барисы. Сегнетоэлектриктер қасиеті: 1 диэлектрик тұрақтылығы өте үлкен, бірнеше мыңдаған мәніне ие болады. 2 поляризация векторы өріс кернеулігіне сызықсыз байланыста болады, диэлектрик гистерезисі . 3 диэлектрик өтімділігі сыртқы өріс кернеулігіне және тесператураға байланысты.

50.Оқшауланған өткізгіштің және конденсаторлардың электр сыйымдылығы. Сфералық, цилиндрлік және жазық конденсаторлардың электр сыйымдылығын есептеу. Бірдей зарядталған әртүрлі өткізгіштер әртүрлі потенциалдарға ие. Сондықтан оқшауланған өткізгіш үшін былай деп жазуға болады Q=Cφ, C=Qφ – оқшауланған өткізгіштің электросыйымдылығы деп аталады. Оқшауланған өткізгіштің электросыйымдылығы, өткізгішке қатысымы оның бірлікке потенциалын өзгертетін зарядпен анықталады. Электросыйымдылық бірлігі – Фарад(Ф) – оған 1Кл зарядтың қатынасы кезінде потенциал 1Вға тең. Үлкен электросыйымдылыққа қабілетті құрылғыларды конденсатор деп атайды. Конденсатор қаптамалардан тұрады, сондықтан олардың формасына қарай конденсаторды жазық, цилиндірлік, сфералық деп бөледі. Жазық конденсатор сыйымдылығы – С=ε0εSd . Цилиндрлік конденсатор үшін: С=2πε0εlInr2r1. Сфералық конденсатор үшін: С=4πεε0r2d.

51.Электр зарядтар жүйесінің өзара әсерлесу энергиясы. Зарядталған өткізгіш және конденсатор энергиялары. Бөлшектер жүйесінің әсерлесу энергияларының өзгерісі нәтижесінде осы бөлшектердің өзара орын ауыстыру жұмыстары жасалынады. Ол бөлшектердің өзара әсерлесу заңдылықтарына және орналасуына тәуелді. Сондықтан, жүйедегі барлық әсерлесуші бөлшектер жүйесі : Wp=12i=1nWpi. Мұндағы, Wpi-i-ші бөлшектің жүйедегі қалған барлық бөлшектердің өрісіндегі потенциалды энергиясы. Потенциалдың анықтамасы бойынша әсерлесуші нүктелік зарядтар жүйесі үшін : Wp=12i=1nQiφi, мұндағы φi- жүйедегі барлық зарядтардың Qi заряд орналасқан нүктедегі толық потенциалы. Зарядталған конденсатор энергиясы. Конденсатор потенциалдары φ1 және φ2екі өткізгіштен тұрады, олай болса істелетін жұмыс dA=φ1-φ2dq=qcdq. Бұдан зарядталған конденсатор энергиясы : Ep=q22c=q(φ1-φ2)2.

52. Электр тогы. Ток күші және ток тығыздығы . Тұрақты токтың болу шарты. Электр тогы – зарядтардың бағытталған қозғалысы. Металдардағы электр тогы еркін электрондардың, электролиттердегі сондардың, ал газдардағы – электрондар мен сондардың реттелген қозғалысы. Токтың бағытына оң зарядтың орын ауыстырғандағы бағытын алады. Токтың пайда болу шарттары:1токты тасымалдайтын еркін зарядтар болуы тиіс. 2электр қозғаушы күші(ЭКҚ). Токтың тигізетін әсері:жылулық, химиялық, магниттік. Ток күші – скалярлық шама, бет арқылы өтетін зарядтың уақыт бойынша алынған туындысы I=dqdt. Ток айнымалы және тұрақты болып екіге бөлінеді. Тұрақты ток – шамасы мен бағыты уақыт бойынша өзгермейтін ток. Тұрақты ток тек қана тұйықталған тізбекте пайда болады. Ток тығыздығы – векторлық шама, өткізгіштің көлденең қимасы арқылы өтетін токтың таралуын сипаттайтын шама, бағыты оң зарядтың қозғалыс бағытымен сәйкес алынады j=dldS.

53.Металдардың электр өткізгіштігінің классикалық электрондық теориясының негізгі қағидалары, оның тәжірибелік негіздемесі. Ом және Джоуль-Ленц заңдарының дифференциалды түрі. Гальвонометрге жалғанған өткізгіш бір V тұрақтыжылдамдықпен қозғалады, егер өткізгішті кілт тоқтатсақ гальвонометр токты көрсетеді. Бұл құбылыс былайша, түсіндіріледі, егер металда еркін зарядталған бөлшектер болса, олар өткізгішті кілт тоқтатқан кезде өз инерциясымен барлығы алға ретті қозғалады, олай болса ток пайда болады. Берілген тәжірибе арқылы меншікті зарядты табуға болады. I=dqdt бұдан dq=Idt=-mlvqR. l,V,R шамаларын өлшеп алып qm шамасын табамыз, бұл электронның меншікті зарядының мәнін береді. Металдар өткізгішінің классикалық теориясын Друде мен Лоренц зерттеген. Олар металдағы электрондарды газ молекулалары ретінде қарастырды, тек айырмашылығы электрондар өзара емес, металдың кристал торларын түзейтін иондармен соқтығысады. Электрондардың жылулық қозғалысының орташа жылдамдығы <u>=8ktπme. Электрондардың реттелген қозғалысының <υ> орташа жылдамдығы <u> жылулық қозғалыстың орташа жылдамдығынан шамасындай аз, электрондардың еркін жүруінің τ орташа уақыты мына формуламен анықталады <τ>=<l><u>. Өткізгіште еркін электрондар электр өрісімен үдетеледі. ma=eEОм заңы. Дифференциалды түрдегі Ом заңы былай өрнектеледі j=γE=1pE. Джоуль-ленц заңы. Электрон әр соқтығыста тордағы ионға электр өрісінің орташа энергиясын береді <Wk>=12m<vmax>². Дифференциал түрдегі Джоуль-Ленц заңы – w=γE2.

54. Бөгде күштер. Ток көзінің ЭҚК. Жалпылама Ом заңы. Бөгде күштер – тегі электростатикалық емес күш, тізбекте зарядтарды үздіксіз тұйық жолмен ретті қозғалатын потенциал айырымын туғызатын күш. ЭҚК-ток көзінің энергетикалық және ондағы бөгде күшінің әсерін сипаттайтын шама. ЭҚК тізбекте немесе оның бөлігінде бірлік оң зарядқа әсер ететін күштің істейтін жұмысына тең шама.ε=Aq. Тізбек үшін Ом заңы – тізбектегі ток күші түсірілген кернеуге тура пропорционал да, ал кедергісіне кері пропорционал I=UR, кедергі R=ρlS анықталады. Толық тізбек үшін Ом заңы – ток көзі бар тізбектегі токтың күші ЭҚКне тура пропорционал, ал сыртқы және ішкі кедергілерінің қосындысына кері пропорционал I=εR+r. Біртекті емес тізбек үшін Ом заңы – тізбектегі ток потенциал айырымы мен ЭҚК қосындысына тура пропорционал да, ал тізбектің толық кедергісіне кері пропорционал I=φ1-φ2+ε12R12

55. Тұрақты ток жұмысы және қуаты. Джоуль-Ленц заңының интегралдық және дифференциалдық түрлері. Ток көзінің ПӘКі. ПӘК – Ап пайдалы жұмыстың Ат толық жұмыстың қатынасымен анықталады. η=АпАт. Токтың жұмысы – кернеу мен токқа және уақытқа тура пропорционал А=qU

.Газдардағы және плазмадағы электр тогы. Оң және теріс зарядтардың концентрациялары іс-жүзінде бірдей күшті иондалған газ плазма деп аталады. Аса жоғары температуралық плазма және газдың разряд кезінде туындайтын газ, разрядтық плазма болып ажыратылады.

56.Магнит өрісі Бір бағытта қозғадған зарядтар электр тоғын туғызады, ал тоқ өздерін қоршаған кеңістіктін қасиеттерңн өзгертіп өзінің айналасында магнит өрісін туғызады. Магнит өрісі негізінен тоғы бар өткізгішке әсер ететін күш арқылы білінеді. Магнит өрісін сипаттау үшін оның тоғы бар рамкаға тигізетін әсерін қолданамыз. Тоғы бар рамка магнит өрісінде белгілі бір бұрышға бұрылады, айналу бағыты бойыншамагнит өрісінің бағытын анықтай аламыз. Мпгнит өрісінің рамкаға бағдарлыушы әсері а рамкада қос күшті тудырады. Осы қос күштін моменттінің шамасы сыртқы магнит өрісінің индукциясына, рамкадағы тоқ күші мен өлшемдеріне және рамканың орналасуына тәуелді. , мүндағы контурдың нормаль бірлік векторы мен магнит мндукция арасындағы бүрыш. Векторлық түрде , контурдың магнит моменті. Олай болса айналдырушы момент . Бұдан магнит индукциясы шамасы қатынасымен анықталады.

57.Суперпозиция принципы: егер берілген кеңістік нүктесінде әртүрлі тоқтар магнит өрістерін тудырса онда осы нүктедегі қорытқы магнит өрісі олардың векторлық қосындыларымен анықталады.

Био-Савар Лаплас заңы кез келген бір тоғы бар өткізгіштін элемент өрісінің бір нүктесіндегі магнит өрісінің бағыты мен шамасын анықтайды,

Модулі Би Савар Лаплас заның қарапайым жүйенің магнит өрісін есептеу үшін қолдану . 1) Дөнгелек тоқтын центріндегі магнит өрісін анықтау ,

2. шексіз түзу өткізгіштің бойымен өткен тоқтын магнит өрісі ,

3. үзын соленойд немесе катушка ішіндегі магнит индуқциясы мұндағы n бірлік ұзындығына келетін орам саны.

58. Магнит ағыны скалярлық шама, магнит индукция векторының жазық бетінің аудаына көбейтіндісі . Егер магнит өрісі біртекті болса .

60. Ампер күші магнит өрісіндегі тоғы бар өткізгіштін dI элементтіне әсер ететін күш, модулі .

Тоққа әсер етіп тұрған күштін бағытын сол қол ережесі арқылы анықтау ынғайлы. Ампер заңың вакуумда тұрған паралелб екі түзу тоқтың өзара әсер кұшін есептеу ұшін қарасырайық. Егер тоқтығ ара қашықтығын b белгілесек, онда тоқтың әрбір элементі, индукциясы шамасына тең магнит өрісінде жатады. Онда ттоқтың бірлік үзындығына келетін күш

Холл эффектісі. Магнит өрісінде қозғалған зарядқа әсер етуші Лоренц күші мынадай құбылысты түсіндіруге мүмкіндік берді. Егер магнит индукциясының күш сызықтарына перпендикулярболып орналасқан тік төртбұрышты өткізгіштін бойымен тоқ жүрсе, онфң екі жағынан да (астыңғы және үстінгі жақтарынды) потенциалдар айырмасы пайда болады. Яғни, бір жағында тек теріс зарядтардың концентрациясы шоғырланса, онда қарама қарсы бетінде тек он зарядтардың жинақталғандығын байқаған. Осы құбылысты бірінші рет 1879 жылы американ физигі Э.Холл (1855-1938) ашқан болатын. Сондықтан бұл заңдылықты Холл эффектісі деп атайды. Сөйтіп зарядтардың стационарлық күйі, сол зарядтарға әсер етуші Лоренц күші электр күшіне тең болғанда ғана қалыптасыды.

Магнит және электр өрістеріндегі зарядталған бөлшетердің қозғалысы.

Заряд қандай да бір санақ жүйесінде қозғалмаса, онда осы жүйеде кеңістіктің әрбір нүктесінде тұрақты электр өрісін туғызады. Ал егер осы зарядқа байланысты қозғалатын инерциялық жүйеде қарастырсақ инерциялық жүйемен бірге, магнит өрісін де байқаймыз (өазғалған заряд ток туғызады). Қандай да бір санақ жүйесіне қатысты бір біріне байланысты электр және магниттік (электромагниттік) өрістер жиынтығы болады. Бұдан, электр және магниттік өрістерінің салыстырмалығын көреміз. Мысал ретінде және жүйелерін қарастырайық, жүйесі тұрған жүйесіне қарағанда жылдамдықпен қазғалсын.

Бұдан егер жүйесіне , ал болса жүйесінде бір біріне перпендикуляр болатын және электр және магнит өрістері болады

Лоренц түрлендіруінен мынандай физикалық шамалар қатынастары инвариантты

, , , .

61.Магнит өрісінде тоғы бар өткізгішті орын ауыстыру жұмысы

Сыртқы магнит өрісінде тоғы бар жылжымалы өткізгіш еркін қозғалады. Сыртқы өріс контур жазықтығына перпендикуляр кесіп өтсін. Ампер күші әсерінен өткізгіш dx аралығына қозғалып, жұмыс істейді dA=Fdx=IBldx=Ibds. Мұнда Bds=dФ магнит индукциясының ағының береді. Олай болса dA=I dФ. Сонымен, магнит өрісінде тоғы бар өткізгіш орын ауыстырғанда істелетін жұмыс тоқ күші мен аудан арқылы өтетін магнит ағынының айырмасының көбейтіндісіне тең.

Магнит өрісінің әсері

62.

Заттағы магнит өрісі

.

63.

Диамагнетиктер

.

64.

Ферромагнетиктер

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

fizika.docx

fizika.docx
Размер: 720.4 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Қозғалыстың кинема - тикалық сипаттамасы. Материалдық нүкте динамикасы. Магнит ағыны. Тұрақты ток жұмысы және қуаты. Бөгде күштер. Металдардың электр өткізгіштігінің Электростатикалық өрістегі диэлектриктер. Электр өрісінің кернеулік векторының ағыны.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Қозғалыстың кинема- тикалық сипаттамасы. Орын ауыстыру. Жол. Жылдамдық және үдеуді радиус векторының уақыт бойынша туындысы ретінде. Кинематика теңдеулері

Материалды нүктелердің қисық сызықты қозғалысы.Қисық сызықты қозғалыс кезіндегі жылдамдық пен үдеу. Тангенциал және нормаль үдеу

Материалдық нүкте динамикасы. Динамиканың негізгі есебі.Кеңістік пен уақыт механикадағы моднлдер: материалдық нүкте, абсолют қатты дене. Материалдық нүкте динамикасы

Классикалық физикадағы күй түсінігі. Масса, импулсь, күш.Ньютон заңдары.Материалды нүктенің қозғалыс теңдеуі

Механикалық жүйенің массалық центрі және оның қозғалыс заңы

Механикалық жүйе. Сыртқы және ішкі күштер. Ньютонның 3 заңы. Денелердің тұйықталған жүйесі. Импульстің сақталу заңы

Консервативті және консервативті емес күштер

Қатты дененің айналмалы қозғалысының динамикасы. Күш моменті. Импульс моменті. Материалды нүктелер үшін моменттер теңдеуі. Қатты дене механикасы

Бөлшектер жүйесінің импульс моменті.Импульс моментінің сақталу заңы

Қатты дененің бекітілген оське қатысты айналмалы қозғалысы.Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі.Дененің инерция моменті. Штейнер теоремасы

Инерциалды санақ жүйелері. Механиканың салыстырмалылық принципі. Галилейдің салыстырмалылық принципі. Жылдамдықтарды қосу теоремасы

Бөлшектердің және бөлшектер жүйесінің кинетикалық энергиялары. Кинетикалық энергияның жұмыспен байланысы

Бөлшектердің және бөлшектер жүйесінің потенциалдық энергиялары.Толық механикалық энергияның өзгеру заңы. Энергияның сақталу заңдары

Арнайы салыстырмалылық теорияның постулаттары

Лоуренц түрлендәрулерінің салдарлары.Түрлендіру инварианттары

Релятивистік динамика. Релятивистік импульс. Релятивистік динамиканың қозғалыс теңдеуі

Статистикалық және термодинамикалық зерттеу әдістері. Термодинамикалық жүйелер, процесстер параметрлері

Газдардың МКТ. Қысым үшін МКТ негізгі теңдеуі. Тепмератураның МКТ тұрғысынан түсіндірілуі

Энергияның молекулалардың еркіндік дәрежесі бша біркелкі таралу заңы. Идеал газдың ішкі энергиясы

Жылдамдың және энергия бша молекулалардың үлестірулеріне арналған Максвелл заңы

Барометрлік формула.Сыртқы потенциалдық өрістегі бөлшектердің таралуына арналган . Больцман заңы

Термодинамикалық параметрлер.Процесстер және тепе-теңдік күйлер. Идеал газдағы изопроцесстер.Идеал газ күйінің теңдеуі

Адиабаталық процесс. Пуассон теңдеулері. Адиабаталық көрсеткіш

Жүйенің ішкі энергиясы, жұмыс және ішкі энергия.Термодинамиканың 1 бастамасы және оған изопроцесстерді қолдану

Жылусыйымдылық. Меншіктік және молдік жылусыйымдылық. Майер формуласы

Қайтымды және қайтымсыз процесстер. Термодинамиканың 2 бастамасы және оның Клаузиус, Томсон тұжырымдамалары

Энтропия және оның қасиеттері

Жылу машиналары. Жылу машиналарының термиялық ПӘК-і

Электр заряды және оның қасиеттері. Электр зарядының сақталу заңы. Электр зарядтарының әсерлесуі. Кулон заңы

Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Суперпозиция принципі. Нүктелік зарядтың өріс кернеулігі және потенциалы

Электростатикалық өріс жұмысы. Е векторының циркуляциясы туралы теорема. Потенциал және потенциалдар айырмасы

Магнит өрісінің әсері

Заттағы магнит өрісі

Диамагнетиктер

Ферромагнетиктер

Похожие материалы:

ЗАДАНИЕ по дипломному проекту студента

Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте, ЗАДАНИЕ по дипломному проекту студента

Перша долікарська допомога при електричніих опіках

Опік — це вид травми м’язової тканини або шкіри, викликаний дією тепла, електроенергії, хімічних речовин, тертя або випромінювання. Електричні опіки. Профілактика

Технология переработки нефти и газа и производства масел

Курсовой проект. Основы техно-химических расчетов. Составление материального и теплового баланса. Тепловые и энергетически расчеты. Расход теплоносителей, расход электроэнергии, определение размеров и количества основного оборудования. Типы производственных процессов.

Типові порушення обміну речовин

Порушення регуляції обміну речовин. Порушення енергетичного обміну. Порушення основного обміну. Порушення вуглеводного обміну. Спадкові порушення вуглеводного обміну.  Порушення білкового обміну.

Задача интреполяции. Оценка точности интерполяции многочлена

Построение на исходной информации. Понятие исполнителя алгоритма. Графическое представление алгоритмов. Понятие алгоритмического языка

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok