Термодинамикалық параметрлер.Процесстер және тепе-теңдік күйлер. Идеал газдағы изопроцесстер.Идеал газ күйінің теңдеуі

Территория рекламы

Термодинамиканың параметрлері деп физикалық күйін сипаттайтын физикалық шамаларды айтады.

Жүйенің ішкі энергиясы молекулалардың ретсіз қозғалысының кинетикалық энергиясы, молекулалардың өзара әсерлесуінші потенциялық энергиясы және ішкі молекулалық энергиясы кіреді. Ішкі энергия жүйе күйінің функциясы болып табылады.

Жүйеге істелген жұмыс (А) сыртқы денелердің жұйеге берген энергиясы.

Жылу мөлшері (Q) жылу алмасу процесінде сыртқы денелерді жүйеге беретін энергиясы.

Ішкі энергия негізінен екі түрлі процесте өзгереді: дененің немесе денеге қарсы сыртқы күштің А жұмыс істеуімен және денеге беретін немесе алынатын Q жылу мөлшері есебінен.

Тепе теңдік күйлер сыртқы орта өзгермеген жағдайда жүйенің параметрлік мәндері қанша қажет болса, сонша тұрақты болып қалатын күйді айтады.

Изопроцестер: 3

Изотермиялық: Бойль Мариотт заңы T=const идеал газдың берілген массасының қысымының көлеміне көбейтіндісі PV=const T=const m=const тұрақты болып қалады.

тұрақты температурада өтетін процесс (изо-равный, термо-теплый) T=const (тұрақты темпераурада) жұйенің параметрлерінің арасындағы тәуелділікті өрнектейтін графикті айтады.

Изобаралық: Гей Люссак (изобаралық процесс үшін) P=const да идеал газ берілген массасының көлем температурада сызықты өзгереді. p=const m=const ші цельсий бойыншы газдың көлемі t шкаласы бойынша температура Тұрақты қысымда өтетін процесті изобаралық процесс деп атайды.

Изохоралық: Шарль заңы Түрақты V=const Идеал газдың берілген массасының қысымы температурадан сызықты өзгереді. Тұрақты көлем кезінде өтетін процесс.

ИДЕАЛ ГАЗ КҮЙІНІҢ ТЕҢДЕУІ. ИЗОПРОЦЕСТЕР

Молекулалары бір бірімен және ыдыстың қабырғасымен өзара әрекеттесетін идеал газ моделі үшін алынған газдың қысымын оның температурасымен және молекулалар концентрациясымен байланыстыратын

p = nkT,

формуласын аламыз. Бұл теңдеуді

теңдіктерді қолдана отырып

түрінде жазуға болады. Мұндағы N – ыдыстағы молекулалар саны, NA – Авогадро тұрақтысы, m – ыдыстағы газдың массасы, M – газдың мольдік массасы.

Авогадро тұрақтысының Больцман тұрақтысына көбейтіндісін универсал газ тұрақтысы деп атап, R деп белгілейді:

R = 8,31 Дж/моль·К.

қатынасы идеал газ күйінің теңдеуі деп аталады.

1 моль кез келген газ үшін бұл қатынас:

pV=RT.

түріне келеді.

Егер температура Tн = 273,15 К (0 °С), ал қысым pн = 1 атм = 1,013·105 Па тең болса, онда газ қалыпты жағдайда тұр деп атайды.

Қалыпты жағдайдағы 1 моль кез келген газдың көлемі:

V0 = 0,0224 м3/моль = 22,4 дм3/моль.

Бұл тұжырым Авогадро заңы деп аталады.

Өзара әсерлеспейтін газдар қоспасы үшін газ күйінің теңдеуі:

pV = (ν1 + ν2 + ν3 + ...)RT,

мұндағы ν1, ν2, ν3, т.с.с. – қоспадағы газдардың әрқайсысының зат мөлшері.

Газдың қысымы, көлемі және температурасының арасындағы байланысты орнататын теңдеуді ХІХ ғасырдың ортасында француз физигі Б. Клапейрон алған, және оны алғаш рет Д.И.Менделеев жазған. Сондықтан газ күйінің теңдеуі Клапейрон-Менделеев теңдеуі деп аталады. Газ оның күйін сипаттайтын (pV жәнеT)  параметрлері өзгеруі мүмкін. Егер бұл процесс жеткілікті ақырын жүрсе, онда бұл процесс квазистатикалық деп аталады. Квазистатикалық процестер күй диаграммасында қандай да бір траектория түрінде суреттелуі мүмкін. (pV немесе T) параметрлерінің біреуі өзгеріссіз болған жағдай әсіресе қызықтырады. Мұндай процестер изопроцестер деп аталады.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

fizika.docx

fizika.docx
Размер: 720.4 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Қозғалыстың кинема - тикалық сипаттамасы. Материалдық нүкте динамикасы. Магнит ағыны. Тұрақты ток жұмысы және қуаты. Бөгде күштер. Металдардың электр өткізгіштігінің Электростатикалық өрістегі диэлектриктер. Электр өрісінің кернеулік векторының ағыны.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Физикада

Қозғалыстың кинема - тикалық сипаттамасы. Материалдық нүкте динамикасы. Магнит ағыны. Тұрақты ток жұмысы және қуаты. Бөгде күштер. Металдардың электр өткізгіштігінің Электростатикалық өрістегі диэлектриктер. Электр өрісінің кернеулік векторының ағыны.

К данному материалу относятся разделы:

Қозғалыстың кинема- тикалық сипаттамасы. Орын ауыстыру. Жол. Жылдамдық және үдеуді радиус векторының уақыт бойынша туындысы ретінде. Кинематика теңдеулері

Материалды нүктелердің қисық сызықты қозғалысы.Қисық сызықты қозғалыс кезіндегі жылдамдық пен үдеу. Тангенциал және нормаль үдеу

Материалдық нүкте динамикасы. Динамиканың негізгі есебі.Кеңістік пен уақыт механикадағы моднлдер: материалдық нүкте, абсолют қатты дене. Материалдық нүкте динамикасы

Классикалық физикадағы күй түсінігі. Масса, импулсь, күш.Ньютон заңдары.Материалды нүктенің қозғалыс теңдеуі

Механикалық жүйенің массалық центрі және оның қозғалыс заңы

Механикалық жүйе. Сыртқы және ішкі күштер. Ньютонның 3 заңы. Денелердің тұйықталған жүйесі. Импульстің сақталу заңы

Консервативті және консервативті емес күштер

Қатты дененің айналмалы қозғалысының динамикасы. Күш моменті. Импульс моменті. Материалды нүктелер үшін моменттер теңдеуі. Қатты дене механикасы

Бөлшектер жүйесінің импульс моменті.Импульс моментінің сақталу заңы

Қатты дененің бекітілген оське қатысты айналмалы қозғалысы.Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі.Дененің инерция моменті. Штейнер теоремасы

Инерциалды санақ жүйелері. Механиканың салыстырмалылық принципі. Галилейдің салыстырмалылық принципі. Жылдамдықтарды қосу теоремасы

Бөлшектердің және бөлшектер жүйесінің кинетикалық энергиялары. Кинетикалық энергияның жұмыспен байланысы

Бөлшектердің және бөлшектер жүйесінің потенциалдық энергиялары.Толық механикалық энергияның өзгеру заңы. Энергияның сақталу заңдары

Арнайы салыстырмалылық теорияның постулаттары

Лоуренц түрлендәрулерінің салдарлары.Түрлендіру инварианттары

Релятивистік динамика. Релятивистік импульс. Релятивистік динамиканың қозғалыс теңдеуі

Статистикалық және термодинамикалық зерттеу әдістері. Термодинамикалық жүйелер, процесстер параметрлері

Газдардың МКТ. Қысым үшін МКТ негізгі теңдеуі. Тепмератураның МКТ тұрғысынан түсіндірілуі

Энергияның молекулалардың еркіндік дәрежесі бша біркелкі таралу заңы. Идеал газдың ішкі энергиясы

Жылдамдың және энергия бша молекулалардың үлестірулеріне арналған Максвелл заңы

Барометрлік формула.Сыртқы потенциалдық өрістегі бөлшектердің таралуына арналган . Больцман заңы

Термодинамикалық параметрлер.Процесстер және тепе-теңдік күйлер. Идеал газдағы изопроцесстер.Идеал газ күйінің теңдеуі

Адиабаталық процесс. Пуассон теңдеулері. Адиабаталық көрсеткіш

Жүйенің ішкі энергиясы, жұмыс және ішкі энергия.Термодинамиканың 1 бастамасы және оған изопроцесстерді қолдану

Жылусыйымдылық. Меншіктік және молдік жылусыйымдылық. Майер формуласы

Қайтымды және қайтымсыз процесстер. Термодинамиканың 2 бастамасы және оның Клаузиус, Томсон тұжырымдамалары

Энтропия және оның қасиеттері

Жылу машиналары. Жылу машиналарының термиялық ПӘК-і

Электр заряды және оның қасиеттері. Электр зарядының сақталу заңы. Электр зарядтарының әсерлесуі. Кулон заңы

Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Суперпозиция принципі. Нүктелік зарядтың өріс кернеулігі және потенциалы

Электростатикалық өріс жұмысы. Е векторының циркуляциясы туралы теорема. Потенциал және потенциалдар айырмасы

Магнит өрісінің әсері

Заттағы магнит өрісі

Диамагнетиктер

Ферромагнетиктер

Похожие материалы:

Процентная политика центрального банка

Содержание процентной политики центрального банка. Механизм реализации процентной политики Банка России .Процентные ставки по операциям Банка России

Карантинный фитосанитарный контроль на территории Таможенного союза

Целью курсовой работы раскрыть особенности карантинного фитосанитарного контроля на территории Таможенного союза. Общий порядок осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории таможенного союза.

Основы судебной медицины и судебной психиатрии. Учебник

В учебнике на основе действующего законодательства, литературных источников и практики раскрываются основные вопросы в области судебной медицины и судебной психиатрии. Судебно-медицинская экспертиза

Вопросы по Гражданскому праву

Гражданское право. Договоры и их виды, условия, расторжение. Порядок заключения договора. Исполнение обязательств. Залог, его виды и функции. Банковские операции.

Решения Европейского суда по правам человека в правовой системе Российской Федерации и защита прав российских граждан

Дипломная работа. Европейский суд по правам человека: основы деятельности. Правовые и организационные основы деятельности Европейского суда по правам человека. Процедура подачи и рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам человека. Решения Европейского суда по правам человека в правовой системе Российской Федерации. Имплементация прецедентной практики Европейского суда по правам человека в национальное законодательство Российская Федерация и российские граждане в Европейском суде по правам человека