Жылу машиналары. Жылу машиналарының термиялық ПӘК-і

Территория рекламы

Карно циклі Тарихи түрғыдан алған кезде термодинамиканың екінші бастамасының жылпылама түжырымдамасын тағайындау жылу двигателдерін (немесе, ескі атымен атасақ, жылу машиналарын) зерттеу үстінде жүрді. Жылу машинасы дегеніміз жылу энергиясын механикалық жүмысқа айналдыратын қондырғы.

Кезкелген жьтлу машинасының непзінде, егер де жылуға температурасы жоғары болатын жер-ден температурасы томенірек болатык жерге өтуге мүмкіндік берілсе, онда механикалық энергия алуға болады деген идея жатыр, ері осы процесс кезінде жылудың бІр мөлшерін механикалық жүмысқа айналдыруға болады. Бүл жағдай жобалық түрде суретте көрсетілген. ЖоғарғыТ1,жөне томенгі Т2 температураларды жылу машинасының жүмыс пгемпературалары деп атайды; бүл температураларды түрақты Т1 және Т2температураларда болатын екі термостат қамтамасыз етеді деп санаймыз. Біз тек жүмыс циклдерін перяодтык түрде кайталап отыратын жылумашиналарын гана қарастыратын боламыз (яғии, система түгелдей период-ты түрде бастапқы күйге қайтып оралып отырады), демек, олар үздіксіз жүмыс атқаратын болады. Машинаның жүмыс атқаруы процесі кезінде қыздырыла-тын және салқындатылатын зат жүмысшы дене деп аталады. Температурасы Т} болатын жэне жылу мөлшерін берІп отыратын термостатты қыздырғыш, ал температурасы Т2 болатын және жылудың белгілі мөлшерін қабыл-даи отыратьтн термостатты суыткыш деп атайды.

Егер дененІң (жүйенің) күйі оньгң қысымы мен келемі арқылы сипатталатын болса, онда оның күйі рVдиаграммадагы графикте нүкте түрінде өрнектеледі. Мүндай диаграммада күйдің озгерісі сызық түрінде өрнектеледі. Дөңгелек процесс мүндай диаграммада тұйық сызықпен (мысалға, АаВвА сызығы) беріледі. Цикл ішінде атқарылатын жұмыс осы түйық сызық қамтитын ауданға тең болады.

Карно циклы 4 қайтымды процестен тұрады :2 изотермадан,2 адиабатадан. Циклді жүзеге асыру үшін, жылулық дене (газ), суытқыш және қыздырғыш болуы тиіс.Q жылу мөлшері газ бірінші күйден екінші күйге изотермиялық түрде өткенде:.

Адиабаталық ұлғаю барысында газ 2ші күйден 3ші күйге өткенде:

Изотермдік сығылғанда:

Адиабаталық сығылу 4тен 1ге

Адиабаттық ұлғаю және сығылу үшін теңдіктері ,

.Қайтымсыз машиналардың пәкі қайтымды машиналардың пәкінен кіші

. Бұдан . Бұл қатынас Клаузиус теңсіздігі ал Q/T қатынас келтірілген жылу мөлшері деп аталады. Клаузиус тенсіздігінен: егер бір жүйеде цикл жасалып, соның барысында температуралары тұрақты болатын екі жылу резервуарларымен жылу алмасатын болса, келтірілген жылу мөлшерінің қосындысы, цикл қайтымды болған жағдайда нольге тең, ал қайтымсыз болғанда нөлден кіші болады.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

fizika.docx

fizika.docx
Размер: 720.4 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Қозғалыстың кинема - тикалық сипаттамасы. Материалдық нүкте динамикасы. Магнит ағыны. Тұрақты ток жұмысы және қуаты. Бөгде күштер. Металдардың электр өткізгіштігінің Электростатикалық өрістегі диэлектриктер. Электр өрісінің кернеулік векторының ағыны.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Физикада

Қозғалыстың кинема - тикалық сипаттамасы. Материалдық нүкте динамикасы. Магнит ағыны. Тұрақты ток жұмысы және қуаты. Бөгде күштер. Металдардың электр өткізгіштігінің Электростатикалық өрістегі диэлектриктер. Электр өрісінің кернеулік векторының ағыны.

К данному материалу относятся разделы:

Қозғалыстың кинема- тикалық сипаттамасы. Орын ауыстыру. Жол. Жылдамдық және үдеуді радиус векторының уақыт бойынша туындысы ретінде. Кинематика теңдеулері

Материалды нүктелердің қисық сызықты қозғалысы.Қисық сызықты қозғалыс кезіндегі жылдамдық пен үдеу. Тангенциал және нормаль үдеу

Материалдық нүкте динамикасы. Динамиканың негізгі есебі.Кеңістік пен уақыт механикадағы моднлдер: материалдық нүкте, абсолют қатты дене. Материалдық нүкте динамикасы

Классикалық физикадағы күй түсінігі. Масса, импулсь, күш.Ньютон заңдары.Материалды нүктенің қозғалыс теңдеуі

Механикалық жүйенің массалық центрі және оның қозғалыс заңы

Механикалық жүйе. Сыртқы және ішкі күштер. Ньютонның 3 заңы. Денелердің тұйықталған жүйесі. Импульстің сақталу заңы

Консервативті және консервативті емес күштер

Қатты дененің айналмалы қозғалысының динамикасы. Күш моменті. Импульс моменті. Материалды нүктелер үшін моменттер теңдеуі. Қатты дене механикасы

Бөлшектер жүйесінің импульс моменті.Импульс моментінің сақталу заңы

Қатты дененің бекітілген оське қатысты айналмалы қозғалысы.Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі.Дененің инерция моменті. Штейнер теоремасы

Инерциалды санақ жүйелері. Механиканың салыстырмалылық принципі. Галилейдің салыстырмалылық принципі. Жылдамдықтарды қосу теоремасы

Бөлшектердің және бөлшектер жүйесінің кинетикалық энергиялары. Кинетикалық энергияның жұмыспен байланысы

Бөлшектердің және бөлшектер жүйесінің потенциалдық энергиялары.Толық механикалық энергияның өзгеру заңы. Энергияның сақталу заңдары

Арнайы салыстырмалылық теорияның постулаттары

Лоуренц түрлендәрулерінің салдарлары.Түрлендіру инварианттары

Релятивистік динамика. Релятивистік импульс. Релятивистік динамиканың қозғалыс теңдеуі

Статистикалық және термодинамикалық зерттеу әдістері. Термодинамикалық жүйелер, процесстер параметрлері

Газдардың МКТ. Қысым үшін МКТ негізгі теңдеуі. Тепмератураның МКТ тұрғысынан түсіндірілуі

Энергияның молекулалардың еркіндік дәрежесі бша біркелкі таралу заңы. Идеал газдың ішкі энергиясы

Жылдамдың және энергия бша молекулалардың үлестірулеріне арналған Максвелл заңы

Барометрлік формула.Сыртқы потенциалдық өрістегі бөлшектердің таралуына арналган . Больцман заңы

Термодинамикалық параметрлер.Процесстер және тепе-теңдік күйлер. Идеал газдағы изопроцесстер.Идеал газ күйінің теңдеуі

Адиабаталық процесс. Пуассон теңдеулері. Адиабаталық көрсеткіш

Жүйенің ішкі энергиясы, жұмыс және ішкі энергия.Термодинамиканың 1 бастамасы және оған изопроцесстерді қолдану

Жылусыйымдылық. Меншіктік және молдік жылусыйымдылық. Майер формуласы

Қайтымды және қайтымсыз процесстер. Термодинамиканың 2 бастамасы және оның Клаузиус, Томсон тұжырымдамалары

Энтропия және оның қасиеттері

Жылу машиналары. Жылу машиналарының термиялық ПӘК-і

Электр заряды және оның қасиеттері. Электр зарядының сақталу заңы. Электр зарядтарының әсерлесуі. Кулон заңы

Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Суперпозиция принципі. Нүктелік зарядтың өріс кернеулігі және потенциалы

Электростатикалық өріс жұмысы. Е векторының циркуляциясы туралы теорема. Потенциал және потенциалдар айырмасы

Магнит өрісінің әсері

Заттағы магнит өрісі

Диамагнетиктер

Ферромагнетиктер

Похожие материалы:

Изучение вынужденных колебанийв последовательном колебательном контуре. Лабораторная работа

Изучение, работы последовательного колебательного контура, снятие его резонансных характеристик и определение добротности контура.

Понятие и предмет политологии

Шпаргалка по политологии. Уровни знания в политологии. Методы, применяемые в политологии. Социологический, Нормативно-ценностный, Бихевиористский метод. Структурно-функциональный анализ и системный подход. Понятие либерализма. Понятие и структура политики. Основные концепции власти. Понятие легитимности власти.

Вопросы и задача по хирургии. Вариант №14

Ответы на вопросы и решение задачи по хирургии. План обследования для подтверждения диагноза? Объем хирургической помощи? Принципы ведения послеоперационного периода при данной патологии? Лучевые методы диагностики в урологии: экскреторная урография, ангиография, компьютерная томография. Эндоскопические методы диагностики. Семиотика и анализ.

Этнопсихология

Организационно-педагогическое описание учебного курса «Этнопсихология». Этнопсихология как наука, ее предмет и задачи. Возникновение и развитие этнопсихологии за рубежом. История развития отечественной этнопсихологической мысли. Психологическая характеристика этнических общностей. Человек и группа в культурах и этносах. Методология и методы изучения этнопсихологических явлений. Сущность, структура и своеобразие этнопсихологических феноменов. Механизмы межгруппового восприятия в межэтнических отношениях. Адаптация к новой культурной среде. Национально-психологические особенности представителей славянских народов. Этнопсихологические аспекты межличностного и делового общения. Этнические конфликты, причины и урегулирование.

Социология. Конспект лекций на экзамен

Социология – наука об общих и специфических социальных закономерностях организации, функционирования и развития общества, путях, формах и методах их реализации в действиях и взаимодействиях людей, их общностей и общества в целом.