Тематика курсу «Культурологія»

Тематика курсу «Культурологія»

Розділ  І.  

Теоретичні засади культурології

Тема  1.  Поняття культури, функції та структура.

    Пошуки консолідуючого фактору суспільства. Релігія ті ідеологія як консолідуючі фактори суспільства. Культура як консолідуючий фактор. Міжнародні організації у сфері культури.

Розвиток поняття культура. Поняття «культура» у Стародавньому світі. Ідеї Цицерону щодо культури. Поняття та ставлення до культури у Середньовіччі, в епоху Відродження, Нового часу, Просвітництва. Ставлення до культури у 19ст. Поняття та багатозначність визначень культури.

Структура культури. Функції культури. Періодизація культури.

Розділ  ІІ.

Історична культурологія

Тема  4.  Культура первісного суспільства.

 Фактори виникнення первісної культури. Поява знарядь праці, як фактор виникнення культури. Встановлення табу у первісному суспільстві. Виникнення поховань. Ямна культура (кургани).

Періодизація культури первісної епохи. Розвиток культури первісного суспільства.

Культура у Кам’яну добу. Культура палеоліту. Зображувальне мистецтво палеоліту. Музичне мистецтво палеоліту. Культура мезоліту та неоліту.

Культура Бронзової доби. Майкопська культура. Культура залізної доби.

Особливості світосприйняття первісної людини. Синкретична цілісність первісної культури. Анімізм та його прояви. Міфологія як форма культурного узагальнення уявлень первісної людини про оточюючий світ. Прояви первісного світосприйняття у свідомості сучасної людини.

Тема  5.  Цивілізації Стародавнього Сходу

  Місце і роль стародавніх цивілізацій в культурній еволюції людства. Поняття культурної рецепції та місце в цьому процесі стародавніх цивілізацій.  Феномен  історичного  "пробудження" стародавніх цивілізацій та джерела їх вивчення.

    Східна деспотія як соціальна основа стародавніх культур та їх геополітична спеціфіка. Сенс культурно-цивілізаційної  подорожі у напрямку  Ніл - Євфрат - Ганг - Хуанхе.

  Релігійно-міфологічні уявлення стародавніх єгиптян. Культурні здобутки та провідні жанри єгипетського мистецтва. Культурно-історична періодизація розвитку цивілізації в Месопотамії. Епос про Гільгамеша як втілення особливостей світосприйняття людини в стародавньому Вавілоні. Культура вед та будизму в Індії. Інтравертний тип східної ментальності. Вплив  східного езотеризму  та окультизму на західну цивілізацію. Китайська альтернатива європейському індивідуалізму. Поширення впливу  китайської культури на   регіон Далекого Сходу.

Тема  6.  Греко-римська  цивілізація

  Поняття античності та періодизація культури античного світу. Культура Стародавньої Греції як початок і парадигма європейської культури. Поліс як економічна та політична основа грецької культури. Вплив грецько-перських війн на взлет античної культури. Міф і релігія в суспільному та духовному житті греків. Види та персоналії культури античної Греції. Елінізм та специфіка його культури.  

  Проблема тяглості між грецькою та римською культурами.Пріоритети в системі цінностей громадянина Риму: держава, право, дисципліна та обов’язок. Пантеон римських богів та зародження християнства.  Головні види пам’ятників римської культури. Феномен романізації римських провінцій. Архетипи античної культури в світовій та вітчизняній культурі.

Тема  7.   Культура  як  засадничий  фактор  становлення європейської

               цивілізації

  Концепція історичного континуітету та її застосування до вивчення феномену становлення європейської цивілізації.

  Культурна спадщина античності та варварський світ. Становлення європейської середньовічної культури як синтезу християнства, античної та варварської культур: романський та германський витоки європейської культури.

  Особливості середньовічної картини світу. Полюси середньовічної культури: клерикальна і світська, книжкова культура меншості та "культура мовчазної більшості", рицарська субкультура. Європейське місто як осередок становлення культури, значення комунальної революціїХ-ХІІІ ст.ст.

  Монастирі та університети в системі європейської культури. Собор, замок та ратуша як типові пам’ятники середньовічної культури. Романський та готичний стилі.

  Порівняльна характеристика античної та середньовічної культур.

Тема 8.  Епоха Відродження

   Універсальний характер феномену "Відродження". Ренесанс як прояв континуітету європейської історії. Концепції Ренесансу Ж. Мішле та Я. Буркхардта.

  Торгівля та місто як соціально-економічні передумови Відродження. Історична специфічність Італії як колиски Відродження. Відродження античних традицій та форм культурного життя. Періодизація Ренесансу.

  Нова модель людини:універсалізм та повнота буття, гедонізм, авантюризм та поклик до підприємництва. Співвідношення гуманізму та індивідуалізму в ренесансній культурі. Секуляризація культури.

   Релігійна картина світу у живопису Джотто, Ботічеллі, Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Мікельанджело.

  Північний Ренесанс та його особливості. Босх, Брегель, Дюрер.

Тема  9.  Культура епохи Просвітництва

  Культурно-історичний зміст поняття "Новий час". Культурно-історичні передумови чергового перевороту та самовідречення в європейській культурі. Раціоналізм як головний зміст епохи Просвітництва.  Наука як цінність культури. Наукова революція ХVІІ ст.:емпіризм та раціоналізм.

  Особливості культури Прсвітництва в країнах Західної Європи (Англія, Франція, Німеччини). Філософ як головна фігура культурної епохи: Локк, Вольтер, Руссо, Дідро. Народження національної ідеї.

  Класицизм в європейській культурі.  "Золоте сторіччя" театру.

Тема  10.   Тенденції розвитку культури у ХІХ ст.

  Соціальні та духовні витоки романтизму як реакції на просвітницьку самовпевненість розуму. Концепції романтизму. Романтизм в літературі (Байрон, Гейне, Гюго), живопису (Делакруа, Жерико), музиці (Шуберт, Шопен, Ліст).

  Реалізм як тип культури. Реалізм в живопису та літературі.

  Епігонство в культурі. Салонно-академічне мистецтво. Проблема суб’єктивності в художній культурі. Витоки імпресіонізму. Імпресіонізм як образ мислення та художній стиль. Творчість імпресіоністів (К. Моне, Е. Мане, Ренуар, Дега).

  Формування індустріального суспільства та урбанізація як фактори впливу на світосприйняття та духовний стан європейської цивілізації. Відчуття кризи культури, Ф. Ніцше. Постімпресіонізм. Епоха модерну та мистецтво модернізму: розмежування понятть.  Арт-нуво - дух fin de siecle та belle epoque.

Тема  11.  Культура ХХ ст.

  Криза цивілізації та її вплив на культуру. Домінування ірраціоналістичних концепцій світосприйняття. Вплив на художню культуру фрейдизму та екзістенціалізму.

  Основи багатоманітності культур, традицій, напрямів, художніх школ, стилей та течій в культурі ХХ ст.(кубізм, футуризм, абстракціонізм, сюрреалізм).  Література "потоку свідомості" як прояв духу епохи модерну (Джойс, Кафка, Пруст).

  Концепція маси як феномену ХХ ст. "Повстання мас" Ортеги-і-Гасета. Поняття масової культури. Тенденції розвитку масової культури. Колізії та виклики, пов’язані з домінуванням масової культури в др. пол. ХХ ст.

  Поняття постмодерну та його прояви в культурі.

Розділ  ІІІ.

Українська культура у світовому культурологічному контексті

Тема  12.  Культурні  складові  формування  української  нації

  Українська культура під впливом традиції Київської Русі, Сходу та Заходу. Діалог та колізія культур в українській історії.

  Етапи розвитку української культури. Вплив ситуацій бездержавності та періодично відновлюваної державності на культурні процеси в Україні. Поняття культурної асиміляції та національної маргіналізації.  Культурні "виклики" в українській історії.

  Спорідненість та синхронність тенденцій і форм розвитку української та європейської культури.

Тема  13.  Культурні  засади  української  національної  ідентичності

                 у сучасному світі

  Фактори впливу на долю нації та національної держави,  відношення до них  у ХХ ст.: світові війни, європейська інтеграція,  глобалізація; місце України в цих процесах.

  Нація як фактор культурної багатоманітності людства, збереження системи цінностей та сенсу історії.  Історичний досвід, втрати та надбання української нації в процесі самозбереження. Стан та тенденції розвитку української культури в сучасних умовах. Аналіз впливу різних елементів культури на стан української національної ідентичності та перспективи її збереження.

Тема  14. Одеса у світовому культурному просторі ХІХ - ХХ ст.ст.

 Культурні та етнічні впливи в Північному Причорномор’ї до ХVІІІ ст. Участь іноземців у заснуванні Одеси та заселенні регіону. Прояви та впливи французької, грецької, італійської, німецької та інших культур в Одесі. Російська та українська культурна присутність в Одесі.  Українське національне відродження та Одеса. Культурно-історичні  пам’ятники Одеси.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Теоретичні засади культурології. Історична культурологія. Українська культура у світовому культурологічному контексті.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Подвижной состав железных дорог

Курсовая работа Кафедра «Вагоны и вагонное хозяйство» Проработать общее устройство и основные конструктивные особенности отдельного вида подвижного состава и показать целесообразность его использования в перевозочном процессе

Почвоведение

Понятие по почве как об особом природном теле, почвенный индивидуум, мировое почвоведение. Ответы. Почвообразования, зоны, виды и их характеристика.

Хрестоматия по патопсихологии

Методологические основания диагностической деятельности патопсихолога. Принципы организации и проведения экспериментально- психологического исследования

Тақырыптар мен бөлімдердің аталуы

Технология бойынша өндірістің әр сатысындағы қолданылатын құралдар. Жартылай фабрикаттар. Өндірістің әр сатасында сапаны анықтау әдістері Арнайы құжаттармен оқып танысу және құру бойынша. Сертификаттау саласындағы құжаттар мен танысу. Аккредиттеу саласындағы құжаттар мен танысу. Метрология саласындағы құжаттар мен танысу. Сапа менеджмент жүйесі саласындағы құжаттар мен танысу. Судың белсенділігі

Фінансово-кредитна система

Суть фінансів та їх роль у ринковій економіці. Державний бюджет і бюджетний дефіцит. Податки і податкова система. Фіскальна політика. Сутність кредиту та його роль в економіці

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok