Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

КОДИ Дата 01.01.2014 Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Готель Експресза ЄДРПОУ03338691 Територія Київська, Київ за КОАТУУ0510100000 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариствоза КОПФГ230 Орган державного управління за КОДУ1111 Вид економічної діяльності Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування за КВЕД 55.10

Середня кількість працівників:

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 01032, Україна, м.Київ, бул. Шевченко 38/40.

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуv за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс

на 01.01.2014 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД1801006АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234I. Необоротні активиНезавершені капітальні інвестиції02072,615,1Основні засоби:    залишкова вартість0304316,14132,3    первісна вартість03180788214    знос032( 3761,9 )( 4081,7 )Довгострокові біологічні активи:    справедлива (залишкова) вартість03500    первісна вартість03600    накопичена амортизація037( 0 )( 0 )Довгострокові фінансові інвестиції04000Інші необоротні активи07000Усього за розділом I0804388,74147,4II. Оборотні активиВиробничі запаси10026,130,7Поточні біологічні активи11000Готова продукція13013,612,7Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    чиста реалізаційна вартість1600,61,9    первісна вартість1610,61,9    резерв сумнівних боргів162( 0 )( 0 )Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом17010,7Інша поточна дебіторська заборгованість2108,45,6Поточні фінансові інвестиції22000Грошові кошти та їх еквіваленти:    в національній валюті230157,1131,8    у тому числі в касі2319,20    в іноземній валюті24000Інші оборотні активи25000Усього за розділом II260206,8183,4III. Витрати майбутніх періодів2703,42,6IV. Необоротні активи та групи вибуття27500Баланс2804598,94333,4

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234I. Власний капіталСтатутний капітал300265,5265,5Додатковий вкладений капітал3203038,72851,4Резервний капітал34066,466,4Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)3501079,61053,7Неоплачений капітал360( 0 )( 0 )Усього за розділом I3804450,24237II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування43000III. Довгострокові зобов'язання48000IV. Поточні зобов'язанняКороткострокові кредити банків50000Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями51000Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53045,523,5Поточні зобов'язання за розрахунками:    з бюджетом55024,319,6    зі страхування57020,612,1    з оплати праці*58048,427,2Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу60500Інші поточні зобов'язання6109,914Усього за розділом IV620148,796,4V. Доходи майбутніх періодів63000Баланс6404598,94333,4* З рядка 580 графа 4  Прострочені зобов'язання з оплати праці(665)0

Керівник    

Головний бухгалтер   

2. Звіт про фінансові результати

за 2013 рік

Форма №2-м

Код за ДКУД1801007СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року1234Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)01022592269,5Непрямі податки та інші вирахування з доходу020( 14,2 )( 184 )Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)0302244,82085,5Інші операційні доходи040733,5662,6Інші доходи050183,3181,3Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)0703161,62929,4Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)080( 2228,3 )( 2011,4 )Інші операційні витрати090( 872 )( 733 )    у тому числі:091149,2114,109200Інші витрати100( 2,2 )( 5,1 )Разом витрати (080 + 090 + 100)120( 3102,5 )( 2749,5 )Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)13059,1179,9Податок на прибуток140( 0 )( 0 )Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)15059,1179,9Забезпечення матеріального заохочення16000Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів20100Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів202( 0 )( 0 )

Керівник    

Головний бухгалтер   

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

КОДИДата01.01.2014ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство "Готель Експресза ЄДРПОУ03338691ТериторіяКиївська, Київза КОАТУУ0510100000Організаційно-правова форма господарюванняАкціонерне товариствоза КОПФГ230Орган державного управління за КОДУ1111Вид економічної діяльностіДіяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщуванняза КВЕД55.10

Середня кількість працівників:

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 01032, Україна, м.Київ, бул. Шевченко 38/40.

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуv за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс

на 01.01.2015 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД1801006АктивКод рядкаНа початок звітного рокуНа кінець звітного періоду1234I. Необоротні активиНезавершені капітальні інвестиції100515,113,9Основні засоби10104132,33966    первісна вартість101182148301,7    знос1012(4081,7)(4335,7)Довгострокові біологічні активи 102000Довгострокові фінансові інвестиції103000Інші необоротні активи109000Усього за розділом I10954147,43979,9II. Оборотні активиЗапаси:110043,455,2    у тому числі готова продукція110312,714,6Поточні біологічні активи111000Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги11251,94,4Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом11350,70    у тому числі з податку на прибуток113600Інша поточна дебіторська заборгованість11555,65,7Поточні фінансові інвестиції116000Гроші та їх еквіваленти1165131,8216,7Витрати майбутніх періодів11702,62,4Інші оборотні активи119000Усього за розділом II1195186284,4III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття120000Баланс13004333,44264,3

ПасивКод рядкаНа початок звітного рокуНа кінець звітного періоду1234I. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал1400265,5265,5Додатковий капітал14102851,42676,6Резервний капітал141566,466,4Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)14201053,71148,3Неоплачений капітал1425(0)(0)Усього за розділом I149542374156,8II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення159500III. Поточні зобов'язанняКороткострокові кредити банків160000Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями161000    товари, роботи, послуги161523,522,5    розрахунками з бюджетом162019,619    у тому числі з податку на прибуток162100    розрахунками зі страхування162512,112,2    розрахунками з оплати праці163027,227,1Доходи майбутніх періодів166500Інші поточні зобов'язання16901426,7Усього за розділом III169596,4107,5IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття170000Баланс19004333,44264,3

2. Звіт про фінансові результати

за 2014 р.

Форма №2-м

Код за ДКУД1801007СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року1234Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)20001943,12244,8Інші операційні доходи2120800,3733,5Інші доходи2240179,7183,3Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)22802923,13161,6Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050(2074,2)(2228,3)Інші операційні витрати2180(700,6)(872)Інші витрати2270(0,6)(2,2)Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)2285(2775,4)(3102,5)Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)2290147,759,1Податок на прибуток2300(0)(0)Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)2350147,759,1

Керівник    

Головний бухгалтер   

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Вид економічної діяльності Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування за КВЕД

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Гражданское процессуальное право Республики Казахстан

Гражданский процессуальный кодекс ГПК РК. Гражданский кодекс Республики Казахстан ГК РК. Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных граждан. Компетенция судов Республики Казахстан. Законодательство. Принципы гражданского процессуального права.

Календарный план прохождения производственной практики студента 3 курса

Вид выполняемой работы Календарный срок Рабочее место студента Практика по работе Бухгалтерия

Физическая культура. Вопросы на тест

Аналіз взаємозв’язку слова і використання наочності в процесі навчання рідної мови

Курсова робота. Метою цього дослідження є спроба здійснення аналізу взаємозв’язку слова і використання наочності в процесі навчання рідної мови.

Американская политическая социология

Политическая социология – это наука, изучающая политическую сферу общественной жизнедеятельности, социально-экономические основы политики, социально-политическую стратификацию общественных систем, уровни и структуру политического сознания, взаимодействие политики и общества, взаимовлияние социальных отношений (социальной сферы) и политических отношений.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok