Адміністративний менеджмент

АНОТАЦІЯ

Конспект лекцій призначений для опанування теоретичних знань та практичних навичок адміністрування, керівництва людьми, які потрібні сучасному менеджеру для досягнення цілей організації, а також вивчення адміністративних методів управління, способів адміністративного впливу та ресурсів адміністрування, якими розпоряджається керівник.

Тема 1. ТЕОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1. Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту

1.2.  Класична адміністративна школа

1.3.Теорія адміністративної організації ідеального типу М. Вебера

1.4.Принципи адміністративного управління

1.5.Критика концепції адміністративного менеджменту

Ключові терміни та поняття: бюрократія, бюрократизм, принципи, адміністративний менеджмент, класична адміністративна школа.

Після вивчення цієї теми Ви повинні знати:

-   етапи розвитку адміністративного менеджменту;

-   ознаки та характеристики бюрократії за М. Вебером;

-   принципи адміністративного управління А. Файоля;

-   переваги та недоліки концепції адміністративного менеджменту.

1.1.

Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту

1.2.

Класична адміністративна школа

1.3.

Теорія адміністративної організації ідеального типу М. Вебера

1.4.

Принципи адміністративного управління

Література: [1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 20; 22]

Питання для самоперевірки:

1.  Назвіть найбільш важливі постулати класичної школи менеджменту.

2. Розкрийте сутність етапів розвитку теорії адміністративного управління.

3.  Розкрийте поняття організації ідеального типу за М. Вебером

4.   Дайте визначення терміну «бюрократія».

5.  Назвіть основні ознаки бюрократії.

6.  Якими умовами та принципами визначається ефективність бюрократії?

7.  Якими   вимогами   повинна   регламентуватись    діяльність   чиновників    за М.Вебером?

8.  Назвіть принципи адміністративного управління за А. Файолем.

9.  В чому полягає критика концепції адміністративного менеджменту?

Тема 2. СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АПАРАТ УПРАВЛІННЯ 

2.1. Адміністрація як орган адміністративного управління та суб'єкт адміністративного менеджменту

2.2. Складові процесу адміністративного менеджменту: функції (технологія), методи, управлінські рішення

2.3. Адміністративний менеджмент в некомерційних та громадських організаціях

2.4. Адміністративні органи управління та їх різновиди

2.5. Адміністративні посади та їх ієрархія

Ключові   терміни    та   поняття:    Адміністрація,    адміністрування,    ресурси, адміністративний менеджмент, посада, посадова особа.

Після вивчення цієї теми Ви повинні знати.

-  сутність, функції адміністрації організації;

-  елементи, функції, процедури, ресурси адміністрування в організації

-  сутність адміністративного менеджменту

-  особливості адміністративного менеджменту в некомерційних та громадських організаціях;

-  склад адміністративних органів управління;

-  ієрархію адміністративних посад в організації.

2.1.

Адміністрація як орган адміністративного управління та суб'єкт адміністративного менеджменту

2.2.

Складові процесу адміністративного менеджменту: функції (технологія),методи, управлінські рішення

2.3.

Адміністративний менеджмент є некомерційних та громадських організаціях

2.4.

Адміністративні органи управління та їх різновиди

2.5.

Адміністративні посади та їх ієрархія

Література: [1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 20]

Питання для самоперевірки:

1. Що собою являє «адміністрація»?

2. Назвіть основні елементи адміністрування в організації.

3. Які існують ресурси системи адміністрування менеджменту організації ?

4. Назвіть функції адміністрування.

5. Які процедури адміністрування в організації Ви знаєте?

6. Що є предметом адміністративного менеджменту?

7. Що є суб'єктом та об'єктом адміністративного менеджменту?

8. Наведіть основні характеристики функцій адміністративного управління.

9.   Назвіть основні важелі адміністрування.

10. Назвіть адміністративні органи управління та їх різновиди.

11.  Наведіть приклади адміністративних посад.

12.Назвіть вимоги, які висуваються до сучасного менеджера-адміністратора.

Тема 3. ПЛАНУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

3.1. Сутність адміністративного планування. Цільовий підхід до планування

3.2. Методи розробки планів. Графіки виконання робіт

3.3.  Цільові комплексні програми

3.4. Перспективне і стратегічне планування як основна функція адміністрації

Ключові терміни  та  поняття:   планування,  методи  планування,  стратегічне планування, цільова комплексна програма.

Після вивчення цієї теми Ви повинні знати.

-   сутність та особливості планування в адміністративному менеджменті;

-   методи планування та основні етапи графіку виконання робіт;

-   поняття та особливості цільової комплексної програми;

-   основні   завдання   адміністрації   щодо   складання   стратегічного   плану   в організації.

3.1.

Сутність адміністративного планування. Цільовий підхід до планування

3.2.

Методи розробки планів. Графіки виконання робіт

3.3.

Цільові комплексні програми

3.4.

Перспективне і стратегічне планування як основна функція адміністрації

Література: [1; 2; 4; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 20; 21]

Питання для самоперевірки:

1.  Розкрийте сутність поняття «планування».

2.   За    допомогою     яких     методів     здійснюється    планування     діяльності підприємства?

3.  Назвіть основні способи планування на підприємстві.

4.   Охарактеризуйте   балансовий,   нормативний   і   математично-статистичний методи планування.

5.  Розкрийте сутність поняття «цільова комплексна програма».

6.  Назвіть види планування.

7.  Назвіть основні принципи планування та охарактеризуйте їх.

Тема 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ПІДЛЕГЛИХ ТА ПРОЕКТУВАННЯ РОБІТ

4.1.  Делегування повноважень

4.2. Основи проектування організаційних структур адміністративного управління

4.3. Концепція проектування організації

Ключові   терміни   та   поняття:   делегування,   повноваження,   проектування, «організаційний будинок».

Після вивчення цієї теми Ви повинні знати.

-    сутність делегування повноважень;

-    етапи проектування організаційних структур;

-    чинники, що впливають на проектування організації;

-    концепцію проектування організації.

4.1.

Делегування повноважень

4.2.

Основи проектування організаційних структур адміністративного управління

4.3.

Концепція проектування організації

Література: [1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 13; 16; 20; 21; 22]

Питання для самоперевірки:

1.    Охарактеризуйте організацію структури адміністрації.

2.    Розкрийте суть поняття «делегування повноважень».

3.    Охарактеризуйте поняття централізації та децентралізації управлінських повноважень.

4.    В чому полягає конкретизація відповідальності ?

5.    Назвіть основні етапи проектування організаційних структур адміністративного управління.

6.     Назвіть фактори, які впливають на процес проектування організації.

7.    Що входить до процедури проектування організаційних структур адміністративного управління ?

8.    Назвіть інструменти проектування.

68

9.    Назвіть дві системи розподілу прав і відповідальності або повноважень.

10.  Охарактеризуйте горизонтальний, функціональний розподіл праці та вертикальну спеціалізацію адміністративного управління.

11.  Назвіть рівні адміністративного управління.

12.  Які типи зв'язків виділяють в організації ?

13.  Охарактеризуйте поняття «масштаб керованості».

14.  Розкрийте суть понять диференціація та інтеграція.

Тема 5. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ

5.1.  Форми мотивації адміністративних працівників

5.2. Нетрадиційні підходи до мотивації працівників апарату управління.

5.3. Побудова систем стимулювання адміністрації

Ключові терміни  та поняття:  мотив,  стимул,  мотивація,  форми  мотивації, стимулювання.

Після вивчення цієї теми Ви повинні знати.

-    особливості мотивації адміністративних працівників;

-    мотиватори поведінки адміністративних працівників;

-    етапи процесу формування трудової поведінки працівників адміністрації.

5.1.

Форми мотивації адміністративних працівників

5.2.

Нетрадиційні підходи до мотивації працівників апарату управління

5.3.

Побудова систем стимулювання адміністрації

Література: [1; 2; 4; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 20; 21]

Питання для самоперевірки:

1.  Дайте визначення адміністративної, економічнох, моральної та матеріальної мотивації.

2.  Назвіть основні фактори, що мотивують людей до праці.

76

3.  Які є мотиватори стратегічної поведінки адміністративних працівників ?

4.  Назвіть види кар'єри, які використовують на підприємстві.

5.  Наведіть основні принципи ефективної системи стимулювання.

6.  Що означає умовно-матеріальна мотивація ?

ТЕМА 6. КОНТРОЛЮВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

6.1. Види контролю діяльності апарату управління

6.2. Принципи адміністративного контролю

6.3. Регулювання адміністративної діяльності

Ключові терміни та поняття: контроль, адміністративний контроль, механізм адміністративного контролю, регулювання.

Після вивчення цієї теми Ви повинні знати.

-    види та етапи контролю діяльності адміністративного апарату;

-    принципи адміністративного контролю;

-    сутність та особливості регулювання адміністративної діяльності.

  1.  

    Види контролю діяльності апарату управління

6.2.    

Принципи адміністративного контролю

6.3.    

Регулювання адміністративної діяльності

Література: [1; 2; 4; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 20; 21]

Питання для самоперевірки:

1.   Охарактеризуйте поняття контролю на підприємстві.

2.  Назвіть види контролю на підприємстві.

3.  Назвіть етапи процесу проведення адміністративного контролю на підприємстві.

4.  На що спираються принципи адміністративного контролю ?

5.  Розкрийте поняття «регулювання адміністративної діяльності».

Тема 7. АДМІНІСТРАТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ

7.1. Поняття, характеристика та види адміністративних методів управління.

7.2. Методи організаційного, розпорядчого та дисциплінарного впливу.

7.3.  Форми адміністрування.

Ключові терміни та поняття: методи управління, адміністративні методи, організаційно-адміністративні методи, організаційно-розпорядчі методи, дисципліна, стягнення.

Після вивчення цієї теми Ви повинні знати.

-   основні способи адміністративного впливу в організації;

-   сутність     та    види     організаційно-адміністративних    та    організаційно-розпорядчих методів управління;

-   види відповідальності та стягнень в організації;

-   основні форми внутрішнього та зовнішнього адміністрування.

7.1.

Методи адміністративного менеджменту

7.2.

Методи організаційного, розпорядчого та дисциплінарного впливу

7.3.

Форми адміністрування

Література: [1; 2; 3; 4; 8; 9; 13; 16; 20; 21]

Питання для самоперевірки:

1. Дайте визначення поняття «метод управління».

2. Що являють собою адміністративні методи управління?

3. Яка роль адміністративних методів в управлінні організацією?

4. Перерахуйте основні способи адміністративного впливу в організації.

5. Розкрийте зміст організаційно-адміністративних методів.

6. Що являє собою статут організації?

7. Яке призначення штатного розкладу в організації?

8. З якою метою в організації приймаються правила внутрішнього розпорядку?

9. Розкрийте зміст організаційно-розпорядчих методів.

10.  Охарактеризуйте наказ як один з організаційно-распорядчих методів.

11.   Охарактеризуйте розпорядження як один з  організаційно-розпорядчих методів.

12. Що таке дисципліна?

13. Перерахуйте основні види відповідальності та стягнень.

14. Перерахуйте форми внутрішнього адміністрування.

15. Перерахуйте форми зовнішнього адміністрування.

Тема 8. АДМІНІСТРУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

8.1. Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту

8.2. Класифікація управлінських рішень

8.3.Процес прийняття управлінських рішень та оцінка їх реалізації.

Ключові терміни та поняття: управлінське рішення, проблема, процес прийняття рішень.

Після вивчення цієї теми Ви повинні знати.

-    сутність   управлінського   рішення   та   причини,   що   спонукають   до   його прийняття;

-   класифікацію управлінських рішень;

-   основні етапи прийняття управлінських рішень в організації.

8.1.

Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту

8.2.

Класифікація управлінських рішень

8.3.

Процес прийняття управлінських рішень та оцінка їх реалізації

Література: [1; 2; 3; 4; 8; 9; 13; 16; 18; 20; 21; 22]

Питання для самоперевірки:

1.  Назвіть вимоги які висуваються до управлінських рішень.

2.  Які існують види управлінських рішень ?

3.   За якими ознаками класифікуються управлінські рішення ?

4.   З яких стадій складається процес прийняття рішення ?

5.  Як визначається ефективність рішення ?

Тема 9.  СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

9.1. Види офісних технологій

9.2. Організація робочого місця та робота з документами в організації

9.3. Поняття, види та роль інформаційних технологій в управлінні

Ключові терміни та поняття: офіс, офісні технології, документообіг, інформаційна технологія.

Після вивчення цієї теми Ви повинні знати.

-   види   офісних   технологій   та   технічних   засобів,   які   застосовуються   в управлінні організацією;

-   класифікацію видів офісних програмних продуктів, що використовуються в управлінні організацією;

-   види інформаційних технологій, які використовуються в управлінні організацією.

9.1.

Види офісних технологій

9.2.

Організація робочого місця та робота з документами є організації

9.3.

Поняття, види та роль інформаційних технологій в управлінні

Література: [2; 13; 16]

Питання для самоперевірки:

1.  Дайте визначення поняття «офіс».

2. Що являють собою офісні технології?

3. Перерахуйте основні види офісних технологій.

4. Які технічні засоби використовуються в процесі управління організацією?

5. Що таке програмне забезпечення? З яких елементів воно складається?

6. Перерахуйте основні види офісних програмних продуктів, що використовуються в управлінні організацією.

7. Що являє собою робоче місце співробітника адміністрації? Перерахуйте основні елементи робочого місця.

8. Якими параметрами визначаються умови праці на робочому місці керівника організації?

9. Які основні види планування й оформлення офісу застосовуються в даний час в організаціях?

10. На які основні зони поділяють офіс сучасної організації?

11. Що передбачає оснащення та обслуговування робочого місця працівників адміністрації?

12. Що таке документообіг? З яких основних елементів він складається?

13. Назвіть основні етапи документообігу в організації.

14. Дайте визначення поняття «інформаційна технологія». Яка мета її застосування в управлінні організацією?

15. Охарактеризуйте основні види інформаційних технологій, застосовуваних в управлінні організацією.

16. Що таке автоматизована система управління і з яких основних елемнтів вона складається?

ЗМІСТ

Тема 1. ТЕОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  

1.1. Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту

1.2. Класична адміністративна школа         

1.3.  Теорія адміністративної організації ідеального типу М. Вебера         

1.4. Принципи адміністративного управління

1.5. Критика концепції адміністративного менеджменту

Тема 2. СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ТА АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

2.1. Адміністрація як орган адміністративного управління та суб'єкт адміністративного менеджменту

2.2. Складові процесу адміністративного менеджменту: функції (технологія), методи, управлінські рішення

2.3. Адміністративний менеджмент в некомерційних та громадських організаціях

2.4. Адміністративні органи управління та їх різновиди

2.5. Адміністративні посади та їх ієрархія

Тема 3. ПЛАНУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

3.1. Сутність адміністративного планування. Цільовий підхід до

Планування

3.2. Методи розробки планів. Графіки виконання робіт

3.3.  Цільові комплексні програми

3.4. Перспективне і стратегічне планування як основна функція адміністрації

Тема 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ПІДЛЕГЛИХ ТА ПРОЕКТУВАННЯ

РОБІТ

4.1. Делегування повноважень

4.2. Основи проектування організаційних структур адміністративного управління

4.3. Концепція проектування організації

Тема 5. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ

5.1.  Форми мотивації адміністративних працівників

5.2. Нетрадиційні підходи до мотивації працівників апарату управління

5.3. Побудова систем стимулювання адміністрації

Тема 6. КОНТРОЛЮВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ В

АДМІНІСТРАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

6.1. Види контролю діяльності апарату управління

6.2. Принципи адміністративного контролю

6.3. Регулювання адміністративної діяльності

Тема 7. АДМІНІСТРАТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ

7.1. Поняття, характеристика та види адміністративних методів

Управління

7.2. Методи організаційного, розпорядчого та дисциплінарного впливу .

7.3.  Форми адміністрування

Тема 8. АДМІНІСТРУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

8.1. Види управлінських рішень в системі адміністративного

Менеджмент

8.2. Класифікація управлінських рішень

8.3.Процес прийняття управлінських рішень та оцінка їх реалізації

Тема 9. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО

МЕНЕДЖМЕНТУ

9.1. Види офісних технологій

9.2. Організація робочого місця та робота з документами в організації

9.3. Поняття, види та роль інформаційних технологій в управлінні

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Лекції. Теорія адміністративного менеджменту. Система адміністративного менеджменту та апарат управління. Планування в адміністративному менеджменті. Організація праці підлеглих та проектування робіт. Мотивація працівників апарату управління. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті. Адміністративні методи управління. Адміністрування управлінських рішень. Сучасні технології адміністративного менеджменту.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту

Класична адміністративна школа

Теорія адміністративної організації ідеального типу М. Вебера

Принципи адміністративного управління

Адміністрація як орган адміністративного управління та суб'єкт адміністративного менеджменту

Складові процесу адміністративного менеджменту: функції (технологія),методи, управлінські рішення

Адміністративний менеджмент є некомерційних та громадських організаціях

Адміністративні органи управління та їх різновиди

Адміністративні посади та їх ієрархія

Сутність адміністративного планування. Цільовий підхід до планування

Методи розробки планів. Графіки виконання робіт

Цільові комплексні програми

Перспективне і стратегічне планування як основна функція адміністрації

Делегування повноважень

Основи проектування організаційних структур адміністративного управління

Концепція проектування організації

Форми мотивації адміністративних працівників

Нетрадиційні підходи до мотивації працівників апарату управління

Побудова систем стимулювання адміністрації

Види контролю діяльності апарату управління

Принципи адміністративного контролю

Регулювання адміністративної діяльності

Методи адміністративного менеджменту

Методи організаційного, розпорядчого та дисциплінарного впливу

Форми адміністрування

Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту

Класифікація управлінських рішень

Процес прийняття управлінських рішень та оцінка їх реалізації

Види офісних технологій

Організація робочого місця та робота з документами є організації

Поняття, види та роль інформаційних технологій в управлінні

Похожие материалы:

Экологическая биотехнология

Экобиотехнология. Аэробная очистка сточных вод. Прикладное использование экологической биотехнологии. Биологическая очистка и дезодорация газов. Восстановления поверхностного слоя и свойств почв. Переработка органических отходов. Биодеградация ксенобиотиков.

История Руси; России

Рассмотрение России как одной из локальных цивилизаций. Начало Древнерусского государства. Культура Древней Руси. Монголо-татарское нашествие. Русская культура.

Основные направления деятельности практического психолога

Первое направление- это психотерапия. Второе направление - психологическое консультирование. Третье – это психодиагностика. Четвертое - психологическая коррекция.

Определение и теоретическая концепция эксперимента как метода исследования в Психолингвистике

Эксперимент не является единственно возможным методом психолингвистического исследования. Психолингвистика использует и экспериментальный материал, и методы наблюдения, которыми располагает традиционная лингвистика, однако использует их в более широком контексте.

Запитання до іспиту з Господарського процесуального права

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok