Цільові комплексні програми

Цільова комплексна програма (ЦКП) - система ув'язаних між собою за змістом, термінами, виконавцям, ресурсам заходів (дій) виробничо-технологічного, науково-технічного, соціального, організаційного характеру, спрямованих на досягнення єдиної мети, вирішення загальної проблеми. У такій програмі повинні бути представлені цілі, шляхи і засоби вирішення програмної проблеми.

Реалізація цільової комплексної програми вимагає погодженої участі ряду галузей, відомств і організацій. Серед вимог, яким повинна відповідати мета, висунута в ЦКП, виділяються конкретність, реальність і контрольованість. Конкретність мети передбачає результати, що мають кількісне вираження, на досягнення яких спрямована ЦКП. Реальність мети означає їх практичну досяжність до певного терміну. Контрольованість передбачає можливість здійснення контролю за ходом реалізації мети. Досягнення мети передбачає вирішення цілого ряду завдань, тому в ЦКП мета розбирається на підцілі і формується «дерево цілей».

Характерними особливостями цільової комплексної програми є:

-    цільова спрямованість;

-    висока ступінь комплексності;

-    орієнтація на виконання конкретної суспільно необхідної функції;

-    чітка адресність завдань;

-    детальна прив'язка до галузевих і регіональних планів;

-    пристосованість до економіко-математичного моделювання тощо.

За специфікою розв'язуваних проблем розрізняються соціально-економічні, науково-технічні, виробничо-технологічні, організаційно-господарські, екологічні ЦКП. З урахуванням галузевого принципу управління і залежно від масштабності вирішуваних проблем ЦКП поділяються на державні, міжгалузеві, галузеві та підгалузеві. За тривалістю реалізації ЦКП бувають довгостроковими, середньостроковими і короткостроковими.

Цільові комплексні програми розробляються з метою забезпечення соціально-економічної мети на основі підвищення ефективності суспільного виробництва за рахунок коштів бюджету України. Розробка програми передбачає визначення переліку та змісту заходів, їх взаємне узгодження за термінами реалізації, розподіл ресурсів. Заходи охоплюють не тільки сферу виробництва, яка передбачається програмою, освоєння технології, а й споріднені галузі виробництва предметів і знарядь праці, необхідних для випуску програмної продукції, а також суміжну сферу виробничого і невиробничого споживання цільового продукту. Для кожної програми перелік таких заходів є специфічним і залежить від змісту програм, термінів її реалізації, рівня програмування.

Організаційними передумовами формування цільових комплексних програм є своєчасне визначення переліку проблем, з яких потрібно розробляти програми; формування колективу розробників, визначення головної організації; затвердження вихідних матеріалів на програму; попередня зорієнтованість на ресурси та результати.

Формуванню переліку проблем передує визначення пріоритетних напрямів розвитку економіки, які вимагають програмного розв'язання. Верховною Радою України схвалені такі пріоритетні напрями:

-    рівень життя та здоров я людини,

-    охорона навколишнього середовища,

-    продовольство,

-    наукомісткі технології,

-    ресурсозбереження,

-    інформатика,

-    автоматизація та приладобудування,

-    нові речовини та матеріали,

-    національно-культурне відродження.

За цими напрямами визначають перелік програм, який формує Академія наук України за участю зацікавлених міністерств, відомств, галузевих науково-дослідних установ. Цей перелік розглядається в Кабінеті Міністрів України, який вносить відповідні зміни і передає на розгляд Верховної Ради України, яка приймає остаточне рішення.

За встановленим переліком проблем відкривається конкурс на розробку конкретних цільових програм. Учасники конкурсу повинні розробити пропозиції щодо розробки програми: концепцію, структуру, чітко сформулювати кінцеву мету програми, визначити перелік проектів (заходів), які реалізовуватимуться в рамках програми. Переможець конкурсу визначає головну організацію, терміни, обсяги та механізми фінансування програми, форму реалізації завдань, контроль за їх виконанням.

Формування програми передбачає визначення головної мети з подальшим її розділенням на ієрархічну множину конкретніших цілей. Загальна мета програми розбивається на функціональні та . предметні цілі, які своєю чергою поділяються на множину локальних (часткових) завдань, які мають назву "дерево цілей". Процедура побудови "дерева цілей" ґрунтується на оцінці експертів і включає такі стадії: побудову функціонального "дерева цілей"; формування комплексу цілереалізуючих систем; розробку цільових нормативів; ранжування цілей.

Ресурсне обґрунтування програми передбачає визначення витрат на здійснення кожного із заходів програми та витрати на програму загалом. У цьому розділі програми відображається потреба у капітальних вкладеннях, необхідних основних видах матеріальних ресурсів, потреба в робочій силі, фінансових ресурсах, у тому числі валютних.

Для розробки й обґрунтування різних варіантів цільових комплексних програм доцільно використовувати такі методи: економічний аналіз розвитку окремих комплексів і сфер економіки - задоволення потреб народного господарства і населення у кінцевій продукції, порівняння альтернативних варіантів; структурний аналіз, тобто методи формування структурних і технологічних варіантів задоволення потреб народного господарства у продукції комплексу і виробництві продукції; балансові методи (нормативні та статистичні), які пов'язують кінцеві показники з основними проміжними і ресурсними показниками; факторне обґрунтування, рівня, і основних показників розвитку (виробнича функція, виробництво і розподіл продукції)..

Аналіз програм державних асигнувань здійснюється з 8 головних етапів:

1. Визначення потреби, джерела попиту на державну програму.

2. Визначення неспроможності ринку та виявлення предмета програми.

3. Визначення альтернативної програми, якою можна скористатися для розв'язання конкретних проблем, та висновок про важливість характеристик програми для передбачення її наслідків.

4. Ідентифікація ефективності альтернативної програми.

5. Ідентифікація дистрибуційних наслідків альтернативної програми.

6. Ідентифікація співвідношень рівності та ефективності.

7. Ідентифікація межі, до якої альтернативні програми досягають мети державної політики.

8. Визначення впливу політичного процесу на розробку та реалізацію державних програм.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Лекції. Теорія адміністративного менеджменту. Система адміністративного менеджменту та апарат управління. Планування в адміністративному менеджменті. Організація праці підлеглих та проектування робіт. Мотивація працівників апарату управління. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті. Адміністративні методи управління. Адміністрування управлінських рішень. Сучасні технології адміністративного менеджменту.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Адміністративний менеджмент

Лекції. Теорія адміністративного менеджменту. Система адміністративного менеджменту та апарат управління. Планування в адміністративному менеджменті. Організація праці підлеглих та проектування робіт. Мотивація працівників апарату управління. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті. Адміністративні методи управління. Адміністрування управлінських рішень. Сучасні технології адміністративного менеджменту.

К данному материалу относятся разделы:

Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту

Класична адміністративна школа

Теорія адміністративної організації ідеального типу М. Вебера

Принципи адміністративного управління

Адміністрація як орган адміністративного управління та суб'єкт адміністративного менеджменту

Складові процесу адміністративного менеджменту: функції (технологія),методи, управлінські рішення

Адміністративний менеджмент є некомерційних та громадських організаціях

Адміністративні органи управління та їх різновиди

Адміністративні посади та їх ієрархія

Сутність адміністративного планування. Цільовий підхід до планування

Методи розробки планів. Графіки виконання робіт

Цільові комплексні програми

Перспективне і стратегічне планування як основна функція адміністрації

Делегування повноважень

Основи проектування організаційних структур адміністративного управління

Концепція проектування організації

Форми мотивації адміністративних працівників

Нетрадиційні підходи до мотивації працівників апарату управління

Побудова систем стимулювання адміністрації

Види контролю діяльності апарату управління

Принципи адміністративного контролю

Регулювання адміністративної діяльності

Методи адміністративного менеджменту

Методи організаційного, розпорядчого та дисциплінарного впливу

Форми адміністрування

Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту

Класифікація управлінських рішень

Процес прийняття управлінських рішень та оцінка їх реалізації

Види офісних технологій

Організація робочого місця та робота з документами є організації

Поняття, види та роль інформаційних технологій в управлінні

Похожие материалы:

Плюсы и минусы ночного питания

Рано или поздно, прогресс в наборе мышечной массы у любого желающего ее набрать сходит на нет. Если исключить методические ошибки, то отсутствие прогресса может быть вызвано недостаточным нутрициональным обеспечением организма.

Концепция Ф.Соссюра

Концепция Ф.Соссюра. - разделял язык как абстрактную надындивидуальную систему, языковую способность как функцию индивида. Языковой знак. В чем же видит Соссюр выход из этой ситуации?

Paths of semantic development: metaphor, metonymy.Types of clipping

Metaphor and metonymy Metaphor Consider the use of the word web for the World-Wide Web and the use of the wordroot to mean \'source\' (as in the root of all evil).

Анализ производства продукции выращивания и откорма крупного рогатого скота

Курсовая работа. Целью работы является анализ производства продукции выращивания и откорма крупного рогатого скота и определение резервов роста объема производства продукции.

Информатика, ответы