Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту — Адміністративний менеджмент | iFREEstore

Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту

Сутністю прийняття рішень як процесу є внутрішня відносно стійка основа управлінського рішення, яка визначає його зміст, роль і мусце у функціонуванні і розвитку організації.

Прийняття рішення - це творча і відповідальна задача управління. Рішення приймає керівник і несе за них особисту відповідальність. У підготовці даних для прийняття рішень приймає участь персонал управління конкретної організації. Мета управлінського рішення міститься у забезпеченні координуючої дії на систему управління, яка виконує управлінські задачі персоналу по досягненню цілей організації. Досягнення цілей передбачає виконання задач, які складають зміст і послідовність дій управлінського персоналу при виконанні ними безпосередніх обов'язків.

Управлінське рішення - це результат творчого цілеспрямованого аналізу проблемної ситуації, вибору шляхів, методів і засобів її вирішення у відповідності з метою системи менеджменту. Управлінське рішення є початковим і основним моментом в організації діяльності кожного керівника. У зв'язку з цим управлінське рішення може розглядатись як основний зміст процесу управління і важливий інструмент системного підходу до об'єкту управління. Підприємство є не тільки виробником продукції, але й складовою частиною суспільства, тому при прийнятті управлінського рішення необхідно враховувати не тільки економічну сторону діяльності, а сукупність соціальних, ідеологічних, моральних та інших відносин.

Прийняття рішення є основою управління. Своєчасно прийняте рішення стимулює виробництво, а несвоєчасне знижує результативність праці.

Потреба в прийнятті рішень обумовлюється зовнішніми та внутрішніми обставинами. Імпульсом до прийняття управлінського рішення є необхідність ліквідації проблеми, зменшити її актуальність. Проблема - це складне питання аббо комплекс споріднених питань, розв'язання яких має важливе практичне або теоретичне значення, але цьому розв'язанню перешкоджає відсутність загальноприйнятих методів. Основними причинами виникнення проблем є наступні: недосконалі принципи діяльності організації;

помилкові   критерії   оцінки   діяльності   організації,   підрозділу   або окремого працівника;

порушення  процесу  досягнення  поставленої  цілі   з   помилкової   або ініційованої причини;

непередбачувані обставини.

До управлінського рішення пред'являють ряд загальних вимог:

1. Всебічна обґрунтованість. Означає необхідність прийняття рішення на базі максимально повної й достовірної інформації.всебічна обґрунтованість рішення вимагає пошуку нових форм і шляхів обробки інформації.

2.  Своєчасність. Передбачає, що прийняте рішення не повинно відставати або випереджати потреби і задачі соціально-економічної системи. Передчасно прийняте рішення не знаходить підґрунтя для реалізації, а сприяє розвитку негативних тенденцій.

3. Повнота змісту. Передбачає, що прийняте рішення повинно охоплювати весь управлінський об'єкт, всі сфери його діяльності, напрямки розвитку. В цілому управлінське рішення повинно охоплювати: цілі функціонування і розвитку підприємства; засоби, ресурси, які використовують для досягнення цілей; терміни виконання;   порядок   взаємодії   між   підрозділами   і   виконавцями;   організацію виконання робіт на всіх етапах реалізації рішення.

4. Повноважність. Означає суворе додержання суб'єктом управління тих прав і повноважень, які йому надані вищим рівнем управління. Збалансованість прав і відповідальності кожного органа, ланки або рівня управління є постійною проблемою виникнення нових задач розвитку.

5. Погоджуваність з прийнятими раніше рішеннями. Означає спадкоємність розвитку і необхідна для додержання законодавства, постанов, розпоряджень, а на рівні окремої організації для здійснення послідовної ринкової та соціальної політики.

Прийняття управлінського рішення вимагає високого професіоналізму та залежить від конкретної особистості. Воно може бути інтуїтивним, раціональним та побудованим на думці.

Інтуїтивне рішення менеджера будується на власному досвіді і відчутті вірності власного вибору.

В основі рішення, побудованого на думці, знаходяться знання і досвід минулого.

Раціональне рішення в основному будується на методах економічного аналізу, обґрунтуванні та оптимізації стратегічних і тактичних питань.

За характером особистості менеджера рішення поділяють на врівноважені, імпульсивні, ризикові, інертні, обережні.

Врівноважені рішення приймають менеджери, які уважно і критично відносяться до своїх дій.

Імпульсивні рішення менеджери легко генерують у великій кількості, але не можуть їх якісно перевірити, уточнити й оцінити. Ці рішення є недостатньо обґрунтованими та надійними.

Ризикові рішення менеджери часто не обґрунтовують, тому що впевнені в собі.

Інертні рішення є результатом обережного пошуку менеджера, але не мають оригінальності, пошуку, новаторства, не відзначаються обґрунтованістю.

Обережні рішення характеризуються ретельною оцінкою всіх варіантів і відзначаються новизною та оригінальністю.

Функції управлінських рішень можуть бути реалізовані тільки при високій якості цих рішень та ефективному їх виконанні.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

лекції административный менеджмент.doc

лекції административный менеджмент.doc
Размер: 1.2 Мб

.

Пожаловаться на материал

Лекції. Теорія адміністративного менеджменту. Система адміністративного менеджменту та апарат управління. Планування в адміністративному менеджменті. Організація праці підлеглих та проектування робіт. Мотивація працівників апарату управління. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті. Адміністративні методи управління. Адміністрування управлінських рішень. Сучасні технології адміністративного менеджменту.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Адміністративний менеджмент

Лекції. Теорія адміністративного менеджменту. Система адміністративного менеджменту та апарат управління. Планування в адміністративному менеджменті. Організація праці підлеглих та проектування робіт. Мотивація працівників апарату управління. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті. Адміністративні методи управління. Адміністрування управлінських рішень. Сучасні технології адміністративного менеджменту.

К данному материалу относятся разделы:

Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту

Класична адміністративна школа

Теорія адміністративної організації ідеального типу М. Вебера

Принципи адміністративного управління

Адміністрація як орган адміністративного управління та суб'єкт адміністративного менеджменту

Складові процесу адміністративного менеджменту: функції (технологія),методи, управлінські рішення

Адміністративний менеджмент є некомерційних та громадських організаціях

Адміністративні органи управління та їх різновиди

Адміністративні посади та їх ієрархія

Сутність адміністративного планування. Цільовий підхід до планування

Методи розробки планів. Графіки виконання робіт

Цільові комплексні програми

Перспективне і стратегічне планування як основна функція адміністрації

Делегування повноважень

Основи проектування організаційних структур адміністративного управління

Концепція проектування організації

Форми мотивації адміністративних працівників

Нетрадиційні підходи до мотивації працівників апарату управління

Побудова систем стимулювання адміністрації

Види контролю діяльності апарату управління

Принципи адміністративного контролю

Регулювання адміністративної діяльності

Методи адміністративного менеджменту

Методи організаційного, розпорядчого та дисциплінарного впливу

Форми адміністрування

Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту

Класифікація управлінських рішень

Процес прийняття управлінських рішень та оцінка їх реалізації

Види офісних технологій

Організація робочого місця та робота з документами є організації

Поняття, види та роль інформаційних технологій в управлінні

Похожие материалы:

Первая мировая война: причины, характер, итоги. Участие в войне России

Причины войны. Первая мировая война была вызвана обострением коренных противоречий между крупнейшими капиталистическими государствами.

HR-брендинг. Как повысить эффективность персонала

HR-брендинг — создание компанией имиджа отличного работодателя, для того чтобы привлечь и удержать лучших сотрудников, а также повысить эффективность их труда. Эта книга поможет читателю понять, какие факторы влияют на HR-бренд, подскажет, когда стоит задуматься об имидже предприятия на рынке труда и каким образом его создавать.

Краткая геолого-геофизическая характеристика Звёздного месторождения

Физико-географические особенности района Гидрогеология Геокриологические условия

Гражданское право

Предмет гражданского права Защита гражданских прав юридическое лицо, права собственности, договорные отношения

Гражданское общество и правовое государство.

Гражданское общество это состояние общества, при котором человек - высшая ценность, соблюдаются и защищаются его права и свободы, государство способствует развитию экономики и политической свободе, находится под контролем общества, государственная и общественная жизнь основывается на праве, демократии и справедливости.