Адміністрація як орган адміністративного управління та суб'єкт адміністративного менеджменту

Управління є складним суспільним явищем, яке наука трактує як функцію організованих систем, що забезпечує збереження їх структури, підтримання режиму діяльності, реалізацію їх програм, досягнення їх мети. Управління притаманне лише окладним соціальним і несоціальним динамічним системам, атрибутом яких є самоуправління, тобто здатність до впорядкування системи, приведення її у відповідність до об'єктивної закономірності, що діє в даному середовищі, до оптимізації функціонування системи.

Управління здійснюється в системах, здатних переходити з одного стану в інший. Цей процес забезпечує стабілізацію і розвиток системи, збереження її якісної визначеності, підтримання динамічної взаємодії з середовищем. Оскільки такі системи функціонують в умовах безперервних змін внутрішнього і зовнішнього середовища, завдання управління полягає в тому, щоб оперативніше реагувати на них, що забезпечується своєчасною перебудовою функціональної та організаційної структур системи відповідно до притаманних їй закономірностей і тенденцій.

Система - це сукупність внутрішньо організованих і взаємопов'язаних між собою   елементів   (категорії,   поняття,   визначення   явищ,   предметів,   процесів, досліджуваних об'єктів тощо), які наділені певними властивостями та утворюють цілісність.

Система управління - сукупність взаємопов'язаних або взаємодіючих елементів, які функціонують на засадах ієрархічної побудови, під керівництвом єдиного центру, що дає змогу визначити мету та завдання діяльності, шляхи їх реалізації за посередництвом використання наявних ресурсів та механізмів управління.

У науковій літературі здобуло визнання трактування управління як поняття, що характеризує впорядкування взаємодії певної множини елементів або складових природи, суспільства, самої людини. Тобто управління - це структура й функції з упорядкування, збереження і цілеспрямованого розвитку системи. Це унормовуючий процес, що підтримує систему в заданому якісному й кількісному стані або переводить її в новий. Управління утворене людьми з метою свідомої саморегуляції їх життєдіяльності й залежить від стану суспільства, його закономірностей і форм, ідеалів і цінностей, від рівня розвитку й організації людського потенціалу.

Особливе місце у сучасному управлінні займає менеджмент.

Менеджмент - це спосіб, манера спілкування з людьми; влада та мистецтво управління; уміння особливого роду і адміністративні навики; орган управління, адміністративна одиниця; інтеграційний процес, за допомогою якого професійно підготовлені спеціалісти формують організації і управляють ними шляхом постановки цілей і розробки способів їх досягнення.

З точки зору функціонального підходу, менеджмент - сукупність процесів реалізації таких найбільш загальних функцій управління як планування, організація, мотивація і контроль, а також повязуючих їх процесів прийняття управлінських рішень та комунікації, що спрямовані на формування і досягнення цілей організацій. Менеджмент розглядається як форма практичної діяльності, що пов'язана з процесом прийняття рішень щодо найкращого використання ресурсів (капіталу, матеріалів та людей), з метою досягнення запланованих завдань, що забезпечують постійний розвиток організації.

До предметного кола поняття «адміністрація» входять поняття адміністрація як органи виконавчої влади, управління, а також керівний персонал установи, підприємства, організації. Адмініструвати - означає керувати установою, організацією, підприємством, управляти.

Адміністрація (від лат. - управління, керівництво) - керівництво фірми, підприємства, організації, апарат управління; коло осіб, уповноважених здійснювати оперативне управління, виступати в якості юридичної особи, офіційно представляти організацію, установа. До адміністрації підприємства, фірми прийнято відносити керівника (президента), його заступників (віце-президентів), виконавчих директорів, головного бухгалтера, провідних менеджерів. Керівника призначають засновники, а інших членів адміністрації приймає на роботу вже призначений керівник. Адміністрація несе всю повноту відповідальності за всі рішення в області управління підприємством.

В адміністрацію фірми, підприємства, організації входять працівники апарату управління, службовці, конторські працівники, дирекція, які мають назву адміністративно-управлінський персонал. Тобто це працівники, зайняті в апараті управління підприємства, фірми, організації: керівник підприємства, установи, організації з його заступниками, керівники структурних підрозділів, не зайняті безпосередньо на виробництві, головні спеціалісти та їх заступники, інженери та інші спеціалісти, які зайняті в управлінському апараті.

Отже, термін «адміністрація» має декілька значень:

- органи виконавчої влади і управління;

- посадові особи управління, керівний персонал організації;

- розпорядники, відповідальні організатори, виконавці;

- підрозділ, що комплексно забезпечує процеси функціонування та управління в організації.

В організації адміністрація знаходиться на верхньому рівні управління і частково охоплює середній рівень. Адміністрація - це підрозділ, комплексно забезпечує процеси функціонування та управління в організації. На практиці під адміністрацією розуміється однойменний підрозділ організації та склад керівників. Офіційне виділення адміністрації в кожній організації є необхідним як для зовнішніх контрагентів, так і для членів організації. Склад, позиціонування та повноваження адміністрації різноманітні.

В організації необхідно закріплення місця адміністрації в організаційній структурі управління. Це встановлює мінімально необхідний і максимально можливий склад адміністрації і визначає її роль у побудові і здійсненні процесів управління організацією.

Делегування керівником ряду функцій спеціально підібраним помічникам, їх спеціалізація на виконанні конкретних операцій зумовили формування при керівникові організації перших адміністративних підрозділів. Це визначило місце адміністрації в ієрархії управління.

Положення керівника визначає її перший рівень, адміністрація займає другий рівень, далі йдуть фахівці, після - виконавці. Фахівці та виконавці управлінських підрозділів верхнього рівня не тільки складають більшість співробітників адміністрації, а й на практиці багато в чому визначають зміст її діяльності. Це проявляється в процедурах, структурах, інструкціях взаємодії представників адміністрації організації із зовнішнім середовищем.

Вся сукупність повноважень і зміст практичної діяльності персоналу управління по їх здійсненню повністю відносяться до адміністрування.

На нижньому рівні управління функції менеджменту та адміністрації об'єднуються і реалізуються керівником щодо своїх безпосередніх підлеглих. Тут менеджмент, адміністрація та керуюча система в цілому об'єднуються у своєму впливі на керовану систему організації.

Адміністрування стає безпосереднім інструментом менеджменту, разом з яким керівник використовує і широкий спектр інших (економічних чи психологічних) заходів   впливу.   Освоєння   і   застосування   всього   розмаїття   форм   і   методів керівництва   підлеглими   на   всіх   рівнях   також   багато   в   чому   забезпечується адміністрацією.

Встановлення ієрархії, закріплення повноважень, введення субординації в керуючій системі визначається при побудові організаційної структури, що змістовно розробляється і практично реалізується адміністрацією організації.

Функції адміністрації відбиваються на фактично виконуваних нею обов'язках та представлених для їх здійснення повноваженнях. Адміністрування покликане забезпечити чітке виділення, ідентифікацію та результативне застосування всіх ресурсів організації. Класифікація ключових функцій адміністрації в організації наведена в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Класифікація функцій адміністрації в організації

ЗадачаКлючові функціїОфіційна реєстраціяСкладання та узгодженняЗмістовна деталізаціяРозподіл та формалізаціяОрганізаційне оформленняЗведення та формулюванняФункціональна регламентаціяРозподіл та обмеженняІєрархічна структуризаціяРозподіл та побудоваСтатусне позиціонуванняОпис та розстановкаПосадова субординаціяВизначення та співвідношенняМетодичне інструктуванняІнформація та роз'ясненняОпераційна процедуризаціяРозподіл та об’єднанняКомплексне забезпеченняРозрахунок та забезпеченняФізична охоронаОбмеження та перевіркаРежимні обмеженняРозклад та виконанняОфісна організаціяКомутація та забезпеченняКурєрське обслуговуванняВідправка та доставкаКанцелярське супроводженняВізування та засвідченняДокументаційне оформленняУзгодження та складанняСлужбова кореспонденціяОтримання та відправленняВідомча комутаціяОповіщення та зв'язокЗовнішня комунікаціяКоординація та коопераціяДоговірне веденняПереговори та корегуванняСупровід виконанняМоніторинг та корекціяКонтроль виконанняПорівняння та співставленняБезперервна диспетчеризаціяСпостереження та зміниОперативне регулюванняПроведення та адаптаціяІнспектування діяльностіПеревірка та оцінкаСанкціонування дійДозвіл та заборонаОрганізація документообігуОбігВедення діловодстваПідбір та оформленняСтатистична звітністьСкладання та поданняАрхівне зберіганняНакопичення та розміщення

Набір функцій адміністрації конкретної організації залежить від наступних факторів:

-   професійно-кваліфікаційного рівня адміністративного та управлінського персоналу;

-   прийнятої позиції адміністрації;

-   ступеня використання інформаційних технологій тощо.

Істотна зміна складу фактично виконуваних підрозділом функцій приводить адміністрацію організації до вироблення висновків та внесення пропозицій про зміну статусу, підпорядкування, найменування або інших офіційно закріплених за даним підрозділом позицій.

У сучасних умовах у складі адміністрації або інших підрозділів створюються спеціальні групи, які цілеспрямовано займаються організаційними змінами і розвитком організації.

Адміністрування - процес розподілу, закріплення і виконання комплексу прав, обов'язків і відповідальності апарату управління організацією на основі системи чіткого планування, суворого нормування, регламентації, контролю та санкціонування. У теорії і практиці під адмініструванням прийнято розуміти широкий спектр проявів формалізації і регламентації зв'язків і залежностей, прав і повноважень, форм і структур, порядків і правил, квот і обмежень.

В організаційно-методичному розумінні адміністрування - це механізм забезпечення дотримання комплексу правовстановлюючих положень, обмежень, процедур та інших форм визначення дій персоналу.

Адміністрування складається з діяльності керівників, фахівців і виконавців органів управління верхнього рівня організації, що забезпечує їх функціонування.

Елемент адміністрування - це складова частина складної організації дій персоналу (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Склад основних елементів адміністрування в організації

Представлені на рис. 2.1 елементи адміністрування розкривають досить складний склад, що обумовлює відповідне взаємодія в адміністрації. Його форми і зміст залежать від специфіки конкретної організації. Система адміністрування менеджменту організації в межах здійснення комплексного впливу послідовно об'єднує і використовує ресурси (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Ресурси системи адміністрування менеджменту організації

Основні функції адміністрування полягають у наступному: - забезпеченні   визначеності   і   стабільності   складу,   змісту,   побудови   і функціонування всіх організацій;

-  забезпеченні можливості застосування універсального підходу до всього розмаїття форм прояву адміністративних відносин і дій в реальних ринкових умовах;

-  уніфікації форм зовнішньої взаємодії організацій у діловому середовищі;

-  створенні, супроводі або сприянні побудові процесів цілеспрямованої організації;

-  конструктивному забезпеченні необхідних організаційних перетворень. Часто прояви адміністрування в менеджменті реалізується у вигляді процедур: -регламентації системи та процесу цілевизначення, що забезпечує розробку,

побудову та реалізацію дерева цілей організації;

-розподілу функціонального виконання змісту професійних операцій та універсальних дій між працівниками та підрозділами організаційної структури;

- організації побудови та реалізації процесу менеджменту шляхом послідовного об'єднання дій, операцій, стадій, етапів, фаз і циклів в процес;

-вироблення, адаптації та застосування моделі організації функціональної взаємодії в ході розробки та здійснення впливу менеджера.

У реальних системах і процесах зустрічаються різноманітні прояви адміністрування. Різноманіття складу та зміст проявів адміністрування в менеджменті в загальному вигляді можна охарактеризувати системою найбільш часто використовуваних статичних і динамічних параметрів (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Параметри прояву адміністрування в менеджменті

ПараметриСтатичніДинамічніЧасовіТерміниПеріодиРежимніПравилаДопускиЗведеніРегламентиРозкладиСкладеніКвотиРанжуванняРанжуючіІєрархіїПослідовностіКількісніПропорціїПрогресіїЗмістовніКласифікаціїПрограмиОрганізаційніСтруктуриПроцедуриРозпорядницькіПовноваженняДіїРозподіляючіПорядкиГрафікиКомплексніСистемиМеханізмиСпеціалізованіОбовязкиФункції

Зазначені в табл. 2.2 параметри відображають тільки найпоширеніші критерії та форми виділення, ідентифікації та оцінки проявів адміністрування в організації, їх поділ на статичні і динамічні форми досить умовний, тому що в реальній організації вони часто перетинаються і тісно взаємодіють. Дані параметри і форми можуть застосовуватися не тільки в менеджменті організації.

Таким чином, адміністрування, здійснюване в тих чи інших формах, об'єктивно є необхідною складовою будь-якої ефективної організації в сучасних умовах.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Лекції. Теорія адміністративного менеджменту. Система адміністративного менеджменту та апарат управління. Планування в адміністративному менеджменті. Організація праці підлеглих та проектування робіт. Мотивація працівників апарату управління. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті. Адміністративні методи управління. Адміністрування управлінських рішень. Сучасні технології адміністративного менеджменту.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Адміністративний менеджмент

Лекції. Теорія адміністративного менеджменту. Система адміністративного менеджменту та апарат управління. Планування в адміністративному менеджменті. Організація праці підлеглих та проектування робіт. Мотивація працівників апарату управління. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті. Адміністративні методи управління. Адміністрування управлінських рішень. Сучасні технології адміністративного менеджменту.

К данному материалу относятся разделы:

Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту

Класична адміністративна школа

Теорія адміністративної організації ідеального типу М. Вебера

Принципи адміністративного управління

Адміністрація як орган адміністративного управління та суб'єкт адміністративного менеджменту

Складові процесу адміністративного менеджменту: функції (технологія),методи, управлінські рішення

Адміністративний менеджмент є некомерційних та громадських організаціях

Адміністративні органи управління та їх різновиди

Адміністративні посади та їх ієрархія

Сутність адміністративного планування. Цільовий підхід до планування

Методи розробки планів. Графіки виконання робіт

Цільові комплексні програми

Перспективне і стратегічне планування як основна функція адміністрації

Делегування повноважень

Основи проектування організаційних структур адміністративного управління

Концепція проектування організації

Форми мотивації адміністративних працівників

Нетрадиційні підходи до мотивації працівників апарату управління

Побудова систем стимулювання адміністрації

Види контролю діяльності апарату управління

Принципи адміністративного контролю

Регулювання адміністративної діяльності

Методи адміністративного менеджменту

Методи організаційного, розпорядчого та дисциплінарного впливу

Форми адміністрування

Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту

Класифікація управлінських рішень

Процес прийняття управлінських рішень та оцінка їх реалізації

Види офісних технологій

Організація робочого місця та робота з документами є організації

Поняття, види та роль інформаційних технологій в управлінні

Похожие материалы:

Гражданское право

Готовые шпоры по гражданскому праву. Понятие гражданско-правовых норм, статуса, юридических лиц. Действие гражданского законодательства в Российской Федерации. Гражданская правоспособность и дееспособность.

Абайдың ақындық мектебі

ХХ ғасыр басындағы діни-ағартушылық бағыт (Шәді төре Жәңгірұлы, Нұржан Наушабайұлы, Мақыш Қалтайұлы). Шәді Жәңгірұлы. ХІХ ғасыр әдебиетідегі Қоқан езгісіне қарсы күрес сарыны. Көркем шығарманың сюжеті мен композициясы. Қазіргі қазақ фольклортануы. Поэма жанрын оқыту жолдары. ХХ ғасыр басындағы қазақ прозасындағы әлеуметтік романдар («Бақытсыз Жамал», «Қамар сұлу»).

Освіта в сучасній Україні

Основні завдання державної політики у галузі освіти Нормативно-правове забезпечення системи освіти в Україні. Освітня система в Україні.

Гимнастика. Курсовая работа

В работе приведены примеры общеразвивающих упражнений различной сложности и направленности. Общеразвивающие упражнения используются для избирательного воздействия на определенные мышечные группы.

ЧС природного характера. Характеристика очагов поражения в районах стихийных бедствий

Контрольная работа по курсу «Безопасность жизнедеятельности». Чрезвычайные ситуации природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций естественного (природного) происхождения.