Екзаменаційні питання до дек з дисципліни “Міжнародні економічні відносини”

І. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ ДО ДЕК З ДИСЦИПЛІНИ

“МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ”

 1.  Світова економіка: сутність, структура, етапи формування, закономірності розвитку. Чинники та наслідки сучасної світової фінансово-економічної кризи
  1.  Розвинуті країни в системі світового господарства: загальна характеристика, проблеми та перспективи розвитку. Особливості розвитку країн зони євро.
   1.  Країни, що розвиваються, у світовій економіці: міжнародні стратегії розвитку, основні характеристики, роль у світовому господарстві.
    1.  Країни з ринками, що формуються: особливості процесів трансформації, їх наслідки, шляхи подальшого розвитку, місце у світовому господарстві.
    2.  Моделі макроекономічного розвитку та конкурентоспроможність країн у світовій економіці.
    3.  Теоретичні докази виграшу від зовнішньої торгівлі у ситуації абсолютних переваг: поліпшення споживання та зміни у структурі виробництва. Теорія порівняльних переваг Д.Рікардо: докази вигод від зовнішньої торгівлі для всіх країн. Зростаючі витрати: сутність та вплив на умови зовнішньої торгівлі.
    4.  Теорія Хекшера-Оліна: визначення механізму впливу на міжнародну торгівлю та спроби її заміни внаслідок неповної відповідності. Механізм впливу на міжнародну торгівлю з боку попиту: виробництво і споживання при відсутності торгівлі і після її встановлення. Альтернативні до теорії ХОС теорії торгівлі.
    5.  Методи визначення кількісного впливу зовнішньої торгівлі на споживачів і виробників та на інтереси всього суспільства. Вплив зовнішньої торгівлі на розподіл доходів та факторів у коротко – та довгостроковому періодах.
    6.  Економічний ріст та його вплив на зрушення у зовнішній торгівлі. Закон Енгеля. Гіпотеза переважного попиту Ліндерта.
    7.  Висновки з теорії Хекшера-Оліна: теорема Столпера – Самуельсона; модель спеціалізованих факторів, теорема про вирівнювання вартості факторів.
    8.  Механізм впливу росту факторів для імпортозаміщуючих та експортоорієнтованих галузей на зовнішню торгівлю. Теорема Рибчинського. Метод визначення “торгового трикутника”. “Розорюючий” ріст виробництва.
    9.  Базова теорія тарифів: визначення, вплив, графічна ілюстрація, визначення фактичного та оптимального рівня тарифу. Нетарифні імпортні бар’єри: квоти, ДОЕ, інші нетарифні бар’єри .
    10.  Форми стимулювання експорту. Методи визначення результатів введення тарифів на виробників, споживачів, бюджет.
    11.  Вплив міжнародної міграції робочої сили на національні та світовий ринки праці. Національне та міжнародне регулювання міграційних відносин. Світовий ринок праці та Україна. Особливості міграції робочої сили з та в Україну.
    12.  Процеси глобалізації та регіоналізації в сучасних міжнародних економічних відносинах.                                              Міжнародна економічна інтеграція: сутність, передумови, цілі та етапи інтеграційних відносин.
    13.  Особливості розвитку інтеграційних процесів  в Західній Європі: сучасний стан, перспективи, чинники кризових явищ.
    14.  Особливості розвитку інтеграційних  відносин в окремих регіонах світу на прикладі НАФТА, АТЕС, МЕРКОСУР. Інтеграційні відносини у рамках СНД, ЄЕП та інші. Економічна доцільність участі України  в названих  угрупуваннях.
    15.  Міжнародні науково-технічні відносини як форма МЕВ. Форми передачі технологій та їх характеристика. Національне та  міжнародне регулювання  трансферту технологій. Інструменти ключові угоди та інститути.
    16.  Напрямок зовнішньоторговельної політики ЄС та характеристика зовнішнього тарифу.
    17.  Процес приєднання України до системи ГАТТ/СОТ. Оцінка наслідків приєднання до СОТ для економіки України.
    18.  Зовнішньоторговельна політика ЄС по відношенню до колишніх республік СРСР і західних Балкан. Основні принципи політики ЄС щодо розширення економічного і валютного союзу.
    19.  Україна - ЄС: характеристика двосторонніх торгових і інвестиційних відносин. Найважливіші складові перспективної зони вільної торгівлі між Україною і ЄС. Європейська політика сусідства ЄС і План Дій Україна-ЄС.
    20.  Принципи політики ЄС у  сфері сільського господарства.
    21.  Стійкість, недоліки та причини кризи Паризької  валютної системи. Принципи функціонування Генуезької валютної системи. Основні риси фінансових операцій на національних фондових ринках під час функціонування Генуезької валютної системи. Причини та наслідки “Великої депресії”.
    22.  Основні принципи функціонування Бреттон-Вудської валютної системи. Економічні та політичні цілі США, країн Західної Європи та Японії у Бреттон-Вудській системі. Причини кризи та наслідки функціонування Бреттон-Вудської валютної системи.
    23.  Принципи функціонування Ямайської валютної системи. Роль Міжнародного валютного фонду у регулюванні сучасних міжнародних валютно-кредитних відносин. Обумовленість кредитної допомоги МВФ. Вплив кредитування МВФ на розвиток національних економік.
    24.  Валютний курс та методи його регулювання. Фактори, що визначають рівень та динаміку обмінного курсу. Умова Маршала-Лернера. Вплив валютного курсу на міжнародні економічні зв’язки країни. Сучасні теорії регулювання валютного курсу.
    25.  Суть форвардних операції на валютному ринку. Ризики, що виникають під час існування відкритих валютних позицій.
    26.  Валютний арбітраж та валютний демпінг. Особливості використання валютного демпінгу та валютного арбітражу в Україні.
    27.  Структура та особливості підрахунку платіжного балансу країни. Основні механізми корегування платіжного балансу. Стан платіжного балансу країн СНД.
    28.  Суть “голландської хвороби” та її наслідки для економіки України та Росії. Платіжний баланс та ефективність грошово-кредитної політики України у 2010-2012 роках.
    29.  Достоїнства та недоліки сучасних валютних клірингів. Особливості використання клірингових угод в країнах ЄС. Клірингові угоди в країнах, що розвиваються. Валютні зони у сучасній світовій економіці.
    30.  Функції та етапи формування світового ринку цінних паперів. Вартість та ліквідність світового ринку цінних паперів. Вплив світового ринку цінних паперів на економічний розвиток країн.
    31.  Основні види цінних паперів, що обертаються на світовому фінансовому ринку. Методики вартісної оцінки акцій та облігацій. Функції державних цінних паперів. Основні групи учасників світового ринку цінних паперів.
    32.  Головні особливості ринку похідних цінних паперів. Відмінності ф'ючерсних контрактів від форвардних. Американські та Європейські опціони. Види біржових активів, що лежать в основі опціонів. Переваги і недоліки опціонних контрактів.
    33.  Біржові стратегії на ринку ф'ючерсних контрактів. Метод розрахунку витрат на володіння. Страхування з використанням ф’ючерсних контрактів. Графіки різноманітних ф’ючерсних стратегій.
    34.  Біржові стратегії на ринку опціонних контрактів. Різноманітні спекулятивні стратегії. Страхування з використанням опціонних контрактів. Графіки опціонних стратегій: одинарний, двійний, трійний довгий та короткий «стредл», «стреп», «стріп».
    35.  Причини і наслідки сучасної кризи у єврозоні. Антикризова політика ЕЦБ: напрями, ефективність.
    36.  Фінансові економічні передумови, результати та перспективи монетарної інтеграції країн ЄС. Пакт стабільності і росту: основні положення і напрями реформування.
    37.  Європейський центральний банк: стратегія, цілі, методи і інструменти. Антикризова політика ЄЦБ.
    38.  Базель-ІІІ: основні положення і вплив на економічний розвиток країн Європейського Союзу.
    39.  Міжнародний бізнес як форма міжнародних економічних відносин. Сутність, види, мотивація та умови розвитку міжнародного бізнесу.
    40.  Інтернаціоналізація бізнесу і формування багатонаціональних компаній.
    41.  Розробка стратегії зарубіжного інвестування і специфіка прийняття рішення про зарубіжне інвестування.
    42.  Сепаратні та спільні інвестиції. Стратегія спільного підприємства.
    43.  Міжнародний франчайзинг, форми франчайзингових схем, права власності, стратегії маркетингу.
    44.  Міжнародна кадрова стратегія і трудові відносини в багатонаціональній компанії.
    45.  Організація управління міжнародною діяльністю: форми та структури.
    46.  Розвиток міжнародного виробництва і матеріально-технічного забезпечення.
    47.  Міжнародний підряд: сутність, типи, ефективність .
    48.  Експорт заводів: організація, стратегія, практика.
    49.  Фінансова діяльність міжнародної компанії: планування, мобілізація ресурсів, управління.
    50.  Освоєння зарубіжних ресурсів: напрямки, методи, стратегії, проблеми.
    51.  Україна в системі міжнародного бізнесу.
    52.  Страховий захист зовнішньоекономічних операцій: сутність страхування та захист від валютних і кредитних ризиків при здійсненні контрактів.
    53.  Економетричний аналіз як метод дослідження сучасних міжнародних економічних відносин. Особливості побудови регресійних моделей для дослідження розвитку національних фінансових систем.
    54.  Аналіз індикаторів фінансових систем і платіжних балансів країн Центральної та Східної Європи (на прикладі Хорватії, Угорщини, Болгарії, Польщі).
    55.  Аналіз індикаторів фінансових систем і платіжних балансів країн ЄС (на прикладі Австрії, Швеції, Німеччини, Іспанії).
    56.  Порівняльний аналіз індикаторів фінансових систем і платіжних балансів Японії та Сінгапуру.
    57.  Порівняльний аналіз індикаторів фінансових систем і платіжних балансів Росії та Білорусі.
    58.  МЕВ як елемент структури світового господарства. Базові категорії МЕВ: об’єкт і суб’єкт, механізм реалізації, форми. Еволюційні періоди розвитку міжнародних економічних відносин.
    59.  Міжнародний поділ праці як основа розвитку міжнародних економічних відносин: причини, фактори, форми.  Міжнародна спеціалізація і міжнародне кооперування виробництва.
    60.  Середовище міжнародних економічних відносин, його структуризація та особливості. Специфіка аналізу й оцінка середовища МЕВ.
    61.  Економічні цілі, механізми та інструменти інтеграції в рамках ЄС. Організаційна структура ЄС: ключові угоди та інститути.

ІІ.

А. Задачі на використання графічного фінансового аналізу з похідними цінними паперами (консультант проф. Якубовський С.О.):

 1.  Порівняльний аналіз хеджування з використанням опціонних і ф'ючерсних контрактів.
 2.  Аналіз ефективності використання простих стратегій спекуляцій з використанням опціонних контрактів.
 3.  Аналіз ефективності використання опціонних стратегій - "стреддл", зворотний "стреддл".
 4.  Аналіз ефективності використання опціонних стратегій - " стреп ", зворотний " стреп ".
 5.  Аналіз ефективності використання опціонних стратегій - " стріп", зворотний "стріп".

ІІІ. 25 тестів з курсів МЕВ

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Voprosy DEK May.25_2015 (Bachelor).doc

Voprosy DEK May.25_2015 (Bachelor).doc
Размер: 65.5 Кб

.

Пожаловаться на материал

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Информационный поиск

Понятие информационного поиска. Библиотека как информационно-поисковая система. Поисковые ресурсы библиотек. Методика информационного поиска. Информационный поиск в Интернете.

Тест итоговый «Специалист по сетевым технологиям и администрированию сетей»

Графический метод решения задач линейного программирования

Наиболее простым и наглядным методом линейного программирования (ЛП) является графический метод. Компьютерные сети. История возникновения. Классификация компьютерных сетей.

Патанатомия. Задания

Задания (в билетах) для экзаменационного и межсессионного контроля знаний для студентов III курса всех факультетов. Перечень экзаменационных микропрепаратовдля студентов 3 курса всех факультетов

Построение шифров перестановки и подстановки

Составить программы в среде Turbo Pascal или Delphi для зашифровки/расшифровки текстовых файлов методами: перестановки, Цезаря, Виженера, одноразового блокнота, гаммирования.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok