Безпека життєдіяльності

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТТУТ»

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ,

ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕПКИ

Зацарний В. В.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

(КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ)

Київ - 2012 Зміст

Лекція №1. Вступ до дисципліни. Категорійно-понятійний апарат, таксономія небезпек. Системний аналіз в безпеці життєдіяльності ……………………….. 3

Лекція №2. Кількісна оцінка небезпек. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС. Управління ризиком. Якісний аналіз небезпек……………… 16

Лекція №3. Природні загрози та характер їх проявів і дії на людей тварин, рослин та об‘єкти економіки…………………………………………………… 44

Лекція №4. Техногенні небезпеки. Хімічна безпека…………………….. 66

Лекція №5. Техногенні небезпеки. Пожежі та вибухи Радіаційна безпека 79

Лекція № 6. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у НС. Небезпеки, викликані залежностями. Соціальні хвороби та епідемії. Небезпеки сучасного урбанізованого середовища………………………………...…………. 96

Лекція №7. Менеджмент безпеки. Правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та територій у надзвичайних ситиуаціях…...……………………………………………………………………. 121

Лекція №8. Основні принципи і положення захисту населення і територій у разі надзвичайної ситуації. Підготовка населення до дій в умовах надзвичайної ситуації. Технологія прийняття управлінських рішень. Інформація про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, поведінка та дії в цих умовах…………… 136

Лекція №1

Вступ до дисципліни

Низка катастроф техногенного та природного походження, зростання числа соціальних небезпек, пов'язаних з економічними і політичними суперечностями і негараздами характерні для останніх років XX і початку XXI століття.

Статистика свідчить про те, що рівень смертності, травматизму, аварій і катастроф в Україні набагато перевищує аналогічні показники розвинутих країн. За темпами вимирання людей Україна входить в першу десятку країн світу, а дитяча смертність в ній найвища в Європі. За результатами Всеукраїнського перепису населення, що відбувся у грудні 2001 р.,чисельність співвітчизників скоротилася майже на 4 млн., а зараз це скорочення с тановить більше ніж 6 млн.

У такій ситуації зрозумілим є те, що кожна людина і, безперечно, людина з вищою освітою повинна усвідомлювати важливість питань безпеки життєдіяльності. Зважаючи на це, «Безпека життєдіяльності» відноситься до рекомендованих навчальних дисциплін, які вивчаються в усіх вищих навчальних закладах країни в циклі професійної та практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра. «Безпека життєдіяльності» узагальнює дані відповідної науково-практичної діяльності, формує поняттєво-категорійний, теоретичний і методологічний апарат, необхідний для вивчення у подальшому охорони праці, захисту навколишнього середовища, цивільного захисту та інших дисциплін, які вивчають конкретні небезпеки і способи захисту від них.

Категорійно-понятійний апарат, таксономія небезпек. Системний аналіз в безпеці життєдіяльності

Література: Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / за ред. Є. П. Желібо. 6-е вид. –К.: "Каравела", 2009 , с. 6 – 37.

Лекція №2

Ризик як кількісна оцінка небезпек. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС. Кількісна оцінка небезпек

Лекція №3

Природні загрози та характер їх проявів і дії на людей тварин, рослин та об‘єкти економіки

Література:

Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / за ред. Є. П. Желібо. 6-е вид. –К.: "Каравела", 2009 , с. 163 – 180, с. 146 – 150 с. 248 – 252; 4 с. 124 – 211.

Лекція №4

Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Хімічна безпека

Лекція №5

Пожежна безпека

Література:

Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / за ред. Є. П. Желібо. 6-е вид. –К.: "Каравела", 2009 , с. 180 – 192, 142 – 146; 4, с. 27 – 69, 117 - 123.

Лекція 6. Тема 5.

Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у НС

Література:

Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / за ред. Є. П. Желібо. 6-е вид. –К.: "Каравела", 2009 , с. 192 – 242.

Лекція 7.

ТЕМА 6. 

Менеджмент безпеки. Правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та територій у надзвичайній ситуації

Декларування промислової безпеки

Ліцензування діяльності об’єкту підвищеної небезпеки

Страхування відповідальності за завдану шкоду внаслідок експлуатації небезпечного об’єкта

Література:

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т. 1. Техногенна та природна

небезпека. / За загальною редакцією В.В. Могильниченка.– К.: КІМ, 2007, с. 427 – 465.

Додаток 1

Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів

Затверджую

Керівник підприємства

___________ ___________________

Особистий Ініціали, прізвище

підпис

_______________________________

Дата Печатка

Паспорт

потенційно небезпечного об'єкта

______________________________________________

(назва підприємства)

____________________ Галузі промисловості України

1 Довідкові дані______________________________________________________________

1.1. Підприємство ____________________________________________________________

1.2. Код підприємства за ЄДРПО України ________________________________________

1.3. Галузь промисловості _____________________________________________________

1.4. Відомча належність _______________________________________________________

1.5. Форма власності __________________________________________________________

1.6. Адреса __________________________________________________________________

1.7. Телефон, факс ____________________________________________________________

1.8. Керівник підприємства _____________________________________________________

2 Природні умови

2.1. Геологічно небезпечні явища ________________________________________________

2.2. Гідрогеологічно небезпечні явища ____________________________________________

2.3. Морські гідрологічно небезпечні явища _______________________________________

2.4. |Метеорологічно небезпечні явища ___________________________________________

2.5. Пожежі __________________________________________________________________

3 Загальні дані

3.1. Площа підприємства, тис. м2 ________________________________________________

3.2. Вартість основних фондів |підприємства, млн. грн. ______________________________

3.3. Загальна чисельність працівників ______________________ _____________________

проектна фактична

3.4. Найбільша зміна ___________________________________________________________

3.5. Рік уведення до експлуатації _________________________________________________

3.6. Санітарно-захисна зона підприємства, м _______________________________________

3.7. Категорія з ЦО _____________________________________________________________

3.8. Ступінь хімічної небезпеки __________________________________________________

3.9. Нормативне значення показника безпечності підприємства _______________________

п/п Номенклатура основної продукції Потужність підприємства |

______________________ _____________________

проектна фактична

4. Основна сировина, продукція, допоміжні матеріали

п/п

Найменування

Шкідливість

Небезпечність

Кількість

Клас

СДОР,

токсичність

Вибухо-пожежна

Радіаційна

Інша

Максимальна

Порогова (нормативні документи)

1.

1.1

1.2

Продукція

2.

2.1

2.2

Сировина

3.

3.1

3.2

Допоміжні матеріали

5. Небезпечні технологічні процеси виробництва

п/п

Найменування технологічного процесу

Вид небезпеки

Невідповідність вимогам безпеки

Стан технологічного обладнання

6. Основні виробничі будови і споруди

п/п

Найменування будов, споруд

Категорія вибухопожежо-небезпеки

Ступінь вогнестійкості

Технічний стан споруди

Наявність проектно-конструкторської документації

Утримувач документації

Ступінь зносу основного обладнання

7. Основні технологічні трубопроводи та інженерні мережі

п/п

Найменування, діаметр, довжина

Небезпечні

параметри

Стан трубопроводу

Невідповідність вимогам експлуатації

Тиск, атм.

Градуси, С

8. Склади небезпечних речовин

п/п

Найменування складу, перелік речовин

Клас небезпеки речовини

Кількість

Невідповідність умовам зберігання

м3

т

9. Ємкості з небезпечними речовинами

№ п/п

Найменування речовини

Найменування ємкості

Місткість однієї

Кількість ємностей, шт.

Параметри зберігання

Клас небезпеки речовини

Невідповідність вимогам зберігання

м3

т

Тиск, атм.

Град., С

10. Гідротехнічні споруди

п/п

Найменування споруди

Стан споруди

Речовина заповнення

Обсяг речовини

Клас небезпеки речовини

11. Очисні споруди

№ п/п

Найменування споруди та метод очищення

Пропускна здатність, м3, т/рік

Ефективність очищення

Проектна

Фактична

Найменування інгредієнта

Середня концентрація

За проектом мг/л

Фактично мг/л

12. Речовини з токсичними продуктами згоряння

Найменування речовини

Кількість речовини

Найменування продуктів згорання

Клас небезпеки продуктів зрогання

Кількість продуктів згорання

13. Небезпечні сполуки

Речовини, які при взаємодії з водою, киснем, повітрям, іншими речовинами здатні вибухати або горіти

Речовини, які при взаємодії утворюють нові небезпечні або шкідливі сполуки

Назва взаємодійних речовин

Дія (В-вибух, Г-горіння)

компоненти

сполуки

Назва

Кількість

Назва

Кількість

Клас небезпеки

14. Технологічні викиди шкідливих речовин

№ п/п

Найменування шкідливої речовини

Клас небезпеки

Викинуто фактично, т/рік

Дозволений викид, т/рік (посилання на нормативні документи)

В атмосферу

У водоймища

В атмосферу

У водоймища

15. Відходи виробництва

№ п/п

Найменування шкідливих відходів

Клас небезпеки

Фізико-хімічна характеристика

Використано або знищено, т/рік

Складується

На об’єкті

На полігоні

Фактична кількість

Допустима кількість

Фактична

кількість

Допустима кількість

16. Характеристика основних джерел небезпеки підприємства

№ п/п

Найменування джерела небезпеки

Вид небезпеки (хімічна, вибухопожежна, радіаційна, гідродинамічна, біологічна)

Рівень можливих НС (об’єктовий, місцевий, регіональний, загально-державний)

Максимально можливе територіальне поширення НС, км, м2

Розмір очікуваних

Матеріальних збитків, тис. грн.

Людських жертв, осіб

17. Реципієнти НС (заповнюється для НС максимально високого рівня)

№ п/п

Найменування реципієнтів

Показник, одиниця виміру

Кількість

1.

Матеріальні об’єкти: об’єкти інфраструктури промисловості; транспорту; житлово-комунального господарства

Питома вага зруйнованих основних фондів, % від загального обсягу основних фондів

2.

Населення: персонал підприємства; мешканці житлових будинків; пасажири транспортних засобів

Кількість постраждалих осіб

3.

Водойми

Назва водоймища та обсяг забруднення, % від забруднення водного об’єму

4.

Сільське господарство

Вилучення території із сільськогосподарського обороту, га

5.

Лісове господарство

Вилучення ділянок з лісогосподарського обороту, га

6.

Об’єкти особливого природоохоронного значення. Рекреаційні заповідні території

Площа пошкодження, % від загальної площі

18. Аварії, що мали місце на підприємстві

№ п/п

Дата аварії

Характер аварії

Причини аварії

Кількість постраждалих

Обсяг викидів (зливів) шкідливих речовин, м3, т, хімічний склад

Матеріальні збитки

З тяжкими пошкодженнями

Загинуло

Разом

19. Сили та засоби ліквідації аварій та їх наслідків

1.

2.

20. Захисні споруди цивільної оборони, їх характеристика

1.

2.

21. Додаткова інформація

1.

2.

22. Відповідальні особи

Посада

Прізвище, ім'я та по батькові

Підпис

Дата

Примітка. Дані про ПНО, які є державною або комерційною таємницею, подаються відповідно до Законів України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ) та документів, розроблених на їх засадах.

Додаток 2.

до Порядку декларування безпеки об'єктів

підвищеної небезпеки

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові

керівника суб'єкта господарської діяльності)

______________________________ 200 р.

МП

ДЕКЛАРАЦІЯ

безпеки об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки

(реєстраційний номер (код) декларації безпеки у Державному

реєстри об'єктів підвищеної небезпеки)

(найменування об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки)

(код об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки у Державному

реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки)

(повна та скорочена назва суб'єкта господарської діяльності)

(форма власності)

(ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності)

(орган, до сфери управління якого належить

(суб'єкт господарської діяльності)

(юридична адреса суб'єкта господарської діяльності)

(місцезнаходження об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки)

1. Загальні відомості про об'єкт (об'єкти) підвищеної небезпеки.

2. Заходи щодо забезпечення безпеки об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки та локалізації і ліквідації наслідків аварій.

3. Результати аналізу ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику.

4. Дані про розробника декларації безпеки.

5. Розрахунково-пояснювальна частина (Оформлюється згідно з ДСТУ 5008-95).

6. Висновок (узагальнена оцінка ступеня небезпеки та рівня ризику виникнення аварій на об'єкті (об'єктах) підвищеної небезпеки).

Декларацію безпеки склав ________ ________ _______________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

______ __________________ 200 ___ р.

Лекція №8

Основні принципи і положення захисту населення і територій у разі надзвичайної ситуації

Література:

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т. 1. Техногенна та природна

небезпека. / За загальною редакцією В.В. Могильниченка.– К.: КІМ, 2007, с. 225 – 273.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Конспект лекцій. Системний аналіз в безпеці життєдіяльності. Природні загрози. Техногенні небезпеки. Хімічна безпека. Техногенні небезпеки. Пожежі та вибухи Радіаційна безпека. Соціально-політичні небезпеки. Менеджмент безпеки. Захист населення.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Категорійно-понятійний апарат, таксономія небезпек. Системний аналіз в безпеці життєдіяльності

Ризик як кількісна оцінка небезпек. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС. Кількісна оцінка небезпек

Природні загрози та характер їх проявів і дії на людей тварин, рослин та об‘єкти економіки

Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Хімічна безпека

Пожежна безпека

Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у НС

Менеджмент безпеки. Правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та територій у надзвичайній ситуації

Декларування промислової безпеки

Ліцензування діяльності об’єкту підвищеної небезпеки

Страхування відповідальності за завдану шкоду внаслідок експлуатації небезпечного об’єкта

Основні принципи і положення захисту населення і територій у разі надзвичайної ситуації

Похожие материалы:

Плюсы и минусы ночного питания

Рано или поздно, прогресс в наборе мышечной массы у любого желающего ее набрать сходит на нет. Если исключить методические ошибки, то отсутствие прогресса может быть вызвано недостаточным нутрициональным обеспечением организма.

Детская эндокринология. Задачи с ответами

Ответы на задачи по детской эндокринологии. Поставьте предварительный диагноз. Составьте план обследования. Укажите основные принципы лечения. Предварительный диагноз. План обследования и лечение.

Отчет о прохождении учебной ознакомительной практики

Практика была организована в соответствии с разработанной КФ «РМАТ» программой. За время прохождения практики показал(а) необходимый уровень теоретической подготовки, умение применять и использовать знания, полученные в  Академии, для решения поставленных практических задач.

Что такое Нейрофиброматоз (болезнь реклингхаузена)

Генетика. Лечение Нейрофиброматоза. Реабилитация. К каким докторам следует обращаться. Диагностика

Срок окупаемости инвестиций PP

Расчет срока окупаемости инвестиций. Как рассчитать срок окупаемости проекта с помощью формулы. Пример расчета срока окупаемости инвестиционного проекта. Общие формулы расчета прибыли.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok