Страхування. Тести з відповідями

1. Необхідність страхування обумовлена наступними аспектами:

1) міжнародним;

2) повне відшкодування збитків від діяльності в несприятливих умовах;

3) економічним;

4) історичним;

5) фінансовим.

Варіанти відповідей 1 - 1,3,5;  2 - 2,3,4; 3 - 1,3,4.

2. Класифікація за об'єктами страхування - це:

1) морське, авіаційне, автомобільне страхування;

2) особистої, майнове, відповідальності;

3) комерційне, взаємне, державне;

4) добровільне, обов'язкове.

3. Які з перерахованих засобів впливають на підвищення ролі страхування (+), а які знижують (-) ?

1) зниження інфляції;

2) вдосконалення роботи персоналу страхових компаній;

3) відсутність відповідного статистичного матеріалу й іншого інформаційного забезпечення;

4) збільшення обсягу банківського кредитування;

5) низький рівень державного пенсійного забезпечення;

6) зменшення безкоштовних соціальних послуг.

Варіанти відповідей  1 - "+": 2, 5, 6, "-": 1.4, 3;   2 - "+": 1, 2, 4, 5, 6, "-": 3;

   3 - "+": 2, 4, 5, "-": 1, 3, 6;  4 - "+": 2 ,4, 6, "-": 1, 3 ,5.

4. Чи існують законодавчі обмеження по максимальному терміну страхування по одному договорі?

1) так;

2) немає;

3) так, на окремі види.

5. Страховиками обов'язкового державного соціального страхування є:

1) страхові компанії;

2) цільові страхові фонди;

3) фізичні працюючі особи;

4) роботодавці.

6. Які з приведених тверджень правильні?

1) брутто-ставка - це частина страхового тарифу, призначена для покриття страхових виплат;

2) навантаження - це частина страхового тарифу, призначене для покриття витрат на ведення страхування і прибутку;

3) собівартість страхової послуги - це нетто-ставка і витрати на ведення страхування;

4) нетто-ставка - це частина навантаження в складі брутто-ставки;

5) страхова премія - це винагорода страхувальникові від страховика.

Варіанти відповідей   1 - 1,2,5; 2 - 2,3; 3 - 2,4,5; 4 - 1,2,5. г

7. Дисконтування - це процес визначення:

1) майбутніх доходів;

2) сучасної вартості майбутніх доходів або витрат;

3) норми прибутковості.

8. Фінансова надійність страховика забезпечується:

1) розміром статутного фонду;

2) кількістю учасників страхування;

3) видами страхування;

4) системами страхування;

5) величиною страхових резервів;

6) кількістю укладених договорів;

7) збалансованим страховим портфелем.

Варіанти відповідей   1 - 1,5,7; 2 - 1,3,4; 3 - 2,3,6.

9. Об'єктом страхування відповідальності є:

1) заздалегідь визначене майно;

2) працездатність;

3) відповідальність перед третіми особами, що можуть понести збитки внаслідок якої-небудь дії або бездіяльності страхувальника.

10. Що означає договір перестрахування з 60 % квотою?

1) цедент приймає 60 % кожного ризику;

2) цедент приймає 40 % кожного ризику;

3) перестрахувальник приймає 40 % кожного ризику;

4) перестрахувальник приймає 60 % кожного ризику.

11. Економічний аспект необхідності страхового захисту -це:

1) форми участі держави, роботодавців і громадян у справі захисту особистих інтересів громадян;

2) необхідність створення різновиду людської діяльності, що ґрунтується на акумулюванні фінансових засобів з метою погашення збитків, заподіяних настанням страхових випадків;

3) різновид цивільно-правових відносин захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб при настанні страхових випадків за рахунок грошових фондів, формованих шляхом виплат громадянами і юридичними особами страхових платежів.

12. Які форми страхування ви знаєте?

1) добровільне й обов'язкове;

2) страхування життя і загальні види страхування;

3) по роду безпеки (морське, авіаційне, автомобільне);

4) особистої, майнове, відповідальності.

13. Зовнішнє оточення страхового ринку містить у собі:

1) конкуренцію;

2) доходи населення і його купівельну спроможність;

3) державно-політичне оточення;

4) життєвий цикл родини;

5) дискреційну купівельну спроможність;

6) матеріальні ресурси страхової компанії;

7) страхові продукти.

Варіанти відповідей   1 - 1, 2, 3; 2 - 1, 3, 5;  3 - 1, 2, 3, 4, 5; 4 - 2, 3, 6, 7.

14. Виконання страхувальником зобов'язань за договором страхування є:

1) складовою частиною страхового продукту;

2) частиною страхового внеску;

3) однією з умов одержання страхового відшкодування;

4) своєчасною сплатою страхових внесків.

15. Види соціальних послуг по обов'язковому державному соціальному страхуванню містять у собі:

1) пенсійне страхування;

2) майнове страхування фізичних осіб;

3) страхування від безробіття;

4) професійної відповідальності;

5) у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;

6) від нещасного випадку на виробництві і професійному захворюванні.

Варіанти відповідей  1 - 1, 3, 5, 6;  2 - 1, 3, 4; 3 - 3, 5, 6.

16. Тарифна ставка - це:

1) передбачене договором страхування умова відшкодування збитків;

2) плата страхувальника за страховий ризик страховикові;

3) сума виплати зі страхового фонду;

4) ціна страхового ризику.

17. Множник, що дисконтує - це:

1) величина, зворотна процентному множникові;

2) величина доходу з одиниці грошової суми;

3) відношення майбутньої вартості страхового фонду до сучасної вартості.

18. Страхові резерви - це:

1) технічні резерви;

2) гарантійний фонд;

3) математичні резерви;

4) статутний фонд страховика;

5) амортизаційний фонд.

Варіанти відповідей  1 - 1, 2, 3; 2 - 2, 4, 5; 3 - 1, 3.

19. Договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів полягає терміном тільки на:

1) один місяць;

2) три місяці;

3) півроку;

4) від 15 днів до 12 місяців.

20. Чи правильно твердження, що сукупний ексцедент збитку - це той самий договір збитковості за умови, що ліміти будуть виражені в абсолютній сумі?

1) Так;

2) немає.

21. Принципами страхування є:

1) страховий інтерес;

2) страхування по системі першого ризику;

3) суброгация;

4) формування і використання резервів;

5) стимулювання;

6) нагромадження засобів;

7) страховий ризик;

8) форма власності по об'єктах страхування;

9) повна оплата страхових премій.

Варіанти відповідей   1 - 1, 2, 3, 5;       2 - 2, 3, 7, 9;       3 - 1, 3, 7;  4 - 2, 3, 5, 9.

22. Які з перерахованих видів страхування відносяться до добровільних?

1) медичне;

2) авіаційне страхування цивільної авіації;

3) залізничного транспорту;

4) кредитів;

5) цивільної відповідальності інвестора, у т.ч. за збиток, нанесений навколишньому середовищу, здоров'ю людей;

6) водного транспорту;

7) життя;

8) життя і здоров'я фахівців ветеринарної медицини.

Варіанти відповідей    1 - 1,4,7; 2 - 2,5,8; 3 - 3,4,6,7; 4 - 2,4,6,8.

23. До внутрішньої системи страхового ринку відноситься:

1) фінансовий стан страховика;

2) конкуренція;

3) доходи населення;

4) система тарифів страховика;

5) страхові продукти;

6) ймовірні витрати населення на страхування.

Варіанти відповідей  1 - 1, 3, 5; 2 - 1, 4, 5; 3 - 2,3,6; 4 - 1,4,5,6.

24. Якщо страховий випадок протягом дії договору страхування не наступив, чи вважається страховий продукт реалізованим?

1) тільки частково;

2) так, у повному обсязі;

3) ні, тому що не виплачено страхове відшкодування;

4) ні, оскільки страховик не виконав усіх зобов'язань.

25. До соціальних послуг по пенсійному страхуванню відносяться пенсії:

1) за віком;

2) по інвалідності в зв'язку з нещасним випадком на виробництві;

3) по інвалідності в зв'язку з загальним захворюванням;

4) дотація роботодавцеві для створення робочих місць;

5) у зв'язку з утратою годувальника внаслідок профзахворювання на виробництві.

Варіанти відповідей   1 - 2, 3, 5;   2 - 1, 3; 3-1, 5.

26. Частина страхового фонду що  призначена для покриття страхових виплат, формується за рахунок:

1) брутто-ставки;

2) нетто-ставки;

3) навантаження;

4) додаткового внеску.

27. Умова, при якому на момент укладання договору страхування життя сучасна ймовірна вартість зобов'язань страхувальника дорівнює сучасної ймовірної вартості зобов'язань страховика, називається принципом:

1) прибутковості;

2) рівноваги;

3) відповідності імовірності виплат.

28. Страхові резерви розміщаються відповідно до принципів:

1) тільки прибутковості;

2) безпеки, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості;

3) безпеці і ліквідності.

29. При загибелі третьої особи внаслідок ДТП страховик виплачує за договором обов'язкового страхування відповідальності власників транспортних засобів відшкодування в розмірі:

1) страхової суми;

2) 50 % страхової суми;

3) двох страхових сум.

30. При непропорційному перестрахуванні збитки, що більше середньої суми власного утримання цедента і вище верхньої максимальної риси відповідальності перестрахувальника, покриваються:

1) перестрахувальником;

2) цедентом;

3) перестрахувальником і цедентом відповідно до їх часток.

41. Які з наступних тверджень правильні?

1) умовна франшиза зобов'язує страховика відшкодувати збиток цілком, якщо його розмір знаходиться в межах обговореної суми франшизи;

2) при безумовної франшизе страхове відшкодування дорівнює різниці між збитком і розміром безумовної франшизи;

3) при страхуванні по системі пропорційної відповідальності страхове відшкодування виплачується в межах страхової суми;

4) система по відбудовній вартості означає, що страхове відшкодування за об'єкт дорівнює ціні нового майна відповідного виду.

Варіанти відповідей   1 - 1, 2, 4; 2 - 2, 4; 3 - 2, 3, 4.

42. Класифікація страхування за юридичною ознакою - це класифікація за такими  характеристиками:

1) за об'єктами страхування;

2) за формами проведення;

3) за статусом страховика;

4) за часом виникнення окремих видів страхування.

43. Ціна страхової послуги страховика залежить:

1) від розміру прибутку;

2) кількості укладених договорів;

3) доходів населення;

4) інвестиційної політики страховика;

5) розміру страхових внесків;

6) величини страхової суми;

7) витрат на ведення страхування;

8) структури договорів.

Варіанти відповідей   1 - 2, 4, 5; 2 - 1, 3, 6, 7;    3 - 1, 2, 4, 7, 8; 4 - 1,4, 7, 8.

44. Які з приведених форм підприємств можуть відповідно до діючого законодавства претендувати на заняття страховою діяльністю?

1) акціонерне товариство закритого типу;

2) повне, командитне товариство;

3) товариство з обмеженою відповідальністю;

4) відкрите акціонерне товариство;

5) спільне підприємство (резидент України) з 100 % іноземним капіталом;

6) державне підприємство;

7) товариство з додатковою відповідальністю;

8) приватне підприємство, що належить одній особі.

Варіанти відповідей  1 - 1,2, 4, 5, 6, 7;     2 - 1, 2, 5, 6;       3 - 1, 2, 3, 4, 6;    4 - 2, 5, 6, 7.

45. Основним джерелом засобів обов'язкового державного соціального страхування є:

1) внески роботодавців;

2) внески працюючих громадян;

3) бюджетне фінансування.

Варіанти відповідей   1 - 2, 3;  2- 1, 3;  3 - 1, 2.

46. Страхова премія - це:

1) грошова сума, адекватна страховому інтересові і страховому ризикові, на яку застраховані матеріальні цінності;

2) плата за страховий ризик страхувальника страховикові в силу закону або договору;

3) сума виплат зі страхового фонду в покриття збитку страхувальника.

47. Одноразова нетто-ставка по страхуванню на дожиття визначається:

1).як добуток страхової суми на що дисконтує множник;

2) відношення страхової суми до імовірності настання страхового випадку;

3) добуток імовірності дожиття на множник, що дисконтує.

48. Базою для розрахунку величини технічних резервів служать:

1) розміри страхових сум по укладених договорах;

2) величина тарифу по видах страхування;

3) величина страхових премій, що надійшли, по укладених договорах.

49. Страхове відшкодування, виплачуване потерпілим у це - брухт на один випадок за договором обов'язкового страхування відповідальності власників транспортних засобів, не повинне перевищувати розміру:

1) страхової суми;

2) двох страхових сум;

3) п'яти страхових сум.

50. До пропорційних перестрахувальних договорів відносяться:

1) договори ексцедента збитку;

2) договори ексцедента збитковості;

3) квотні і ексцедентні договори.

51. З приведеної інформації виберіть системи страхування:

1) суброгация;

2) перестрахування;

3) першого ризику;

4) франшиза;

5) граничної відповідальності;

6) контрибуція;

7) диверсифікованість;

8) дійсної вартості.

Варіанти відповідей    1 - 1, 3, 5;  2 - 3, 6, 8;  3 - 3, 4, 5, 8;   4 - 1, 2, 4, 6, 7.

52. Страхові випадки при страхуванні громадян від нещасного випадку можуть бути такими:

1) тимчасова непрацездатність з якої-небудь причини;

2) смерть застрахованого з якої-небудь причини;

3) дожиття застрахованого до закінчення терміну дії договору страхування;

4) інвалідність у результаті нещасного випадку;

5) тимчасова непрацездатність у результаті нещасного випадку.

Варіанти відповідей  1 -2,4,5; 2 - 4,5;  3 - 1,3,4,5; 4 - 2,4.

53. На які з перерахованих видів страхування видається ліцензія?

1) на страхування вантажів і багажу;

2) автомобілів;

3) кредитів;

4) дітей до повноліття;

5) пенсій;

6) відповідальності власників водного транспорту.

Варіанти відповідей   1 - 1,4,6; 2 - 1,2,5,6; 3 - 1,3,6; 4 - 2,4,5.6.

54. Кого з названих посадових осіб страхової компанії можна віднести до лінійного (Л), а кого до функціонального (Ф)?

1) начальник відділу маркетингу;

2) головний бухгалтер;

3) віце-президент страхової компанії;

4) директор філії компанії;

5) начальник юридичного відділу.

Варіанти відповідей   1 - Л - 1, 3, 5, Ф - 2, 4;  2 - Л - 2, 4, Ф - 1, 3, 5;

    3 - Л - 3, 4, Ф - 1, 2, 5;  4 - Л - 4, 5, Ф - 1, 2, 3.

55. Відповідно до діючого законодавства працюючі фізичні особи сплачують внески на обов'язкове державне соціальне страхування по наступних видах:

1) від нещасного випадку на виробництві;

2) пенсійне;

3) медичне;

4) на випадок безробіття;

5) у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Варіанти відповідей   1 - 1, 2, 3;  2 - 2, 4, 5; 3-2, 3, 5.

56. Які з наступних тверджень правильні?

1) математичний зміст страхової премії - це частина доходу, що виділяється страхувальником з метою забезпечення гарантії його інтересів на випадок небажаних дій;

2) базою для розрахунку страхової премії є страхова сума і тарифна ставка;

3) одноразові страхові внески - це внески, що сплачуються на виплат;

4) у юридичному аспекті страхова премія - це грошове вираження страхового зобов'язання, що відображено в страховому договорі.

Варіанти відповідей  1-2,4; 2 - 1,3;  3 - 2,3.

57. Математичні резерви - це:

1) зобов'язання страховика на визначений момент часу;

2) зобов'язання страхувальника по виплаті страхових премій;

3) різниця між сучасною ймовірною вартістю майбутніх зобов'язань страховика і сучасною ймовірною вартістю майбутніх зобов'язань страхувальника.

58. Фактичний запас платоспроможності визначається на основі:

1) розміру страхового фонду;

2) розміру зобов'язань страховика і суми матеріальних і нематеріальних активів;

3) обсягу страхової суми по страховому портфелі;

4) кількості укладених договорів і їхньої структури.

59. Об'єктами професійної відповідальності є:

1) майнові інтереси третіх осіб;

2) життя, здоров'я, працездатність третіх осіб;

3) майнові інтереси страхувальника, зв'язані з відповідальністю за шкоду, заподіяна третім особам у результаті професійної помилки або недогляду.

60. До непропорційних перестрахувальних договорів відносяться:

1) квотні договори;

2) ексцедентні договори;

3) договори ексцедента збитку і ексцедента збитковості.

61. Страхування об'єктів по одному загальному договорі страхування декількома страховиками називається:

1) суброгация;

2) контрибуція;

3) співстрахування;

4) перестрахування.

62. Які з перерахованих видів страхування є обов'язковими?

1) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

2) залізничного транспорту;

3) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

4) вантажів і багажу;

5) фінансових ризиків;

6) спортсменів вищої категорії;

7) здоров'я у випадку хвороби.

Варіанти відповідей  1 - 1, 2, 3, 6; 2 - 2, 4, 6; 3 - 1, 3, 6; 4 - 1, 6, 7.

63. Мінімальний розмір статутного фонду страховика, що займається видами страхування, відмінними від страхування життя, встановлюється в наступній сумі:

1) 1 млн ЄВРО;

2) 100 тис. ЄВРО;

3) 750 тис. ЄВРО.

64. Які з наступних тверджень правильні?

1) лінійне підпорядкування - це право давати розпорядження по виконанню конкретних функцій незалежно від того, хто них виконує;

2) вищим органом керування страховою компанією, створеної у формі акціонерного товариства, є звіт директорів;

3) філія страховика - це окремий підрозділ, що не є юридичною особою. Може мати власну назву, відособлений баланс; здійснює страхову діяльність відповідно до загальної ліцензії, отриманої страховиком;

4) страховий маркетинг - це метод керування комерційною діяльністю страхових компаній і дослідження ринку страхових послуг.

Варіанти відповідей   1 - 1, 4; 2 -2, 3, 4;  3-1, 2;  4 - 3, 4.

65. Рента постнумерандо - це рента, виплачувана:

1) наприкінці кожного року;

2) на початку кожного року;

3) один раз у квартал.

66. Розрахунковий нормативний запас платоспроможності визначається на основі:

1) розміру статутного фонду;

2) суми страхових премій і страхових виплат;

3) розміру гарантійного страхового фонду;

4) кількості страхових полісів по укладеним договорам.

67. Договір страхування на основі "прояву збитків" покривається позовами:

1) які були подані в період дії договору;

2) виниклими внаслідок збитку, виявленого під час дії договору;

3) виниклими внаслідок шкоди, нанесеного під час дії договору.

68. Коли цедент одержує найбільшу комісію з перестрахуванню?

1) за квотним договором;

2) за договором ексцедента суми;

3) за факультативно-облігаторними договорами

69. До організаційно-технічних способів керування ризиком відносяться способи:

1) запобігання ризиків;

2) самостійного протистояння ризикові;

3) передачі ризиків;

4) скорочення ризиків.

Варіанти відповідей   1 - 1, 2; 2 - 2, 3, 4; 3 - 1, 4; 4 - 3, 4.

70. Страховиками обов'язкового державного соціального страхування є:

1) страхові компанії;

2) цільові страхові фонди;

3) фізичні працюючі особи;

4) роботодавці.

71. Система страхування, що передбачає виплату страхового відшкодування в розмірі збитку, але в межах страхової суми - це:

1) система граничної відповідальності;

2) система пропорційної відповідальності;

3) система першого ризику;

4) франшиза.

72. В основу визначення страхової суми майнового страхування покладена:

1) первісна вартість об'єкта;

2) дійсна вартість об'єкта;

73. Товариство, учасники якого одночасно є страхувальниками і страховиками, називається:

1) товариство з додатковою відповідальністю;

2) повне, командитне товариство;

3) товариство взаємного страхування.

74. Забезпечення фінансової стійкості страхових операцій здійснюється шляхом:

1) визначення середньої виплати страхового відшкодування на один договір;

2) розрахунку показників витрат на одиницю страхових платежів;

3) проведення всебічного економічного аналізу страхових операцій.

75. Договір страхування на основі "заявлених позовів" покриває позови:

1) подані після ретроспективної дати і до закінчення продовженого періоду;

2) виниклі внаслідок шкоди, виявленого під час дії договору або продовженого періоду;

3) подані під час дії договору або продовженого періоду за умови, що шкода виявлена після ретроспективної дати і до закінчення договору.

76. Коли використовується другий договір ексцедента суми?

1) додатково до першого договору ексцедента суми;

2) для безпечних ризиків;

3) як альтернатива до першого договору ексцедента суми;

4) у тому випадку, коли перший договір ексцедента суми не може задовольнити позови.

77. До фінансово-договірних способів керування ризиком відносяться:

1) технічні способи скорочення ризиків;

2) поділ, об'єднання ризиків і диверсифікованість;

3) необхідність навчання і тренування персоналу;

4) способи передачі ризику;

5) страхування ризиків;

6) способи самостійного протистояння ризикові.

Варіанти відповідей  1 - 1,2,3; 2 - 2,3,4; 3 - 3,4,5; 4 - 4,5,6.

78. Які з перерахованих засобів впливають на підвищення ролі страхування (+), а які знижують (-) ?

1) зниження інфляції;

2) вдосконалення роботи персоналу страхових компаній;

3) відсутність відповідного статистичного матеріалу й іншого інформаційного забезпечення;

4) збільшення обсягу банківського кредитування;

5) низький рівень державного пенсійного забезпечення;

6) зменшення безкоштовних соціальних послуг.

Варіанти відповідей  1 - "+": 2, 5, 6, "-": 1.4, 3;   2 - "+": 1, 2, 4, 5, 6, "-": 3;

   3 - "+": 2, 4, 5, "-": 1, 3, 6;  4 - "+": 2 ,4, 6, "-": 1, 3 ,5.

79. Види соціальних послуг по обов'язковому державному соціальному страхуванню містять у собі:

1) пенсійне страхування;

2) майнове страхування фізичних осіб;

3) страхування від безробіття;

4) професійної відповідальності;

5) у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;

6) від нещасного випадку на виробництві і професійному захворюванні.

Варіанти відповідей  1 - 1, 3, 5, 6;  2 - 1, 3, 4; 3 - 3, 5, 6.

80. Тарифна ставка - це:

1) передбачене договором страхування умова відшкодування збитків;

2) плата страхувальника за страховий ризик страховикові;

3) сума виплати зі страхового фонду;

4) ціна страхового ризику.

81. Система економічних відносин вторинного страхування, при якій страховик передає частину своєї відповідальності іншому страховикові, називається:

1) співстрахування

2) перестрахування;

3) контрибуція;

4) диверсифікованість.

82. Особисте страхування - це страхування:

1) майна фізичних осіб:

2) медичне;

3) від нещасних випадків;

4) відповідальності власників транспортних засобів;

5) життя.

Варіанти відповідей  1 - 1, 2, 3; 2 - 2, 3, 5; 3-3, 4, 5.

83. Що таке страховий продукт?

1) страховий поліс;

2) процес укладання договору страхування;

3) комплекс зобов'язань страховика;

4) боргове зобов'язання страховика; ,

5) страхове відшкодування.

84. Поточний аналіз страхових операцій ґрунтується на наступній інформації:

1) бухгалтерської і статистичної звітності;

2) даних оперативного обліку;

3) бізнес-плані.

85. У результаті помилки в розрахунку міцності бетону, що використовувався для будівництва балконів, виникла небезпека настання нещасного випадку. Балкони необхідно перебудовувати. Збитки можуть бути відшкодовані договором страхування:

1) відповідальності за якість продукції підрядчика;

2) домовласника;

3) роботодавця архітектора;

4) професійної відповідальності інженера-конструктора.

86. Основні переваги факультативного перестрахування:

1) висока ставка комісії перестрахування;

2) увага, що приділяється окремим ризикам;

3) легкість у керуванні.

87. Зовнішнє оточення страхового ринку містить у собі:

1) конкуренцію;

2) доходи населення і його купівельну спроможність;

3) державно-політичне оточення;

4) життєвий цикл родини;

5) дискреційну купівельну спроможність;

6) матеріальні ресурси страхової компанії;

7) страхові продукти.

Варіанти відповідей   1 - 1, 2, 3; 2 - 1, 3, 5;  3 - 1, 2, 3, 4, 5; 4 - 2, 3, 6, 7.

88. До соціальних послуг по пенсійному страхуванню відносяться пенсії:

1) за віком;

2) по інвалідності в зв'язку з нещасним випадком на виробництві;

3) по інвалідності в зв'язку з загальним захворюванням;

4) дотація роботодавцеві для створення робочих місць;

5) у зв'язку з утратою годувальника внаслідок профзахворювання на виробництві.

Варіанти відповідей   1 - 2, 3, 5;   2 - 1, 3; 3-1, 5.

89. Частина страхового фонду що  призначена для покриття страхових виплат, формується за рахунок:

1) брутто-ставки;

2) нетто-ставки;

3) навантаження;

4) додаткового внеску.

90. Множник, що дисконтує - це:

1) величина, зворотна процентному множникові;

2) величина доходу з одиниці грошової суми;

3) відношення майбутньої вартості страхового фонду до сучасної вартості.

91. Право страховика звернутися до інших страховиків, що несуть відповідальність по проданих полісах перед тим самим страхувальником з позицій розподілити витрати по відшкодуванню збитків, називається:

1) співстрахування;

2) перестрахування;

3) система пропорційної відповідальності;

4) контрибуція;

5) система граничної відповідальності.

92. Договір страхування майна укладений на рік. Через три місяці в результаті страхового випадку майно знищене і страховиком виплачена страхувальникові страхова сума за договором. Чи вважається договір страхування достроково припиненим?

1) ні, оскільки договір укладений на рік;

2) так, оскільки страховиком виконані зобов'язання перед страхувальником у повному обсязі.

93. Показник фінансової стійкості страхових операцій Коньшина розраховується на основі:

1) величини страхової суми по укладених договорах;

2) кількості застрахованих об'єктів;

3) середнього платежу на один договір;

4) суми страхових внесків;

5) середньої тарифної ставки по страховому портфелі.

Варіанти відповідей  1 - 1, 2; 2 - 3, 5; 3 - 1, 2, 4; 4 - 2, 5.

94. Поліс цивільної відповідальності покриває шкода в результаті забруднення навколишнього середовища:

1) по якому-небудь випадку;

2) тільки якщо шкода виявляється поступово;

3) якщо забруднення має раптовий і випадковий характер.

95. Які з нижчеподаних тверджень правильні?

1) ексцедентне перестрахування виробляється за договором, відповідно до якого цедент зобов'язується передати перестрахувальникові частку у всіх ризиках, а перестрахувальник зобов'язується прийняти ці частки;

2) перестрахувальний пул діє як посередник, що розподіляє передані в перестрахування ризики;

3) власне утримання - це частина ризику, що утримує цедент у відповідності зі своїми фінансовими можливостями;

4) ліміт покриття в перестрахуванні - це відповідальність цедента і перестрахувальника по договорах;

5) тантьєма - це винагорода перестрахувальникові від перестрахувальника за прибуток, отриману перестрахувальником.

Варіанти відповідей  1 - 1,4,5; 2 - 1,3,4; 3 - 2,3,5; 4 - 2,4.

96. Класифікація за об'єктами страхування - це:

1) морське, авіаційне, автомобільне страхування;

2) особистої, майнове, відповідальності;

3) комерційне, взаємне, державне;

4) добровільне, обов'язкове.

97. До внутрішньої системи страхового ринку відноситься:

1) фінансовий стан страховика;

2) конкуренція;

3) доходи населення;

4) система тарифів страховика;

5) страхові продукти;

6) ймовірні витрати населення на страхування.

Варіанти відповідей  1 - 1, 3, 5; 2 - 1, 4, 5; 3 - 2,3,6; 4 - 1,4,5,6.

98. Основним джерелом засобів обов'язкового державного соціального страхування є:

1) внески роботодавців;

2) внески працюючих громадян;

3) бюджетне фінансування.

Варіанти відповідей   1 - 2, 3;  2- 1, 3;  3 - 1, 2.

99. Страхова премія - це:

1) грошова сума, адекватна страховому інтересові і страховому ризикові, на яку застраховані матеріальні цінності;

2) плата за страховий ризик страхувальника страховикові в силу закону або договору;

3) сума виплат зі страхового фонду в покриття збитку страхувальника.

100. Умова, при якому на момент укладання договору страхування життя сучасна ймовірна вартість зобов'язань страхувальника дорівнює сучасної ймовірної вартості зобов'язань страховика, називається принципом:

1) прибутковості;

2) рівноваги;

3) відповідності імовірності виплат.

101. Чи є розходження між поняттями "страховий внесок", "страхова премія", "страховий платіж"?

1) є;

2) немає;

3) так, при деяких умовах.

102. При достроковому припиненні дії договору за вимогою страхувальника виплачені страхові платежі за договором:

1) не повертаються страхувальникові;

2) повертаються в повному обсязі;

3) повертаються за період, що залишився до закінчення дії договору з урахуванням нормативних витрат на ведення справ і фактичних виплат за договором.

103. Показник фінансової стійкості страхового фонду розраховується як відношення:

1) доходів страховика і засобів у запасних фондах до витрат за даний період;

2) витрат на ведення страхування до прибутку страховика;

3) виплат страхового відшкодування (страхових сум) до витрат страховика,

104. При передачі ризику на перестрахування комісійні винагороди за перестрахування одержують:

1) перестрахувальник;

2) цедент;

3) як перестрахувальник, так і цедент.

105. Які форми страхування ви знаєте?

1) добровільне й обов'язкове;

2) страхування життя і загальні види страхування;

3) по роду безпеки (морське, авіаційне, автомобільне);

4) особистої, майнове, відповідальності.

106. Ціна страхової послуги страховика залежить:

1) від розміру прибутку;

2) кількості укладених договорів;

3) доходів населення;

4) інвестиційної політики страховика;

5) розміру страхових внесків;

6) величини страхової суми;

7) витрат на ведення страхування;

8) структури договорів.

Варіанти відповідей   1 - 2, 4, 5; 2 - 1, 3, 6, 7;    3 - 1, 2, 4, 7, 8; 4 - 1,4, 7, 8.

107. Відповідно до діючого законодавства працюючі фізичні особи сплачують внески на обов'язкове державне соціальне страхування по наступних видах:

1) від нещасного випадку на виробництві;

2) пенсійне;

3) медичне;

4) на випадок безробіття;

5) у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Варіанти відповідей   1 - 1, 2, 3;  2 - 2, 4, 5; 3-2, 3, 5.

108. Які з наступних тверджень правильні?

1) математичний зміст страхової премії - це частина доходу, що виділяється страхувальником з метою забезпечення гарантії його інтересів на випадок небажаних дій;

2) базою для розрахунку страхової премії є страхова сума і тарифна ставка;

3) одноразові страхові внески - це внески, що сплачуються на виплат;

4) у юридичному аспекті страхова премія - це грошове вираження страхового зобов'язання, що відображено в страховому договорі.

Варіанти відповідей  1-2,4;  2 - 1,3;  3 - 2,3.

109. Одноразова нетто-ставка по страхуванню на дожиття визначається:

1).як добуток страхової суми на що дисконтує множник;

2) відношення страхової суми до імовірності настання страхового випадку;

3) добуток імовірності дожиття на множник, що дисконтує.

110. Об'єктом страхування відповідальності є:

1) заздалегідь визначене майно;

2) працездатність;

3) відповідальність перед третіми особами, що можуть понести збитки внаслідок якої-небудь дії або бездіяльності страхувальника.

111. Максимальна кількість об'єктів, що може бути охоплено страхуванням, називається:

1) страховий портфель;

2) страхове поле;

3) страхова оцінка;

4) страхова відповідальність.

112. При достроковому припиненні дії договору за вимогою страховика:

1) страхувальникові повертаються виплачені страхові платежі цілком;

2) страхувальникові повертаються страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору;

3) страхові платежі не повертаються.

113. Доходи від страхових операцій містять у собі:

1) зароблені страхові премії по договорах страхування і перестрахування;

2) доходи від продажу боргових зобов'язань;

3) комісійні винагороди за перестрахування;

4) доходи від операцій з основними фондами і нематеріальними активами;.

5) повернуті суми з централізованих страхових резервних фондів.

Варіанти відповідей   1 - 1, 3, 5; 2 - 1, 2, 3; 3 - 3, 4, 5.

114. Які з перерахованих видів страхування відносяться до добровільних?

1) медичне;

2) авіаційне страхування цивільної авіації;

3) залізничного транспорту;

4) кредитів;

5) цивільної відповідальності інвестора, у т.ч. за збиток, нанесений навколишньому середовищу, здоров'ю людей;

6) водного транспорту;

7) життя;

8) життя і здоров'я фахівців ветеринарної медицини.

Варіанти відповідей    1 - 1,4,7; 2 - 2,5,8; 3 - 3,4,6,7; 4 - 2,4,6,8.

115. На які з перерахованих видів страхування видається ліцензія?

1) на страхування вантажів і багажу;

2) автомобілів;

3) кредитів;

4) дітей до повноліття;

5) пенсій;

6) відповідальності власників водного транспорту.

Варіанти відповідей   1 - 1,4,6; 2 - 1,2,5,6; 3 - 1,3,6; 4 - 2,4,5.6.

116. Які з приведених форм підприємств можуть відповідно до діючого законодавства претендувати на заняття страховою діяльністю?

1) акціонерне товариство закритого типу;

2) повне, командитне товариство;

3) товариство з обмеженою відповідальністю;

4) відкрите акціонерне товариство;

5) спільне підприємство (резидент України) з 100 % іноземним капіталом;

6) державне підприємство;

7) товариство з додатковою відповідальністю;

8) приватне підприємство, що належить одній особі.

Варіанти відповідей  1 - 1,2, 4, 5, 6, 7;     2 - 1, 2, 5, 6;       3 - 1, 2, 3, 4, 6;    4 - 2, 5, 6, 7.

117. Кого з названих посадових осіб страхової компанії можна віднести до лінійного (Л), а кого до функціонального (Ф)?

1) начальник відділу маркетингу;

2) головний бухгалтер;

3) віце-президент страхової компанії;

4) директор філії компанії;

5) начальник юридичного відділу.

Варіанти відповідей   1 - Л - 1, 3, 5, Ф - 2, 4;  2 - Л - 2, 4, Ф - 1, 3, 5;

    3 - Л - 3, 4, Ф - 1, 2, 5;  4 - Л - 4, 5, Ф - 1, 2, 3.

118. Математичні резерви - це:

1) зобов'язання страховика на визначений момент часу;

2) зобов'язання страхувальника по виплаті страхових премій;

3) різниця між сучасною ймовірною вартістю майбутніх зобов'язань страховика і сучасною ймовірною вартістю майбутніх зобов'язань страхувальника.

119. Договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів полягає терміном тільки на:

1) один місяць;

2) три місяці;

3) півроку;

4) від 15 днів до 12 місяців.

120. Що означає договір перестрахування з 60 % квотою?

1) цедент приймає 60 % кожного ризику;

2) цедент приймає 40 % кожного ризику;

3) перестрахувальник приймає 40 % кожного ризику;

4) перестрахувальник приймає 60 % кожного ризику.

121. Подія, що фактично здійснилася, та несе обов'язок страховика зробити виплату страхувальникові з засобів страхового фонду, називається:

1) страхова відповідальність;

2) страхове поле;

3) страховий портфель;

4) страховий випадок;

5) страховий об'єкт.

122. Прибуток від страхової діяльності формується за рахунок:

1) зароблених страхових премій;

2) отриманих комісійних винагород за передачу ризиків на перестрахування;

3) доходів від розміщення тимчасово вільних засобів;

4) доходів від проведення робіт з ризику-менеджменту;

5) доходів від проведення консультацій по страхуванню.

Варіанти відповідей  1 - 1, 3, 5; 2 - 1, 2; 3 - 2, 3, 4.

123. Класифікація страхування за юридичною ознакою - це класифікація за такими  характеристиками:

1) за об'єктами страхування;

2) за формами проведення;

3) за статусом страховика;

4) за часом виникнення окремих видів страхування.

124. Мінімальний розмір статутного фонду страховика, що займається видами страхування, відмінними від страхування життя, встановлюється в наступній сумі:

1) 1 млн ЄВРО;

2) 100 тис. ЄВРО;

3) 750 тис. ЄВРО.

125. Чи існують законодавчі обмеження по максимальному терміну страхування по одному договорі?

1) так;

2) немає;

3) так, на окремі види.

126. Які з наступних тверджень правильні?

1) лінійне підпорядкування - це право давати розпорядження по виконанню конкретних функцій незалежно від того, хто них виконує;

2) вищим органом керування страховою компанією, створеної у формі акціонерного товариства, є звіт директорів;

3) філія страховика - це окремий підрозділ, що не є юридичною особою. Може мати власну назву, відособлений баланс; здійснює страхову діяльність відповідно до загальної ліцензії, отриманої страховиком;

4) страховий маркетинг - це метод керування комерційною діяльністю страхових компаній і дослідження ринку страхових послуг.

Варіанти відповідей   1 - 1, 4; 2 -2, 3, 4;  3-1, 2;  4 - 3, 4.

127. Суспільство, учасники якого одночасно є страхувальниками і страховиками, називається:

1) товариство з додатковою відповідальністю;

2) повне, командитне товариство;

3) товариство взаємного страхування.

128. Рента постнумерандо - це рента, виплачувана:

1) наприкінці кожного року;

2) на початку кожного року;

3) один раз у квартал.

129. При загибелі третьої особи внаслідок ДТП страховик виплачує за договором обов'язкового страхування відповідальності власників транспортних засобів відшкодування в розмірі:

1) страхової суми;

2) 50 % страхової суми;

3) двох страхових сум.

130. Чи правильно твердження, що сукупний ексцедент збитку - це той самий договір збитковості за умови, що ліміти будуть виражені в абсолютній сумі?

1) Так;

2) немає.

131. Сума виплат зі страхового фонду для покриття збитку називається:

1) страхове відшкодування;

2) страховий внесок;

3) страхова сума;

4) страхова оцінка.

132. Які з перерахованих далі видів доходів страховика обкладаються податком за ставкою 3 % відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"?

1) доходи нерезидентів від страхування ризиків;

2) валові доходи від страхової діяльності по страхуванню і перестрахуванню життя;

3) валові доходи від страхової діяльності (крім доходів від страхування і перестрахування життя);

4) прибуток, отриманий від реалізації основних фондів і нематеріальних активів;

5) прибуток від реалізації цінних паперів.

133. Страхові випадки при страхуванні громадян від нещасного випадку можуть бути такими:

1) тимчасова непрацездатність з якої-небудь причини;

2) смерть застрахованого з якої-небудь причини;

3) дожиття застрахованого до закінчення терміну дії договору страхування;

4) інвалідність у результаті нещасного випадку;

5) тимчасова непрацездатність у результаті нещасного випадку.

Варіанти відповідей  1 -2,4,5; 2 - 4,5;  3 - 1,3,4,5; 4 - 2,4.

134. В основу визначення страхової суми майнового страхування покладена:

1) первісна вартість об'єкта;

2) дійсна вартість об'єкта;

135. Виконання страхувальником зобов'язань за договором страхування є:

1) складовою частиною страхового продукту;

2) частиною страхового внеску;

3) однією з умов одержання страхового відшкодування;

4) своєчасною сплатою страхових внесків.

136. Що таке страховий продукт?

1) страховий поліс;

2) процес укладання договору страхування;

3) комплекс зобов'язань страховика;

4) боргове зобов'язання страховика; ,

5) страхове відшкодування.

137. Договір страхування майна укладений на рік. Через три місяці в результаті страхового випадку майно знищене і страховиком виплачена страхувальникові страхова сума за договором. Чи вважається договір страхування достроково припиненим?

1) ні, оскільки договір укладений на рік;

2) так, оскільки страховиком виконані зобов'язання перед страхувальником у повному обсязі.

138. Фінансова надійність страховика забезпечується:

1) розміром статутного фонду;

2) кількістю учасників страхування;

3) видами страхування;

4) системами страхування;

5) величиною страхових резервів;

6) кількістю укладених договорів;

7) збалансованим страховим портфелем.

Варіанти відповідей   1 - 1,5,7; 2 - 1,3,4; 3 - 2,3,6.

139. Страхове відшкодування, виплачуване потерпілим у це - брухт на один випадок за договором обов'язкового страхування відповідальності власників транспортних засобів, не повинне перевищувати розміру:

1) страхової суми;

2) двох страхових сум;

3) п'яти страхових сум.

140. При непропорційному перестрахуванні збитки, що більше середньої суми власного утримання цедента і вище верхньої максимальної риси відповідальності перестрахувальника, покриваються:

1) перестрахувальником;

2) цедентом;

3) перестрахувальником і цедентом відповідно до їх часток.

141. Грошова сума, адекватна страховому інтересові і страховому ризикові, на яку застраховані матеріальні цінності, життя і здоров'я, називається:

1) страхове відшкодування;

2) страховий тариф;

3) страхова премія;

4) страхова сума.

142. Однією з умов забезпечення платоспроможності страховика є:

1) збалансований страховий портфель;

2) фактичний запас платоспроможності;

3) перевищення фактичного запасу платоспроможності над її розрахунковим нормативним запасом.

143. Які з перерахованих видів страхування є обов'язковими?

1) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

2) залізничного транспорту;

3) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

4) вантажів і багажу;

5) фінансових ризиків;

6) спортсменів вищої категорії;

7) здоров'я у випадку хвороби.

Варіанти відповідей  1 - 1, 2, 3, 6; 2 - 2, 4, 6; 3 - 1, 3, 6; 4 - 1, 6, 7.

144. Особисте страхування - це страхування:

1) майна фізичних осіб:

2) медичне;

3) від нещасних випадків;

4) відповідальності власників транспортних засобів;

5) життя.

Варіанти відповідей  1 - 1, 2, 3; 2 - 2, 3, 5; 3-3, 4, 5.

145. Якщо страховий випадок протягом дії договору страхування не наступив, чи вважається страховий продукт реалізованим?

1) тільки частково;

2) так, у повному обсязі;

3) ні, тому що не виплачено страхове відшкодування;

4) ні, оскільки страховик не виконав усіх зобов'язань.

146. При достроковому припиненні дії договору за вимогою страхувальника виплачені страхові платежі за договором:

1) не повертаються страхувальникові;

2) повертаються в повному обсязі;

3) повертаються за період, що залишився до закінчення дії договору з урахуванням нормативних витрат на ведення справ і фактичних виплат за договором.

147. При достроковому припиненні дії договору за вимогою страховика:

1) страхувальникові повертаються виплачені страхові платежі цілком;

2) страхувальникові повертаються страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору;

3) страхові платежі не повертаються.

148. Страхові резерви - це:

1) технічні резерви;

2) гарантійний фонд;

3) математичні резерви;

4) статутний фонд страховика;

5) амортизаційний фонд.

Варіанти відповідей  1 - 1, 2, 3; 2 - 2, 4, 5; 3 - 1, 3.

149. Об'єктами професійної відповідальності є:

1) майнові інтереси третіх осіб;

2) життя, здоров'я, працездатність третіх осіб;

3) майнові інтереси страхувальника, зв'язані з відповідальністю за шкоду, заподіяна третім особам у результаті професійної помилки або недогляду.

150. До пропорційних перестрахувальних договорів відносяться:

1) договори ексцедента збитку;

2) договори ексцедента збитковості;

3) квотні і ексцедентні договори.

151. Що з наведеного далі охоплюється обсягом поняття "страховий захист" ?

 1.  здійснення запобіжних заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику;
 2.  фінансування витрат на боротьбу з страховою подією;
 3.  відшкодування збитків, завданих стихійним лихом;
 4.  збільшення запасів товарів з огляду на сезонність їх виробництва.

Варіанти відповідей  1 - 1,2,3; 2 - 2,3,4; 3 - 3,4;

152. Страхові події при страхуванні громадян від нещасних випадків можуть бути такі:

 1.  смерть застрахованого з будь-якої причини;
 2.  ; смерть застрахованого лише від нещасного випадку
 3.  дожиття застрахованим до закінчення строку дії договору страхування.

153. Які заходи є етапами менеджменту ризиком ?

 1.  фінансування;
 2.  самофінансування ризику;
 3.  уникнення ризику;
 4.  страхування;
 5.  контроль;
 6.  обмеження ризику;
 7.  аналіз ризику;
 8.  попередження ризику.

Варіанти відповідей  1 - 1,2,3; 2 - 2,3,4; 3 - 3,4,5; 4 - 4,5,8 5 - 1,5,7

154. Основні фактори підвищення ефективності реалізації страхового продукту такі:

 1.  страховий тариф, страхова сума, термін дії договору;
 2.  страховий тариф, ризики, франшиза;
 3.  зобов'язання сторін, ризики, розмір страхових резервів;
 4.  якість страхового продукту, тариф, сервіс;
 5.  якість страхового продукту, тариф, реклама.

155. Страхування життя передбачає:

 1.  змішане страхування життя:
 2.  страхування дітей від нещасних випадків;
 3.  обов'язкове страхування життя і здоров'я народних депутатів.

156. Державне обов'язкове особисте страхування. Що означає це поняття ?

 1.  це означає, що джерелом сплати страхових платежів є державний бюджет і в разі неплатоспроможності страховика з цього виду страхування держава гарантує виконання зобов'язань перед страхувальниками.
 2.  це означає, що держава вимагає від страховиків обов'язково виплатити страхову суму.
 3.  це означає, що держава покладає виконання обов'язків страховика на державну страхову компанію.

157. Яке майно підлягає страхуванню за додатковою угодою ?

 1.  майно, призначене для проведення дослідних та експериментальних робіт;
 2.  об'єкти незавершеного будівництва;
 3.  майно, яке не застраховане в наймодавця.

Варіанти відповідей  1 - 1,2,3; 2 - 1,3;  3 - 1,2;

158. Страховик виплатить страхове відшкодування при страхуванні будівель, якщо:

 1.  збиток став наслідком ремонтних робіт;
 2.  дах будівлі пошкоджено вітром;
 3.  покрівля будинку з черепиці пошкоджена градом;
 4.  пожежа виникла внаслідок вибуху балона з газом.

Варіанти відповідей  1 - 1,2,3; 2 - 2,3,4; 3 - 3,4;

159. Хто має право звертатися до страховика з вимогою про виплату страхового відшкодування при страхуванні відповідальності ?

 1.  як страхувальник (водій) транспортного засобу, так і потерпілий;
 2.  тільки водій транспортного засобу;
 3.  тільки судовий виконавець.

160. Коли використовується 2-й договір ексцедента суми ?

 1.  використовується додатково до 1-го договору екцедента суми;
 2.  використовується для небезпечних ризиків;
 3.  використовується як альтернатива до 1-го договору ексцедента суми;
 4.  використовується в тому разі, коли 1-й договір ексцедента суми не може задовольнити позовів.

161. З яких фондів складається сукупний фонд страхового захисту?

1) резервних фондів підприємств;

2) амортизаційних фондів;

3) кредитів банків;

4) резервних фондів, передбачених бюджетом;

5) іноземних інвестицій;

6) резервів страхових організації.

Варіанти відповідей  1 - 1,2,3; 2 - 2,3,4; 3 - 3,4,6; 4 - 1,4,6;

162. Які з перелічених видів страхування є обов'язковими ?

1) страхування майна (крім врожаю) у державних сільськогосподарських підприємствах;

2) страхування військовозобов'язаних;

3) страхування пасажирів на приміських маршрутах;

4) страхування авіапасажирів,

5) страхування заставного майна;

6) страхування небезпечних вантажів.

Варіанти відповідей  1 - 1,2,3; 2 - 2,3,4; 3 - 2,4; 4 - 1,4,5,6;

163. Які риси є критеріями страхувальності ризиків ?

1) випадковість;

2) можливість оцінки у вартісних одиницях;

3) низький ступінь імовірності;

4) надзвичайно великі втрати.

Варіанти відповідей  1 - 1,2,3; 2 - 1,2; 3 - 3,4;  4 - 1,4;

164. Чи існує різниця між такими документами, як "страховий договір", "страховий поліс", "страхове свідоцтво" ?

1) так;

2) існує незначна різниця;

3) різниці немає.

165. Види особистого страхування бувають такі:

1) страхування життя;

2) страхування до вступу в шлюб;

3) страхування від нещасних випадків.

166. Термін виплати страхових сум з обов'язкового особистого страхування:

1) одноденний з дня настання страхового випадку;

2) семиденний з дня одержання страховою компанією всіх необхідних документів;

3) негайно – після одержання страховою компанією всіх необхідних документів.

167. На який законодавчий документ необхідно посилатися при укладанні договорів  морського страхування в Україні ?

1) усі питання, які стосуються страхування, визначені Законом України "Про страхування";

2) законодавчим документом в Україні в галузі морського страхування є Кодекс торгівельного мореплавства;

3) основоположним документом морського страхування є Закон Великої Британії про морське страхування 1906 року.

168. Страхова сума при страхуванні вантажів визначається як:

1) розмір страхової вартості вантажу, збільшений на величину страхової премії;

2) дійсна вартість страхового інтересу;

3) ціна вантажу плюс очікуваний прибуток від його реалізації.

169. Страхування тварин здійснюється на випадок:

1) загибелі або забою тварин внаслідок нещасних випадків та стихійного лиха;

2) викрадення;

3) хірургічної операції;

4) перевезення водним, повітряним або наземним транспортом;

5) інфекційних хвороб.

Варіанти відповідей  1 - 1,2,5; 2 - 2,3,4; 3 - 3,4,5; 4 - 1,4,5;

170. Який з видів відповідальності не страхується ?

1) відповідальність товаровиробника за якість продукції;

2) відповідальність за договором;

3) моральна відповідальність;

4) професійна відповідальність.

171. У яких формах виникли перші страховики ?

1) товариства взаємного страхування;

2) страхового товариства з повною відповідальністю;

3) акціонерного страхового товариства;

4) державної страхової організації.

172. Які з видів страхування не належать до майнового ?

1) страхування наземного транспорту;

2) страхування інвестицій;

3) страхування кредитів;

4) страхування відповідальності власників автотранспортних засобів.

173. Які з наведених далі форм підприємств можуть згідно з чинним законодавством претендувати на заняття страховою діяльністю ?

1) акціонерне товариство закритого типу;

2) командитне товариство;

3) товариство з обмеженою відповідальністю;

4) відкрите акціонерне товариство;

5) підприємство з 100 %вим іноземним капіталом;

б) державне підприємство;

7) товариство з додатковою відповідальністю;

8) приватне підприємство (належить одній особі).

Варіанти відповідей  1 - 1,2,5; 2 - 2,3,4,7,8;  3 - 3,4,5,6; 4 - 1,2,4,6,7;

174. Що належить до страхових випадків з обов'язкового особистого страхування на транспорті ?

1) одержання застрахованим травми;

2) тимчасова втрата застрахованим працездатності або встановлення інвалідності;

3) загибель або смерть, одержання травми при встановленні інвалідності або тимчасова втрата працездатності внаслідок нещасного випадку на транспорті.

175. Суб'єкти обов'язкового медичного страхування:

1) страхові компанії;

2) користонабувачі;

3) застраховані.

Варіанти відповідей  1 - 1,2;  2 - 1,3; 3 - 2,3;

176. Що береться за основу при оцінюванні основних фондів ?

1) фактична вартість;

2) повна балансова (первісна) вартість;

З) фактична собівартість.

177. Чи забезпечується страховий захист від майнових збитків власника електронних  пристроїв як експлуатаційника цих пристроїв ?

1) ні;

2) так;

3) так (лише в тому разі, якщо виробник не несе відповідальності за своїми гарантійними зобов'язаннями).

178. Які з перелічених факторів мають найбільший вплив на визначення розміру тарифу при наземному страхуванні вантажу ?

1) вид вантажу, вид транспортного засобу, яким здійснюється перевезення, маршрут;

2) вид вантажу, вид транспортного засобу, яким здійснюється перевезення, охорона, умовна франшиза, правильність пакування.

179. На страхування тварин приймаються:

1) усі тварини одного виду та віку;

2) усі тварини одного виду, що досягли страхового віку;

З) лише одна тварина з усіх наявних у господарстві;

4) тварини різних видів та одного віку.

180. Що означає "погодинне" застереження ?

1) час виявлення страхового випадку;

2) час оплати перестраховиком претензій;

3) час початку перестрахування.

181. Які форми страхування ви знаєте ?

1) добровільне і обов'язкове;

2) життя і загальне;

3) особисте, майнове, відповідальності.

182. Які з перелічених далі видів діяльності заборонено виконувати страховій компанії ?

1) перестраховувати ризики іноземних страховиків;

2) купувати для своїх потреб і продавати акції, емітовані комерційними банками;

3) надавати консультаційні послуги з питань страхування та ризику - менеджменту;

4) надавати короткострокові кредити страхувальникам, які тривалий час страхують у компанії майнові ризики.

183. Чи існують законодавчі обмеження на максимальний термін страхування за одним договором ?

1) так;

2) ні;

3) так, на окремі види страхування.

184. Основні страхові випадки за змішаного страхування життя:

1) народження;

2) вступ до шлюбу;

З) дожиття до закінчення строку страхування.

185. Як страхуються об'єкти у стадії незавершеного будівництва ?

1) у розмірі фактичної собівартості;

2) у розмірі матеріальних і трудових затрат;

3) на вартість, визначену за пред'явленими страхувальником документами, або згідно з експертною оцінкою.

186. При калькуляції страхового тарифу мають враховуватися такі особливості господарської діяльності страхувальника:

1) сезонність виробництва;

2) тривалість терміну відшкодування;

3) характер конкуренції в даній галузі;

4) частка власної участі у фінансуванні ризику втрати прибутку. Власна участь може становити, наприклад, 5 робочих днів, що означає початок відповідальності страховика із шостого дня перерви виробництва.

Варіанти відповідей  1 - 1,2;  2 - 1,3;  3 - 2,3;  4 - 1,2,3,4

187. Що відноситься до об'єктів страхування водного транспорту ?

1) судно, у тому числі й таке, що будується, а також його спорядження, такелаж і устаткування (виключно каско);

2) будь-який інтерес, пов'язаний із мореплавством, а саме: судно, у тому числі й таке, що будується, вантаж, фрахт, плата за проїзд, орендна плата, очікуваний від вантажу прибуток і вимоги, що забезпечуються судном, вантажем і фрахтом, заробітна плата, інші винагороди капітана, членів команди судна, цивільна відповідальність судновласника і перевізника, а також ризик, узятий на себе страховиком (перестрахування);

3) інтерес, пов'язаний із судном, вантаж, фрахт, цивільна відповідальність судновласника і перевізника, а також ризик, узятий на себе страховиком (перестрахування).

188. Страхове відшкодування при страхуванні тварин виплачується:

1) у будь-якому разі в розмірі страхової суми;

2) у разі лікування – у розмірі страхової суми;

3) у разі викрадення, загибелі або вимушеного забою – у розмірі страхової суми;

4) у будь-якому разі – у сумі, заявленій страхувальником;

5) у разі лікування тварини – у розмірі вартості лікування, але в межах страхової суми.

Варіанти відповідей  1 - 1,2,5;  2 - 1,3,4; 3 - 2,3;  4 - 3,5

189. Яка шкода не компенсується за полісом страхування відповідальності роботодавця ?

1) тілесні пошкодження, які нанесено робітнику фірми його співробітником при виконанні зварювальних робіт;

2) травма, яку отримано під час доставки замовлення клієнтові, у результаті автомобільної аварії;

3) перелом ноги робітника, який посковзнувся на сходах їдальні.

190. Які з наведених далі тверджень правильні ?

1) Перестрахувальний пул діє як посередник, розподіляючи передані в перестрахування ризики.

2) Власне утримання в перестрахуванні – це частина ризику, яку утримує цедент згідно зі своїми фінансовими можливостями.

3) Ліміт покриття в перестрахуванні – це відповідальність цедента і перестраховика за договором.

4) Тантьєма – це винагорода перестрахувальникові від перестраховика за прибуток, отриманий перестраховиком.

Варіанти відповідей  1 - 1,2;  2 - 1,3;  3 - 1,2,4;

191. Які функції виконує страхування ?

1) фіскальну;

2) заощадження коштів;

3) превентивну;

4) формування і використання резервів;

5) ризикову;

6) стимулюючу.

Варіанти відповідей  1 - 1,2,5,6; 2 - 1,3,4; 3 - 1,2,4,6; 4 - 2,3,4,5

192. Хто може припинити дію договору страхування ?

1) страхувальник;

2) Ліга страхових організації;

3) страховик;

4) судові органи;

5) Укрстрахнагляд.

Варіанти відповідей  1 - 1,2,5; 2 - 1,3,5; 3 - 1,3,4;

193. Таблиця смертності складається на основі:

1) показників статистичного обліку населення у країні;

2) матеріалів самої страхової компанії;

3) матеріалів зарубіжних страхових компаній;

194. Хто може бути страхувальником індивідуального та колективного добровільного страхування від нещасних випадків ?

1) юридичні особи;

2) юридичні та фізичні особи;

3) фізичні особи.

195. В яких із перелічених далі випадків страхова компанія може відмовити підприємству у відшкодуванні збитків від втрати майна ?

1) збитки завдані вогнем, який виник з вини будівельників (погана ізоляція електрошнура);

2) майно вкрадене невідомими особами (довідки правоохоронних органів немає).

3) обидва варіанти є вірними

196. Що входить до поняття "авіаційне страхування" ?

1) тільки страхування повітряного транспорту, у тому числі страхування авіазапчастин та двигунів;

2) страхування повітряного транспорту, у тому числі страхування авіазапчастин та двигунів і страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

3) страхування повітряного транспорту, у тому числі страхування авіазапчастин та двигунів, пасажирів від нещасних випадків, членів екіпажів, авіадиспетчерів та інших спеціалістів, страхування відповідальності аеропортів та власників (операторів) ангарів, відповідальності виробників повітряних суден та іншої продукції авіаційно-промислового комплексу і пов'язаних із авіацією галузей.

197. За основу при оцінюванні будівель страховики України беруть:

1) договірну вартість;

2) ринкову вартість, що склалася в даному регіоні;

3) первісну вартість;

4) дійсну вартість.

198. При відшкодуванні збитків при страхуванні домашнього майна сума страхового відшкодування виплачується:

1) з урахуванням співвідношення між страховою сумою та вартістю (страховою оцінкою) домашнього майна;

2) у сумі збитку, розмір якої виходить за обумовлену договором межу страхового забезпечення;

3) у розмірі суми збитку у межах страхової суми.

199. Через помилки в розрахунках міцності бетону, що його було використано при будівництві балконів, виникла небезпека настання нещасного випадку. Балкони необхідно перебудувати. Збитки можуть бути відшкодовані договором страхування:

1) відповідальності за якість продукції підрядчика;

2) відповідальності домовласника;

3) відповідальності роботодавця архітектора;

4) професійної відповідальності інженера-конструктора.

200. Коли цедент одержує найвищу комісію перестрахування ?

1) за квотним договором;

2) за договором ексцедента суми;

3) за фаакультативно-облігаторним договором.

201. З наведеної далі інформації вибрати принципи страхування.

1) максимальна сумлінність сторін страхового договору;

2) суброгація;

3) форма власності на об'єкт страхування;

4) страховий інтерес;

5) повне відшкодування збитків від діяльності в несприятливих умовах;

б) повна сплата страхових премій;

7) відсутність простроченої заборгованості за кредитами.

Варіанти відповідей  1 - 1,2,4; 2 - 1,3,5,7; 3 - 1,2,3,4,6;

202. Які компоненти становлять зміст економічного ризику ?

1) випадкові події;

2) збитки, завдані через випадкові події;

3) додаткова вигода, отримана внаслідок випадкових подій;

4) імовірність настання випадкових подій;

5) об'єкт, який зазнає дії випадкової події;

6) імовірність настання випадкових збитків.

Варіанти відповідей  1 - 1,2,5; 2 - 4,5,6; 3 - 1,3,4,6;

203. Які з перерахованих далі функцій виконує Ліга страхових організацій України ?

1) надає дозвіл на організацію філій страховиків;

2) здійснює перестрахування ризиків;

3) сприяє удосконаленню страхового законодавства;

4) надає інформаційні та навчальні послуги своїм членам;

5) підтримує міжнародні контакти з страховими об'єднаннями.

Варіанти відповідей  1 - 3,4,5; 2 - 1,3,5; 3 - 1,2,3,4;

204. Чи можна протягом строку дії договору вносити зміни до його змісту ?

1) так;

2) ні;

3) з дозволу Укрстрахнагляду.

205. Що належить до страхових випадків при страхуванні від нещасних випадків ?

1) інвалідність;

2) смерть застрахованого;

3) смерть застрахованого внаслідок нещасного випадку, установлення застрахованому першої групи інвалідності внаслідок нещасного випадку, тимчасова втрата працездатності застрахованим внаслідок нещасного випадку.

206. Які три фактори насамперед зумовлюють потребу господарств у страхуванні сільськогосподарських ризиків ?

1) нестача власних коштів для фінансування поточних потреб;

2) сезонність сільськогосподарського виробництва;

З) небезпека втрати капіталу, що авансований у сільськогосподарське виробництво;

4) необхідність оформлення банківських кредитів;

5) отримання більшого прибутку;

6) покриття збитків у тваринництві, що можуть бути наслідком неврожаю кормових культур;

7) можливість стихійного лиха.

Варіанти відповідей  1 - 1,2,5,6; 2 - 1,3,5,7; 3 - 1,3,4; 4 - 3,4,7

207. Хто в умовах делькредерної форми страхування кредитів відіграє роль страхувальника ?

1) позичальник;

2) банк;

3) гарант позичальника.

208. На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори як стаж та вік водія, пора року та доби, колір транспортного засобу ?

1) на протиправні дії третіх осіб або крадіжку транспортного засобу;

2) на настання дорожньо-транспортної пригоди;

3) на настання стихійних лих.

209. Страховик при страхуванні будівель не несе відповідальність за збитки, завдані:

1) неправомірними діями третьої особи;

2) конструктивними недоліками будівель;

3) навмисними діями повнолітніх членів родини страхувальника;

4) експлуатацією несправних електроприладів;

5) аварією опалювальної системи.

210. У зв'язку зі зміною місця проживання страхувальника домашнє майно перевозиться транспортною організацією. Внаслідок ДТП воно пошкоджено. Страхова організація відшкодує збиток ?

1) так;

2) ні.

211. Які з перелічених далі заходів сприяють підвищенню ролі страхування /"+"/ ?

1) зниження інфляції;

2) поліпшення роботи персоналу страхових компаній;

3) відсутність належного статистичного та інформаційного забезпечення;

4) збільшення обсягів банківського кредитування;

5) низькі розміри державного пенсійного забезпечення;

6) зменшення безплатних соціальних послуг.

Варіанти відповідей  1 - 1,2,5,6; 2 - 1,3,5; 3 - 1,2,4,5; 4 - 3,4,6

212. Що таке страховий продукт ?

1) страховий поліс;

2) процес укладання договору страхування;

3) комплекс зобов'язань страховика;

4) боргове зобов'язання страховика;

5) страхове відшкодування.

213. Страхова сума під час укладання договору змішаного страхування життя визначається:

1) страховиком;

2) страхувальником;

3) тільки застрахованим.

214. Які категорії населення не можуть бути застрахованими при страхуванні від нещасних випадків?

1) пенсіонери, інваліди;

2) особи, що визнані недієздатними, непрацюючі інваліди І та ІІ груп, а також хворі на тяжкі нервові та психічні захворювання і СНІД;

3) громадяни інших країн.

215. Які з названих далі ризиків є страховими зі страхування врожаю ?

1) морозом;

2) хворобами рослин;

3) градом;

4) гризунами;

5) внесенням неякісних добрив;

6) повінню.

Варіанти відповідей  1 - 1,2,5,6; 2 - 1,3,6; 3 - 1,2,4,5; 4 - 3,4,6

216. На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як марка транспортного засобу та термін його експлуатації, наявність протиугінних пристроїв, місце зберігання ?

1) на настання стихійних лих;

2) на протиправні дії третіх осіб;

3) на настання дорожньо-транспортної пригоди.

217. У яких із названих далі випадків страховик несе відповідальність за збитки, завдані домашньому майну:

1) знищення або пошкодження гризунами, комахами;

2) виходу підгрунтових вод, осідання ґрунту;

3) аварії опалювальної системи;

4) зниження або пошкодження його при реалізації;

5) заволодіння третьою особою шляхом шахрайства.

Варіанти відповідей  1 - 1,2,5; 2 - 1,3,5; 3 - 2,3;  4 - 3,4,

218. Поліс цивільної відповідальності покриває шкоду в результаті забруднення навколишнього середовища:

1) в будь-якому випадку;

2) тільки якщо шкода виявляється поступово;

3) якщо забруднення має раптовий і випадковий характер.

219. Чи правильне твердження, що сукупний ексцедент збитку - це той самий договір ексцедента збитковості за умови, що ліміти будуть виражені в абсолютній сумі ?

1) так;

2) ні.

220. Частина тарифу, яка призначена для покриття витрат на проведення страхування, називається:

1) брутто-тариф;

2) нетто-тариф;

3) навантаження.

221. Класифікація страхування за економічними ознаками - це класифікація за такими характеристиками:

1) об'єктами страхування;

2) формами проведення страхування;

3) статусом страхувальника;

4) часом виникнення окремих видів страхування.

Варіанти відповідей  1 - 1,2;  2 - 1,3,4; 3 - 1,2,4; 4 - 1,3

222. Коли проводиться мінімізація ризику ?

1) на кожному етапі процесу страхування;

2) при настанні страхового випадку;

3) під час визначення розміру страхового відшкодування;

4) під час укладання страхового договору;

б) при суброгації (використанні регресних прав).

223. Страхова сума за договором змішаного страхування не виплачується:

1) у випадку смерті страхувальника від злоякісного захворювання після одного року від початку дії договору страхування;

2) у випадку самогубства страхувальника;

3) у випадку смерті страхувальника після одного місяця від початку дії договору страхування від серцево-судинного захворювання.

Варіанти відповідей  1 - 1,2;  2 - 1,3;  3 - 2,3;

224. Що впливає на визначення групи ризику при страхуванні від нещасних випадків ?

1) ступінь ризику професій;

2) вік застрахованих;

3) вік та ступінь ризику професії застрахованого.

225. Яких заходів має вжити страховик у разі неповної сплати страхувальником визначених за договором платежів зі страхування сільськогосподарських культур ?

1) припинити дію договору;

2) зменшити страхову суму;

3) у разі страхового випадку вирахувати заборгованість за страховими преміями із суми належного відшкодування збитків;

4) подати позов до суду про стягнення заборгованості.

236. Які з названих видів страхування найбільше подібні між собою ?

1) продаж за "факторингом" – продаж "на виплату";

2) продаж за "факторингом" – лізинг;

3) продаж "на виплату" - лізинг.

237. Що є об'єктом страхування наземного транспорту ?

1) транспортний засіб з його обладнанням та причепами до нього;

2) транспортний засіб з його обладнанням і причепами до нього та цивільна відповідальність власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;

3) транспортний засіб з його обладнанням і причепами до нього та цивільна відповідальність власників транспортних засобів за шкоду заподіяну третім особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, а також інші випадки, що можуть бути спричинені страховим випадком (штраф, використання орендованого транспортного засобу, проживання в готелі під час ремонту, видатки на відрядження, упущена вигода, втрата прибутку, простій, матеріальні збитки, моральні збитки тощо).

238. При настанні страхового випадку страхувальник має:

1) заявити про страховий випадок до компетентних органів;

2) скласти страховий акт;

3) одразу після страхового випадку почати відновлювальні роботи;

4) обчислити суму збитку;

5) вжити заходів із запобігання та зменшення збитків.

Варіанти відповідей  1 - 1,2,5;  2 - 1,5;  3 - 2,3,4;

239. Знецінення майна внаслідок страхового випадку означає:

1) вартість знищеного майна;

2) вартість втрати якості та цінності предмета через пошкодження майна;

3) вартість викраденого майна.

240. У непропорційному перестрахуванні збитки, котрі більші за середню суму власного утримання цедента і вищі за верхню максимальну межу відповідальності перестраховика, покриваються:

1) перестраховиком;

2) цедентом;

3)перестраховиком і цедентом згідно з їхніми частками (поділяються між ними).

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Тест с правильными ответами по страхованию. Классификация страхования. Страховой фонд. Особисте страхування. Страхування життя

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Программы и методические указанияпо проведению практики

Программы и методические указания по проведению  практики  студентов специальности «Экономика и управление на предприятии водного транспорта». Программы и методические указания

Влияние электромагнитического излучения бытовых приборов и сотовых телефонов

Курсовая работа. Влияние электромагнитного излучения на здоровье. Влияние ЭМИ на беременных и детей. Последствия ЭМИ. Исследования о воздействии на самочувствие и здоровье человека радиочастот. Плохая память и головные боли - как влияние мобильного телефона на человеческий организм. Вредные микроорганизмы на корпусе мобильного телефона. Меры предосторожности

Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция.

Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей. Потенциальный ВНП. Формы безработицы и ее естественный уровень. Закон Оукена. Уровень инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса.

Панорама и тенденции развития современного естествознания

Тестовое задание с правильными ответами. Ответы на тест КСЕ. Панорама и тенденции развития современного естествознания

Лучшие творческие работы (эссе)

Знакомство с образцами эссе

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok