Методичні рекомендації до виконання розділу у дипломних роботах ОКР "Магістр" студентами факультету механіки та енергетики

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ та продовольства УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ національнИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет Механіки                         кафедра управління

                та енергетики                               проектами та безпеки

                                                                                          виробництва

охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання розділу у дипломних роботах ОКР "Магістр"

студентами факультету механіки та енергетики

 

Львів  2011

                                                           Рекомендовано до друку

                                                           методичною радою

                                                       Львівського НАУ,  

                                                Протокол №     від             2011  р.

Укладачі: Тимочко В.О.

                  Городецький І.М.

                  Луб П.М.

Відповідальний за випуск Березовецький А.П.

Рецензент:  Головний спеціаліст Львівської обласної інспекції держтехнагляду В.О.Табала  

Редактор: Г.Л.Лісович

 Львівський національний аграрний університет, 2011

ЗАВДАННЯ І мета РОЗДІЛУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Під час виконання дипломної роботи поряд з організаційними, технологічними та економічними питаннями, дипломники опрацьовують питання з курсів охорони праці і цивільного захисту, які є невід'ємною складовою частиною випускної роботи.

Дипломник повинен пам'ятати, що з метою підвищення продуктивності праці та економічної ефективності будь-якого виробництва, розвитку території, удосконалення процесу чи машини, інших складових елементів, що розробляються у дипломній роботі, необхідно:

- підбирати, розробляти і впроваджувати у виробництво найбільш раціональні технологічні процеси, а також пропонувати таку організацію виробництва та робочих місць, які б усували небезпечні та шкідливі для здоров’я людини чинники;

- пропонувати до залучення у виробництво техніку, під час експлуатації якої мінімізована потенційна небезпека виникнення аварій, пожеж та відповідно виробничого травматизму та професійних захворювань;

- розробляти організаційні заходи, спрямовані на профілактику травматизму, професійних захворювань і підвищення культури виробництва, які гарантують безпечні і здорові умови праці, з врахуванням безпеки населення і територій в надзвичайних ситуаціях.

Видача завдання та консультування кафедрою управління проектами та безпеки виробництва розділу з назвою “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в дипломних проектах/роботах передбачено спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1998 р. № 420 (зі змінами 2010 р. № 969/922/216) та наказу ректора ЛДАУ № 21 від 11.04.2003 р.

Метою виконання розділу є:

- систематизація та закріплення теоретичних і практичних знань з дисциплін “Охорона праці в галузі”, "Цивільний захист";

- розвиток умінь застосовувати набуті знання для вирішення конкретних виробничих проблем з безпеки праці і життя, що сприятиме профілактиці виробничого травматизму та професійних захворювань, захисту цивільного населення під час надзвичайних ситуацій;

- розвиток і вдосконалення навичок самостійної роботи і оволодіння методиками і елементами наукових досліджень при вирішенні проблем і розв’язанні задач дипломної роботи.

Загальні відомості

Рішенням кафедри призначаються консультанти розділу з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях у дипломній роботі. Консультант спрямовує роботу студента на вирішення проблем з охорони праці і цивільного захисту, за тематикою, що розробляються у роботі, спонукає до творчого підходу у дослідженнях, консультує студента.

Студенти денної форми навчання перед переддипломною практикою повинні одержати консультацію та завдання у викладача-консультанта на кафедрі управління проектами та безпеки виробництва. Студенти заочної форми навчання повинні одержати консультацію і завдання на виконання розділу з охорони праці в період останньої сесії, перед відпусткою на виконання дипломної роботи.

Під час виконання розділу рекомендується дотримуватися такої послідовності:

- одержати на кафедрі консультацію з заповненням бланка-завдання;

- зібрати вихідні дані на виробництві, в органах місцевого самоврядування чи державній адміністрації району чи області (на базі яких виконується дипломна робота) для написання розділу;

- консультуватися на кафедрі відповідно до графіка та календарного плану розроблення розділу.

Обсяг розділу у дипломній роботі освітньо-кваліфікаційного рівня  “магістр” повинен становити орієнтовно 10 % від загальної кількості сторінок пояснювальної записки. Після кожної розрахованої таблиці, схеми, малюнка повинен бути короткий їх аналіз. Розділ повинен закінчуватися короткими висновками та пропозиціями.

Під час виконання розділу потрібно використовувати сучасні дані та літературу з охорони праці, наголошувати на актуальних питаннях та проблемах сьогодення в аспекті охорони праці, безпеки життя і діяльності людини, завданнях спеціалістів агропромислового комплексу щодо покращання умов праці у галузях народного господарства відповідно до тематики дипломної роботи.

Структура розділу

1.  Охорона   праці  та  безпека в надзвичайних ситуаціях  

1.1. Обґрунтування можливих чинників травмонебезпечних ситуацій. 

Під час виконання робіт людина (як суб’єкт праці) за допомогою певних знарядь (машини, інструмент, пристрої тощо) діє на предмет праці в умовах різноманітних середовищ: механічні, хімічні, теплові, електричні, біологічні та інші. Організм людини здатний переносити без наслідків такі дії лише тоді, коли вони не перевищують певних рівнів і тривалості. За межами цих рівнів і тривалості виникає пошкодження організму, яке кваліфікується як нещасний випадок, травма тощо.

Поміж різних чинників виробництва, які можуть спричинити певні дії на людину, виділяють шкідливі і небезпечні виробничі чинники. Небезпечний виробничий чинник – це такий, дія якого на працюючих у певних умовах призводить до травми або іншого раптового погіршення здоров’я [4-6].

До фізичних небезпечних і шкідливих виробничих чинників належать: рухомі машини, механізми та окремі деталі; вироби, заготовки, матеріали; конструкції, що можуть руйнуватися; запиленість і загазованість повітря робочої зони; підвищена або понижена температура матеріалів та поверхонь обладнання, повітря робочої зони; високі рівні шуму та вібрації на робочому місці, наявність отрутохімікатів тощо.

Той чи інший виробничий чинник за певною межею може не спричиняти негативних наслідків. Тому існує поняття гранично допустимого рівня виробничого чинника – дія встановленої тривалості, що не призволить до травми чи захворювання у процесі роботи та у після робочий період.

Виробнича небезпека – стан виробництва (умови праці, стан обладнання, робочого місця тощо), при якому існує можливість (ймовірність) дії на працівників небезпечного виробничого чинника з пошкодженням здоров’я. Факт пошкодження здоров’я людини від дії небезпечного чинника кваліфікується як нещасний випадок [6].

Основним завданням безпечної експлуатації машинно-тракторного парку під час виконання робіт у рослинництві є забезпечення дотримання вимог охорони праці під час робіт щодо наладки, комплектування та експлуатації сільськогосподарської техніки. Виконання цих завдань повинно забезпечуватись за рахунок наявних в господарстві кадрів, їх ефективної співпраці та техніки, що пройшла технічний огляд і відповідає вимогам нормативів з охорони праці.

Під час виконання робіт машинно-тракторним парком у рослинництві обслуговуючий персонал піддається дії шкідливого впливу виробничих чинників - мікроклімату робочої зони (температура, швидкість руху повітря, вологість, тиск, освітлення та світлове випромінювання), виробничому пилу, шуму, вібрації і токсичності відпрацьованих газів тощо.  

Під час виконання ґрунтообробних виникає підвищена запиленість на  робочому місці. Для захисту людини від шкідливої дії пилу необхідно  застосовувати механізацію, автоматизацію виробничих процесів, герметизацію виробничих приміщень, кабін машин тощо. Дуже часто виробничий пил виділяється безпосередньо на робочих місцях і потрапляє в зону дихання людини, тому потрібно застосовувати засоби індивідуального захисту органів дихання, спецодяг, респіратори. Особливу небезпеку являють собою відпрацьовані гази, в склад яких входить окис вуглецю.

Таким чином, для запобігання появи можливих чинників травмонебезпечних ситуацій під час польових робіт, особливо при використанні ґрунтообробних машин з активними робочими органами, потрібно враховувати вплив небезпечних чинників - обертових частин (валів, карданних передач, гострих ножів ротора), вібрації, запилення робочого місця тощо.

На основі викладених рекомендацій, а також [1-19] дипломник характеризує і обґрунтовує можливі чинники травмонебезпечних ситуацій (з врахуванням вимог пожежної та електробезпеки) відповідно до завдання і теми магістерської дипломної роботи.

Характеризується система протипожежного захисту (відповідно теми дипломної роботи), як сукупність організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання дії на людей небезпечних факторів пожежі і обмеження збитку від нього. Наголошується на небезпечних чинниках пожежі, дія яких призводить до травми, отруєння або загибелі людини, а також до матеріальних збитків. Можливість виникнення пожежі на виробництві (в побуті) оцінюється ймовірністю, яка залежить від можливості виникнення умов, необхідних і достатніх для виникнення загоряння.

Дається характеристика пожежної безпеки об'єкта, процесу (згідно теми дипломної роботи), при якій з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та дії на людей небезпечних факторів пожежі, й також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Електробезпека. Характеризують небезпеку ураження електричним струмом (відповідно до теми дипломної роботи).

Заходи щодо безпечного виконання робіт на електричних установках поділяють:

- організаційні: призначення відповідальних осіб, оформлення наряду на виконання робіт, перевірка кваліфікації, наявність посвідчення, організація нагляду за проведенням робіт, оформлення документації після завершення робіт тощо;

- технічні: використання електрозахисних засобів, огородження робочого місця, встановлення знаків безпеки, контроль ізоляції, захисне зелення, занулення, подвійна ізоляція, захисне відмикання, вирівнювання електричних потенціалів тощо.

Відповідно до правил влаштування електроустановок від ураження струмом людей і сільськогосподарських тварин при дотиканні до струмопровідних частин основні вимоги до електроустановок такі: захист надійною електричною ізоляцією струмопровідних частин, недоступність для випадкового дотику до них, автоматична сигналізація про небезпеку дотику до струмопровідних частин або наближення до них на недопустиму віддаль, попереджуюча сигналізація, написи і плакати, захисні засоби і пристрої. Жодний з наведених засобів не може окремо гарантувати безпеки при дотиканні, тому в кожному конкретному випадку для створення безпечних умов експлуатації електроустановок застосовують комплекс таких засобів.

Недоступність струмопровідних частин обладнання досягається спеціальними огородженнями струмопровідних частин, встановленням їх на недоступній для людей висоті і застосуванням блокувальних пристроїв. Сигнальні пристрої сповіщають людину про наближення до електричної установки напругою 380 В на відстань 1 м. Виготовлені у вигляді малогабаритних приладів сигналізатори прикріплюють до спецодягу або монтуються на захисному шоломі

За призначенням усі захисні засоби поділяються на групи: ізолюючі, додаткові від дії світлового випромінювання і електричної дуги, запобіжні від падіння з висоти і огороджуючи та інші.  

 

1.2. Умови і обставини виникнення небезпечних ситуацій та їх наслідки. 

 

Кожний небезпечний чинник незалежно від його виду, рівня та інших властивостей має певну зону своєї дії. Якщо розміри цієї зони мають чітко фіксовані значення то її можна вважати постійною. Якщо в процесі роботи така зона може змінюватись в наслідок зміни рівня небезпечного чинника, його переміщень у просторі, то вона - змінна [3].

У деяких випадках (під час аварійних ситуацій) небезпечний виробничий чинник може значно виходити за межі визначеної (фіксованої) зони. При цьому небезпека травмування працюючого виникає уже за межами небезпечної зони, що була встановлена заздалегідь. Ось чому кожен працюючий на конкретній машині чи на певному робочому місці повинен добре знати про таку небезпеку.

Загалом, працюючий, допускаючи небезпечну дію (НД), потрапляє у небезпечні обставини (НО), за яких на нього може діяти небезпечний чинник (НФ) за небезпечних умов (НУ). Так створюється інша подія, що має назву небезпечної ситуації (НС).

Усі явища, що формують небезпечну ситуацію, мають певну достовірність виникнення, тобто небезпечні умови (НУ), небезпечні дії (НД), небезпечні ситуації (НС), а також наслідки таких ситуацій: аварія (А), травма (Т) та сприятлива подія належать до випадкових явищ.

Аналіз процесів формування та виникнення травмонебезпечних та аварійних ситуацій під час виконання робіт у рослинництві, зокрема польових грунтообробних робіт, здійснюється на основі таблиці, яка містить відомості про виробничі небезпеки (небезпечні умови, дії, ситуації), можливі наслідки та заходи запобігання небезпечним ситуаціям за видами робіт, виробничих підрозділів, робочих місць, складу агрегату тощо (табл. 1).

Після кожного описання наводиться модель процесу можливого виникнення небезпечних ситуацій та їх наслідків. Основною метою такої схеми окреслення процесів формування і виникнення травмонебезпечних ситуацій, аварій є встановлення найбільш небезпечних дільниць, а також розробка заходів щодо запобігання НС.

Таблиця 1

Аналіз процесів формування травмонебезпечних ситуацій

Вид роботи, виробничий підрозділВиробнича небезпекаМож-ливі наслід-киЗаходи запобіганняНебезпечна умова НУНебезпек-на дія НДНебезпечна ситуація НС123456Зяблева оранка Т-150ПЛН-5-35Блок-схемаНУ1 – трактор не обладнаний підніжкою;НУ2 – несправна муфта зчеплення. НУ1 НУ2НД – перебування на полотні гусениці. НДНС1 – самовільний рух трактора;НС2 – падіння тракториста на гусеницю;НС3 – наїзд трактора на тракториста.НС1       НС2       НС3 Т – Трав-ма.     ТРозробити конструкцію підніжки, обладнати трактор, перевіряти трактор. Грунтооб-робні роботи МТЗ-80ФП-2Блок-схемаНУ –  польо-ва фреза не обладнана захисними  пристроями під час роботи.НУНД1- пере-бування біля ма-шини; НД2 -  обслу-говування машини.НД1 НД2НС1 – захоплення час-тин одягу; НС2 – відлітання частин грунту, машини.    НС1          НС2Т ТОрганізува-ти контроль безпеки ма-шини перед роботою; проводити інструктажі з техніки безпеки. Посівні роботиЮМЗ-6СЗ-3,6Блок-схемаНУ1 – агрегат не обладнаний двосторонньою сигналізацією;НУ2 – робота без інструкта-жу з ТБ.НУ1 НУ2НД – рух агрегату без сигналу. НДНС – падання допоміжного працівника.       НСТТОбладнати агрегати двосторон-ньою сигналізацією; проводити інструктажі з техніки безпеки

Найбільш поширеними заходами запобігання процесам формування та виникнення травмонебезпечних та аварійних ситуацій є перевірка безпечності техніки, оснащення машини засобами безпеки, проведення інструктажів з охорони праці.

1.3. Моделювання процесів формування і виникнення виробничих небезпек під час (відповідно до завдання). 

У процесах формування, виникнення аварій та виробничих травм усі випадкові події (явища), що утворюють конкретну аварійну або травмонебезпечну ситуацію, пов’язані між собою причинно-наслідковими зв’язками. В них є початкові, проміжні та кінцеві події [4].

Початкові події (небезпечні умови, небезпечні дії) виявляють у процесі обстеження об’єктів виробництва, а проміжні та кінцеві входять до схеми на основі аналізу можливих варіантів перебігу подій.

Одним із методів моделювання процесів виникнення небезпечних ситуацій є метод графічно окресленого логічного моделювання потенційних аварій, травм і катастроф [6], що базується на оперативному пошуку виробничих небезпек, їх глибокому логічному (при необхідності і математичному) аналізі й завчасному прийнятті заходів для уникання потенційних небезпек ще до виникнення травмонебезпечних та катастрофічних ситуацій. Метод дає можливість шляхом побудови схеми відмов і помилок операторів різних систем вести математичну обробку моделі з метою одержання ймовірності виникнення небажаних випадкових подій. Обчислення рівня небезпеки можна спрямувати на удосконалення конструкцій технічних засобів, зниження їх небезпеки тощо.

Аналізуючи кожну з логічних моделей процесів формування та можливого виникнення травмонебезпечних та аварійних ситуацій, завжди можна знайти подію, з якої починається небезпечний процес і до виникнення небезпечних наслідків. Якщо дослідження логічних зв’язків провести у зворотному напрямку, то обов’язково можна знайти подію (явище), що є причиною формування досліджуваного процесу.

Розглянемо типовий випадок виробничого травматизму під час польових ґрунтообробних робіт у рослинництві – коли під час роботи ґрунтообробна фреза не обладнана у достатній мірі захисними пристроями. При побудові логіко-імітаційної моделі визначають головну подію – у даному випадку – травма працівника внаслідок дії на нього частин ґрунту чи елементів фрези. Головну подію розміщують у верхній частині аркуша паперу і зверху-донизу розміщують інші події, які розкривають головну за допомогою логічних операторів. У побудованій моделі базові події мають форму круга. Нерозкриті базові події зображують у вигляді ромба, прямокутник – подія, що виникає як результат дії символа-оператора.

Математичну обробку побудованої моделі починають з крайньої лівої гілки, події якої пронумеровані знизу-вверх – починаючи з базових подій і закінчуючи головною. Значення ймовірностей базових подій вказуємо безпосередньо на символі зображення події. Ймовірності базових подій визначаємо за дами виробництва. Наприклад, базова подія “стан контролю з охорони праці”. Для визначення ймовірності ми повинні встановити наскільки (%) від ідеального рівня здійснюється відповідний контроль на об’єкті. Якщо буде встановлено, що такий рівень контролю становить 20 або 30%, то ймовірність відповідно становить 0,2 і 0,3. При відсутності контролю ймовірність “не здійснення контролю” становитиме 1, якщо контроль ідеальний, то відповідна ймовірність дорівнює 0. Для виконання математичних обчислень ймовірностей випадкових подій логіко-імітаційної моделі застосовують складені формули відповідно до положень булевої алгебри.

Нехай дві базові події з ймовірностями Р11 і Р12 за допомогою оператора “І” (рис. 2) входять і наступну третю подію. Тоді ймовірність виникнення цієї події Р13 можна визначити за формулою:

                                      Р13 = Р11  Р12                                               (1)

За допомогою оператора “І” три події з ймовірностями Р7, Р8 і Р3 формують четверту випадкову подію Р9, ймовірність якої визначають за формулою:

                                      Р9 = Р7  Р8  Р3                                           (2)

Дві базові події з ймовірностями Р1 і Р2 за допомогою оператора “або” входять до третьої події. Тоді ймовірність Р3 буде:  

                                     Р3 = Р1 + Р2 - Р1  Р2                                     (3)

Оператор “або” об’єднує три базові події з ймовірностями Р4, Р5 і Р6, які за допомогою цього оператора входять входять у наступну подію з ймовірністю Р7, яку можна визначити за формулою:

      Р7 = Р4 + Р5 + Р6  - Р4  Р5 - Р4  Р6 – Р5  Р6 + Р4  Р5  Р6            (4)

Якщо в оператор “або” входять чотири і більше випадкових базових подій з відомими значеннями ймовірностей, то для спрощення обчислень їх згруповують по дві або по три події і застосовують наведені формули.

Базові події за даними визначення даного виробничого травматизму становлять - Р1 = 0,2; Р2 = 0,3; Р4 = 0,2; Р5 = 0,3; Р6 = 0,05; розраховані за формулами становлять Р3 = 0,44; Р7 = 0,534; Р8 = 0,3; Р11 = 0,028; Р13 = 0,014. Отже, за даними розрахунку моделі, головна подія (травма) на робочому місці під час ґрунтообробних робіт при наявності тих недоліків з охорони праці, які відображено у базових подіях на 100 таких місць, можна очікувати 1,4 травми.

Рис. 1. Логіко-імітаційна модель процесу формування та виникнення аварій і травм.

Щоб дослідити вплив окремої базової події на формування та виникнення (можливість виникнення) головної події позначимо ймовірність досліджуваних базових подій, як невідомі величини – “стан контролю з охорони праці” – Х; “агрегат не обладнано захисними пристроями” – У; “професійний рівень працівника” – Z.

Графік залежності ймовірності головної події “травма” Рc(N) від ймовірностей різних базових подій (Р(Х) - “стан контролю з охорони праці”, Р(У) - “обладнання захисними пристроями”, Р(Z) - “професійний рівень працівників”) показано на рис.2.

Для умов підприємства виконано обчислення на побудованій логіко-імітаційній моделі і одержимо рівняння, у яких наведено залежність ймовірності виникнення головної події “травма” внаслідок різних обставин, від базових:

                         Р13 (Х) = 0,0085х2 + 0,008х + 0,0018.                            (5)

Рис.2. Залежність ймовірності головної події від ймовірностей базових подій

При х = 0 Р13 = 0,0018, а при х = 1 Р13 = 0,0183.

Із розрахунків видно, що при погіршенні стану контролю з охорони праці (порівняно з існуючим), можна очікувати підвищення ймовірності виникнення головної події майже на порядок, а при поліпшенні стану контролю працюючих, ймовірність виникнення головної події знизиться у 10 разів.

                                     Р13 (У) = 0,032у.                                                  (6)

При у = 0 Р13 = 0, у = 1 Р13 = 0,032.  

При мінімальних значеннях ймовірності Р3 (не обладнання захисними пристроями, огорожами тощо) з цієї причини головна подія не відбудеться, а при у = 1 Р13 = 0,032 небезпека травмування значно зросте.

                            Р13 (Z) = 0,025z + 0,0064.                                      (7)  

При Z = 0 Р13 = 0,0064, а при Z = 1 Р13 = 0,0313.

При низькому професійному рівні працівників (Z = 1) ймовірність виникання головної події підвищується у 4,8 рази порівняно з наявним станом.

1.4. Безпека в надзвичайних ситуаціях

Актуальність проблеми щодо природно-техногенної безпеки населення і територій  зумовлена тенденціями зростання втрат людей, що спричиняються небезпечними природними явищами, промисловими аваріями і катастрофами. Ризик надзвичайних ситуацій природного,  техногенного та соціально-політичного характеру невпинно зростає.

У даному підрозділі на основі опрацювання літературних джерел  [22-24] потрібно описати організаційні засади системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (НС) у сільськогосподарському підприємстві згідно теми дипломної роботи, яка  здійснюється відповідно до Закону України “Про цивільну оборону України”,  положення про цивільну оборону (ЦО), концепцій про захист населення та території від НС, постанов Кабінету Міністрів України тощо, охарактеризувати місцеві особливості та стан захисту населення на об’єкті дослідження.

З’ясувати обов’язки органів виконавчої влади, керівників підприємств, посадових осіб щодо захисту населення у НС. Вказати роль органів місцевої виконавчої влади у вирішенні питань профілактики, попередження, локалізації та ліквідації наслідків техногенних аварій та катастроф. Назвати, можливі небезпеки природного та техногенного характеру. Розробити заходи та охарактеризувати засоби забезпечення безпеки в разі виникнення стихійних лих і катастроф. Спрогнозувати можливі аварії на потенційно небезпечних об’єктах. Вирішити питання щодо гарантування безпеки населення в зоні розміщення небезпечних об’єктів. Запропонувати порядок введення в дію планів ліквідації аварій та планів аварійно-рятувальних заходів. Описати, як проводять навчання та інформування населення щодо можливих техногенних аварій та катастроф, а також дії населення при їх виникненні.

Розділ (питання) повинен закінчуватися короткими висновками та пропозиціями.

Бібліографічний список
 1.  Довідник сільського інженера // В.Д.Гречкосій, О.М.Погорілець, І.І.Ревенко та ін.; За ред. В.Д.Гречкосія. – К.: Урожай, 1993.– 360 с.
 2.  Сидорчук О.В., Ковалишин С.Й., Городецький  І.М. Сертифікація і стандартизація техніки та обладнання: Навчальний посібник. – Львів: Львівський ДАУ, 2007. – 180 с.
 3.  Сидорчук О.В., Сенчук С.Р., Кухарук О.В. Наукові основи інженерного менеджменту технічного сервісу рільництва: Монографія. – Львів: Львів. ДАУ, 2001, - 172 с.
 4.  Лехман С.Д., Рубльов В.І., Рябцев Б.І. Запобігання аварійності і травматизму у сільському господарстві. – К.: Урожай, 1993.–270 с.
 5.  Гряник Г.М., Лехман С.Д., Бутко Д.А. Охорона праці. – К.: Урожай, 1994. – 272 с.
 6.  Бутко Д.А., Лущенков В.Л., Лехман С.Д. Практикум з охорони праці. – К.: Урожай, 1995. – 144 с.
 7.  Законодавство України про охорону праці у 4 т. Т.1. – К, 1995. - 558с.
 8.  Средства защиты в машиностроении: Расчет и проектирование: Справочник/С.В.Белов, А.Ф.Козьяков, О.Ф.Партолин и др.; Под ред. С.В.Белова. – М.: Машиностроение, 1989. – 368 с.
 9.  Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 1999. – 347 с.
 10.  Типові норми безоплатної видачі засобів індивідуального захисту/ДНАОП.0.00-3.01–98. - К.: Держтехн. України, 1999. – 87 с.
 11.  Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Чебанова О.В. Гігієна праці та виробнича санітарія. – К., 1997. – 464 с.
 12.  Типові норми безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту / ДНАОП.0.00-3.01 – 98. – К.: Держтехнаглядохоронпраці України, 1999. – 87 с.
 13.  Практикум з охорони праці. Навчальний посібник / Жидецький В.Ц., Джигерей В.С., Сторожук В.М. та ін.; За ред. Жидецького В.Ц. – Львів: Афіша, 2000. – 352 с.
 14.  Пістун І.П., Кіт Ю.В., Березовецький А.П. Практикум з охорони праці: Навчальний посібник/За заг. ред. к.т.н. І.П.Пістуна. – Суми: Університетська книга, 2000. – 297.
 15.  Лехман С.Д. та інші. Довідник з охорони праці в сільському господарстві. – К.: Урожай, 1990. – 397 с.
 16.  Ярошенко Ф.С. Безпека праці в АПК. – К.: Урожай, 1995. – 275 с.
 17.  Пожарная безопасность // Справочное издание под редакцией А.М. Братова. – М.: Мир, 1993. – 376 с.
 18.  Збірник примірних інструкцій з охорони праці для працівників під час виконання робіт у рослинництві. Ч1. - К.: Основа, 2000. – 75 с.
 19.  Довідник з охорони праці в сільському господарстві. Запитання і відповіді під редакцією С.Д. Лехмана. – К.: Урожай, 1990. - 388 с.
 20.  Диллон Б., Сингх Ч. Инженерные методы обеспечения надежности систем. – М.: Мир, 1984. – 435 с.
 21.  Деев Л.П., Сінчур Л.Ф. Техніка безпеки в сільському господарстві. 2-е вид. доп. – К.: Урожай, 1988. – 120 с.  
 22.  Закон України “Про цивільну оборону України” – К., 2001. – 287 с.
 23.  Цивільна оборона/За ред. В.С.Франчука. - Львів: Афіша, 2000. - 336 с.
 24.  Стеблюк М.І. Цивільна оборона. К.: Урожай, 1994. – 360 с.

Додаток А

ЛЬВІВСЬКИЙ  національНИЙ  АГРАРНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра управління проектами та безпеки виробництва

“ПОГОДЖЕНО”     “ЗАТВЕРДЖУЮ”

 керівник   роботи     зав. кафедрою УПБВ

  ______________     _________________

ЗАВДАННЯ

на виконання розділу з охорони праці та захисту населення

в дипломній роботі ОКР "Магістр"

студенту групи ________________________________________________

 1.  Тема дипломної  роботи _______________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

 1.  Строк здачі закінченого розділу на кафедру УПБВ “__” ____ 200_ р.

 1.  Вихідні дані написання розділу:

- річний звіт з охорони праці (форма 7-твн), журнали реєстрації інструктажів з техніки безпеки, санітарно-технічні паспорти виробничих приміщень, карти умов праці, запроектований технологічний процес чи конструктивна розробка;

- довідкова та методична література з охорони праці в галузі, системи управління охороною праці та цивільного захисту.

 1.  Перелік питань, які потрібно розробити і календарний графік робіт:

1. Охорона  праці та безпека в надзвичайних ситуаціях.

1.1. Обґрунтування можливих чинників травмонебезпечних ситуацій.

1.2. Умови і обставини виникнення небезпечних ситуацій та їх наслідки.

1.3. Моделювання процесів формування і виникнення виробничих небезпек під час (відповідно до завдання).

1.4. Безпека в надзвичайних ситуаціях.

Дата видачі __________ 200_ р.

Консультант ___________              ________________

“__” _________________ 200_ р.    ________________

                                                       (підпис студента)   

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok