Податкова політика та інфляція

40. Податкова політика та інфляція.

Інфляція – це багатофакторний процес, який обумовлений взаємодією ціноутворюючих та грошових чинників, і проявляється у зростанні цін та знеціненні грошової одиниці. Інфляція є наслідком як макроекономічних (розширення попиту за рахунок емісії чи кредитної експансії тощо), так і мікроекономічних диспропорцій (погіршення умов виробництва, зниження конкуренції тощо), а отже податкова політика може впливати на інфляційний процес як на макро-, так і на мікрорівні. З макроекономічної точки зору при визначені впливу на інфляційні процеси має значення: достатність податкових надходжень і вплив податкової політики на обсяги сукупного попиту.

З мікроекономічної точки зору при визначені впливу на інфляційні процеси вирішальне значення має структура податкової системи.

Механізм стягнення непрямих податків, який передбачає їх пряме включення в ціни, як правило, зумовлює підвищення цін на відповідні товари.

Вплив прямих податків на інфляцію визначити складніше, оскільки вони прямо не включаються в ціни товарів.

Как провести девальвацию, сохранив курс гривны стабильным

Чтобы удержать курс гривны от падения, Национальный банк за год потратил на его поддержку $7,5 млрд своих резервов, еще $1 млрд – за четыре месяца 2014-го.

Суть фискальной девальвации – поднять ставки НДС и одновременно снизить размер социальных взносов, то есть налогов на зарплату, которые платит бизнес.

Рост ставок НДС коснется трех основных целевых групп импортеров, экспортеров и тех национальных производителей, которые продают свой товар на внутреннем рынке. А вот снижение налогов на зарплату ощутят только две последние группы. В результате повышение НДС вынудит импортеров поднять стоимость ввозимой продукции, и конкурентоспособность импорта снизится. Национальным производителям, продающим товары в Украине, увеличение ставки НДС будет компенсировано снижением налога на зарплату. В итоге, в отличие от импортеров, их конкурентоспособность не пострадает. Для экспортеров реформа выглядит еще привлекательней – НДС им возмещается, то есть для них повышение этого налога должно пройти незаметно, а снижение социальных взносов позволит снизить себестоимость продукции, улучшив их позиции на внешних рынках.

Чтобы добиться эффекта девальвации гривны на необходимые для экономики 10%, нужно поднять НДС с 20% до 27,2%, и на сопоставимую величину уменьшить налогообложение зарплат

Проблеми

Во-первых, традиционные проблемы с возмещением НДС или уклонение от уплаты этого налога. Это снизит эффективность фискальной девальвации по сравнению с номинальной

Во-вторых, проблема низкой доли затрат на рабочую силу в продукции, продаваемой Украиной за рубежом. «Основную долю экспорта в Украине занимают товары с низкой степенью обработки. Например, до 30% экспорта формирует сталелитейная отрасль, а в ее затратах фонд оплаты труда, то есть зарплата и социальные взносы, занимает около 4%»

В-третьих, по разным подсчетам, до 40% рынка зарплат в Украине находится в тени.

41. Платники, об'єкт, предмет екологічного податку

Одним із численних нововведень Податкового кодексу України є прихід загальнодержавного екологічного податку (розділ 8 ПКУ) на заміну колишньому збору за забруднення навколишнього природного середовища.

зміни:

Розширення кола платників податку

Визначено перелік суб’єктів, що не є платниками податку

Надано чітке формулювання об'єкту та бази оподаткування

Передбачено значне поетапне зростання ставок податку

Платниками є суб'єкти господарювання (юридичні особи, що не провадять підприємницьку діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів) під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти

розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання)

утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

Оподаткування викидів забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення екологічним податком припинено з відповідним збільшенням ставок акцизного податку на всі види моторного палива.

До 2015 р. утримувався і сплачувався до бюджету податковими агентами під час реалізації палива.

Об'єкт та база оподаткування

обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти

обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання

обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій)

42. Рентна плати за користування надрами

Новації:

Об’єднано в один податковий платіж

платіж за користування надрами для видобування корисних копалин

та збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок держбюджету.

Зарахування 50% плати до спецфонду Державного бюджету на

розвиток мінерально-сировинної бази держави

(за видобування корисних копалин загальнодержавного значення).

Зменшення бази оподаткування на обсяг рециркулюючого природного газу (природний газ, який повернуто (закачано) в один або декілька нафтогазоносних покладів такого родовища (свердловини) для підтримання в них необхідних пластового тиску)

Платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин – суб’єкти господарювання, які здійснюють видобування корисних копалин (у тому числі під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини на підставі спеціальних дозволів на користування надрами.

Платники рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин – суб’єкти господарської діяльності, які використовують ділянки надр для: а) зберігання природного газу, нафти,

газоподібних та інших рідких нафтопродуктів; б) витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції; в) вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин; г) зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів; ґ) провадження інших видів господарської діяльності.

ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин обсяг видобутої у податковому періоді к.к. або обсяг погашених запасів к.к.

ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ Рентною платою за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин – обсяг підземного простору (ділянки) надр.

БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ – вартість обсягів видобутих к.к., яка обчислюється для кожного виду к.к. для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції підприємства).

Вартість відповідного виду видобутої корисної копалини обчислюється платником за більшою з таких її величин:

за фактичними цінами реалізації; (вартість одиниці встановлюється за величиною суми доходу, отриманого від реалізації відповідного обсягу кк. Сума доходу зменшується на суму витрат платника, пов’язаних з доставкою кк споживачу)

за розрахунковою вартістю.

Розрахункова вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (Цр) :

Вмп + (Вмп х Крмпе)

Цр = ------------------------------,

Vмп

Вмп витрати, (у гривнях);

Крмпе коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства,(десятковий дріб);

Vмп обсяг (кількість) корисних копалин, видобутих за податковий (звітний) період.

Для видів корисних копалин, для яких ставки плати (Свнз) встановлено у відсотках,

податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування к.к. (Пзн) :Пзн = Vф Вкк Свнз Кпп,

де Vф обсяг відповідного виду видобутої к.к. (в одиницях маси або об’єму);

Вкк вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини;

Свнз величина ставки плати за користування надрами для видобування кк

Кпп коригуючий коефіцієнт.

Для видів корисних копалин, для яких встановлено абсолютні ставки (Сазн)

у грошовому вираженні, податкові зобов’язання з плати (Пзн) для відповідного виду

видобутих кк або погашених запасів кк :

Пзн = Vф Сазн Кпп,

Строк сплати – протягом 10 днів після граничного строку подання податкового розрахунку.

Строки подачі звітності (податковий розрахунок)- протягом 40 календарних днів, за останнім календарним днем звітного періоду.

Податковий період – Календарний квартал.

Ставка податку: 1) відносні ставки у відсотках від вартості видобутих к.к.; 2) абсолютні ставки у грошовому вираженні за одиницю видобутих к.к.

База оподаткування – Вартість видобутих корисних копалин

Об’єкт оподаткування – Обсяг видобутих корисних копалин або обсяг погашених запасів корисних копалин

Суб’єкт оподаткування – Суб’єкти господарювання, які здійснюють видобутокякі використовують ділянки надр.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Платники, об\'єкт, предмет екологічного податку. Рентна плати за користування надрами

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Обробка простої БД відповідно варіанту

Курсова атестаційна роботат. Професія: оператор комп’ютерного набору

Противодействие экстремистской деятельности (экстремизму) в России

Диссертационная работа, исследование. Целью диссертационной работы является системное исследование уголовно-правовых и криминологических проблем экстремизма как угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Социально-правовое и криминологическое исследование. Общая характеристика работы. Актуальность темы исследования.

Методы психодиагностики

Методы психодиагностики черт личности. Методы психодиагностики интеллекта. Креативность как объективный феномен психодиагностики. Понятие стандартизации в психодиагностике

Абсолютные и относительные статистические величины

Понятие абсолютной и относительной статистической величины в статистике. Виды и взаимосвязи относительных величин.

Лечебное дело. Тесты с ответами

Государственный экзамен для Лечебного дела (ЛД). ГАК. Анатомия человека. Патологическая анатомия. Нормальная физиология. Биология. Микробиология. Общая и клиническая иммунология. Медицинская и биологическая физика. Фармакология. Военная и экстремальная медицина. Гигиена. Общественное здоровье и здравоохранение. Биомедицинская этика. История медицины. Кардиология. Гастроэнтерология и гепатология. Нефрология. Поликлиническая терапия и медико-социальная экспертиза. Гематология. Эндокринология. Инфекционные болезни. Нервные болезни. Лучевая диагностика и лучевая терапия. Педиатрия. Клиническая фармакология. Общая хирургия. Заболевания.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok