Сутність податкової політики та її роль у державному регулюванні економіки

37. Сутність податкової політики та її роль у державному регулюванні економіки.

Податкова політика – діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків, що визначається певними правовими, економічними і організаційними заходами органів державної влади, які направлені на забезпечення надходжень податків до централізованих фондів грошових ресурсів держави, стимулювання економічного зростання і забезпечення соціальної справедливості.

Ознаки податкової політики

- діяльність держави в сфері оподаткування

- сукупність правових, економічних і організаційних заходів у сфері регулювання податкових відносин

- ставляться цілі щодо забезпечення податкових надходжень і стимулювання економічного зростання

- складова частина загальної фінансової політики держави на середньострокову і довгострокову перспективу

Фактори, які впливають на податкову політику

Внутрішні - структура та стан розвитку економіки країни, форми власності, рівень добробуту населення, політичний лад.

Зовнішні -економічні взаємовідносини держави з іншими країнами світу, участь держави в процесах міжнародної інтеграції

Критерії реалізації податкової політики:

фіскальна достатність -забезпечення такої величини податків, яка є бажаною для інтересів держави

економічна ефективність - оптимальний вплив податків на інтереси економічних суб’єктів, забезпечення ефективної діяльності суб’єктів господарювання (їх прибутковості) при встановленому певному рівні оподаткування

соціальна справедливість - підвищення добробуту суспільства і забезпечення справедливого розподілу податків між різними верствами населення

стабільність - незмінність правового регламентування податків протягом певного періоду

гнучкість- необхідність своєчасного реагування податкової політики на зміну соціально-економічних показників.

Методи податкової політики

- пониження або підвищення податкового навантаження на платників податків

- заміна одних способів стягнення податків іншими, введення нових або скасування існуючих податків

- зменшення або збільшення сфери впливу тих чи інших податків, або системи оподаткування в цілому

- запровадження або скасування податкових пільг

- маніпулювання прогресивними та пропорційним прийомами

Інструменти податкової політики – це ті важелі, за допомогою яких спрацьовують методи податкової політики і досягаються її цілі. До таких інструментів належать: податкові ставки, податковий кредит, податкові преференції і пільги, податкові стимули і санкції, податкова амністія і податкові канікули, формування податкової бази, встановлення об’єктів і суб’єктів оподаткування тощо.

Типи (види) податкової політики

за рівнем податкового навантаження

а) політика високого рівня оподаткування

б) політика низького рівня оподаткування

в) політика помірного рівня оподаткування

за методами оподаткування доходів

а)пропорційна

б)регресивна

в)прогресивна

г)змішана

за масштабністю і тривалістю цілей і завдань

а)стратегічна

б)тактична

за територіальною ознакою

а)загальнодержавна

б)місцева

38. Податкова політика як чинник макроекономічного регулювання.

Напрями податкової політики держави на макроекономічному рівні

регулювання сукупного попиту та сукупної пропозиції

формування раціонального співвідношення між заощадженням і споживанням

вплив на темпи інфляційних процесів

формування раціональної галузевої структури

стимулювання інвестиційних процесів

підтримка інноваційної діяльності

насичення ринку соціально значущими товарами та послугами

прискорений розвиток депресивних регіонів

В умовах ринкових відносин розвиток економіки має циклічний характер, тому держава може використовувати податкову політику для макроекономічного регулювання, тобто для:

стабілізації економічного циклу (у короткостроковому періоді);

стимулювання економічного зростання (у довгостроковому періоді).

Податкова політика може впливати на економічний цикл як автоматично, так і дискреційно.

Дискреційна податкова (фіскальна) політика – це система цілеспрямованих заходів з боку держави щодо зміни величини податків, державних витрат і сальдо державного бюджету з метою впливу на реальний обсяг виробництва, забезпечення зайнятості, зміну темпів інфляції та стимулювання економічного зростання.

Дискреційна податкова політика передбачає свідоме внесення змін в діючу податкову систему з метою збільшення чи зменшення обсягу податкових надходжень залежно від фази економічного циклу:

в період кризи або під час виходу із кризи доцільним є проведення стимулюючої податкової політики (зменшення податкового тягаря з метою стимулювання економічного зростання, внутрішнього виробництва, інвестиційної активності та підвищення рівня зайнятості);

в період піднесення доцільним є проведення стримуючої (обмежувальної) податкової політики (шляхом збільшення податкового тягаря).

Недискреційна податкова (фіскальна) політика – це автоматична зміна величини податків, державних витрат і сальдо державного бюджету внаслідок циклічних коливань економіки.

Автоматичні (вбудовані) стабілізатори – це інституціональні важелі економіки, які автоматично, без явного втручання уряду, “згладжують” економічні коливання, підтримують необхідний рівень зайнятості та обсяг національного доходу. В якості таких стабілізаторів зазвичай виступають прогресивна система оподаткування, система державних трансфертів (у т. ч. страхування по безробіттю) і система участі в прибутках.

Умовою ефективності податкової політики

1)стабільність

2)передбачуваність

- дозволяє суб'єктам господарювання формувати довгострокові стратегії розвитку зі сталими вхідними параметрами

- забезпечує високий рівень роботи податкової служби на основі розроблюваних нормативно-правових актів із питань оподаткування та освоєння механізмів стягнення того чи іншого податку

39. Мікроекономічний вплив податкової політики.

Механізм взаємозв’язку монетарної та фіскально-бюджетної політики в межах кон’юнктурної політики

Напрями податкової політики держави на мікроекономічному рівні:

забезпечення зацікавленості у розвитку підприємницької ініціативи населення

збільшення обсягів господарської діяльності й розвиток конкурентного середовища

розвиток окремих галузей виробництва, розвиток виробництва на певних територіях

регулювання обсягів експорту або імпорту

стимулювання раціонального використання ресурсів

забезпечення економічної зацікавленості підприємств в інноваційному розвитку і стимулювання науково-технічного прогресу

стримування зростання обсягів виробництва товарів, у збільшенні споживання яких держава не зацікавлена

Інструменти податкової політики на мікроекономічному рівні

1)системні

- загальний рівень оподаткування

- структура системи податків

- співвідношення прямих і непрямих податків

- співвідношення податків, що стягуються з юридичних і фізичних осіб

- частка майнових податків і податків на капітал

- застосування альтернативних систем оподаткування

2)комплексні

- спеціальні податкові режими за територіальною ознакою

- спеціальні податкові режими за галузевою ознакою

3) локальні

- інструменти, пов’язані з об’єктом оподаткування

- визначення складу платників податків

- встановлення і диференціація ставок податків

- механізми, пов’язані з порядком обчислення бази оподаткування та податкових зобов’язань

- податкові пільги

Прямі і непрямі податки мають різні можливості щодо вирішення тих чи інших завдань. Так, для впливу на відтворювальні процеси використовуються насамперед такі прямі податки, як податок на прибуток підприємств, плата за землю. Для вирішення соціальних проблем використовуються непрямі податки та податок на доходи фізичних осіб. Так, ПДВ не стягується з товарів та послуг, які мають соціальну направленість, послуги освіти, охорони здоров’я тощо. Акцизний податок оподатковує лише товари “непершої” необхідності та товари, вживання яких держава намагається обмежити. За рахунок податку на доходи фізичних осіб звільняються від оподаткування особи з невеликими доходами.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Мікроекономічний вплив податкової політики. Податкова політика як чинник макроекономічного регулювання.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Объединение совладельцев многоквартирного дома ОСМД

Для чего нам нужно сделать ОСМД? Не все понимают и ленятся посмотреть в интернете, поэтому мы Вас решили ознакомить с этим понятием и сагитировать на его создание. Так все таки что такое ОСМД(ОСББ)? Кто руководит ОСМД? Какие налоги платит ОСМД?

Физиология

Физиология дословно - это учение о природе. История развития физиологии. Цель, задачи, предмет физиологии. Шпоры по физиологии. Физиология и биофизика возбудимых клеток. Физиология мышц. Физиология процессов межклеточной передачи возбуждения. Центральная нервная система, система крови.

Договор об оказании платных образовательных услуг

Можно использовать как образец или пример. Договор об оказании платных образовательных услуг содержит: предмет договора, обязанности исполнителя, обязанности заказчика, Обязанности Обучающегося, Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.

Вопросы к задаче по хирургии. Вариант №12

Какой клинический синдром имеет место у данного больного? Классификация заболевания. План дополнительного обследования больного. Значение рентгенологических и эндоскопических методов в диагностике основного заболевания и его осложнений. Объем консервативных мероприятий и цель их проведения у данного больного? Ответ к задаче по хирургии. Ответ на вопрос

Гинекология: тесты, вопросы и ответы

Задания. Гинекология. Ответы на вопросы тесты по предмету гинекологии. Неправильные положения и пороки развития половых органов. Острый живот в гинекологии. Новообразования женских половых органов Бесплодный брак Воспалительные заболевания женских половых органов

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok