Сутність прямих і непрямих податків

4. Сутність прямих і непрямих податків. Способи стягнення податків.

Існує 4 способи розмежування прямих і непрямих податків:

в залежності від ознак сплати (прямі – сплачує і несе відповідальність за сплату 1 особа, непрямі – сплачує 1 особа (покупець), відповідальність несе інша (продавець);

в залежності від участі у формуванні цілі (прямі – включаються в ціну товару на стадії вир-ва у виробників, непрямі – тільки на стадії реалізації як надбавка до ціни товару);

в залежності від способу стягнення (прямі – стягуються по деклараціях, кадастрах та розрахунках, непрямі – по розрахунках і деклараціях);

в залежності від джерела сплати (прямі – сплачуються з вир-ва цінностей, доходу чи майна, непрямі – із споживання товарів, робіт, послуг).

Прямі податки – податки, які прямо залежать від обсягу доходів, прибутку чи майна та платниками яких безпосередньо є власники даних цінностей.

Непрямі податки – податки, які визначаються розміром споживання і не залежать від доходу чи майна платника, виступають у вигляді надбавки до ціни товару чи послуги та платником яких є кінцевий споживач цього товару чи послуги.

Основними перевагами прямого оподаткування є:

економічні - прямі податки дають можливість встановлювати пряму залежність між доходами платника і його платежами в бюджет;

регулюючі - пряме оподаткування є важливим інструментом регулювання економічних процесів, що пов'язане з інвестуванням, нагромадженням капіталу, діловою активністю підприємств тощо;

соціальні - прямі податки сприяють розподілу податкового тягаря таким чином, що більші податки сплачують ті громадяни, у яких більш високі доходи.

Основними недоліками прямого оподаткування є:

організаційні - пряма форма оподаткування вимагає складного механізму стягнення податку, оскільки пов'язана із досить складною методикою ведення обліку доходів і витрат;

контрольні - контроль надходжень прямих податків вимагає істотного розширення податкового апарату і розробки сучасних методів контролю, оскільки прямими податками охоплюються прибутки і доходи, і досить низькою є ймовірність їхнього повного надходження до бюджету;

нерівномірний розподіл надходжень прямих податків по регіонах (більшість надходжень припадає на індустріально розвинуті території);

прямі податки не можуть бути стабільним джерелом податкових надходжень бюджету, оскільки вони вимагають стабільного розвитку ринкових відносин (тільки в умовах реального ринку можуть формуватися реальні доходи і прибутки, проте можуть бути і збитки);

прямі податки обтяжують підприємницьку діяльність, тому що з одного боку скорочують обсяг власних коштів підприємства, а з іншого - знижують зацікавленість в інвестиційній діяльності, оскільки прибутки від інвестування можуть підлягати оподаткуванню.

Перевагами непрямого оподаткування є:

організаційні - для непрямих податків характерна простота нарахування і сплати, а також регулярність надходження до бюджету; контроль за надходженням податків не вимагає розширення податкового апарату;

непрямі податки вигідні для країн, де спостерігається прогрес в економіці, оскільки ці податки збільшують доходи держави за рахунок зростання добробуту населення (чим більше доходів, тим більше купівельної спроможності і більше буде надходжень непрямих податків);

непрямі податки впливають па рівень споживання продукції та її структуру (для товарів, які шкідливі для здоров'я, моральності і довкілля);

непрямі податки є фіскально ефективними, оскільки охоплюють величезну кількість людей, які їх сплачують, широку базу оподаткування, характеризуються зручністю сплати у часі, близькістю до місця внесення;

непрямі податки є непомітними для споживача, приховані в ціні товару;

рівномірність розподілу податкового тягаря між платниками податків.

До недоліків непрямого оподаткування відносяться:

непрямі податки здійснюють значний вплив на загальний рівень цін;

непрямі податки сплачуються непропорційно доходу платників, надмірно обтяжують верстви населення, які мають низькі доходи;

непрямі податки в умовах ринкової економіки обмежують розмір прибутку суб'єктів господарювання, оскільки в умовах конкуренції не завжди можливе підвищення цін, які включають непрямі податки.

Способи стягнення податків

кадастровий («кадастр» - таблиця, довідник, передбачає використання при справлянні плати за землю або нерухоме майно) – реєстр, який містить перелік типових об’єктів, які класиф. за зовн ознаками і встановл середню доходність об’єкта оподаткування.

вилучення податків до одерж власником доходу (справляння ПДФО)

авансовий – платник сплачує податок частинами протягом періоду (Єдиний податок)

вилучення податку після одержання власником доходу

антиципація – стягнення податку здійснюється раніше ніж передбачено чинним законодавством

самооподаткування – форма залучення на добровільній основі коштів підприємств і населення, для фінансування різних цільових заходів (як правило місцевого значення)

багатократне стягнення податків – обкладання одного об’єкта оподаткування декілька разів.

5. Податковий метод формування державних доходів як елемент правової держави в умовах ринкової економіки. Наукові основи та принципи побудови податкової системи.

В умовах існування ринкових відносин та різних форм власності, коли держава не має домінуючого значення, основним методом формування доходів виступають податки.

Держ доходи можуть формув різними методами, серед яких саме податковий має найбільше значення для бюджету.

Податкові( передбачені податковими законами України загальнодержавні й місцеві податки, збори та інші обов’язкові платежі);

неподаткові (доходи від власності та підпр діяльності держ п-в, адмін. збори , надходження від штрафів, фін санкцій, власні надходження бюджетних установ та ін.)

доходи від операцій з капіталом (продаж землі, майна та нематер активів, які належать державі).

трансферти - кошти, що передаються з Державного бюджету до місцевих бюджетів або з місцевих бюджетів вищого рівня до бюджетів нижчого рівня у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій та в інших формах.

Науковий підхід до побудови раціон. ПС предюачає

1 – системність;

2 – встановлення основобудовної бази цієї системи;

3 – формування правової бази.

Потреба в системності полягає в тому, що всі податки повинні бути взаємопов’язані і органічно доповнювати один одного, не вступаючи у протиріччя системи оподаткування в цілому із окремими її елементами зокрема.

Основобудовною базою побудови ПС є об’єм бюджетних видатків.

Податки не сама ціль, а засіб для виконання державою своїх функції.

Незважаючи на різноманітність існуючих у світі ПС існує ряд принципів які є базовими:

Вигоди та адмін.. зручність

Платоспроможності

Визначальна база.

Полягає в тому, що витрати, внаслідок сплати податків мають бути порівняними з тими вигодами, які платник отрим. За рахунок фін. Та податкових надходжень, потреб і суспільних благ.

Це податковий тягар, який чітко визнач. Відповідно до платоспроможності платника( розмір доходів, обсяг спожив, майнового стану).

Под.. система в країні повинна формув не хаотично, а згідно з певною соц..-економ. стратегією

Кількісним виміром в даному випадку є прогнозна величина видатків бюджету, яка досягається шляхом бюджетування.

При бюджетному плануванні слід дотримуватися наступної послідовності: прогнозний обсяг зведеного бюджету – запланов обсяг доходів – плановий обсяг видатків.

Принципи побудови науково обґрунтованої

податкової системи

1.розподіл податкового навантаження серед платників податків повинен бути рівномірним

2.необхідність досягнення відносної рівноваги в забезпеченні інтересів всіх учасників податкового процесу – держави і платників податків

3. відмова від репресивного характеру податкової системи, найменше втручання в господарську діяльність платників податків

4. створення умов для максимального спрощення процедури стягнення податків

5. забезпечення бюджетної спрямованості податкової системи

6.податки повинні бути взаємопов’язані між собою, органічно доповнюватися, не суперечити системі в цілому та іншим її елементам

7. податкова система має сприяти стабілізації економіки, соціальній рівновазі та забезпечувати економічне зростання в державі

8. структура податкової системи не повинна порушувати рівновагу між соціальною справедливістю і економічною ефективністю

9. податкова система повинна бути гнучкою, тобто постійно пристосовуватися до змін в економічній системі

10. податкова система повинна бути зрозумілою і прозорою, ґрунтуватися виключно на законах, які, у свою чергу, повинні однозначно трактуватися

11. забезпечення стабільності податкової системи, з тривалим періодом її дії

12. однократність стягнення податків, без подвійного оподаткування

13. витрати на управління податковою системою мають бути помірними

6. Сутність та економічні засади організації податкової системи

Ефективність ПС є передумовою вирішення соц.. і економ завдань, а також інш. функцій, які виконує держава на етапі істор. розвитку. З фіскальної точки зору важливими є достатність доходів, які отримує держава, з економ.- який вплив вона здійсн. через под. політику на екон. розвиток.

В Україні схильні розглядати сис-му оподаткув., а саме сукупність податків і зборів як єдиний, а не 1 з найважливіших елементів ПС. Тим самим поняття ПС і сис-ма оподаткув. ототожнюють, що є невірним.

Податкова система – зумовлена платоспроможністю населення та принц оподаткування, сукупність: податків зборів та інш. платежів; платників податків та органів, які здійснюють контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати; прав та обов’язків податкових служб і податків, а також відповідальність сторін, що приймають участь у податкових правовідносинах.

У теоретичному розумінні под. система – складна система фінансових відносин між органами держ влади, місц. самовр. та платниками податків на всіх етапах податкового процесу від розробки проекту под.. законод до слати податку.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Способи стягнення податків. Способи стягнення податків Сутність та економічні засади організації податкової системи

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Понятие о воображении

Определение воображения. Виды воображения. Способы создания новых образов. Творческое воображение. Воссоздающее, или репродуктивное воображение. Мечта.

Рентгенологическое исследование мочеполовой системы

Обзорная рентгенограмма области почек и мочеточников, тень камня почки на рентгенограмме. РГ при хроническом пиелонефрите. Выделительная урография

МАРК ТУЛЛИЙ ЦИЦЕРОН Отрывки из трактата «De officiis»

Богословский факультет Кафедра древних языков и древнехристианской письменности МАРК ТУЛЛИЙ ЦИЦЕРОН Отрывки из трактата «De officiis» на латинском языке с комментариями и словарем

Диета каменного века

О диете палеолита рассказывает один из основателей этого направления, авторитет которого признан сегодня во всем мире, – профессор Государственного Университета Колорадо в США Лоран Кордэйн.

Зачет по экологии. Ответы 1-12

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok