Укладання фахових документів

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ   БЛОК

____________________________________________________________________

Тема:     «Укладання фахових документів (відповідно до напряму підготовки)».

     

                      План

 1.  Документи з господарської діяльності.
 2.  Визначення договору.
 3.  Між ким укладаються договірні відношення?
 4.  Підготовка проекту договору.
 5.  Типи договорів:

а) договір з господарсько-договірної діяльності:

 •  визначення договору з господарсько-договірної діяльності;
 •  види договорів з господарсько-договірної діяльності;
 •  реквізити договору;

     б) трудові договори:

 •  визначення трудового контракту;
 •  порядок укладання контракту;
 •  реквізити контракту;
 •  структура тексту контракту;
 •  різниця між трудовим договором і контрактом;
 •  визначення трудової угоди;
 •  реквізити трудової угоди.

       ДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Такі документи можуть використовуватися у діяльності державних та не-державних підприємств, організацій, що їм наданий статус юридичної особи.

Запропоновані типові формуляри-зразки документів можна використати для встановлення різноманітних стійких зв’язків між зацікавленими сторонами (зо-крема виробництво, постачання, надання послуг тощо), для визначення однора-зових обов’язків, а також служити гарантом у господарській діяльності підпри-ємств.

Господарська діяльність ґрунтується на договірних зобов’язаннях та пе-редбачає в умовах цих договорів шляхи розв’язання певних суперечок, пов’яза-них чи з термінами виконання робіт, чи з постачанням продукції, чи з порушен-ням розрахункових відносин і т. ін.

ВИЗНАЧЕННЯ ДОГОВОРУ. УКЛАДАННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН.

ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУ ДОГОВОРУ

Договір – це документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома       партнерами. Договір може бути укладений між приватними особами й організацією та між організаціями.

Договори укладаються із урахуванням інтересів сторін і відповідно до чинного

законодавства. Проект договору готує сторона-ініціатор (друга сторона може підго-

тувати свій варіант проекту) . У разі потреби залучають юриста.

      Підготовлений і належним чином оформлений договір підписується сто- ронами. В окремих випадках необхідно переконатися в повноваженнях особи,

яка підписує договір (перевірити доручення, паспорт, а в разі потреби зібрати ін-формацію про контраґента).

           ТИПИ  ДОГОВОРІВ

             Розрізняють  договори із господарської діяльності і трудові договори.

             Договір із господарської діяльності – це службовий документ, в якому

фіксують угоду між сторонами про встановлення ділових відносин, пов’яза-

них із господарською діяльністю, й який регулює ці відносини.

      Такі договори між підприємствами належать до найважливіших засобів

міжвиробничих зв’язків у нових умовах господарювання й розвитку ринкових від-

носин. Цивільний кодекс передбачає різні типи таких договорів.

             Договір постачання – це договір, за яким організація-постачальник зобов’я-

зується в певні терміни передати організації-покупцеві у власність певну продук-цію, а організація-покупець зобов’язується оплатити продукцію за встановленими цінами.

      Договір підряду – це договір, за яким підприємець-підрядник зобов’язується

виконати певний обсяг робіт підприємству-замовнику.

      Договір про матеріальну відповідальність – це договір, за яким одна сторона

бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності й зобов’язується дотримуватися встановлених договором правил зберігання, обліку, відвантаження, а інша сторона зобов’язується створити нормальні умови праці ма-теріально відповідальним особам.

            Договір про спільну діяльність – це договір, що укладається між двома й

більше організаціями для проведення спільних досліджень, будівництва, експлуа-тації підприємств. Укладаючи цей договір, сторони визначають розмір і характер внесків: гроші, майнові, трудова участь.

           Договори щодо створення нових форм господарювання – це договори, які

спрямовані на організацію асоціацій, малих підприємств, комерційних банків,

орендних підприємств. Для створення асоціацій необхідно укласти установчий договір.

          Установчий договір – це договір, що закріплює взаємні права та обов’язки

всіх учасників створення асоціації.

          Звичайно ж, назвати всі договори із господарської діяльності неможливо,

оскільки їх багато: це і договір про одержання позики, договори про посередницькі послуги, договори оренди, договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуго-вування тощо.

         Договори із господарської діяльності оформляють на загальних, трафаретних

бланках або на чистих аркушах паперу формату А4. Якщо договір складено на кіль-кох сторінках (аркушах), то їх нумерують і кількість сторінок (аркушів) зазначають у тексті документа.

  Основною формою реалізації права на працю є укладання трудового договору

про роботу на підприємстві (в установі, організації).

          Відповідно до ст.21 «Кодексу законів про працю України», трудовий договір –

це угода між особою, що наймається на роботу, та керівником установи, організації

або уповноваженим ним органом. За цим договором працівник зобов’язується ви-конувати певну роботу, а керівник – виплачувати йому заробітну плату та забез-печувати належні умови праці.

         Відповідно до нормативних актів договори повинні мати такі реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок.

3. Місце укладання.

4. Дата.

5. Повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім’я, по батькові), повнова-

   жень, на підставі яких вони діють.

6.Текст, який містить:

 •  термін виконання;
 •  кількісні та якісні показники;
 •  вартість робіт (продукції) і загальну суму;
 •  порядок виконання робіт;
 •  порядок розрахунків між сторонами;
 •  відповідальність сторін;
 •  порядок і місце розв’язання суперечок;
 •  форс-мажорні обставини.

7. Відомості сторін: юридичні адреси установ або  паспортні дані осіб.

8. Підписи сторін.

9. Печатка однієї або всіх установ, які укладають договір.

      Договір вважають укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди з усіх пунктів і

відповідно оформили його письмово.

Звичайно ж, назвати всі договори з господарської діяльності неможливо, оскільки їх багато: це і договір про одержання позики, договори про посередницькі послуги, договори оренди, договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування тощо.

Крім договорів з господарської діяльності, виділяють ще трудові договори.

Трудовий договір — це угода між особою, що наймається на роботу, та керів-ником установи, організації або уповноваженим ним органом. За цим договором працівник зобов’язується виконувати певну роботу, а керівник — виплачувати йому заробітну плату та забезпечувати належні умови праці.

Укладання трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням  

керівника або вповноваженого ним органу про зачислення особи на роботу.

Зразки договорів:

ДОГОВІР № 12

про надання рекламних послуг

м. Київ                                                                11 квітня 2010 р.

ТОВ «Джерела М» в особі директора Капранова В. В., що діє на підставі Статуту і надалі називається «ЗАМОВНИК», з однієї сторони, та ТОВ «Газета «Експрес»» в особі Почин

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Документи з господарської діяльності. Визначення договору. Між ким укладаються договірні відношення? Підготовка проекту договору. Типи договорів

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok