Кримінальне право України

Территория рекламы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

Р. В. Вереша

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

2-ге видання, перероблене та доповнене

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2012

УДК 343(1-87)(075.8) ББК 67.9(4УКР)408я73 В 31

Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 1.4/18-Г-412.1 від 21.02.2007 р.)

Рецензенти:

Гончаренко В. Г. - доктор юридичних наук, професор, академік АПрН

України, академік АН Вищої школи України, Заслужений юрист України,

Заслужений діяч науки і техніки України;

Нікітін Ю. В. - професор, декан юридичного факультету Національної

академії управління;

Фесенко Є. В. - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри

кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України.

Вереша Р. В.

Кримінальне право України. Загальна частина. Навч. посіб. 2-ге вид. В 31 перероб. та доп. Станом на вересень 2011 р. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 320 с.

ISBN 978-611-01-0312-1

У навчальному посібнику висвітлюються питання Загальної частини кримінального права України, з урахуванням змін Кримінального кодексу України станом на вересень 2011 року. Зміст навчального посібника узгоджується з навчальною програмою з Загальної частини кримінального права України.

Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів, наукових працівників, а також на всіх, хто цікавиться питаннями кримінального права.

УДК 343(1-87)(075.8) ББК 67.9(4УКР)408я73

ISBN 978-611-01-0312-1

© Вереша Р. В., 2012.

© Центр учбової літератури, 2012.

ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник написано на основі Кримінального кодексу України і відповідної навчальної програми з цієї дисципліни.

У навчальному посібнику розкрито зміст і сутність таких загальних кримінально-правових норм і понять, як завдання, принципи і чин-ність кримінального закони поняття злочину, його види та стадії; вина та її фоРрми; співучасть уточині; множинність злочинів; загальні за-сади призначення кримінального покарання; звільнення від криміна-льної відповідальності та покарання; особливості кримінальної відпо-відальності та покарання неповнолітніх тощо. У порівняльному аспекті розглянуто окремі положення кримінального законодавства деяких зарубіжних країн.

Із сучасних наукових позицій розглядаються питання про джерела кримінального права, суб’єкт та суб’єктивну сторону складу злочину, розкривається співвідношення і визначаються основні риси кримшІ льного права країн романо-германської, англо-американської, Ііусуль-манської сімей правових систем, а також основні питання криміналь-ного права країн Далекого Сходу.

У ході підготовки навчального посібника збережено певну спад-коємність стосовно положень кримінального законодавства і науки кримінального права, які п.ойшли випробування часом; використано п.аді таких учених, як, П С. Матишевського, В. О. Нав.о.ького, В В Сташиса, В. Я. Тацїя, Є. В. Фесенка, С. Д. іІіапченка, С С Яцрн-ка, а також своєрідний «золотий фонд» кримінально-правової науки — праці таких відомих юристів кінця XIX — початку XX ст., як Л. Бело-фиць-Котляревського О. Кістяківського, В Спасовича, М Таганцева, І Фойницького та інших.

У сучасній науці кримінального права багато питань залишаються спірними. Певна дискусійність позицій учених з окремих питань кри-мінального п.ава знайшла відображення у пропонованому навчальному посібнику

Вживані скорочення

КВК — Кримінально-виконавчий кодекс України КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення

Розділ I

ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. НАУКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

§ 1.

Поняття та предмет кримінального права

§ 2.

Метод кримінального права

§ 3.

Завдання кримінального права

§ 4.

Наука кримінального права

§ 5.

Система позитивного кримінального права

Розділ II

ПРИНЦИПИ

КРИМІНАЛЬНОГО

ПРАВА

Термін «принцип» походить від латинського рrіпсіріит, що означає початок, основа. Принципи кримі-нального права - це вихідні, основоположні ідеї, які ви-пливають зі змісту правових норм, закріплених у криміна-льному законодавстві.

У загальній теорії права неоднозначно розуміють зміст принципів і дається різний їх перелік. Однак п,ийнято розрізняти два види принципів: 1) загальноправові прита-манні всім галузям права; 2) спеціальні (галузеві), ^їкіе-

^^^^^^^^ш^ в основном-

ності її території (ст. 1 і 2); принцип поділу .ержавної вла-ди на закавчу, викопчу, судову 7- 6); принцип верховенства права (ст. 8); принцип рівності громадян перед законом (сї. 24); принцип законності (ст. 29, 61, 62 і 124). До загальних принципів усіх галузей права відносять також вихідні положення гуманізму та справедливості права.

Певні загальноправові принципи більшою або меншою мірою характерні і для окремих галузей права. До того ж деякі з них мають спеціальне призначені і конкретний зміст у тій чи іншій галузі права. Особливо це стосується принципів законності і справедливості.

До спеціальних принципів кримінального права треба віднести принципи законності, рівності громадян перед за-коном та гуманізму (в їх конкретному кримінально-правовому змісті), а також особистої відповідальності за наявності вини, невідворотності кримінальної відповіда-льності, справедливості (індивідуалізації) відповідальності та економії кримінальної рТпресії.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частина 19

§ 1.

Принципи законності, рівності громадян перед законом і особистої відповідальності за наявності вини

§ 2.

Принцип невідворотності кримінальної відповідальності та гуманізму

Розділ III

КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН

§ 1.

Поняття, значення та завдання кримінального закону

§ 2.

Джерела кримінального права

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частина 31

§ 4.

Структура кримінального закону

34 Р. В. ВЕРЕША

§ 5.

Тлумачення кримінального закону

§ 6.

Принципи чинності кримінального закону у просторі та часі

§ 7.

Чинність кримінального закону за територіальним принципом

§ 8.

Чинність кримінального закону за національним та універсальним принципами

§ 9.

Видача злочинців

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частина 45

§ 10.

Чинність кримінального закону в часі

Розділ IV

ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ

§ 1.

Законодавче визначення злочину в історичному аспекті

§ 3.

Поняття злочину та його ознаки за кримінальним правом України

§ 4.

Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину

Розділ V

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА її ПІДСТАВИ

§ 1.

Поняття кримінальної відповідальності та її реалізація

§ 2.

Підстави кримінальної відповідальності. Поняття та значення кримінально-правової кваліфікації

Розділ VI

СКЛАД ЗЛОЧИНУ

§ 1.

Поняття і значення складу злочину

§ 2.

Елементи та ознаки складу злочину

§ 3.

Види складів злочинів

Розділ VII

ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ

§ 1.

Поняття та значення об’єкта злочину

§ 2.

Класифікація об’єктів злочинів

§ 3.

Предмет злочину

Розділ VIII

ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

§ 1.

Поняття та ознаки об’єктивної сторони складу злочину

§ 2.

Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність)

§ 3.

Наслідки злочину

§ 4.

Причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням і наслідками

§ 5

Факультативні ознаки об єктивної сторони складу злочину

Розділ IX

СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ

§ 1.

Поняття суб’єкта злочину

112 Р. В. БЕРЕШ А

§ 2.

Осудність як ознака суб’єкта злочину. Поняття обмеженої осудності

§ 3.

Неосудність та її кримінально-правове значення

§ 5.

Спеціальний суб’єкт злочину

§ 6.

Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сп’яніння

Розділ X

СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

§ 1.

Поняття і значення суб’єктивної сторони складу злочину

§ 2.

Поняття та зміст вини

132 Р. В. БЕРЕШ А

§ 3.

Умисел і його види

§ 4.

Необережність та її види

§ 5.

Злочини зі складною виною

§ 6.

Факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину

§ 7.

Помилка та її кримінально-правове значення

Розділ XI

СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ

§ 1.

Поняття та види стадій вчинення злочину

§ 2.

Закінчений та незакінчений злочин

З

§ 3.

Готування до злочину

160 Р. В. БЕРЕШ А

§ 4.

Замах на злочин

§ 5.

Добровільна відмова від вчинення злочину

Розділ XII

СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ

§ 1.

Поняття співучасті у злочині

§ 2.

Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частина 167

§ 3.

Форми співучасті у злочині

§ 4.

Види співучасників злочину

§ 5.

Причетність до злочину

Розділ XIII

МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ

§ 1.

Поняття та характерні ознаки множинності злочинів

§ 2.

Одиничний злочин

§ 3.

Форми множинності злочинів

Розділ XIV

ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ

§ 1.

Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння

§ 2.

Необхідна оборона

§ 3.

Уявна оборона

§ 4.

Затримання особи, що вчинила злочин

§ 5.

Крайня необхідність

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частина 197

§ 6.

Фізичний або психічний примус

§ 7.

Виконання наказу або розпорядження

200 Р. В. ВЕРЕША

§ 8.

Діяння, пов’язане з ризиком

§ 9.

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

Розділ XV

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

§ 1.

Поняття звільнення від кримінальної відповідальності та його види

§ 2.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям

§ 4. ’

Звільнення від кримінальної відповідальності у звязку з передачею особи на поруки

§ 5 ’

Звільнення від кримінальної відповідальності у звязку зі зміною обстановки

§ 6.

З’вільнення від кримінальної відповідальності у звязку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності

§ 7.

Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності

Розділ XVI

ПОНЯТТЯ ТА МЕТА ПОКАРАННЯ

§ 1.

Поняття та ознаки кримінального покарання

§ 2.

Мета покарання

Розділ XVII

СИСТЕМА ПОКАРАНЬ ТА ЇХ ВИДИ

§ 1.

Поняття системи кримінальних покарань та її значення

§ 2.

Види покарань

Розділ XVIII

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

§ 1.

Загальні засади призначення покарання

§ 2.

Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті

§ 3.

Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом

§ 4.

Призначення покарання за сукупністю злочинів

§ 5.

Призначення покарання за сукупністю вироків

§ 6.

Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення

258 Р. В. ВЕРЕША

§ 7.

Обчислення строків покарання

Розділ XIX

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ

§ 1.

Загальна характеристика звільнення від покарання та його відбування

§ 2.

Звільнення від відбування покарання з випробуванням

§ 3.

Звільнення від відбування покарання випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частина 265

§ 4.

Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку

§ 5.

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання

§ 6.

Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким

§ 7.

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

§ 8.

Звільнення від покарання за хворобою

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частина 275

§ 9.

Звільнення від покарання на підставі акта амністії або помилування

Розділ XX

СУДИМІСТЬ

§ 1.

Поняття судимості, її кримінально-правові тазагальноправові наслідки

§ 2.

Погашення та зняття судимості

Розділ XXI

ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ

§ 1.

Поняття та мета примусових заходів медичного характеру

§ 3.

Примусове лікування

Розділ XXII

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

Неповнолітніми, відповідно до приписів цього розділу, ви-знаються особи, які на час вчинення злочину досягли 16-ти років (за окремі злочини — 14 років) і яким ще не виповнилося 18-ти років.

§ 1.

Загальні положення щодо кримінальної відповідальності неповнолітніх

§ 2.

Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного характеру

§ 3.

Особливості покарання неповнолітніх за вчинені злочини

§ 4.

Звільнення від покарання неповнолітніх

Розділ XXIII

ОСНОВНІ РИСИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ІНОЗЕМНИХ КРАЇН (ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ)

§ 1.

Кримінальне право країн романо-германської правової сім’ї

§ 2.

Кримінальне право країн загального права

§ 3.

Кримінальне право мусульманських країн

§ 4.

Кримінальне право держав Далекого Сходу

ЗМІСТ

Розділ І. Поняття, предмет, методи та завдання кримінального права. Наука кримінального права

4

§ 1. Поняття та предмет кримінального п.ава 4

§ 2. Метод кримінального права  6

§ 3. Завдання кримінального права 7

§ 4. Наука кримінального права 9

§ 5. Система позитивного кримінального права  14

Розділ II. Принципи кримінального права  18

§ 1. Принципи законності, рівності громадян пе.ед законом і особистої відповідальності за наявності вини       19

§ 2. Принцип невідво.отності к.имінальної відповідальності та г. манізму               . 20

§ 3. Принцип справедливості (індивідуалізації) відповідальності та

принцип економії кримінальної репресії  20

Розділ III. Кримінальний закон  22

§ 1. Поняття, значення та завдання к.имінального закону  22

§ 2. Джерела кримінального права .  23

§ 3. Витоки та формування кримінального законодавства  26

§ 4. Структура кримінального закону  31

  1. Тлумачення кримінального закону 34
  2. Принципи чинності кримінального закону в просторі та часі ... 37 § 7. Чинність кримінального закону за територіальним принципом. ... 38 § 8. Чинність кримінального закону за національним та уніве.саль-ним принципами... 42

§ 10. Чинність кримшального.закону в чась .................. 45

§ 1. Законодавче визначення злочину в історичному аспекті  47

2. Злочинне діяння за к.имінальним законодавством за..біжних

держав 51

§ 3. Поняття злочин. та його ознаки за к.имінальним п.авом

України .... 58

§ 4. Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину  63

§ 5. Відмінність злочину від інших правопо..шень. Класи.ікація

злочинів за кримінальним правом України ..             65

316 Р. В. БЕРЕШ А

Розділ V. Кримінальна відповідальність та її підстави  70

§ 1. Поняття кримінальної відповідальності та її реалізація  70

§ 2. Підстави кримінальної відповідальності. Поняття та значення

кримінально-правової кваліфікації  73

§ 1. Поняття і значення складу злочину  76

§ 2. Елементи та ознаки складу злочину  80

§ 3. Види складів злочинів..  82

Розділ VII. Об’єкт злочину

§ 1. Поняття та значення об’єкта злочину    86

§ 2. Класифікація об’єктів злочинів    90

Розділ VIII. Об’єктивна сторона складу злочину  94

§ 1. Поняття та ознаки об’єктивної сторони складу злочину    94

§ 2. Суспільно небезпечне .іяння ( .ія або без..іяльність) .    95

§ 4. Причинний зв’язок м.ж суспільно небезпечним діянням та нас- .

лідками    99

§ 5. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину ...   105

§ 1. Поняття суб’єкта злочину  108

§ 2. Осудність як ознака с.б’єкта злочину. Поняття обмеженої ос. дності .   112

§ 3. Неосудність та її кримінально-правове значення  114

§ 4. Вік, з якого може наставати к.имінальна відповідальність. ... 118

§ 5. Спеціальний суб’єкт злочину     121

§ 6. Кримінальна ві.пові.альність за злочини вчиненні в стані

Розділ X. Суб’єктивна сторона складу злочину    127

§ 1. Поняття і значення суб’єктивної сто.они склад. злочин. .... 127§ 2. Поняття та зміст вини 128

§ 5. Злочин зі складною виною    144

§ 6. Факультативні ознаки суб’єктивної сторони скла. злочину ... 146§ 7. Помилка та її кримінально-правове значення .. 149

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частина 317

Розділ XI. Стадії вчинення злочину    155

§ 1. Поняття та види стадій вчинення злочин.    155

§ 2. Закінчений та незакінчений злочин ...        157

§ 4. ЇЇ нНаНзлДочинОЧИН...............................   160

§ 5. Добровільна відмова від вчинення злочину    161

Розділ XII. Співучасть у злочині    163

§ 1. Поняття співучасті у злочині  163

§ 2. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки спів.часті  164

§ 3.Форми співучасті у злочині       167

§ 4. Види співучасників злочину  169

§ 5. Причетність до злочину..  175

Розділ XIII. Множинність злочинів    178

§ 1. Поняття та характе.ні ознаки множинності злочинів    178

§ 3. Форми множинності злочинів    180

Розділ XIV. Обставини, що виключають злочинність діяння    186

§ 1. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння    186§ 2. Необхідна оборона    187

§ 4. Затримання особи, що вчинила злочин    192

§ 6. Фізичний та психічний примус    197

§ 7. Виконання наказу або розпо.ядження    198

8. Діяння, пов’язане з ризиком    200

§ 9. Виконання спеціального завдання з попередження чи роз-криття злочинної діяльності о.ганізованої г.пи чи злочинної о. ганізації                202

Розділ XV. Звільнення від кримінальної відповідальності   204

§ 1. Поняття звільнення від к.имінальної відповідальності та його

види 204

§ 2. Звільнення від к.имінальної відповідальності . зв’язк. з дійо-вим каяттям                   206

§ 3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з п.и-миренням винуватого з потерпілим  ...    .   207

§ 4. Звільнення від к.имінальної відповідальності . зв’язк. пе.еда-чею особи на поруки    208

318 Р.В. БЕРЕШ А

§ 5. Звільнення від к.имінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки ...    209

§ 6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із за-кінченням ст.оків давності п.итягнення до к.имінальної відпові-дальності ..              210

§ 7. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності       213

Розділ XVI. Поняття та мета покарання   216

§ 1. Поняття та ознаки к.имінального пока.ання    216

§ 2. Мета покарання.. 217

Розділ XVII. Система покарань та їх види   220

§ 1. Поняття системи к.имінальних пока.ань та її значення    220

§ 2. Види покарань.. 222

XVIII. Призначення покарання   239

§ 1. Загальні засади призначення покарання  239

§ 2. Призначення пока.ання за незакінчений злочин та злочин вчи-

нений у співучасті...      251

§ 3. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом 253

  1. Призначення покарання за сукупністю злочинів 254
  2. Призначення покарання за сукупністю вироків 255
  3. Правила складання пока.ання та за.ах.вання ст.ок. попе.е-днього ув’язнення . ...... 256

§ 7. Обчислення строків покарання  258

Розділ XIX. Звільнення від покарання та його відбування   259

§ 1. Загальна ха.акте.истика звільнення від пока.ання та його від-бування     ...             259

§ 2. Звільнення від відбування покарання з випробуванням    261

§ 3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних

жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років    263

§ 4. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням

строків давності виконання обвинувального вироку    265

§ 5. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання    267

§ 6. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким.    268

§ 7. Звільнення від відбування пока.ання вагітних жінок і жінок,

які мають дітей віком до трьох років        271

§ 8. Звільнення від покарання за хворобою    273

§ 9. Звільнення від пока.ання на підставі акта амністії або помил. вання           275

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частина 319

Розділ XX. Судимість   278

§ 1. Поняття с.димості, її к.имінально-п.авові та загальноп.авові

наслідки.... ... 278

§ 2. Погашення та зняття судимості    279

Розділ XXI. П.им.сові захо.и ме..ичного ха.акте.. та п.им.сове

§ 1. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру. . . . 282 § 2. Продовження, зміна або п.ипинення застос.вання п.им.сових

заходів медичного характе.. . ...... 286

§ 3. Примусове лікування          288

Розділ XXII. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх   289

§ 1. Загальні положення щодо к.имінальної відповідальності неповнолітніх         289

§ 2. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із

застосуванням примусових заходів виховного характеру    291

§ 3. Особливості покарання неповнолітніх за вчиненні злочини ...   294

§ 4. Звільнення від покарання неповнолітніх    298

§ 5. Погашення та зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочиндо досягнення 18-річного віку    301

Розділ XXIII. Основні риси кримінального права іноземних країн ...  303

§ 1. Кримінальне право країн романо-германської п.авової сім’ї . . 303

  1. Кримінальне право країн загального права ... 306
  2. Кримінальне право мусульманських країн 309
  3. Кримінальне право держав Далекого Сходу 312

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Роман Вікторович ВЕРЕША

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

2-ге видання, перероблене та доповнене

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Керівник видавничих проектів - Сладкевич Б. А.

Підписано до друку 09.09.2011. Формат 60х84 1/16.

Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT.

Умовн . друк. арк. 18.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23 м. Київ 04176

тел./факс 044-425-01-34

тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95

800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

кримінальне право.doc

кримінальне право.doc
Размер: 2.2 Мб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Поняття, предмет, методи та завдання кримінального права. Наука кримінального права. КК - кримінальний кодекс. Принципи кримінального права. Кримінальний закон. Поняття злочину. Кримінальна відповідальність та її підстави. Склад злочину. Об’єкт, суб’єкт злочину. Об’єктивна та суб’єктивна сторона складу злочину. Стадії вчинення злочину. Співучасть у злочині. Множинність злочинів. Звільнення від кримінальної відповідальності. Система покарань та їх види. Судимість

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Поняття та предмет кримінального права

Метод кримінального права

Завдання кримінального права

Наука кримінального права

Система позитивного кримінального права

Принципи законності, рівності громадян перед законом і особистої відповідальності за наявності вини

Принцип невідворотності кримінальної відповідальності та гуманізму

Поняття, значення та завдання кримінального закону

Джерела кримінального права

Структура кримінального закону

Тлумачення кримінального закону

Принципи чинності кримінального закону у просторі та часі

Чинність кримінального закону за територіальним принципом

Чинність кримінального закону за національним та універсальним принципами

Видача злочинців

Чинність кримінального закону в часі

Законодавче визначення злочину в історичному аспекті

Поняття злочину та його ознаки за кримінальним правом України

Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину

Поняття кримінальної відповідальності та її реалізація

Підстави кримінальної відповідальності. Поняття та значення кримінально-правової кваліфікації

Поняття і значення складу злочину

Елементи та ознаки складу злочину

Види складів злочинів

Поняття та значення об’єкта злочину

Класифікація об’єктів злочинів

Предмет злочину

Поняття та ознаки об’єктивної сторони складу злочину

Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність)

Наслідки злочину

Причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням і наслідками

Факультативні ознаки об єктивної сторони складу злочину

Поняття суб’єкта злочину

Осудність як ознака суб’єкта злочину. Поняття обмеженої осудності

Неосудність та її кримінально-правове значення

Спеціальний суб’єкт злочину

Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сп’яніння

Поняття і значення суб’єктивної сторони складу злочину

Поняття та зміст вини

Умисел і його види

Необережність та її види

Злочини зі складною виною

Факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину

Помилка та її кримінально-правове значення

Поняття та види стадій вчинення злочину

Закінчений та незакінчений злочин

Готування до злочину

Замах на злочин

Добровільна відмова від вчинення злочину

Поняття співучасті у злочині

Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті

Форми співучасті у злочині

Види співучасників злочину

Причетність до злочину

Поняття та характерні ознаки множинності злочинів

Одиничний злочин

Форми множинності злочинів

Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння

Необхідна оборона

Уявна оборона

Затримання особи, що вчинила злочин

Крайня необхідність

Фізичний або психічний примус

Виконання наказу або розпорядження

Діяння, пов’язане з ризиком

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

Поняття звільнення від кримінальної відповідальності та його види

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям

Звільнення від кримінальної відповідальності у звязку з передачею особи на поруки

Звільнення від кримінальної відповідальності у звязку зі зміною обстановки

З’вільнення від кримінальної відповідальності у звязку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності

Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності

Поняття та ознаки кримінального покарання

Мета покарання

Поняття системи кримінальних покарань та її значення

Види покарань

Загальні засади призначення покарання

Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті

Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом

Призначення покарання за сукупністю злочинів

Призначення покарання за сукупністю вироків

Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення

Обчислення строків покарання

Загальна характеристика звільнення від покарання та його відбування

Звільнення від відбування покарання з випробуванням

Звільнення від відбування покарання випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років

Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання

Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

Звільнення від покарання за хворобою

Звільнення від покарання на підставі акта амністії або помилування

Поняття судимості, її кримінально-правові тазагальноправові наслідки

Погашення та зняття судимості

Поняття та мета примусових заходів медичного характеру

Примусове лікування

Загальні положення щодо кримінальної відповідальності неповнолітніх

Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного характеру

Особливості покарання неповнолітніх за вчинені злочини

Звільнення від покарання неповнолітніх

Кримінальне право країн романо-германської правової сім’ї

Кримінальне право країн загального права

Кримінальне право мусульманських країн

Кримінальне право держав Далекого Сходу

Похожие материалы:

Действие нормативно-правовых актов во времени

Действие нормативных актов во времени. Можно выделить несколько вариантов вступления нормативно-правовых актов в действие.

Дневник-отчет по практике в аптеке

Кафедра управления и экономики фармации. Место прохождения практики Аптека. Общее знакомство с организацией работы аптечной организации

Закон Московской области от 1 июля 2010 г. N 84/2010-ОЗ "О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области"

"О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 24 июня 2010 г. N 5/124-П) Закон Московской области от 1 июля 2010 г. N 84/2010-ОЗ

Философия как форма общественного сознания

вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах бытия и месте человека в мире. Философия в духовной культуре общества. Связи между наукой и философией, философией и религией, философией и искусством.

Политические партии. Их роль и место в политической системе на примере страны изучаемого языка

Политическая партия — добровольный союз , объединенный единством целей, стремящихся к обладанию и/или удержанию политической власти. От латинского — часть, группа и дело. Признаки партии. Структура политической партии. По отношению к ценности Социальная Справедливость.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok