Завдання І рівня підсумкового модульного контролю з Політології

Завдання І рівня підсумкового модульного контролю з ПОЛІТОЛОГІЇ

1. Який із рівнів здійснення політики не відповідає дійсності? а) міжнародний; б) національний; в) регіональний; +г) побутовий.

2. Що є об’єктом політології?а) демократія; б) держава; в) політична влада;

+г) політична система; д) політична сфера суспільства; е) суспільство в цілому; є) світовий політичний процес.

3. Міжнародний колоквіум з політичних наук (Париж, 1948) рекомендував включити курс політології для вивчення в системі освіти як:а) загальнообов'язкову дисципліну;+б) елективну дисципліну;

в) профілюючу дисципліну на політичному та юридичному факультетах;

г) обов'язкову лише для національних університетів та міжнародних шкіл.

4. Яка функція політології розкриває сутність «політичної соціалізації»?

+а) теоретична; б) виховна; в) практична; г) прогностична.

5. За сферою впливу виокремлюють такі види політики:+ а) внутрішню, зовнішню; б) економічну, соціальну, культурну;

в) короткострокову, середньострокову, довгострокову; г) стратегічну і тактичну.

6. Класи, нації, соціальні групи, політичні партії, які беруть участь у політичному житті, — це:

а) суб’єкт політики; б) гравці політики; в) структура політики; +г) основа політики;

д) учасники міжнародних відносин;е) юридичні особи; ж) об’єкти політики.

7. Кому з мислителів Давнього світу належить робота за назвою “Політика"? а) Платон; б) Цицерон;+в) Аристотель.

8. Яким терміном позначають політику, що ігнорує мораль? а) секуляризація; +б) егалітаризм; в) макіавеллізм; г) бонапартизм.

9. Яке політичне вчення проголошує своєю метою знищення держави й заміну будь-якого примусу вільною і добровільною асоціацією громадян: а) егалітаризм;+б) анархізм;в) націоналізм;г) соціал-демократизм.

10. Які з названих цінностей властиві лібералізму?

+а) суспільна власність, рівність, народовладдя;б) приватна власність, парламентаризм, плюралізм;

в) культ традицій, приватна власність, елітизм;г) свобода, справедливість, солідарність, соціальне партнерство.

11. Орієнтація в політиці на вкрай радикальні ідеї й цілі, досягнення яких здійснюється силовими й протиправними методами й засобами: +а) сталінізм;б) більшовизм; в) лібертаризм г) сексизм ;д) екстремізм;е) расизм.

12. Суспільний ідеал марксизму: а) лібералізм;+ б) комунізм; в) анархізм;г) капіталізм;д) демократія.

13. Американський мислитель Т. Пейн (1737-1809) вважав державу необхідним злом: чим воно менше, тим краще, - і, отже, був прихильником ідеології: а) фашизму;+б) консерватизму;в) лібералізму;г) марксизму.

14. Універсальною метою у лібералізмі визначається ідея:

а) розподілу влади;+б) парламентської демократії;в) індивідуальної свободи;г) верховенства законів.

15. Ультраправа політична ідеологія: +а) анархізм;б) консерватизм;в) лібералізм;г) соціалізм;д) фашизм.

16. Обмежувачем свободи з погляду лібералізму є:

a) свобода іншого;б) мораль;в) політичний плюралізм;+г) соціальна нерівність.

17. Наука про владу називається: а) партологія;б) біхевіоризм;в) кратологія;+г) ідеократія.

18. Хто є автором даного вислову: „Для того, щоб не було можливості зловживати владою, необхідний такий порядок, за яким різні гілки влади могли б стримувати одна одну”?+а) Ш.-Л. Монтеск’є; б) Т. Гоббс; в) Т. Джефферсон; г) Ж.-Ж. Руссо.

19. Які три типи легітимного панування визначив М. Вебер?

+а) патріархальний, легітимний, демократичний;б) легітимний, монархічний, харизматичний;

в) традиційний, раціональний, харизматичний;г) раціональний, республіканський, охлократичний.

20. Що означає термін «легітимність політичної влади»?

а) добровільне визнання влади населенням;б) повнота влади держави по всій території;

в) здатність впливати на поведінку окремих людей, організацій або суспільства в цілому; г) рівноправ’я в міжнародних відносинах.

21. Влада, заснована на впливі засобів масової інформації, називається:

а) геронтократія;б) охлократія;в) плутократія;+г) медіакратія.

22. Правління невеликої групи людей – це: +-а) поліархія;+-б) олігархія;в) анархія;г) монархія.

23. Який із вказаних типів влади виділено за критерієм категорії політичного режиму?

+а) авторитарна;б) виконавча;в) традиційна;г) олігархічна.

24. Що не відноситься до основних видів ресурсів влади? а) силові; б) економічні;+в) суверенні;г) інформаційні.

25. Легітимність політичної влади заснована на вірі в особливі якості лідера називається:

а) раціонально-бюрократичною;б) традиційною;+в) харизматичною.

26. За якого політичного режиму для громадян діє принцип “Усе, що не дозволено, заборонено”?

+а) тоталітарного; б) анархістського; в) авторитарного; г) соціалістичного.

27. При демократичному політичному режимі головний правовий принцип є наступним:

а) “Усе, що не дозволено, заборонено”; б) “Усе дозволено”;

+в) “Усе, що не заборонено, дозволено”; г) “Усе, що не заборонено, колись дозволять”.

28. Яка з рис політичного життя властива тоталітаризму?

а) монополізація влади єдиною партією, її зрощення з державним апаратом; б) відсутність офіційної політичної ідеології;

в) контроль громадянського суспільства за діяльністю державних органів; г) пріоритет прав людини над правами держави.

29. Що можна віднести до різновидів тоталітарного режиму?а) нацизм; б) лібералізм;+- в) консерватизм;

г) теократію; +-д) комунізм.

30. Яка із гілок влади є домінуючою в умовах авторитарного політичного режиму?

+a) законодавча; б) виконавча;в) судова;г) ЗМІ.

31. Термін “тоталітаризм” у перекладі з латинської означає:

+а) повний, всеохоплюючий; б) різноманітний, неоднаковий; в) новітній, сучасний; г) особливий.

32. Прагнення контролювати не лише громадську і політичну активність, але і приватне життя громадян властиве режиму:а) тоталітарному;б) авторитарному;+ в) тоталітарному і авторитарному;г) жодному з них.

33. Що не належить до критеріїв класифікації політичних режимів (тобто виділення в окремий тип)?

а) спосіб формування органів влади;б) правовий статус особи;

в) співвідношення гілок влади центрального уряду та місцевого самоврядування;+ г) форма державного правління.

34. Розподіл влад при демократії має на меті: а) запобігти концентрації влади в руках окремої особистості або групи осіб;

+б) спростити процес прийняття законів; в) покращити ефективність роботи уряду;

г) зробити центральну владу більш сильною, ніж місцева.

35. Який з принципів не є демократичним? а) поділу влад; б) вільні вибори;+ в) однопартійність; г) плюралізм.

36. Форма народовладдя, за якої громадяни беруть участь в прийнятті рішень опосередковано, обираючи в органи влади своїх представників, що покликані висловлювати їх інтереси, називається демократією:

а) соціалістичною;б) прямою;+в) представницькою;г) плебісцитарною.

37. Назвіть визначальний принцип політичного життя демократичного суспільства:

а) права людини; б) загальне благо;в) індивідуалізм;г) дисципліна.

38. Основним принципом побудови й функціонування державної влади в умовах демократії є принцип:

+а) «працюючої корпорації», тобто зрощування виконавчої й законодавчої влади в руках парламенту;

б) зрощування виконавчої й законодавчої влади в руках президента;

в) «поділу влади», відповідно до якого кожна гілка влади автономна й незалежна стосовно іншої;

д) підпорядкуванні судової влади президентській адміністрації й уряду.

39. Різноманітність політичних думок: а) гласність; б) свобода слова; +в) демократія; г) право голосу; д) плюралізм.

40. Сукупність усіх громадян, їх вільних об'єднань та асоціацій, пов'язаних суспільними відносинами, що характеризуються високим рівнем суспільної свідомості та політичної культури, які перебувають поза межами регулювання держави називається: а) соціальне суспільство;+б) правове суспільство;в) громадянське суспільство.

г) демократична держава; д) правова держава; е) інформаційне суспільство.

41.Укажіть головну ознаку громадянського суспільства: а) це об'єднання громадян даної держави;

+б) це сукупність громадян, що мають право голосу; в) це самоорганізація й самодіяльність громадян, незалежна від влади.

42. Соціальною основою розвиненого громадянського суспільства є:

а) вищі, елітарні верстви;+б) середні верстви; в) бідні;г) біженці;д) люмпени.

43. Повне одержавлення всіх сфер суспільного життя називається:

а) анархізмом;+б) етатизмом;в) егалітаризмом; г) бюрократизмом.

44. Держава, яка бере на себе відповідальність за кожного громадянина і прагне забезпечити кожній людині гідні умови існування, соціальний захист, співучасть в управлінні, має назву:

а) правова держава; б) ліберальна держава; +в) соціальна держава; г) тоталітарна держава.

45. Сукупність політичних інститутів та установ, що взаємодіють з метою реалізації певних політичних ідей та норм, — це:

а) політична система; б) політична влада; в) політичний режим; г) політичний устрій.

46. Основний інститут політичної системи суспільства, що здійснює організацію, управління та контроль за спільною діяльністю та відносинами між соціальними групами і класами та окремими індивідами, — це:

а) адміністрація президента; +б) держава; в) політична партія; г) громадська організація.

47. Яка європейська країна є еталоном «соціальної держави»? а) Італія; б) Швеція;+в) Болгарія;г) Ірландія.

48. Для політичних систем розвинутих країн характерною ознакою є:

+а) політична нетерпимість; б) поєднання політики і бізнесу;

в) розмежування політики й адміністративної діяльності; г) клієнтилізм.

49. Організація верховної державної влади, порядок утворення її органів та їх взаємовідносин — це:

+а) форма державного устрою; б) форма державного правління; в) політичний режим; г) політична влада.

50. Федеративна держава — це:+-а) єдина союзна держава; б) союз суверенних держав;

В+-) єдина унітарна держава; г) союз унітарних держав.

51. Сукупність засобів, способів, методів організації та здійснення політичної влади на основі характеру і способу взаємовідносин влади, суспільства і особи — це:

+а) форма державного устрою; б) форма державного правління; в) політичний режим; г) політична влада.

52. Згідно з марксистською теорією походження держави вона виникає внаслідок: +а) завоювання одного народу іншим;

б) поділу суспільства на класи; в) потребою людей у підпорядкуванні; г) суспільного договору.

53. Хто очолює уряд у президентських республіках?

а) монарх;+б) президент;в) прем'єр-міністр;г) губернатор;д) державний секретар.

54. Процедура вступу в посаду глави держави:а) імпічмент;+б) інаугурація;в) імунітет.

55. Хто є главою держави та гарантом конституції у більшості демократичних держав?

а) прем'єр-міністр;б) глава церкви;+в) президент;г) парламент.

56. Територіально-організаційна структура держави, яка встановлює порядок поділу держави на частини та відносини між центральними та місцевими органами влади, в науці має назву:

а) форма державного устрою; б) форма державного правління; в) політичний режим; +г) політична влада.

57. Серед нижче перерахованого вкажіть форму державного устрою:

а) конституційна монархія; б) теократична монархія; в) парламентська республіка; +г) унітарна держава.

58. Серед нижче перерахованого вкажіть форму державного правління:

+а) федерація; б) теократична монархія; в) конфедерація; г) унітарна держава.

59. Для президентської республіки характерним є: +а) парламентський метод формування уряду; б) метод партійної коаліції;

в) позапарламентський метод формування уряду; г) електоральний метод формування уряду.

60. Який критерій був покладений Аристотелем в основу поділу держав на правильні й неправильні:

а) орієнтація правлячих на загальне або особисте благо;б) кількість правлячих;

в) християнські, нехристиянські;г) дотримання або недотримання законів.

61. До "вірних" форм держави Аристотель відносив: а) олігархію; б) аристократію;+ в) демократію; г) тиранію.

62. За формою державного устрою держави поділяються на:

а) аристократичні, радянські, парламентські, президентські, президентсько-парламентські;

+б) деспотичні, станово-представницькі, абсолютистські, конституційно-парламентські;

в) унітарні, федеративні;г) двопалатний парламент.

63. Хто очолює уряд у парламентських республіках? а) монарх; б) президент;+ в) прем'єр-міністр; г) губернатор; д) парламент.

64. Яке з наведених визначень характеризує державний суверенітет? а) політико-правовий зв'язок людини з певною державою;

б) політико-правова властивість державної влади, що визначає її верховенство та незалежність;

в) основний політико-правовий акт, що визначає основи суспільного та державного устрою;

г) внутрішнє самоврядування політико-національного утворення в рамках єдиної держави.

65. За формою державного устрою Україна є: а) унітарною державою;+б) федерацією;в) конфедерацією;г) імперією.

66. Незалежність, самостійність держави в питаннях внутрішньої й зовнішньої політики - це:

+а) суверенітет;б) менталітет;в) лобізм;г) толерантність;д) легітимність.

67. Укажіть ознаку президентської республіки: +а) президент не має у своєму розпорядженні права розпуску парламенту;

б) уряд формується парламентом;в) президент виконує представницькі функції;

г) президент є главою держави, але виконавча влада зосереджена в уряду на чолі із прем'єр-міністром.

68. Уряд і парламент контролюються різними партіями при:

а) парламентській монархії; б) абсолютній монархії; в) президентській республіці;г) парламентській республіці.

69. Абсолютна монархія інакше називається: а) конституційною; б) суперпрезидентською; в) необмеженою; г) парламентською.

70. Яка з перерахованих підсистем не є складовою частиною політичної системи суспільства?

а) інституційна; б) соціальна; в) комунікативна; г) регулятивна (нормативна).

71. Політична система є підсистемою: а) держави; б) нації; в) суспільства; г) соціально-класової структури.

72. Співвіднесіть підсистеми (елементи) політичної системи з їхнім змістом:

1) інституціональна; а) конституція, традиції, законодавство;

2) регулятивна; б) демократична політична культура;

3) ідеологічна; в) держава, парламент, президент, партії.

73. Сукупність політичних партій, їхній взаємозв’язок і взаємодія між собою та іншими елементами політичної системи і суспільства в боротьбі за владу або при її здійсненні утворюють:

а) партійну структуру; б) партійну систему; в) партійну коаліцію; г) партійну асоціацію.

74. Партійна система поляризованого плюралізму — це:

75. Атомізована партійна система — це:

76. Партійна система обмеженого плюралізму — це:

77. Партійна система домінування — це:

а) партійна система, яка характеризується наявністю в суспільстві багатьох політичних партій, представництвом у парламенті лише деяких з них, формуванням уряду партіями центру, відсутністю позасистемної опозиції, демократичним політичним режимом;

б) партійна система, яка характеризується наявністю в суспільстві багатьох партій, тривалою (понад 20 років) перемогою однієї партії на виборах і одноосібним формуванням уряду, демократичним політичним режимом; в) партійна система, яка характеризується наявністю великої кількості партій, які є малочисленими і мають незначну впливовість у суспільстві;

г) партійна система, яка характеризується наявністю багатьох політичних партій, гостротою ідеологічного розмежування між ними, наявністю двосторонньої деструктивної опозиції.

78. Що таке лобізм? а) спосіб організації державної влади; б) спосіб формування політичної еліти;

в) цілеспрямований вплив на органи державної влади; г) форма індивідуальної політичної участі; д) ухилення від участі в політиці.

79. За місцем у політичному процесі партії можна поділити на: а) кадрові та масові; б) правлячі та опозиційні;

в) комуністичні, соціальні, ліберальні, консервативні;г) еволюційні, реформістські, революційні.

80. Що є головною відмінністю громадських об’єднань від політичних партій? а) добровільність членства;б) наявність організаційної структури; в) певна тривалість існування у часі;г) прагнення до оволодіння владою.

81. Організована група однодумців, яка виражає і представляє інтереси частини народу або певної соціальної групи чи кількох груп, діє згідно зі статутом і має на меті реалізацію та досягнення цих інтересів шляхом завоювання влади або участі в її здійсненні, — це: а) громадські рухи; б) громадська організація; в) політична партія; г) політична асоціація.

82. Яка партія не відноситься до типології партій за організаційними ознаками?

а) централізована;б) реформістська;в) кадрова;г) масова.

83. Вкажіть назву політичної партії, яка на виборах до Верховної Ради України 1998 р. здобула найбільше голосів:

а) Народний Рух України; б) Блок Соціалістичної і Селянської партій; в) Комуністична партія України; г) Партія зелених України.

84. Партія якого типу може одноособово сформувати уряд: а) міноритарна; б) мажоритарна; в) домінуюча; г) консервативна.

85. За ідеологічним спрямуванням політичні партії можна поділити на:

а) кадрові та масові; б) правлячі та опозиційні; в) еволюційні, реформістські, революційні;г) ліві, центристські, праві.

86. Метою діяльності політичних партій є: а) захист професійних інтересів їхніх членів;б) боротьба з тероризмом;

в) прихід до влади з метою реалізації своїх програмних цілей; г) часткові зміни у соціально-культурній сфері життя суспільства.

87. Яку назву має свідоме ухилення виборців від участі в політиці?

а) пацифізм; б) популізм; в) абсентеїзм; г) абстиненція; д) аболіціонізм; е) бойкот.

88. Шляхом виборів в Україні обираються: а) Верховна Рада України;б) Президент України;в) Кабінет Міністрів;

г) Верховна Рада Автономної Республіки Крим;д) голови обласних державних адміністрацій.

89. Виборча система, яка передбачає, що вибраним в кожному виборчому окрузі вважається тільки той кандидат, який отримав абсолютну чи відносну більшість голосів, називається:

а) кількісною;б) представницькою;в) пропорційною;г) мажоритарною;д) змішаною.

90. Позачергові парламентські вибори в Україні відбулися у: а) 2000 р.; б) 2006 р.; в) 2004 р.; г) 2007 р.; д) 1994 р.; е) 1991 р.

91. За якою виборчою системою проходили парламентські вибори в 1994 р.: а) мажоритарною; б) пропорційною; в) змішаною.

92. За якою системою були проведені парламентські вибори 2002 р.? а) мажоритарною; б) пропорційною; в) змішаною.

93. Абсентеїзм - це: а) ідея безвладдя й анархії; б) наявність виняткових якостей політичного лідера;

в) форма правління, при якій верховна державна влада зосереджена в руках глави держави й передається в спадщину;

г) форма відхилення виборця від участі в голосуванні в представницькі органи влади;

д) форма активної участі електорату в голосуванні в представницькі органи влади;

е) форма соціологічного опитування електорату перед виборами.

94. Активне виборче право - це: а) особисте голосування виборця на виборах;б) право бути обраним в органи влади;

в) право голосувати на виборах «за» і «проти»;г) право на відмову в голосуванні.

95. Виборчий ценз – це…

a) контроль над волевиявленням виборців;б) право брати участь у виборах;

в) законне обмеження певної категорії громадян на участь у виборах;

г) можливість виборця віддати свій голос на користь кандидата, що сподобався.

96. Обраним вважається кандидат, що набрав голосів більше, ніж суперники – дана характеристика відноситься до виборчої системи: a) мажоритарної абсолютної більшості;б) пропорційної; в) змішаної; г) мажоритарної відносної більшості.

97. Що не відноситься до принципу рівності виборчого права?

a) право самому вирішувати, за кого голосувати;б) рівна кількість виборців у кожному виборчому окрузі;

в) відсутність розподілу громадян на розряди за якою-небудь ознакою;г) однакова кількість голосів для кожного виборця.

98. Принцип абсолютної більшості на виборах означає, що для перемоги на виборах за кандидата повинно проголосувати:

а) більше виборців, ніж за суперника;б) 99% виборців;д) 100 % виборців.

в) 50% виборців + 1 голос;г) 2/3 виборців;е) 3/4 виборців.

99. Який виборчий прохідний бар’єр для політичних партій встановлено на виборах до Верховної Ради України:

а) 1% б) 3%; в) 4%; г) 5%;д) 7%;е) 10%.

100. Який віковий ценз встановлено для кандидата на посаду Президента України:

а) 18 років; б) 21 рік; в) 35 років; г) 45 років;д) 50 років;е) 60 років.

101. Організація виборів депутатів Верховної Ради за пропорційною виборчою системою передбачає створення:

а) 450 одномандатних округів (за кількістю депутатських місць);

б) 225 одномандатних округів (для обрання половини депутатського корпусу);

б) 27 багатомандатних округів (за кількістю регіонів);в) єдиного загальнодержавного виборчого округу.

102. Виборча система, яка передбачає, що вибраним в кожному виборчому окрузі вважається тільки той кандидат, який отримав абсолютну чи відносну більшість голосів, називається:

а) кількісною;б) представницькою;в) пропорційною;г) мажоритарною;д) змішаною.

103. Яким виборчим правом користується громадянин, що прийшов у день голосування на виборчу дільницю?

а) активним;б) пасивним;в) ніяким;г) активним і пасивним;д) конституційним;е) обов'язковим.

104. У ряді країн у законодавчому порядку встановлюється максимум передвиборних видатків. З якою метою вводяться подібні правові норми:а) не допустити повного розорення кандидатів;б) заощадити бюджетні кошти;

в) проконтролювати доходи кандидатів;г) забезпечити рівність можливостей кандидатів.

105. Що не відноситься до принципу рівності виборчого права?

a) право самому вирішувати, за кого голосувати;б) рівна кількість виборців у кожному виборчому окрузі;

в) відсутність розподілу громадян на розряди за якою-небудь ознакою;г) однакова кількість голосів для кожного виборця.

106. Вибори вважаються такими, що не відбулись:а) якщо вибули всі кандидати; б) за рішенням суду;

в) якщо у виборах взяли участь менше 50% виборців;

г) якщо число голосів виборців, поданих за зареєстрованого кандидата, що набрав найбільше число голосів стосовно інших кандидатів, менше, чим число голосів, поданих проти всіх кандидатів;

д) у випадку, якщо допущені при проведенні голосування або встановлення підсумків голосування порушення не дозволяють із вірогідністю визначити результати волевиявлення виборців.

107. По якій виборчій системі проходять вибори Президента в Україні? а) змішаній системі; б) пропорційній системі;

в) обидва тури – по мажоритарній системі абсолютної більшості;

г) 1 тур – по мажоритарній системі абсолютної більшості, 2 тур – по мажоритарній системі відносної більшості;

108. Сукупність виборців, що приймають участь у виборах, утворить:

а) політичний інститут;б) групу інтересів;д) виборчу кампанію; в) політичну партію;г) електорат;е) виборчу комісію.

109. У другий тур виборів президента України 1999 р. вийшли:

а) Л.Кучма, О.Мороз;б) О.Мороз, П.Симоненко;в) Л.Кучма, П.Симоненко;г) Л.Кучма, В.Чорновіл;

110. Загальне народне голосування з важливіших питань державного, суспільного, політичного життя – це:

а) вибори;б) референдуми;в) виборчий процес;г) парламент.

111. Як називається система відбору політичних еліт, яка характеризується відкритістю, широкими можливостями для представників будь-яких суспільних груп претендувати на керівні посади:

а) відкрита система;б) антрепренерська система;в) традиційна система;г) система гільдій.

112. Яку групу політиків можна назвати квазі- або псевдоелітою?

а) політичну опозицію;б) еліта, яка є розколотою, фрагментарною;

в) суб'єкти влади, які не дбають про інтереси власного народу;г) еліта, яка використовує авторитарні методи здійснення влади.

113. Яка думка найбільш адекватно відображає|відбиває| суть|сутність,єство| теорії еліт: а) влада в суспільстві|товаристві| повинна належати народу;|працюючим|

б) суспільство|товариство| закономірно ділиться на правлячу меншість|меншість| і керовану більшість;в) влада повинна належати трудящим;

г) будь-яка форма примусової влади повинна бути замінена вільною й добровільною асоціацією громадян.

114. Яка із названих рис не є властивою для відкритої еліти?

а) має неформальний характер, допускається спонтанний приплив нових членів на конкурсних засадах;

б) вирішальний чинник висунення на посаду - відданість офіційній політико-ідеологічній системі;

в) високий професіоналізм, моральність і патріотизм; г) вирішальна роль в оцінці діяльності відводиться громадській думці.

115. До якого типу відноситься еліта, яка відтворюється на власній основі, максимально утруднюється проникнення до еліти нових членів, застосовуються жорсткі критерії відбору:

а) адміністративна; б) традиційна;в) сучасна; г) еліта крові;д) закрита; е) національна;є) відкрита.

116. Культ вождизму характерний в основному для ... держав:

а) правових;б) тоталітарних;в) демократичних; г) теократичних;д) деспотичних;е) авторитарних.

117. Яка із перерахованих ознак характеризує популістського лідера? а) професіоналізм і високий інтелект; б) сила волі;

в) здатність генерувати ідеї і сприймати чужі;г) необґрунтовані обіцянки, демагогічні гасла.

118. Хто автор концепції про три типи політичного лідерства (традиційного, харизматичного, раціонально-правового)?

а) М. Вебер;б) Г. Моска;в) В. Парето;г) Р. Міхельс.

119. Фанатична відданість послідовників лідерові характерна для лідерства:

а) раціонального;б) харизматичного;в) традиційного;г) бюрократичного.

120. Яка із названих функцій характерна для правлячої еліти? а) висловлення соціального невдоволення;

б) безпосереднє здійснення влади; в) висунення альтернативних законопроектів;г) формування тіньового уряду.

121. Який тип еліти властивий тоталітарним режимам? а) «еліта крові»; б) легітимна еліта; в) номенклатура; г) аристократія.

122. Яка теорія пояснює природу лідерства прагненням позбутися комплексів, почуттям неповноцінності?

а) психологічна теорія;б) теорія рис;в) теорія послідовників;г) ситуаційна теорія.

123. Доповніть загальновідомий вислів, який стосується національної політичної еліти: “Кожен народ має таких керівників...”

а) які здатні забезпечити динамічний розвиток суспільства; б) які є високоморальними людьми;

в) які є професіоналами своєї справи; г) яких він заслуговує.

124. Які із названих структурних блоків не належать до політичної культури?

а) пізнавальний (уявлення, міфи тощо);б) нормативно-оцінний (цінності, норми, переконання тощо);

в) інституційний (традиційні політичні інституції, форми і методи їх діяльності); г) комунікативний (ЗМІ, Інтернет тощо).

125. Які ідеальні типи політичної культури запропоновані Г. Алмондом та С. Вербою? а) індустріальна, постіндустріальна.

б) патріархальна, підданська, активістська; в) зорієнтована на інтереси громадян, корпорацій, держави; г) цілісна, фрагментована;

126. Що не є правилом пропаганди: а) спрощення;б) толерантність;в) перебільшення;г) спотворення.

127. Що таке політична субкультура?

а) заборонені державою політичні традиції та символи; б) культура різних історичних епох;

в) культура певної суспільної групи, яка істотно відрізняється від домінуючої політичної культури;

г) політична культура, яка має цінності та орієнтації, протилежні до офіційно санкціонованих державою.

128. Яка з названих функцій не властива політичній культурі?

а) розподільча; б) ідентифікаційна; в) комунікативна; г) інтегративна.

129. Які основні фази політичної соціалізації? а) індивідуалізація, колективізація;б) адаптація, інтеріоризація;

в) лібералізація, демократизація; г) ідеологізація, плюралізація.

130. У чому сенс амбівалентності як характерної риси політичної культури сучасного українського суспільства?

а) спостерігається конфлікт гілок влади;б) існують протилежні думки щодо розбудови в Україні соціальної держави;

в) поєднання різних за змістом і спрямуванням суспільних цінностей;

г) запозичені політико-культурні елементи не відповідають українським традиціям і менталітету.

131. Терпимість до іншої думки називається: а) компроміс;б) плюралізм;+в) толерантність;г) консенсус.

132. Основні фактори, які впливають на процес соціалізації називаються:

а) епігонами;б) агентами;в) шпигунами;г) апологетами.

133. Яка із перелічених європейських країн не є постійним членом Ради Безпеки ООН?

а) Німеччина;б) Франція;+в) Росія;г) Велика Британія.

134. Яка із названих країн не є членом Великої сімки: +а) США; б) Італія; в) Китай; г) Канада?

135. Що таке геополітика? а) метод політологічного дослідження, заснований на порівняльній характеристиці політичних систем;

б) політична концепція міжнародних відносин, що вивчає обумовленість політичних процесів територіально-цросторовими та економіко-географічними факторами;

в) політична концепція, яка використовує екологічний імператив у глобальних міжнародних процесах.

136. Сукупність політичних, економічних, соціальних, дипломатичних, правових, військових, гуманітарних зв'язків між суб'єктами міжнародного співтовариства - це: +а) міжнародна політика;б) міжнародні відносини;в) зовнішня політика.

137. Концепція універсальної політичної системи сучасної цивілізації у формі елітарного наднаціонального планетарного уряду називається: +а) мондіалізмом;б) лібертаризмом; в) гегемонізмом.

138. Міжнародна організація, яка розвиває співробітництво в галузях освіти, науки і культури має назву:

+а) ЮНЕСКО;б) ОБСЄ;в) СЕАТО;г) ВОЗ.

139. Яке поняття відповідає сучасній ситуації, яка пов’язана із стрімким збільшенням потоків товарів, інвестицій, кредитів, інформації, обмінів людьми й ідеями а також розширенням географії їхнього поширення:

а) індустріалізація;б) диверсифікація;+в) глобалізація;г) інтернаціоналізація.

140. Найрозповсюдженішим механізмом координації зовнішніх відносин між державами є: а) повільна конфронтація;

б) організація політичного блоку чи альянсу; +в) встановлення дипломатичних відносин; г) прикордонний конфлікт.

141. Яка із геополітичних стратегій була домінуючою за часів президентства Л. Кучми:

а) євроатлантична; +б) євроазійська; в) багатовекторна; г) нейтрального статусу?

142. Оберіть міжнародну організацію глобального рівня: а) ОБСЄ; б) ЄС; +в) ООН; г) НАТО.

143. В якому році Україну було прийнято в Раду Європи? а) 1999;+-б) 1995;+в) 1991;г) 1968.

144. Двополюсний (біполярний) світ – це такий стан міжнародних відносин, який визначається протистоянням:

а) багатої Півночі й бідного Півдня;+б) християнського й мусульманського світу; в) двох наддержав; г) ООН і НАТО.

145. Рада Європи на відміну від Європейської ради передбачає:

+а) визначення стратегічного розвитку ЄС; б) ухвалення директив для Європейської Комісії;

в) контроль за дотриманням прав і свобод громадян; г) розв'язання проблем спільної зовнішньої політики та безпеки.

146. Що таке “Римський клуб”? а) організація Європейського економічного співтовариства;

б) міжнародна неурядова організація, що займається дослідженням глобальних проблем;

в) клуб голів європейських урядів із проблем геополітики; г) конференція глав держав і еліти бізнесу з економічних питань;

+д) міжнародна релігійна миротворча організація; е) феміністське об'єднання.

147. Не є засобами зовнішньої політики держави: a) військові; б) економічні; в) політичні; +г) соціальні засоби.

148. Яка держава стала політичним центром мондіалізму?

+-а) США;б) Японія;в) Росія;г) Німеччина;д) Франція;+-е) Китай.

149. Україна не є членом таких міжнародних організацій, як:

+а) ООН; + б) ЮНЕСКО;в) НАТО; +г) ОБСЄ; д) Рада Європи; е) Європейський Союз;

+-є) Світова організація торгівлі (СОТ);ж) Міжнародна організація праці;з) ГУАМ.

150. Штаб-квартира ООН розташована у: +а) Женеві;б) Нью-Йорку;в) Брюсселі;г) Парижі.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Тести та відповіді по політології. Які з названих цінностей властиві лібералізму? Яка функція політології розкриває сутність. Влада, заснована на впливі засобів масової інформації. Розподіл влад

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok