Філософія. Конспект лекцій

Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу

Інститут фундаментальної, гуманітарної підготовки

та заочно-дистанційного навчання

Кафедра філософії

Л.З. Андрусів

ФІЛОСОФІЯ

Конспект лекцій

м. Івано-Франківськ

2013 р.

УДК 1

ББК 87

А-66

Рецензент:

Палагнюк М.М. кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії,

Івано-Франківського національного, технічного

університету нафти і газу

Рекомендовано методичною радою університету

(протокол № 5 від 28.05 2013 р.)

Андрусів Л.З.

А-66 Філософія: конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 158 с.

МВ 02070855-5085-2013

У конспекті лекцій нормативного навчального курсу «Філософія» розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Конспективний виклад теоретичного матеріалу допоможе студентам осмислити проблеми соціального і духовного життя сучасності.

Призначено для студентів напряму підготовки «6.050304 – Нафтогазова справа».

УДК 1

ББК 87

А-66

МВ 02070855-5085-2013 (С) Андрусів Л.З.

(С) ІФНТУНГ, 2013

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………..…….4

МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ…………5

Лекція 1. Філософія як специфічний тип знання………………….…...5

Лекція 2. Філософські ідеї Стародавнього сходу……………………..11

Лекція 3. Антична філософія…………………………………………....19

Лекція 4. Західноєвропейська філософія Середньовіччя

та епохи Відродження………………………………………..34

Лекція 5. Європейська класична філософія Нового часу

та епохи Просвітництва (XVII-XVIII ст.)……………….....43

Лекція 6. Німецька класична філософія (ХVІІІ-ХІХ ст.)…..…………55

Лекція 7. Особливості розвитку некласичної філософії …………..…65

Лекція 8. Сучасна зарубіжна філософія ХХ ст.……………………....75

Лекція 9. Українська філософська думка ІХ – поч. ХVІІ ст.……..….84

Лекція 10. Українська філософія………………………………….…....91

МОДУЛЬ 2. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СВІТУ…………………..100

Лекція 11. Проблема буття у філософії………………………….….…100

Лекція 12. Людина та її буття як

предмет філософського осмислення……………………...106

Лекція 13. Свідомість як філософська проблема………………….….112

Лекція 14. Діалектика як теорія розвитку………………………….….120

Лекція 15. Проблема пізнання у філософії.

Методологія наукового дослідження…………………….129

Лекція 16. Суспільство як об’єкт філософського аналізу…….……...137

Лекція 17. Філософія науки і техніки……………………………….….144

Лекція 18. Філософія історії……………………………..……………...150

ВСТУП

Вивчення курсу «Філософія» є важливим чинником інтелектуального та духовного розвитку студентства, формування у студентів здатності до адекватного розуміння та розв’язання теоретичних, методологічних, світоглядних проблем сучасної науки.

Гегель назвав філософію духовною квінтесенцією епохи. У ній справді виражені загострені світоглядні пошуки, поглиблені питання до навколишнього світу, до людського духу. В сучасному суспільстві філософія відіграє величезну роль. Вона сприяє розвитку творчого, аналітичного мислення, виконує роль пропедевтики (підготовки) молодої людини до самостійного життя.

У курсі висвітлюється специфіка філософії як особливого типу гуманітарного знання та як навчальної дисципліни, наводиться характеристика історичного розвитку основних напрямків та методологічних прийомів вирішення головних проблем філософії науки, розглядаються методологічні, структурні,світоглядно-ціннісні засади й особливості наукового пізнання, здійснюється філософський аналіз специфіки сучасного стану світової та вітчизняної науки, перспектив їх розвитку та взаємодії з іншими сферами життєдіяльності суспільства. Курс філософії складається з двох модулів, які репрезентують філософію як історію та теорію.

Таким чином, у результаті філософської підготовки студент матиме уявлення про загальну картину світобудови, про сутність, призначення і сенс життя людини, про різноманіття форм людського знання, про співвідношення раціонального й ірраціонального, віри і знання, про духовні цінності і їхнє значення в повсякденному житті людини.

МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ

ТЕМА 1. ФІЛОСОФІЯ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ТИП ЗНАННЯ

План лекції

1. Сутність та предмет філософії.

2. Світогляд та його структура.

3. Історичні форми світогляду.

4.Особливості філософського світогляду.

5. Філософія в системі культури. Основні функції філософії.

Основні поняття:філософія, світогляд, світорозуміння, світовідчуття, цінності, філософування, рефлексія, софійний спосіб філософування, епістемний спосіб філософування.

1.

Сутність та предмет філософії

2.

Світогляд та його структура

3.

Історичні форми світогляду

.

4.

Особливості філософського світогляду

.

5.

Філософія в системі культури. Основні функції філософії

.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні причини зародження філософії.

2. Поясніть специфіку філософського знання.

3. В чому полягає основне питання філософії?

4. Яка відмінність між світоглядом та поглядом?

5. Які основні структурні елементи світогляду?

6. Проаналізуйте основні історичні типи світогляду?

7. Вкажіть риси міфологічного світогляду?

8. Яке місце посідає філософія в системі культури?

Рекомендована література

Основна:

Вступ до філософіїу конспектному вигляді: навчальний посібник / За ред. Г.І. Волинки ; Ю.О. Федіва. – К., 1995. – 184 с.

Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. П. Щерба, В. К. Щедрін, О. А. Заглада; За заг. ред. С. П. Щерби.— К. : МАУП, 2004. — 216 с.

Філософія. Курс лекцій: Навч.посібник. / Бичко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1994. – 576 с.

Петрушенко В. Л. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти IІІ–IV рівнів акредитації. – 4-е вид., – Львів: «Новий світ – 2000», 2006. – 506 с.

Філософія: Навч. Посіб. /За ред. І.Ф.Надольного. – К: Вікар, 1999. – 624 с.

Додаткова:

Ортега-и-Гассет. Что такое философия. – М., 1990.

Мамардашвили М. Как я понимаю философию? – М.,1990.

Ярошовець В.І. Методологічна рефлексія історико-філософського процесу // Наукові записки КНУТШ. Філософський факультет. – К., 2004. – Т.12. – С. 206-214.

ТЕМА 2. ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

План лекції

1. Особливості та характерні риси східного та західного типів філософствувань.

2. Філософія Стародавньої Індії.

3. Філософія Стародавнього Китаю.

Основні поняття: Веди, Упанішади, Брахман, Атман, нірвана, сансара, карма, Дао, інь, янь, ци, лі, жень.

1.

Особливості та характерні риси східного та західного типів філософствувань

2.

Філософія Стародавньої Індії

3.

Філософія Стародавнього Китаю

Питання для самоконтролю

1. Як співвідносять соціокультурні умови із філософськими ідеями?

2. Що таке передфілософія?

3. Вкажіть основні джерела Староіндійської філософії.

4. Що є в основі поділу на ортодоксальні та неортодоксальні філософські школи у Стародавній Індії?

5. Які знання містились у ведах?

6. Які основні філософські ідеї були у витоків формування філософії Стародавнього Китаю?

7. Поясніть поняття «Інь» та «Янь».

8. Чому в філософії Стародавнього Китаю переважає соціально-політична проблематика, а у філософії Стародавньої Індії – етична?

9. Розкрийте основні риси філософії Стародавнього Сходу.

Рекомендована література

Основна:

Бойченко О.І. Філософська антропологія давнього Китаю. – К., 2003

Бродов В. В. Истоки философской мысли Индии. Йога. – М., 1990.

Вовк С.М. Даосизм: вчення і світогляд. – Чернівці, 2003.

Калашник (Меі) Л.С. Давньокитайська міфологія як засіб родинного вихованя. – Запоріжжя, 2004. – 259 с.

Татаркевич В. Історія філософії. – У 3-х т. – Львів, 1997. – Т. 1.

Додаткова:

Антология мировой философии. – Т.1. – Ч.1. – М., 1969.

Буддизм. Четыре благородных истины. – М. – Харьков, 2000.

Юнг К.Г. О психологии восточных религий и философий. – М., 1994.

PadhiB. Indian Philosophyand Religion. – McFarland&Company, 1990. – 413 с.

ТЕМА 3. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

План лекції

1. Особливості філософії Стародавньої Греції.

2. Космологізм ранньої грецької філософії.

3. Класичний період розвитку античної філософії

3.1. Філософія Сократа;

3.2. «Теорія ідей» Платона;

3.3. Вчення про буття Аристотеля.

4. Пізньоантична філософія. Філософія елліністичного періоду.

5. Філософія Стародавнього Риму.

Основні поняття: космоцентризм, натурфілософія, досократики, піфагореїзм, кініки, стоїцизм, апатія, епікуреїзм, атараксія, скептицизм, кініки, неоплатонізм, еманація.

1.

Особливості філософії Стародавньої Греції

.

2.

Космологізм ранньої грецької філософії

3.

Класичний період розвитку античної філософії

3.1.

Філософія Сократа

3.2.

«Теорія ідей» Платона

3.3.

Вчення про буття Аристотеля

4.

Пізньоантична філософія. Філософія елліністичного періоду

5.

Філософія Стародавнього Риму

Питання для самоконтролю

1. Чому філософська думка спочатку виникла саме на узбережжі південної Італії? Поясніть.

2. Які основні проблеми містились у перших філософських ідеях мислителів Стародавньої Греції?

3. Що таке субстанція?

4. Чому перші античні мислителі вважались фізиками?

5. Яка основна проблематика філософії Сократа у порівнянні із філософськими поглядами Піфагора?

6. Що виступає активним, життєдайним у вченні Аристотеля про матерію і форму?

7. Розкрийте сутність філософії Платона.

8. В чому полягає особливість філософії елліністичного періоду?

9. Назвіть мислителів Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.

Рекомендована література

Основна:

Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін..; за ред. В.І.Ярошовця. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 774 с.

Захара І. С. Лекції з історії філософії. – Львів: Видавництво ЛБА, 1997.

Татаркевич В. Історія філософії. – У 3-х т. – Львів, 1997. – Т. 1.

Петрушенко В. Л. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти IІІ–IV рівнів акредитації. – 4-е вид., – Львів: «Новий світ – 2000», 2006. – 506 с.

Тихолаз А.Г. Геракліт. – К., 1995.

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: Учеб. пособие. – М.: Высш. школа,1981.

Додаткова:

Антология мировой философии: В 4 т. – М., 1969. – Т.1. – Ч.1.

Платон. Діалоги. – К., 1995.

Ціцерон. Про державу. Про закони. Про природу богів. – К., 1998.

Ярошовець В.І., Бичко І.В. Історія, філософія, історія філософії // Філософська думка. – 2003. - №2. – С. 14-35.

Greek Philosophy: Thales to Aristotle. – The Free Press, 1966. — 390 с.

ТЕМА 4. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ

План лекції

1. Релігійний характер середньовічного світогляду та філософії. Теоцентризм.

2. Філософські ідеї патристики та схоластики. Номіналізм та реалізм.

3. Антропоцентризм епохи Відродження.

4. Розвиток натурфілософських вчень: геліоцентризм, пантеїзм.

Основні поняття: апологетика, патристика, схоластика, містика, теологія, креаціонізм, теоцентризм, номіналізм, реалізм, гуманізм, антропоцентризм, пантеїзм, секуляризація, утопія.

1.

Релігійний характер середньовічного світогляду та філософії. Теоцентризм

2.

Філософські ідеї патристики та схоластики. Номіналізм та реалізм

3.

Антропоцентризм епохи Відродження

4.

Розвиток натурфілософських вчень: геліоцентризм, пантеїзм

Питання для самоконтролю

1. Яка основна релігія домінує в період Середньовіччя? Поясніть чому?

2. Які фундаментальні філософські ідеї містились у Біблії?

3. Що таке апологетика та патристика? В чому полягає їх особливість?

4. Яка роль схоластики у розвитку освіти?

5. Як називається світоглядний принцип, відповідно до якого Бог визнається джерелом і основою всього сущого?

6. У чому полягає гуманізм філософії Відродження?

7. Поясніть в чому полягає сутність антропоцентризму філософії Ренесансу?

8. Назвіть представників епохи Відродження?

9. Назвіть причини падіння церковного авторитету в ХІV-ХV ст.?

Рекомендована література

Основна:

Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін..; за ред. В.І.Ярошовця. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 774 с.

Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник / Г.І.Волинка, В.І.Гусєв, І.В.Огородник, Ю.О.Федів; За ред.. Г.І.Волинки. – К., 1999. – 624 с.

Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. - К.: Либідь, 2001. - 408 с.

Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії. – Львів, 2001.

Пашук А. Нариси з історії філософії Середніх віків: навчальний посібник. – Львів, 2007.

Татаркевич В. Історія філософії: В 3 т. – Львів, 1997.

Додаткова:

Августин А. Сповідь. – К., 1996.

Антология мировой философии: В 4 т. – М., 1969. – Т.1. – Ч.2.

Богословие в культуре Средневековья. – К., 1992.

Боецій. Розрада від філософії. – К., 2002.

Григорій Нісський. Життя Мойсея. – Львів, 2001.

Псевдо-Дионисий Ареопагит. Мистическое богословие. – К., 1991.

ТЕМА 5. ЄВРОПЕЙСЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ ТА ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА (XVII-XVIII ст.)

План лекції

1. Особливості розвитку філософії Нового часу. Проблема наукового методу.

2. Емпірико-сенсуалістична філософія (Ф. Бекон, Дж. Локк). Суб’єктивний ідеалізм (Дж. Берклі, Д. Юм).

3. Філософський раціоналізм (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц).

4. Вчення про субстанцію (Б. Спіноза, Г. Лейбніц).

5. Філософія епохи Просвітництва (Вольтер, Ж.-Ж. Руссо). Французький матеріалізм ХVІІІ ст.

Основні поняття: механіцизм, матеріалізм, деїзм, емпіризм, раціоналізм, сенсуалізм, індукція, дедукція, монада.

1.

Особливості розвитку філософії Нового часу. Проблема наукового методу

.

2.

Емпірико-сенсуалістична філософія (Ф. Бекон, Дж. Локк). Суб’єктивний ідеалізм (Дж. Берклі, Д. Юм)

.

3.

Філософський раціоналізм (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц)

.

4.

Вчення про субстанцію (Б. Спіноза, Г. Лейбніц)

.

5.

Філософія епохи Просвітництва (Вольтер, Ж.-Ж. Руссо). Французький матеріалізм ХVІІІ ст.

Питання для самоконтролю

1. Які зміни відбуваються в соціокультурному житті західної Європи у ХVІІ-ХVІІІ ст.?

2. Яке крайнє вираження механіцизму філософії Нового часу?

3. Які основні напрями оформлюються в теорії пізнання?

4. Чому Ф.Бекон розробляє вчення про ідоли?

5. Що спільного у філософії Ф.Бекона та Р.Декарта?

6. У чому полягає суперечність філософських систем Дж.Локка та Р.Декарта?

7. Що таке Просвітництво? Окресліть характерні риси.

8. Як розглядається ідея Бога більшістю мислителів Просвітництва?

9. Назвіть представників філософії французького Просвітництва.

Рекомендована література

Основна:

Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. – К.: Либідь, 2001. - 408 с.

Гусєв В. І. Історія західноєвропейської філософії ХV-ХVІІ ст. – К., 1994.

Татаркевич В. Історія філософії. – У 3-х т. – Львів, 1997.

Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії: Від Декарта до Вітгенштайна. – Київ, «Основи», 1998. – 331 с.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

Філософія: Навч. Посіб. /За ред. І.Ф.Надольного. - К.: Вікар, 1999. – 624 с.

Додаткова:

Спіноза Б.Теологічно-політичний трактат / Пер. з лат. та вст. слово В. Литвинова. – К., «Основи», 2003.

Спиноза Б. Об усовершенствовании разума. – М.– Харьков, 1998.

Гоббс Т. Левіафан / Пер. з англ. – Р.Димерець, Н.Іванова, Є.Мірошниченко, В.Єрмоленко. – К.: Дух і Літера, 2000.

Г'юм Девід. Трактат про людську природу: Спроба запровадження експериментального методу міркувань про об'єкти моралі / За ред. та з передм. Е.К.Мосснера; З англ. пер. П.Насада. – К., 2003.

Декарт Р. Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати свій розум і відшуковувати істину в науках / Пер. з фр. В. Адрушка і С. Гатальської. – К.: Тандем, 2001. – 104 с.

Декарт Р. Метафізичні розмисли / Пер. з фр. З. Борисюк та О. Жупанського. – К.: Юніверс, 2000. – 304 с.

Джон Локк. Два трактати про врядування. – Київ, «Основи», 2001.

Rogers G. A. J. Locke’s Enligtenment : Aspects of the Origin, Nature and Impact of his Philosophy. – Olms, 1998. – 194 с.

Лекція 6. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ

(ХVІІІ-ХІХ ст.)

План лекції

1. Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії.

2. І. Кант – родоначальник німецького ідеалізму.

3. Філософські ідеї Й. Фіхте та Ф. Шеллінга.

4. Філософська система і діалектика Гегеля.

5. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха.

Основні поняття: «коперніканський переворот», імператив, категоричний імператив, Абсолютна ідея.

1.

Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії

.

2.

І. Кант – родоначальник німецького ідеалізму

.

3.

Філософські ідеї Й. Фіхте та Ф. Шеллінга

4.

Філософська система і діалектика Гегеля

5.

Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха

.

Питання для самоконтролю

1. Що таке класична філософія?

2. Назвіть представників німецької класичної філософії.

3. Які досягнення І. Канта в «до критичний період»?

4. В чому полягає сутність «Коперніканського перевороту» здійсненого І.Кантом?

5. Обґрунтуйте сутність діалектики Г.Гегеля.

6. В чому полягає сутність вчення Й.Фіхте про «Я» та «не-Я»?

7. Яку роль відіграє естетика у філософії Ф. Шеллінга?

Рекомендована література

Основна:

Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. - К.: Либідь, 2001. – 408 с.

Захара І. С. Лекції з історії філософії. – Львів: Видавництво ЛБА, 1997.

Кондзьолка В.В. Філософія і її історія. – Львів, 1996. – С. 3-89.

Татаркевич В. Історія філософії. – У 3-х т. – Львів, 1997.

Додаткова:

Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. – СПб, 2001. – Кн.1. – С. 69-158.

Кант, Критика чистого розуму. – К ., 2000.

Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч.посібник. – К., 1996.

Татаркевич В. Історія філософії. – Львів, 1999. – Т. 3 – С.5-42; 84-98; 118-122.

Лекція 7.ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

НЕКЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ХІХ – поч. ХХ ст.

План лекції

1. Основні напрямки та риси некласичної філософії.

2. Філософські ідеї А. Шопенгауера.

3. Ідея «надлюдини» у філософії Ф. Ніцше.

4. Сутність позитивізму та основні етапи розвитку.

5. Марксистська філософія.

Основні поняття: ірраціоналізм, волюнтаризм, «воля до життя», «воля до влади», емпіріокритицизм, позитивізм, неопозитивізм, постпозитивізм, матеріалізм.

1.

Основні напрямки та риси некласичної філософії

.

2.

Філософські ідеї А. Шопенгауера

.

3.

Ідея «надлюдини» у філософії Ф. Ніцше

.

4.

Сутність позитивізму та основні етапи розвитку

.

5.

Марксистська філософія

Питання для самоконтролю

1. Що таке некласична філософія? В чому полягає її специфіка?

2. Чим некласична філософія відрізняється від класичної? Порівняйте їх.

3. Охарактеризуйте вихідні ідеї А. Щопенгауера.

4. Яка роль відводиться філософії у вченні О.Конта?

5. У чому полягає сутність матеріалістичної діалектики?

6. Що таке позитивне знання?

7. Охарактеризуйте основні ідеї марксизму.

8. В чому полягає ідея «надлюдини» у філософії Ф. Ніцше?

Рекомендована література

Основна:

Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін..; за ред. В.І.Ярошовця. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 774 с.

Причепій Є. М., Черній А. М., Гвоздицький В. Д. та ін. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид. центр “Академія”, 2001.

Виндельбанд В. История древней философии – Киев: «Тандем», 1995. – 368 с.

Кремень В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005.

Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч.посібник. – К., 1996.

Читанка з історії філософії : Зарубіжна філософія ХХ ст. [Текст] : хрестоматия / Під ред. Г.І.Волинки. - К. : Фірма «Довіра», 1993. - 239 с.

Татаркевич В. Історія філософії. – Львів, 1999. – Т. 3 – С.5-42; 84-98; 118-122.

Соболь О. М. Постмодерн і майбутнє філософії. – К., 1997.

Додаткова:

Вітгенштайн Л. Логіко-філософський трактат. – К., 1995.

Джеймс У. Прагматизм. – К., 1995.

Куцепал С. Концепція мови Ж.Дельоза // Філософська думка. – 1988. – №1.

Ліотар Ж. Ситуація постмодерну // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – №5-6.

Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі. – Львів, 2002.

Спенсер Г. Синтетическая философия. – К., 1997. – С.12-56.

Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы. – М., Харьков, 1998.

Гуссерль Е. Формальна і трансцендентальна логіка. Досвід критики логічного розуму // Читанка з історії філософії. Зарубіжна філософія ХХ століття. – К., 1993.

Фуко Мишель. Що таке автор? // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки. – Львів, 1996. – С.442-456.

Philosophy for the 21st century: A comprehensive reader / Steven M... Cahn (ed.). – N.Y.; Oxf. : Oxford UP, 2003. – 854p.

Лекція 8. СУЧАСНА ЗАРУБІЖНА ФІЛОСОФІЯ ХХ ст.

План лекції

1. Антропологічний напрям у філософії (екзистенціалізм, фрейдизм, неофрейдизм та ін.).

2. Релігійна філософія (неотомізм, персоналізм,тейярдизм та ін.).

3. Американська філософія прагматизму.

4. Постмодернізм – найсучасніший постнекласичний напрям.

Основні поняття: екзистенціалізм, ірраціональний, фрейдизм, персоналізм, неотомізм, прагматизм, постмодернізм.

1.

Антропологічний напрям у філософії (екзистенціалізм, фрейдизм, неофрейдизм та ін.).

2.

Релігійна філософія (неотомізм, персоналізм,тейярдизм та ін.)

.

3.

Американська філософія прагматизму

.

4.

Постмодернізм – найсучасніший постнекласичний напрям

.

Питання для самоконтролю

1. Поясніть, що таке екзистенціалізм?

2. Вкажіть відмінності між двома напрямами в екзистенціалізмі: релігійним та атеїстичним?

3. В чому полягає сублімація за вченням З.Фрейда?

4. Розкрийте вчення З.Фрейда про будову людської психіки.

5. Що таке «архетипи» і «колективне несвідоме» за К. Юнгом?

6. Охарактеризуйте суть філософської концепції неотомістів.

7. На чому ґрунтується американський прагматизм?

8. Розкрийте основні принципи постмодернізму.

Рекомендована література

Основна:

Виндельбанд В. История древней философии – Киев: «Тандем», 1995. – 368с.

Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін..; за ред. В.І.Ярошовця. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 774 с.

Кремень В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005.

Причепій Є. М., Черній А. М., Гвоздицький В. Д. та ін. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид. центр «Академія», 2001.

Соболь О. М. Постмодерн і майбутнє філософії. – К., 1997.

Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч.посібник. – К., 1996.

Татаркевич В. Історія філософії. – Львів, 1999. – Т. 3 – С.5-42; 84-98; 118-122.

Читанка з історії філософії : Зарубіжна філософія ХХ ст. [Текст] : хрестоматия / Під ред. Г.І.Волинки. - К. : Фірма "Довіра", 1993. - 239 с.

Додаткова:

Гуссерль Е. Формальна і трансцендентальна логіка. Досвід критики логічного розуму // Читанка з історії філософії. Зарубіжна філософія ХХ століття. – К., 1993.

Вітгенштайн Л. Логіко-філософський трактат. – К., 1995.

Джеймс У. Прагматизм. – К., 1995.

Куцепал С. Концепція мови Ж.Дельоза // Філософська думка. – 1988. – №1.

Ліотар Ж. Ситуація постмодерну // Філос. і соціол. думка. – 1995. – №5-6

Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі. – Львів, 2002.

Спенсер Г. Синтетическая философия. – К., 1997. – С.12-56.

Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы. – М., Харьков, 1998.

Фуко Мишель. Що таке автор? // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки. – Львів, 1996. – С.442-456.

Лекція 9. УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА ІХ – поч. ХVІІ ст.

План лекції

1. Особливості та джерела української філософії.

2. Філософська думка Київської Русі.

3. Філософські ідеї українського Ренесансу.

Основні поняття: світогляд, антеїзм, мудрість, братські школи.

1.

Особливості та джерела української філософії

.

2.

Філософська думка Київської Русі

.

3.

Філософські ідеї українського Ренесансу

.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні риси українського світогляду.

2. Поясніть, що таке антеїзм?

3. Охарактеризуйте особливості філософської думки Київської Русі.

4. Назвіть джерела духовної культури Київської Русі.

5. Проаналізуйте особливості українського ренесансу. Вкажіть його хронологічні межі.

6. Назвіть українських гуманістів, які навчались закордоном.

7. На якій проблематиці найбільше зосереджена увага Ст. Оріховського-Роксолана?

8. Поясніть, що таке гуманізм?

Рекомендована література

Основна:

Філософія: Навч. Посіб. / За ред. І.Ф.Надольного. – К.: Вікар, 1999. - 624 с.

Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К., 1996.

Історія філософії України. – К., 1994.

Історія філософії на Україні: у 3 т. – К., 1987. – Т.1,2.

Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2000. – 472 с.

Причепій Є. М., Черній А. М., Гвоздицький В. Д. та ін. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид. центр «Академія», 2001. Чижевський Дм. Нариси історії філософії на Україні. – К., 1992.

Додаткова:

Яременко. – К. : Радянський письменник, 1990. — 558 с.

Послание Климента Смолятича // Памятники литературы Древней Руси: ХII век. / вступ. статья Д.С. Лихачева; сост. и общая ред. Л.А. Дмитриева и Д.С. Лихачева. – М. : Худож. лит., 1980. – С. 283-289.

Пам’ятки братських шкіл на Україні (кінець ХУІ – початок ХУІІ ст.) : Тексти і дослідження / АН УРСР. Ін-т філософії, Ін-т сусп. Наук; [редкол. В.І. Шинкарук та ін.] — К. : Наукова думка, 1988. — 568 с.

Русин з Кросна Павло. Похвала поезії / Павло Русин з Кросна // Українська література ХІV – ХVІ ст. / авт. вст. ст. і ред. В.Л. Микитась. — К. : Наукова думка, 1988. — С. 445-448.

Сакович Калліст. Арістотелівські проблеми, або питання про природу людини / Калліст Сакович // Пам’ятки братських шкіл на Україні (кінець ХVІ – початок ХVІІ ст.) : Тексти і дослідження / АН УРСР. Ін-т філософії, Ін-т сусп. наук; [редкол. В.І. Шинкарук та ін.] — К. : Наукова думка, 1988. — С. 337-442.

Транквіліон-Ставровецький К. Зерцало Богословії (Уривки) / Кирило Транквіліон-Ставровецький // Мозгова Н.Г., Федів Ю.О. Історія української філософії: навч. посіб. — К. : Україна, 2001. — С. 105-110.

Лекція 10. УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ

План лекції

1. Філософія в Києво-Могилянській академії.

2. Філософська система Г. Сковороди.

3. Філософія серця П. Юркевича.

4. Українська філософія ХІХ-ХХ ст.

Основні поняття: «філософія серця», кордоцентризм,«споріднена праця», конкордизм, ноосфера.

1.

Філософія Києво-Могилянської академії

2.

Філософська система Г. Сковороди

.

3.

Філософія серця П. Юркевича

.

4.

Українська філософія ХІХ-ХХ ст.

Питання для самоконтролю

1. Перелічіть основні проблеми, які порушувались професорами Києво-Могилянської академії.

2. На твори яких мислителів найбільше посилаються мислителі Києво-Могилянської академії?

3. Назвіть українських філософів Києво-Могилянської академії.

4. В чому полягає щастя людини у філософії Г.Сковороди?

5. Що таке «рівна нерівність»?

6. Дайте визначення поняттю «кордоцентризм».

7. Яку роль відіграє «серце» в житті людини за вченням П. Юркевича?

8. Назвіть представників української філософії ХІХ-ХХ ст.

Рекомендована література

Основна:

Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К., 1996.

Історія філософії України. – К., 1994.

Історія філософії на Україні: у 3 т. – К., 1987. – Т.1,2.

Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2000. — 472 с.

Причепій Є. М., Черній А. М., Гвоздицький В. Д. та ін. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид. центр «Академія», 2001. Чижевський Дм. Нариси історії філософії на Україні. – К., 1992.

Філософія: Навч. Посіб. /За ред. І.Ф.Надольного. – К .: Вікар, 1999. - 624 с.

Додаткова:

Пам’ятки братських шкіл на Україні (кінець ХУІ – початок ХУІІ ст.) : Тексти і дослідження / АН УРСР. Ін-т філософії, Ін-т сусп. Наук; [редкол. В.І. Шинкарук та ін.] — К. : Наукова думка, 1988. — 568 с.

Сакович Калліст. Арістотелівські проблеми, або питання про природу людини / Калліст Сакович // Пам’ятки братських шкіл на Україні (кінець ХVІ – початок ХVІІ ст.) : Тексти і дослідження / АН УРСР. Ін-т філософії, Ін-т сусп. наук; [редкол. В.І. Шинкарук та ін.] — К. : Наукова думка, 1988. — С. 337-442.

Транквіліон-Ставровецький К. Зерцало Богословії (Уривки) / Кирило Транквіліон-Ставровецький // Мозгова Н.Г., Федів Ю.О. Історія української філософії: навч. посіб. — К. : Україна, 2001. — С. 105-110.

Українські гуманісти епохи Відродження (Антологія): У 2 т. Упоряд., склав примітки та словник імен, назв, термінів В. Литвинов; перекл. з лат. В. Литвинов та ін. — К., 1995.

МОДУЛЬ 2. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СВІТУ

Лекція 11. ПРОБЛЕМА БУТТЯ У ФІЛОСОФІЇ

План лекції

1. Буття як всеохоплююча реальність.

2. Основні форми буття.

3. Співвідношення категорій «буття», «субстанція», «матерія».

4. Атрибути матерії та спосіб її існування.

Основні поняття: буття, світ,субстанція, матерія, рух, простір, час.

Якщо раніше мова йшла про предмет філософії, її основні функції,історичний розвиток, основні ідеї та концепції, то тепер ми приступаємо до вивчення основних теоретичних філософських проблем. Серед них найбільш фундаментальними і значущими є чотири проблеми:буття, людини, пізнання та суспільства. Проблема буття історично була першою філософською проблемою, що була поставлена і своєрідно вирішена. Усі інші проблеми певною мірою логічно залежать від проблеми буття, наприклад, питання про природу (тобто походження і сутність) людини тісно пов’язане з питанням про її особливе буття, з питанням про повноту буття людини (життя, суб’єктивність, цінності, діяльність, норми моралі, ідеали та ін.).

1.

Буття як всеохоплююча реальність

2.

Основні форми буття

.

3.

Співвідношення категорій «буття», «субстанція», «матерія»

.

4.

Атрибути матерії та спосіб її існування

Питання для самоконтролю

1. Поясніть поняття «світ».

2. Що таке онтологія?

3. Поясніть в чому особливість «першої» та «другої » природи?

4. Розкрийте філософський зміст понять «матерія», «простір», «час», «рух».

5. Хто такі матеріалісти? Назвіть представників в історії філософії.

Рекомендована література

Основна:

Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. П. Щерба, В. К. Щедрін, О. А. Заглада; За заг. ред. С. П. Щерби.— К. : МАУП, 2004. – 216 с.

Петрушенко В. Л. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти IІІ–IV рівнів акредитації. – 4-е вид., – Львів: «Новий світ – 2000», 2006. – 506 с.

Причепій Є. М., Черній А. М., Гвоздицький В. Д. та ін. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид. центр «Академія», 2001.

Філософія: Навч. Посіб. /За ред. І.Ф.Надольного. - К.: Вікар, 1999. - 624 с.

Додаткова:

Бичко І.В. Просторово-часові характеристики творчої свідомості. // Філософська думка. – 1978. – № 1 – С. 62-78.

Нестеренко В. Г. Вступ до філософії і онтологія людини. – К., 1995. – 236с.

Пригожин И., Стенгерс И. Квант. Хаос. Время. К решению парадокса времени. М., УРСС, 2003 – 310 с.

Тарасенко М.Ф. Природа, технологія, культура. – К., 1993 – 223с.

Лекція 12. ЛЮДИНА ТА ЇЇ БУТТЯ ЯК ПРЕДМЕТ

ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ

План лекції

1. Проблема людини у філософії. Сутність людини.

2. Антропосоціогенез. Єдність природного, соціального та духовного в людині.

3. Філософія особистості. Співвідношення основних понять.

4. Проблема смерті і безсмертя. Смисл життя людини.

Основні поняття: філософська антропологія, особистість, особа, індивід.

1.

Проблема людини у філософії. Сутність людини

.

2.

Антропосоціогенез. Єдність природного, соціального та духовного в людині

.

3.

Філософія особистості. Співвідношення основних понять

.

4.

Проблема смерті і безсмертя. Смисл життя людини

.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть сутнісні характеристики людини.

2. Розкрийте суть основних концепцій походження людини. В чому їх недоліки?

3. Поясніть єдність природного та соціального в людині.

4. Як співвідноситься поняття «індивід» та «особистість»?

5. Чому людина ставить питання про сенс життя?

6. Які форми безсмертя Ви можете назвати?

7. Яку роль відіграють цінності у поглядах на смисл життя?

8. Яка філософська дисципліна вивчає проблему людини?

Рекомендована література

Основна:

Киричок О.Б. Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.Б. Киричок. – Полтава: РВВ ПДАА, 2010. – 381 с.

Подольська Є. А. Філософія. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

Філософія. Курс лекцій: Навч.посібник. / Бичко І.В., Табачковський В.Г. та ін. - 2-е вид. – К.: Либідь, 1994. -576 с.

Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін./ За ред. Г. А. Заїченка та ін. – К.: Вища шк., 1995.

Петрушенко В. Л. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти IІІ–IV рівнів акредитації. – 4-е вид., – Львів: «Новий світ – 2000», 2006. – 506 с.

Додаткова:

Бубер В.С. Социально-философская антропология. – М.: 1994 – 234 с.

Досвід людської особи: Нариси з філософської антропології.– Львів, 2000 – 122 с.

Люїс К. С.Проблема страждання. – Львів, 1998 – 210 с.

Войтила К. Суб’єктність і «те, що не піддається редукції в людині» // Досвід людської особи: Нариси з філософської антропології. – Львів, 2000 – 322 с.

Лекція 13. СВІДОМІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА

План лекції

1. Сутність, особливості та структура свідомості.

2. Генезис свідомості.

3. Ідеальний статус буття свідомості.

4. Самосвідомість.

Основні поняття: свідомість, самосвідомість, суспільна свідомість, несвідоме.

1.

Сутність, особливості та структура свідомості

.

2.

Генезис свідомості

.

3.

Ідеальний статус буття свідомості

.

4.

Самосвідомість

.

Питання для самоконтролю

1. Що таке свідомість?

2. Чому свідомість є формою ідеального відображення?

3. Що входить у структуру свідомості?

4. Яку роль відіграє суспільство у формуванні свідомості?

5. Як вирішується проблема свідомості в історії філософії?

6. Яка роль самосвідомості у житті людини?

Рекомендована література

Основна:

Петрушенко В. Л. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти IІІ–IV рівнів акредитації. – 4-е вид., – Львів: «Новий світ – 2000», 2006. – 506 с.

Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. П. Щерба, В. К. Щедрін, О. А. Заглада; За заг. ред. С. П. Щерби.— К. : МАУП, 2004. — 216 с.

Філософія: Навч. Посіб. /За ред. І.Ф.Надольного. - К.: Вікар, 1999. – 624 с.

Філософія. Курс лекцій: Навч.посібник. / Бичко І.В., Табачковський В.Г. та ін. - 2-е вид. – К.: Либідь, 1994. – 576 с.

Філософія: Навч. Посіб. /За ред. І.Ф.Надольного. – К.: Вікар, 1999. – 624с.

Додаткова:

Проблема сознания в современной западной философии: критика некоторых концепций. В. А. Подорога, А. Б. Быкова и др. – Москва 1989 – 243 с.

Федорика Д. Інтенціональність та самосвідомість // Досвід людської особи: Нариси з філософської антропології. – Львів 2000 – 233 с.

Лекція 14. ДІАЛЕКТИКА ЯК ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ

План лекції

1. Особливості діалектичного осмислення буття.

2. Основні закони діалектики та їх методологічне значення.

2.1. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

2.1. Закон єдності та боротьби протилежностей

2.3. Закон заперечення заперечення

3. Категорії діалектики.

4. Альтернативи діалектики. Метафізика.

Основні поняття: діалектика, розвиток, категорія, закон, закон діалектики, софістика, еклектика, релятивізм, догматизм, метафізика.

1.

Особливості діалектичного осмислення буття

.

2.

Основні закони діалектики та їх методологічне значення

.

2.1.

Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін

2.2.

Закон єдності та боротьби протилежностей

2.3.

Закон заперечення заперечення

3.

Категорії діалектики

.

4.

Альтернативи діалектики. Метафізика

.

Питання для самоконтролю

1. Яку роль виконує діалектика?

2. Що таке закон діалектики? У чому його особливість?

3. В чому полягає закон заперечення заперечення?

4. Перелічіть основні категорії діалектики.

5. Як співвідноситься діалектика та метафізика?

6. Які Ви можете назвати альтернативи діалектики?

7. В чому особливість еклектики як альтернативи діалектики?

8. В кого з мислителів Стародавнього світу присутні елементи діалектики?

Рекомендована література

Основна:

Петрушенко В. Л. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти IІІ–IV рівнів акредитації. – 4-е вид., – Львів: «Новий світ – 2000», 2006. – 506 с.

Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. П. Щерба, В. К. Щедрін, О. А. Заглада; За заг. ред. С. П. Щерби.— К. : МАУП, 2004. — 216 с.

Філософія: Навч. Посіб. /За ред. І.Ф.Надольного. - К.: Вікар, 1999. – 624 с.

Філософія. Курс лекцій: Навч.посібник. / Бичко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1994. – 576 с.

Додаткова:

Вступ до філософії у конспектному вигляді. –К.,1995.

Філософський словник / За ред. В.І. Шинкарука. – К., 1986.

Лекція 15. ПРОБЛЕМА ПІЗНАННЯ У ФІЛОСОФІЇ.

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

План лекції

1. Сутність пізнавального процесу та його структура.

2. Філософське розуміння істини. Поняття практики.

3. Методологія наукового пізнання. Основні форми.

4. Наукове пізнання і творчість.

Основні поняття: гносеологія, пізнання, суб’єкт пізнання, об’єкт пізнання, агностицизм, скептицизм, істина, заблудження, практика, метод, методологія, творчість, інтуїція.

1.

Сутність пізнавального процесу та його структура

.

2.

Філософське розуміння істини. Поняття практики

.

3.

Методологія наукового пізнання. Основні форми

.

Питання для самоконтролю

1. Яка проблематика гносеології?

2. Яка філософська дисципліна вивчає процес пізнання?

3. Вкажіть структуру пізнавального процесу.

4. Що таке істина? Які її особливості?

5. Що є критерієм істини?

6. Перелічіть основні методи наукового пізнання.

7. В чому особливість емпіричної форми пізнання?

8. Як співвідносить наукове пізнання та творчість? Поясніть.

Рекомендована література

Основна:

Філософія: Навч. Посіб. /За ред. І.Ф.Надольного. - К.: Вікар, 1999. - 624 с

Філософія: Підручник / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін./ За ред. Г. А. Заїченка та ін. – К.: Вища шк., 1995.

Петрушенко В. Л. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти IІІ–IV рівнів акредитації. – 4-е вид., – Львів: «Новий світ – 2000», 2006. – 506 с.

Подольська Є. А. Філософія. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

Філософія. Курс лекцій: Навч.посібник. / Бичко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1994. -576 с.

Додаткова:

Порус В. Н. Рациональность. Наука, Культура. – М., 2002 – 234 с.

Рикер П. Конфлікт інтерпретацій. – К., 2000. – 236 с.

Поппер К. Реализм и цель науки // Современная философия науки. – М.: Наука, 1996. – С. 143-154.

Лекція 16. СУСПІЛЬСТВО ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ

План лекції

1. Предмет та головні ідеї соціальної філософії.

2. Основні теоретичні концепції походження суспільства.

3. Сучасне системне уявлення про суспільство.

4. Суспільні відносини:соціальні конфлікти і шляхи їх подолання.

Основні поняття: соціальна філософія, суспільство, географічний детермінізм.

1.

Предмет та головні ідеї філософії

2.

Основні теоретичні концепції походження суспільства

.

3.

Сучасне системне уявлення про суспільство

.

Питання для самоконтролю

1. Що вивчає соціальна філософія?

2. Як виникає суспільство? Охарактеризуйте основні концепції походження суспільства.

3. Чи можливе життя людини поза суспільством?

4. Які виділяють сфери суспільного життя?

5. Розкрийте сучасні уявлення про суспільство.

6. Поясніть поняття «географічний детермінізм».

7. Чому суспільство розглядають як систему? Обгрунтуйте.

Рекомендована література

Основна:

Андрущенко В. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник / В.Андрущенко, Л. Губернський, М. Михальченко. К.: Генеза, 2006. – 656 с.

Подольська Є. А. Філософія. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

Філософія: Навч. Посіб. /За ред. І.Ф.Надольного. – К.: Вікар, 1999. - 624 с.

Додаткова:

Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре// Антология мировой философии. – М., 1970. – Т.2.

Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. – М., 1992. – 222 с.

Тоффлер А. Третя хвиля. – К.: Видав.дім «Всесвіт», 2000. – 464 с.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003. – 356 с.

Лекція 17. ФІЛОСОФІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ

План лекції

1. Техніка як соціальний феномен. Становлення філософії науки і техніки.

2. Науково-технічна революція: сутність та соціальні наслідки

3. Постіндустріальне та інформаційне суспільство. Особливості розвитку.

Основні поняття: техніка, наука, науково-технічний прогрес науково-технічна революція, інформаційне суспільство.

1.

Техніка як соціальний феномен. Становлення філософії науки і техніки

.

2.

Науково-технічна революція: сутність та соціальні наслідки

3.

Постіндустріальне та інформаційне суспільство. Особливості розвитку.

Питання для самоконтролю

1. Вкажіть особливості феномену техніки.

2. Які особливості НТР?

3. Перелічіть соціальні наслідки НТР?

4. Що таке інформаційне суспільство?

5. Вкажіть основні риси постіндустріального суспільства.

Рекомендована література

Основна:

Андрущенко В. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник / В.Андрущенко, Л. Губернський, М. Михальченко. К.: Генеза, 2006. – 656 с.

Горлач М. Філософія. Підручник / За заг ред М. Горлача, В. Кременя, В. Рибалка. – Х., 2000. – 250 с.

Касьян В.І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч. посіб. – 5-е вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2008. – 347 с.

Подольська Є. А. Філософія. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

Філософія: Навч. Посіб. /За ред. І.Ф.Надольного. – К.: Вікар, 1999. - 624 с.

Додаткова:

Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. – М., 1992. – 222 с.

Тоффлер А. Третя хвиля. – К.: Видав.дім «Всесвіт», 2000. – 464 с.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003. – 356 с.

Лекція 18. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

План лекції

1. Проблема сенсу історії. Історичний процес як реальність.

2. Суб’єкт та рушійні сили історичного процесу.

3. Основні виміри філософії історії.

4. Людина та особа. Роль особи в історії.

Основні поняття: історія,суб’єкт історії, прогрес, цивілізація.

1.

Проблема сенсу історії. Історичний процес як реальність

.

2.

Суб’єкт та рушійні сили історичного процесу

.

3.

Основні виміри філософії історії

.

4.

Людина та особа. Роль особи в історії

.

Питання для самоконтролю

1. Хто виступає суб’єктом історичного процесу?

2. Перелічіть рушійні сили історичного процесу.

3. У чому полягає смисл історії людства?

4. Як Ви розумієте вираз «історія людства як прогрес свободи»?

5. Охарактеризуйте основні виміри історії філософії.

6. Яку роль відіграє особистість в історії?

7. Назвіть рушійні сили історичного процесу.

Рекомендована література

Основна:

Андрущенко В. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник / В.Андрущенко, Л. Губернський, М. Михальченко. К.: Генеза, 2006. – 656 с.

Бойченко І.В. Філософія історії: підручник. – К.: Знання, 2000. – 723 с.

Петрушенко В. Л. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти IІІ–IV рівнів акредитації. – 4-е вид., – Львів: «Новий світ – 2000», 2006. – 506 с.

Подольська Є. А. Філософія. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

Філософія: Навч. Посіб. /За ред. І.Ф.Надольного. – К.: Вікар, 1999. – 624 с.

Додаткова:

Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре // Антология мировой философии. – М., 1970. – Т.2.

Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. – М., 1992. – 222 с.

Тоффлер А. Третя хвиля. – К.: Видав. дім «Всесвіт», 2000. – 464 с.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003. – 356 с.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

У конспекті лекцій нормативного навчального курсу «Філософія» розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Конспективний виклад теоретичного матеріалу допоможе студентам осмислити проблеми соціального і духовного життя сучасності.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Сутність та предмет філософії

Світогляд та його структура

Історичні форми світогляду

Особливості філософського світогляду

Філософія в системі культури. Основні функції філософії

Особливості та характерні риси східного та західного типів філософствувань

Філософія Стародавньої Індії

Філософія Стародавнього Китаю

Особливості філософії Стародавньої Греції

Космологізм ранньої грецької філософії

Класичний період розвитку античної філософії

Філософія Сократа

«Теорія ідей» Платона

Вчення про буття Аристотеля

Пізньоантична філософія. Філософія елліністичного періоду

Філософія Стародавнього Риму

Релігійний характер середньовічного світогляду та філософії. Теоцентризм

Філософські ідеї патристики та схоластики. Номіналізм та реалізм

Антропоцентризм епохи Відродження

Розвиток натурфілософських вчень: геліоцентризм, пантеїзм

Особливості розвитку філософії Нового часу. Проблема наукового методу

Емпірико-сенсуалістична філософія (Ф. Бекон, Дж. Локк). Суб’єктивний ідеалізм (Дж. Берклі, Д. Юм)

Філософський раціоналізм (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц)

Вчення про субстанцію (Б. Спіноза, Г. Лейбніц)

Філософія епохи Просвітництва (Вольтер, Ж.-Ж. Руссо). Французький матеріалізм ХVІІІ ст.

Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії

І. Кант – родоначальник німецького ідеалізму

Філософські ідеї Й. Фіхте та Ф. Шеллінга

Філософська система і діалектика Гегеля

Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха

Основні напрямки та риси некласичної філософії

Філософські ідеї А. Шопенгауера

Ідея «надлюдини» у філософії Ф. Ніцше

Сутність позитивізму та основні етапи розвитку

Марксистська філософія

Антропологічний напрям у філософії (екзистенціалізм, фрейдизм, неофрейдизм та ін.).

Релігійна філософія (неотомізм, персоналізм,тейярдизм та ін.)

Американська філософія прагматизму

Постмодернізм – найсучасніший постнекласичний напрям

Особливості та джерела української філософії

Філософська думка Київської Русі

Філософські ідеї українського Ренесансу

Філософія Києво-Могилянської академії

Філософська система Г. Сковороди

Філософія серця П. Юркевича

Українська філософія ХІХ-ХХ ст.

Буття як всеохоплююча реальність

Основні форми буття

Співвідношення категорій «буття», «субстанція», «матерія»

Атрибути матерії та спосіб її існування

Проблема людини у філософії. Сутність людини

Антропосоціогенез. Єдність природного, соціального та духовного в людині

Філософія особистості. Співвідношення основних понять

Проблема смерті і безсмертя. Смисл життя людини

Сутність, особливості та структура свідомості

Генезис свідомості

Ідеальний статус буття свідомості

Самосвідомість

Особливості діалектичного осмислення буття

Основні закони діалектики та їх методологічне значення

Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін

Закон єдності та боротьби протилежностей

Закон заперечення заперечення

Категорії діалектики

Альтернативи діалектики. Метафізика

Сутність пізнавального процесу та його структура

Філософське розуміння істини. Поняття практики

Методологія наукового пізнання. Основні форми

Предмет та головні ідеї філософії

Основні теоретичні концепції походження суспільства

Сучасне системне уявлення про суспільство

Техніка як соціальний феномен. Становлення філософії науки і техніки

Науково-технічна революція: сутність та соціальні наслідки

Постіндустріальне та інформаційне суспільство. Особливості розвитку.

Проблема сенсу історії. Історичний процес як реальність

Суб’єкт та рушійні сили історичного процесу

Основні виміри філософії історії

Людина та особа. Роль особи в історії

Похожие материалы:

Щоденник переддипломної практики

Майно і власність підприємства Рекламна діяльність підприємства Дослідження фінансових результатів підприємства Аналіз підприємницького ризику

Класифікація радіаційних аварій

РНО (радіаційно-небезпечний об’єкт) - об’єкт, під час аварій та руйнувань на якому можуть відбутись масові радіаційні ураження людей, тварин, рослин.

Соотношение права и экономики

Экономика – совокупность общественных отношений, возникающих в сфере производства, распределения, обмена и потребления материальных благ.

Устройство и эксплуатация железнодорожного пути

Расчетно-графическая работа. Кафедра: «Путь и путевое хозяйство». Расчет одиночных обыкновенных стрелочных переводов. Организация снегоборьбы на станции. Пути сообщения

Энергоэффективность в строительстве

Энергетическая эффективность достигается рядом мероприятий, предусмотренных проектом. Требования к ограждающим конструкциям. Требования к размещению оборудования. Требования к воздуховодам. Требования к системе отопления.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok