Класичний період розвитку античної філософії — Філософія. Конспект лекцій | iFREEstore

Класичний період розвитку античної філософії

Якщо в попередньому питанні розглядали філософію, яка носила натурфілософський характер, або мала назву «досократиків», то наступний етап розвитку античної філософії – класичний. Це ряд філософів другої половини V ст. до н.е., яких називають софістами Протагор, Фразимах, Горгій, Продік та інші. Вони активно цікавляться проблемами мислення людини, зв’язку мислення та мови, відношення особистості та суспільства. Софісти були «практичними» філософами, а знання про космос, про структуру світу, його закони та інше їх цікавили тією мірою, якою вони могли застосовуватися в життєвій практиці. Філософські проблеми для софістів – не самоціль, а засіб для обґрунтування своїх аргументів. Вмінню відстоювати свої ідеї, знання, мистецтву переконувати, гарно говорити вони навчали своїх учнів, але вчили мудрості – за гроші. Для того, щоб мати успіх, наприклад, у суді, в політичному житі потрібно було знати логіку, риторику, основи судовиробництва, бути психологом. Всі їх теорії були пов’язані передусім з людиною, суспільством, проблемами пізнання та мови. Устами Протагора вони проголошують тезу: «Людина – міра всіх речей».

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Філософія. Конспект лекцій Андрусів Л.З..docx

Філософія. Конспект лекцій Андрусів Л.З..docx
Размер: 368.3 Кб

.

Пожаловаться на материал

У конспекті лекцій нормативного навчального курсу «Філософія» розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Конспективний виклад теоретичного матеріалу допоможе студентам осмислити проблеми соціального і духовного життя сучасності.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Філософія. Конспект лекцій

У конспекті лекцій нормативного навчального курсу «Філософія» розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Конспективний виклад теоретичного матеріалу допоможе студентам осмислити проблеми соціального і духовного життя сучасності.

К данному материалу относятся разделы:

Сутність та предмет філософії

Світогляд та його структура

Історичні форми світогляду

Особливості філософського світогляду

Філософія в системі культури. Основні функції філософії

Особливості та характерні риси східного та західного типів філософствувань

Філософія Стародавньої Індії

Філософія Стародавнього Китаю

Особливості філософії Стародавньої Греції

Космологізм ранньої грецької філософії

Класичний період розвитку античної філософії

Філософія Сократа

«Теорія ідей» Платона

Вчення про буття Аристотеля

Пізньоантична філософія. Філософія елліністичного періоду

Філософія Стародавнього Риму

Релігійний характер середньовічного світогляду та філософії. Теоцентризм

Філософські ідеї патристики та схоластики. Номіналізм та реалізм

Антропоцентризм епохи Відродження

Розвиток натурфілософських вчень: геліоцентризм, пантеїзм

Особливості розвитку філософії Нового часу. Проблема наукового методу

Емпірико-сенсуалістична філософія (Ф. Бекон, Дж. Локк). Суб’єктивний ідеалізм (Дж. Берклі, Д. Юм)

Філософський раціоналізм (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц)

Вчення про субстанцію (Б. Спіноза, Г. Лейбніц)

Філософія епохи Просвітництва (Вольтер, Ж.-Ж. Руссо). Французький матеріалізм ХVІІІ ст.

Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії

І. Кант – родоначальник німецького ідеалізму

Філософські ідеї Й. Фіхте та Ф. Шеллінга

Філософська система і діалектика Гегеля

Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха

Основні напрямки та риси некласичної філософії

Філософські ідеї А. Шопенгауера

Ідея «надлюдини» у філософії Ф. Ніцше

Сутність позитивізму та основні етапи розвитку

Марксистська філософія

Антропологічний напрям у філософії (екзистенціалізм, фрейдизм, неофрейдизм та ін.).

Релігійна філософія (неотомізм, персоналізм,тейярдизм та ін.)

Американська філософія прагматизму

Постмодернізм – найсучасніший постнекласичний напрям

Особливості та джерела української філософії

Філософська думка Київської Русі

Філософські ідеї українського Ренесансу

Філософія Києво-Могилянської академії

Філософська система Г. Сковороди

Філософія серця П. Юркевича

Українська філософія ХІХ-ХХ ст.

Буття як всеохоплююча реальність

Основні форми буття

Співвідношення категорій «буття», «субстанція», «матерія»

Атрибути матерії та спосіб її існування

Проблема людини у філософії. Сутність людини

Антропосоціогенез. Єдність природного, соціального та духовного в людині

Філософія особистості. Співвідношення основних понять

Проблема смерті і безсмертя. Смисл життя людини

Сутність, особливості та структура свідомості

Генезис свідомості

Ідеальний статус буття свідомості

Самосвідомість

Особливості діалектичного осмислення буття

Основні закони діалектики та їх методологічне значення

Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін

Закон єдності та боротьби протилежностей

Закон заперечення заперечення

Категорії діалектики

Альтернативи діалектики. Метафізика

Сутність пізнавального процесу та його структура

Філософське розуміння істини. Поняття практики

Методологія наукового пізнання. Основні форми

Предмет та головні ідеї філософії

Основні теоретичні концепції походження суспільства

Сучасне системне уявлення про суспільство

Техніка як соціальний феномен. Становлення філософії науки і техніки

Науково-технічна революція: сутність та соціальні наслідки

Постіндустріальне та інформаційне суспільство. Особливості розвитку.

Проблема сенсу історії. Історичний процес як реальність

Суб’єкт та рушійні сили історичного процесу

Основні виміри філософії історії

Людина та особа. Роль особи в історії

Похожие материалы:

Хирургия. Навыки

Практические навыки по хирургии. Оказание первой помощи. Вывихи, переломы, ушибы, ожоги, травмы. Методики выполнения хирургических навыков

Профессиональная подготовка специалистов туристской деятельности.

Дипломная работа. Цель дипломной работы состоит в изучении педагогического процесса и основных направлений профессиональной подготовки специалистов туристской деятельности в зарубежных странах, выявлении основных тенденций высшего образования в туризме, анализе наиболее эффективных моделей обучения студентов туристских учебных заведений европейских стран и России.

Производственная и экологическая безопасность

Объектом анализа является офисное помещение. На выбранном объекте на человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы Основные причины воздействия тока на человека

Образец Доверенностьна получение заработной платы

Особенности развития Российской Федерации

Основными тенденциями в развитии современного мира являются информатизация общества, глобализация социальных процессов и нарастание глобальных проблем. Все эти тенденции так или иначе находят своё отражение в развитии современной России и сказываются на состоянии российского общества.