Філософські ідеї українського Ренесансу

Соціокультурне та історичними життя ХІІІ-ХV ст. відзначається такими подіями як розпад Київської Русі та загарбання українських земель Литвою, Польщею і Угорщиною. Християнська релігія повністю домінує у суспільній свідомості. Особливості філософських ідей в культурі України ХІІІ-ХV ст.:

1. Філософські ідеї, поняття, уявлення переважно містяться в релігійних, а також публіцистичних і художніх текстах. (Тобто основний спосіб вивчення філософії даного часу – виявлення філософських ідей у нефілософських сферах духовного життя)

2. В історіографічних творах основною ідеєю стає (відхід від притаманного Київській Русі історичного оптимізму) перехід до глибокого песимізму щодо перебігу історичних подій. Зокрема, це глибоке безсилля людини перед непізнаваним рішення Божого провидіння, очікування всесвітньої катастрофи як відплати за колективні гріхи (твір «Галицько-Волинський літопис», «Житіє Бориса і Гліба»). Зовсім інший характер мають світоглядні уявлення відображені в епічних джерелах (билинах, думах), агіографічній літературі, в яких головне місце займає образ непереможності, могутності, нездоланності народу, подвижництво «святих людей».

3. Значного поширення набувають твори східної патристики, а через них – ідеї неоплатонізму. Поширенню неоплатонізму сприяв так званий ісихазм – містичне, ірраціональне вчення, що прийшло сюди через Болгарію з Візантії.

4. З ХV ст. в Україні поширюється раціоналістично-гуманістичних рух пов'язаний з діяльністю «ожидовілих» (які вперше ввели в українське оточення твори суто філософського змісту), а також з розповсюдженням єретичних вчень, зокрема богомільства, вільнодумства. Під впливом західноєвропейського протестантизму раціоналістична тенденція з ХVІ ст. зростає, створюючи ідейні передумови для формування світської науки і культури в Україні

Важливим етапом духовного розвитку України є ХVІ – поч. ХVІІ ст., яке М.Грушевський назвав українським культурно-національним відродженням. Передумовами такого відродження було:

1. Соціально-економічний прогрес, пов'язаний із зародженням товарного виробництва

2. Активне посилення міжнародного обміну культурними цінностями, зокрема зростання числа українських юнаків, що здобували вищу освіту в західноєвропейських університетах.

3. Збільшення кількості шкіл.

4. Як засіб протидії колонізації та покатоличення українського народу в кінці ХУІ ст. виникають релігійно-національні організації-братства: Львівське (1585-1586), Рогатинське (1589), Київське (1625), Луцьке (1617) та ін.

Особливості філософських ідей періоду українського ренесансу є ідеї гуманізму, які поширювались через діяльність братств, Острозького освітньо-культурного центру (1576-1636), а пізніше Києво-Могилянської академії. Найвизначнішими гуманістами ХV – ХVІ ст. були Юрій Дрогобич, Павло Русин, Станіслав Оріховський-Роксолан, Шимон Шимонович та ін. Вони розвивали філософські ідеї щодо людини та її свободи, спільного блага, морально-правових проблем та ін.

Розвиток реформаційних та гуманістих ідей пов'язаний із діяльністю також Ісайї Копинського, Віталія з Дубна, Rирила Транквіліона-Ставровецького, Касіяна Саковича, Герасима Смотрицького, Кирика Острозького, плеяди українських полемістів на чолі з Іваном Вишенським, Мелетія Смотрицього, Йова Княгиницького, Христофора Філалета, Стефана Зизанія, Захарії Копистенського та ін. У їхніх творах крім обґрунтування догм православ’я, критики католицизму, містяться ідеї філософського осмислення світу, насамперед проблеми «внутрішньої людини»та пов’язаної з нею проблеми самопізнання, ідеї всевладдя людського розуму, національних ідей.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

У конспекті лекцій нормативного навчального курсу «Філософія» розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Конспективний виклад теоретичного матеріалу допоможе студентам осмислити проблеми соціального і духовного життя сучасності.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Філософія. Конспект лекцій

У конспекті лекцій нормативного навчального курсу «Філософія» розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Конспективний виклад теоретичного матеріалу допоможе студентам осмислити проблеми соціального і духовного життя сучасності.

К данному материалу относятся разделы:

Сутність та предмет філософії

Світогляд та його структура

Історичні форми світогляду

Особливості філософського світогляду

Філософія в системі культури. Основні функції філософії

Особливості та характерні риси східного та західного типів філософствувань

Філософія Стародавньої Індії

Філософія Стародавнього Китаю

Особливості філософії Стародавньої Греції

Космологізм ранньої грецької філософії

Класичний період розвитку античної філософії

Філософія Сократа

«Теорія ідей» Платона

Вчення про буття Аристотеля

Пізньоантична філософія. Філософія елліністичного періоду

Філософія Стародавнього Риму

Релігійний характер середньовічного світогляду та філософії. Теоцентризм

Філософські ідеї патристики та схоластики. Номіналізм та реалізм

Антропоцентризм епохи Відродження

Розвиток натурфілософських вчень: геліоцентризм, пантеїзм

Особливості розвитку філософії Нового часу. Проблема наукового методу

Емпірико-сенсуалістична філософія (Ф. Бекон, Дж. Локк). Суб’єктивний ідеалізм (Дж. Берклі, Д. Юм)

Філософський раціоналізм (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц)

Вчення про субстанцію (Б. Спіноза, Г. Лейбніц)

Філософія епохи Просвітництва (Вольтер, Ж.-Ж. Руссо). Французький матеріалізм ХVІІІ ст.

Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії

І. Кант – родоначальник німецького ідеалізму

Філософські ідеї Й. Фіхте та Ф. Шеллінга

Філософська система і діалектика Гегеля

Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха

Основні напрямки та риси некласичної філософії

Філософські ідеї А. Шопенгауера

Ідея «надлюдини» у філософії Ф. Ніцше

Сутність позитивізму та основні етапи розвитку

Марксистська філософія

Антропологічний напрям у філософії (екзистенціалізм, фрейдизм, неофрейдизм та ін.).

Релігійна філософія (неотомізм, персоналізм,тейярдизм та ін.)

Американська філософія прагматизму

Постмодернізм – найсучасніший постнекласичний напрям

Особливості та джерела української філософії

Філософська думка Київської Русі

Філософські ідеї українського Ренесансу

Філософія Києво-Могилянської академії

Філософська система Г. Сковороди

Філософія серця П. Юркевича

Українська філософія ХІХ-ХХ ст.

Буття як всеохоплююча реальність

Основні форми буття

Співвідношення категорій «буття», «субстанція», «матерія»

Атрибути матерії та спосіб її існування

Проблема людини у філософії. Сутність людини

Антропосоціогенез. Єдність природного, соціального та духовного в людині

Філософія особистості. Співвідношення основних понять

Проблема смерті і безсмертя. Смисл життя людини

Сутність, особливості та структура свідомості

Генезис свідомості

Ідеальний статус буття свідомості

Самосвідомість

Особливості діалектичного осмислення буття

Основні закони діалектики та їх методологічне значення

Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін

Закон єдності та боротьби протилежностей

Закон заперечення заперечення

Категорії діалектики

Альтернативи діалектики. Метафізика

Сутність пізнавального процесу та його структура

Філософське розуміння істини. Поняття практики

Методологія наукового пізнання. Основні форми

Предмет та головні ідеї філософії

Основні теоретичні концепції походження суспільства

Сучасне системне уявлення про суспільство

Техніка як соціальний феномен. Становлення філософії науки і техніки

Науково-технічна революція: сутність та соціальні наслідки

Постіндустріальне та інформаційне суспільство. Особливості розвитку.

Проблема сенсу історії. Історичний процес як реальність

Суб’єкт та рушійні сили історичного процесу

Основні виміри філософії історії

Людина та особа. Роль особи в історії

Похожие материалы:

Аналіз інфраструктури та рекомендація щодо удосконалення організаціі роботи служб бронювання у готелі Юність

Курсова робота Організаційно-економічна характеристика та аналіз інфраструктури готелю «Юність» Аналіз та розробка пропозицій щодо удосконалення організаціі відпочинку та розваг споживачів у готелі «Юність»

Модель производства речи. Модели производства речи

Модель — это конструирование объекта по существенным признакам. В психолингвистике существуют несколько моделей производства речи. Первоначально модели производства речи были по своей сути моделями последовательной обработки.

Уголовный процесс. Рабочая программа.

Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовный процесс»

Теоретичні засади психологічної служби

Теоретичні засади організації психологічної служби в системі освіти.

Методические рекомендации по выполнению заданий на психолого-педагогическую практику

Организация различных видов деятельности и общения детей по специальности «Дошкольное образование».