Філософія в системі культури. Основні функції філософії

Філософія є найвеличнішим витвором людського розуму і вершиною культури. З I тис. до н.е. філософія є невід’ємною складовою людської культури. Філософія – сукупний досвід духовного розвитку людства. Філософські узагальнення виникають на ґрунті осмислення результатів пізнання, зафіксованих у різних галузях науки, а також усієї сфери суспільної свідомості (мистецтві, моралі, політиці). Усе це загалом і складає культурне поле, на якому виникає і функціонує філософія.

Як вершина культури філософія є індикатором її розвитку. Велична філософія – показник величності культури. У філософії у сконцентрованому вигляді акумулюються всі здобутки культури. Вона є й наднаціональною, однак часто філософія, яку породила та чи інша нація має свої особливості. Таким чином, філософія може підкреслити особливості певної нації, і виявити її відмінності від інших націй.

Латинське слово «functio»близьке до українських слів «діяльність», «робота», «призначення», «обов’язок». Основні функції філософії в культурі такі:

1) світоглядна – вона формує погляд на світ;

2) пізнавальна – вона задовольняє потребу людини у пізнанні;

3) методологічна – вона дає методи, способи, якими досліджуються ті чи інші процеси й явища в різних науках;

4) соціально-практична– вона може змінювати і перетворювати світ.

5) критичну – формує критичний погляд на світ;

6) виховна – формує людську особистість.

Філософські поняття (категорії) досить часто можуть бути одночасно і категоріями культури.

Філософія має свою систему дисциплін, які конкретніше демонструють функції філософії у суспільному житті. Основними філософськими дисциплінами сьогодні є онтологія (вчення про буття), філософська антропологія (вчення про людину у всіх її можливих виявленнях та характеристиках), гносеологія (теорія пізнання), соціальна філософія (вчення про суспільство), історія філософії, епістемологія (вчення про знання), аксіологія (теорія цінностей), логіка (наука про закони і форми людського мислення), етика (вчення про мораль), естетика (вчення про прекрасне, художнє освоєння дійсності) та ін.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

У конспекті лекцій нормативного навчального курсу «Філософія» розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Конспективний виклад теоретичного матеріалу допоможе студентам осмислити проблеми соціального і духовного життя сучасності.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Філософія. Конспект лекцій

У конспекті лекцій нормативного навчального курсу «Філософія» розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Конспективний виклад теоретичного матеріалу допоможе студентам осмислити проблеми соціального і духовного життя сучасності.

К данному материалу относятся разделы:

Сутність та предмет філософії

Світогляд та його структура

Історичні форми світогляду

Особливості філософського світогляду

Філософія в системі культури. Основні функції філософії

Особливості та характерні риси східного та західного типів філософствувань

Філософія Стародавньої Індії

Філософія Стародавнього Китаю

Особливості філософії Стародавньої Греції

Космологізм ранньої грецької філософії

Класичний період розвитку античної філософії

Філософія Сократа

«Теорія ідей» Платона

Вчення про буття Аристотеля

Пізньоантична філософія. Філософія елліністичного періоду

Філософія Стародавнього Риму

Релігійний характер середньовічного світогляду та філософії. Теоцентризм

Філософські ідеї патристики та схоластики. Номіналізм та реалізм

Антропоцентризм епохи Відродження

Розвиток натурфілософських вчень: геліоцентризм, пантеїзм

Особливості розвитку філософії Нового часу. Проблема наукового методу

Емпірико-сенсуалістична філософія (Ф. Бекон, Дж. Локк). Суб’єктивний ідеалізм (Дж. Берклі, Д. Юм)

Філософський раціоналізм (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц)

Вчення про субстанцію (Б. Спіноза, Г. Лейбніц)

Філософія епохи Просвітництва (Вольтер, Ж.-Ж. Руссо). Французький матеріалізм ХVІІІ ст.

Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії

І. Кант – родоначальник німецького ідеалізму

Філософські ідеї Й. Фіхте та Ф. Шеллінга

Філософська система і діалектика Гегеля

Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха

Основні напрямки та риси некласичної філософії

Філософські ідеї А. Шопенгауера

Ідея «надлюдини» у філософії Ф. Ніцше

Сутність позитивізму та основні етапи розвитку

Марксистська філософія

Антропологічний напрям у філософії (екзистенціалізм, фрейдизм, неофрейдизм та ін.).

Релігійна філософія (неотомізм, персоналізм,тейярдизм та ін.)

Американська філософія прагматизму

Постмодернізм – найсучасніший постнекласичний напрям

Особливості та джерела української філософії

Філософська думка Київської Русі

Філософські ідеї українського Ренесансу

Філософія Києво-Могилянської академії

Філософська система Г. Сковороди

Філософія серця П. Юркевича

Українська філософія ХІХ-ХХ ст.

Буття як всеохоплююча реальність

Основні форми буття

Співвідношення категорій «буття», «субстанція», «матерія»

Атрибути матерії та спосіб її існування

Проблема людини у філософії. Сутність людини

Антропосоціогенез. Єдність природного, соціального та духовного в людині

Філософія особистості. Співвідношення основних понять

Проблема смерті і безсмертя. Смисл життя людини

Сутність, особливості та структура свідомості

Генезис свідомості

Ідеальний статус буття свідомості

Самосвідомість

Особливості діалектичного осмислення буття

Основні закони діалектики та їх методологічне значення

Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін

Закон єдності та боротьби протилежностей

Закон заперечення заперечення

Категорії діалектики

Альтернативи діалектики. Метафізика

Сутність пізнавального процесу та його структура

Філософське розуміння істини. Поняття практики

Методологія наукового пізнання. Основні форми

Предмет та головні ідеї філософії

Основні теоретичні концепції походження суспільства

Сучасне системне уявлення про суспільство

Техніка як соціальний феномен. Становлення філософії науки і техніки

Науково-технічна революція: сутність та соціальні наслідки

Постіндустріальне та інформаційне суспільство. Особливості розвитку.

Проблема сенсу історії. Історичний процес як реальність

Суб’єкт та рушійні сили історичного процесу

Основні виміри філософії історії

Людина та особа. Роль особи в історії

Похожие материалы:

Вопросы для тестирования по философии.

Вопросы для подготовки к тестированию

Здоровий спосіб життя

Фізичне здоров`я - такий стан організму дитини, коли показники основних фізіологічних систем перебувають у межах норми й адекватно змінюються в процесі взаємодії з довкіллям

Философия. Тест с ответами

Онтология. Абсолютизация. Теория познания. В философии «агностицизм» понимается. Сущность и природа человека. Понятие класса. Сущность и природа человека. Сознание. Теория познания. Философия науки. Форма бытия материи.

Функции экономической теории

Производство - процесс создания материальных благ. Экономика: наука и хозяйство. Предмет, структура, методология и функции экономической теории. Современная экономика. Методология экономической теории. Методы экономических исследований

Управління виробничими запасами підприємства

Управління виробничими запасами. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками. Інформаційне обслуговування, цілі і завдання