Проблема смерті і безсмертя. Смисл життя людини

Людина є істотою, яка одного разу зявилася на світ і може зникнути. Вона завжди прагне до чогось більшого, ніж має, вона мріє будує плани і проекти власного життя. Проте у своєму проектуванні дійсності вона наштовхується на нездоланну межу – смерть. Людина – істота, якої може не стати, вона єдина серед живої природи усівдомлює це, а тому запитує про сенс життя.

Питання про сенс передбачає наше вміння оцінювати реальні події т а явища власного життя. У сенсі життя людини концентруються найперші цінності та прагнення. Якщо ми самі не дбаємо про сенс свого життя та не реалізуємо його, то його буде реалізовано за нас стихією життя чи іншими людьми.

Пересічна людина не любить думати про смерть, віона тікає від цих «проклятих питань», за висловом Камю. Усвідомлення краху всіх мрій, абсурдності людського бутя наголошувалось багатьма філософами ХХ ст. Особливо гостро цю проблему поставив Камю. «Чи варте це життя, щоб бути прожитим?» – запитує він і знаходить позитивну відповідь. Варо мтавити цілі, але важливо усвідомти що вониніколи не здійсняться.Інший мислитель Гайдегер вважав, що людина має спробувати вийти за межі смерті, тобто заслужити собі безсмертя славою, книгою, продовжити себе в дітях.

Проблеми сенсу людського життя ХХІ ст. представлені питаннями евтаназії (практика припинення лікарем життя людини, яка страждає невиліковним захворюванням) як права на смерть та проблеми клонування людини.

З філософії Гайдеггера випливає одна важлива думка: людське життя втрачає сенс, коли поруч із людиною немає інших людей. Адже всі форми безсмертя (слава, книга, діти та ін.) потребують інших людей, які б пам’ятали, шанували нас за життя і після смерті. А тому у межіх філософської антропології постає проблема: співбуття «Я» та «Іншого». Поняття «Іншого» є досить складне у філософії. «Інший» може бути просто моїм уявленням, може бути об'єктивною дійсністю, вічною загадкою або цілком пізнаваним явищем. Проте найголовніше, яким би цей «Інший» не був, ми чітко усвідомлюємо, що він має думки, мрії, тобто є «таким, як ми».

Філософію ХХ ст. зацікавила т.зв. проблема інтерсуб'єктивності, тобто питання, яким чином ми знаємо про суб'єктивність іншої людини, адже ми не можемо проникнути в її голову і думки. Гуссерль, намагаючись вирішити цю проблему, вказав, що ми знаємо про суб'єктивність «Іншого» на онові уявлень про самих себе, про власну «Самість».

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

У конспекті лекцій нормативного навчального курсу «Філософія» розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Конспективний виклад теоретичного матеріалу допоможе студентам осмислити проблеми соціального і духовного життя сучасності.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Філософія. Конспект лекцій

У конспекті лекцій нормативного навчального курсу «Філософія» розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Конспективний виклад теоретичного матеріалу допоможе студентам осмислити проблеми соціального і духовного життя сучасності.

К данному материалу относятся разделы:

Сутність та предмет філософії

Світогляд та його структура

Історичні форми світогляду

Особливості філософського світогляду

Філософія в системі культури. Основні функції філософії

Особливості та характерні риси східного та західного типів філософствувань

Філософія Стародавньої Індії

Філософія Стародавнього Китаю

Особливості філософії Стародавньої Греції

Космологізм ранньої грецької філософії

Класичний період розвитку античної філософії

Філософія Сократа

«Теорія ідей» Платона

Вчення про буття Аристотеля

Пізньоантична філософія. Філософія елліністичного періоду

Філософія Стародавнього Риму

Релігійний характер середньовічного світогляду та філософії. Теоцентризм

Філософські ідеї патристики та схоластики. Номіналізм та реалізм

Антропоцентризм епохи Відродження

Розвиток натурфілософських вчень: геліоцентризм, пантеїзм

Особливості розвитку філософії Нового часу. Проблема наукового методу

Емпірико-сенсуалістична філософія (Ф. Бекон, Дж. Локк). Суб’єктивний ідеалізм (Дж. Берклі, Д. Юм)

Філософський раціоналізм (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц)

Вчення про субстанцію (Б. Спіноза, Г. Лейбніц)

Філософія епохи Просвітництва (Вольтер, Ж.-Ж. Руссо). Французький матеріалізм ХVІІІ ст.

Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії

І. Кант – родоначальник німецького ідеалізму

Філософські ідеї Й. Фіхте та Ф. Шеллінга

Філософська система і діалектика Гегеля

Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха

Основні напрямки та риси некласичної філософії

Філософські ідеї А. Шопенгауера

Ідея «надлюдини» у філософії Ф. Ніцше

Сутність позитивізму та основні етапи розвитку

Марксистська філософія

Антропологічний напрям у філософії (екзистенціалізм, фрейдизм, неофрейдизм та ін.).

Релігійна філософія (неотомізм, персоналізм,тейярдизм та ін.)

Американська філософія прагматизму

Постмодернізм – найсучасніший постнекласичний напрям

Особливості та джерела української філософії

Філософська думка Київської Русі

Філософські ідеї українського Ренесансу

Філософія Києво-Могилянської академії

Філософська система Г. Сковороди

Філософія серця П. Юркевича

Українська філософія ХІХ-ХХ ст.

Буття як всеохоплююча реальність

Основні форми буття

Співвідношення категорій «буття», «субстанція», «матерія»

Атрибути матерії та спосіб її існування

Проблема людини у філософії. Сутність людини

Антропосоціогенез. Єдність природного, соціального та духовного в людині

Філософія особистості. Співвідношення основних понять

Проблема смерті і безсмертя. Смисл життя людини

Сутність, особливості та структура свідомості

Генезис свідомості

Ідеальний статус буття свідомості

Самосвідомість

Особливості діалектичного осмислення буття

Основні закони діалектики та їх методологічне значення

Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін

Закон єдності та боротьби протилежностей

Закон заперечення заперечення

Категорії діалектики

Альтернативи діалектики. Метафізика

Сутність пізнавального процесу та його структура

Філософське розуміння істини. Поняття практики

Методологія наукового пізнання. Основні форми

Предмет та головні ідеї філософії

Основні теоретичні концепції походження суспільства

Сучасне системне уявлення про суспільство

Техніка як соціальний феномен. Становлення філософії науки і техніки

Науково-технічна революція: сутність та соціальні наслідки

Постіндустріальне та інформаційне суспільство. Особливості розвитку.

Проблема сенсу історії. Історичний процес як реальність

Суб’єкт та рушійні сили історичного процесу

Основні виміри філософії історії

Людина та особа. Роль особи в історії

Похожие материалы:

Аналіз умов праці на робочому місці користувача ПК

Організація робочого місця. Параметри мікроклімату. Освітленість. Шум. Карта умов праці

Роль держави у розвитку конкуренції на товарних ринках

Аналіз і оцінка державної політики, що регулює конкуренцію на певному товарному ринку. Основні напрями антимонопольної політики. Система органів Антимонопольного комітету України.

Статистика. Ответы на тестовые задания

Проведение сестринского ухода в педиатрии

Банк тестовых заданий для подготовки к экзамену Проведение сестринского ухода в педиатрии

Расчет по предельным напряжениям и предельным нагрузкам. Цели, задачи и принцип расчета

Особенности и последовательность расчета ректификационных колонн. Особенности расчета укрепления близко расположенных и взаимовлияющих отверстий. Условие прочности для перемычки. Расчет укрепления отверстий в цилиндрических обечайках при нагружении аппарата внешним давлением.