Особливості та характерні риси східного та західного типів філософствувань

Філософія виникла в середині І тис. до н.е. майже одночасно у трьох центрах давніх цивілізацій – у Стародавній Індії, Стародавньому Китаї та Стародавній Греції. До нашого часу філософія є виразом або східного, або західного типу культури.

Міфологія

Первісна культура і культура всіх стародавніх цивілізацій

Передфілософія

Греція Египет Месопотамія Китай Індія

Філософія

Греція Китай Індія

Сьогодні особливо дискусійно є питання про діалог двох культур, про їх взаємозв’язок та взаємодоповнення. Кожна з цих культур має свої переваги та недоліки. Причому Схід та Захід, у даному контексті, не є поняттям суто географічним. В історії траплялося, що культура європейської країни набувала рис культури східного типу, а країни Сходу ставали зразком західного розвитку. Культура східних слов’ян постає як унікальний збіг східної та західної традицій. Ця особливість знайшла відображення не тільки у духовному і матеріальному житті, але й у рисах національного характеру.

Особливості

Східний тип світогляду

Західний тип світогляду

1.

Організація суспільного життя

Наявність єдиного канону життя, якому підпорядковані всі сфери життя

Відносна автономність різних сфер суспільного життя – політики, економіки, освіти та ін.

2.

Цінності

Відданість традиціям, цінування старого, освяченого віками, орієнтація на минуле – традиціоналізм

Відданість новаціям, цінування нового, орієнтація на майбутнє – прогресизм

3.

Ставлення до природи, навколишньої дійсності

Культивувалось дбайливе став-лення до природи, до всього живого в ній, звідси прагнення віддатись природному ходу речей, самозаглиблення, мо-рально-духовне вдосконалення особистості – медитація.

Активне перетворення природи і підкорення її людині, прагнення змінювати дійсність – активізм, звідси розвиток техніки, нових технологій, науки.

4.

Ставлення до окремої людини

Домінування цілого (загального) над індивідуальним.

Домінування індивідуального над загальним.

5.

Стиль мислення

Образний, притчовий, афорис-тичний стиль мислення, схильність до глибинної єдності усього, неподільності та відносності різних

протилежностей.

Раціональнологічний, науковий стиль мислення, схильність до послідовності та чіткості. Притаманний чіткий поділ на добро і зло, життя і смерть, науку і релігію.

Таким чином, західна філософія орієнтована на ідеал раціонального знання, що зближує з науковим пізнанням. Ознакою західної філософії є наявність добре розробленої логіки, поняттєвого апарату, теорії пізнання та методології; цінування нового, підтримка новацій, орієнтація на майбутнє; перевага індивідуального над загальним. Філософські традиції східного типу виявляють себе у тяжінні до світоглядно-орієнтованого знання, до таких форм духовної культури як релігія, мистецтво, мораль.

Названі вище у таблиці відмінності Східного та Західного типів філософування обумовлюють людську поведінку, спосіб життя, політичне правління та інше. Питання про відмінності між східною та західною філософією носить дискусійний характер. Є філософи, які вважають, що цієї проблеми не існує, вони поєднують багатогранність філософських досягнень в одній концепції. Діалог різних філософських напрямків повинен бути.

Розвиток філософії на Сході і на Заході, при всій самобутності та специфічності, має ряд спільних закономірностей. Філософська думка, по-перше, зароджується в лоні міфології як першої історичної форми світогляду. Для міфології властива не розчленованість людського осмислення навколишньої дійсності. Світ і всі явища пояснюються діяннями богів та героїв. Проте в міфології ставиться питання, що притаманні також філософії: як виник світ, які причини та джерела його розвитку, що таке життя та смерть тощо. По-друге, формування на базі первісної міфології ранніх форм релігії та філософії відбулося в ході поступового розкладу родоплемінного ладу та зародження найдавніших цивілізацій. Цей процес спостерігається наприкінці ІV тис. до н.е. в долинах річок Ніла, Тигра та Єфрата; у ІІ тис. до н.е. виникає філософія в Індії та Китаї; у VІІ-VІ ст. до н.е. виникає філософія в містах-державах античної Греції, що теж пов’язано з виникненням класового суспільства, яке створювало умови для розвитку культури та формування основ європейської цивілізації. В Україні виникнення та розвиток філософії також пов’язано з розквітом торгово-економічної діяльності та формуванням держави – Київської Русі (VІ-VІІІ ст.). По-третє, філософія Сходу і Заходу, звернена до загальнолюдських цінностей. Вона цікавиться проблемами добра і зла, справедливості та несправедливості, дружби, любові, щастя, страждання тощо. По-четверте, філософські ідеї Заходу і Сходу на ранніх етапах пов’язані з релігією. По-п’яте, спільною рисою для західного та східного типів мислення є світоглядна закономірність їх розвитку. Філософські ідеї, теорії, погляди, системи, незалежно від вирішення проблеми співвідношення буття та духу в різних формах – від осмислення космосу до людини та її особистого буття, є людиновимірними. По-шосте, як на Заході, так і на Сході філософія виробляє свій власний метод дослідження, аналізу, пояснення явищ, тобто формується своя методологія.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

У конспекті лекцій нормативного навчального курсу «Філософія» розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Конспективний виклад теоретичного матеріалу допоможе студентам осмислити проблеми соціального і духовного життя сучасності.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Філософія. Конспект лекцій

У конспекті лекцій нормативного навчального курсу «Філософія» розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Конспективний виклад теоретичного матеріалу допоможе студентам осмислити проблеми соціального і духовного життя сучасності.

К данному материалу относятся разделы:

Сутність та предмет філософії

Світогляд та його структура

Історичні форми світогляду

Особливості філософського світогляду

Філософія в системі культури. Основні функції філософії

Особливості та характерні риси східного та західного типів філософствувань

Філософія Стародавньої Індії

Філософія Стародавнього Китаю

Особливості філософії Стародавньої Греції

Космологізм ранньої грецької філософії

Класичний період розвитку античної філософії

Філософія Сократа

«Теорія ідей» Платона

Вчення про буття Аристотеля

Пізньоантична філософія. Філософія елліністичного періоду

Філософія Стародавнього Риму

Релігійний характер середньовічного світогляду та філософії. Теоцентризм

Філософські ідеї патристики та схоластики. Номіналізм та реалізм

Антропоцентризм епохи Відродження

Розвиток натурфілософських вчень: геліоцентризм, пантеїзм

Особливості розвитку філософії Нового часу. Проблема наукового методу

Емпірико-сенсуалістична філософія (Ф. Бекон, Дж. Локк). Суб’єктивний ідеалізм (Дж. Берклі, Д. Юм)

Філософський раціоналізм (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц)

Вчення про субстанцію (Б. Спіноза, Г. Лейбніц)

Філософія епохи Просвітництва (Вольтер, Ж.-Ж. Руссо). Французький матеріалізм ХVІІІ ст.

Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії

І. Кант – родоначальник німецького ідеалізму

Філософські ідеї Й. Фіхте та Ф. Шеллінга

Філософська система і діалектика Гегеля

Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха

Основні напрямки та риси некласичної філософії

Філософські ідеї А. Шопенгауера

Ідея «надлюдини» у філософії Ф. Ніцше

Сутність позитивізму та основні етапи розвитку

Марксистська філософія

Антропологічний напрям у філософії (екзистенціалізм, фрейдизм, неофрейдизм та ін.).

Релігійна філософія (неотомізм, персоналізм,тейярдизм та ін.)

Американська філософія прагматизму

Постмодернізм – найсучасніший постнекласичний напрям

Особливості та джерела української філософії

Філософська думка Київської Русі

Філософські ідеї українського Ренесансу

Філософія Києво-Могилянської академії

Філософська система Г. Сковороди

Філософія серця П. Юркевича

Українська філософія ХІХ-ХХ ст.

Буття як всеохоплююча реальність

Основні форми буття

Співвідношення категорій «буття», «субстанція», «матерія»

Атрибути матерії та спосіб її існування

Проблема людини у філософії. Сутність людини

Антропосоціогенез. Єдність природного, соціального та духовного в людині

Філософія особистості. Співвідношення основних понять

Проблема смерті і безсмертя. Смисл життя людини

Сутність, особливості та структура свідомості

Генезис свідомості

Ідеальний статус буття свідомості

Самосвідомість

Особливості діалектичного осмислення буття

Основні закони діалектики та їх методологічне значення

Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін

Закон єдності та боротьби протилежностей

Закон заперечення заперечення

Категорії діалектики

Альтернативи діалектики. Метафізика

Сутність пізнавального процесу та його структура

Філософське розуміння істини. Поняття практики

Методологія наукового пізнання. Основні форми

Предмет та головні ідеї філософії

Основні теоретичні концепції походження суспільства

Сучасне системне уявлення про суспільство

Техніка як соціальний феномен. Становлення філософії науки і техніки

Науково-технічна революція: сутність та соціальні наслідки

Постіндустріальне та інформаційне суспільство. Особливості розвитку.

Проблема сенсу історії. Історичний процес як реальність

Суб’єкт та рушійні сили історичного процесу

Основні виміри філософії історії

Людина та особа. Роль особи в історії

Похожие материалы:

Рынок ценных бумаг. Задание на контрольную работу

адание на контрольную работу для студентов заочного отделения по дисциплине «Рынок ценных бумаг» Каждый студент выполняет контрольную работу, двузначный номер которой совпадает с двумя цифрами шифра зачетной книжки

Гипопаратиреоздың

Гиперпаратиреоздың клиникалық көрінісі Жыныс. гормондарының секрециясының төмендеуі көрінеді. Гипертиреоз кезінде метаболиттік процестердің бұзылуы байланысты

Русский язык. 1 Класс

Тема урокаДатаПланируемые результаты (в соответствии с ФГОС)Вид и форма урокаКолич.часовКонтроль универсальные учебные действия(УУД)личностные результаты123561Предложение. Интонация. Знаки препинания в конце предложенияИзучение нового материала

Момент набуття права власності

Важливим при набутті права власності є момент, з якого особа вважається власником. Цивільне (гражданское) право України ЦК. Право повного господарського відання. Право оперативного управління.

История России. Ответы

Ответы на вопросы для подготовки к экзамену и шпоры для сдачи по истории Киевская Русь, СССР, России