Сучасне системне уявлення про суспільство

Суспільство –це сукупність усіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності та соціальні норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю її членів. Суспільство є також система, в ході розвитку якої реалізується далеко не всі потенційні можливості, а непередбачуваність багатьох подій є загальною закономірністю.

Зрозуміти суспільство як об'єктивний процес, пізнати закономірності його функціонування, розвитку – це головне завдання соціальної філософії. І хоч в історико-філософському ракурсі в розумінні суспільства є багато містифікацій, сучасне наукове уявлення про нього не може бути сформоване без скрупульозного аналізу тих пошуків (досягнень та помилок), якими надзвичайно багата історія соціальної філософії.

На думку Платона, суспільство є об'єднанням людей для задоволення своїх потреб і є засобом реалізації потреб людей одне в одному.

За Аристотелем, воно є втіленням притаманного від народження соціального інстинкту людини. Релігійна філософія вважала його проявом божого творіння. Просвітителі (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Ф.М. Вольтер) та французькі матеріалісти XVIII ст. трактували суспільство як форму суспільної угоди, Г. Гегель – як реальний процес життєдіяльності людей, що відбувається завдяки втіленню в життя абсолютної ідеї.

Поняття «сфера суспільного життя»відбиває різнопланові процеси, стосунки, цінності, інститути, фактори як матеріальні, так і ідеальні, об'єктивні й суб'єктивні. Сфера – це реальний процес людської життєдіяльності. Діалектика сфер суспільного життя розглядається нами як реальне життя суспільства в конкретно-історичних, соціокультурних та природних вимірах.

Виділяють такі сфери суспільного життя:

а)матеріальну – охоплює процеси матеріального виробництва, розподілу, обміну, споживання, а також продуктивні сили й виробничі відносини, науково-технічний прогрес і технологічну революцію;

б)соціально-політичну – включає соціальні та політичні стосунки людей у суспільстві - національні, групові, міждержавні тощо. Саме ця сфера охоплює такі явища й процеси, як революція, реформа, еволюція, війна. У цій сфері функціонують такі соціальні інститути, як партія, держава, суспільні організації;

в)духовну – це широкий комплекс ідей, поглядів, уявлень, тобто весь спектр виробництва свідомості (як індивідуальної, так і суспільної), трансформації її від однієї інстанції до іншої (засоби масової інформації), перетворення в індивідуальний духовний світ людини;

г)культурно-побутову – охоплює виробництво культурних цінностей, передачу їх від одного покоління до іншого, життя сім'ї, побутові проблеми (організація відпочинку, вільного часу), освіту, виховання тощо.

Усі сфери суспільного життя тісно взаємопов'язані, тому їх треба розглядати лише в єдності. Абсолютизація якоїсь однієї сфери суспільного життя призведе до створення деформованої моделі суспільства. У центрі кожної сфери, як і суспільства в цілому, має бути людина, що охоплює всі сфери життєдіяльності, єднає їх. Для аналізу сутності системної організації суспільства слід лише спробувати співвіднести ці поняття з системними закономірностями природи, з тими передумовами, на базі яких виникає культура та цивілізація.

Перше джерело саморозвитку суспільства знаходиться в природних особливостях снування суспільства, у взаємодії суспільства і природи.

Так, ще Ш.-Л. Монтеск'є в ХУІІ ст. безпосередньо пов'язував клімат та ґрунти з політичним устроєм суспільства. Внаслідок чого виникає цілий напрямок – географічний детермінізм. Звертає на себе увагу те, що майже всі великі відомі цивілізації виникли в руслах річок, а найбільш успішний розвиток капіталістичної формації відбувся в країнах з помірним кліматом, багатими надрами та зручними шляхами сполучення.

Т. Мальтус у ХІХ ст. вважав, що безперервне прагнення населення до збільшення народжуваності є основною причиною соціальних проблем. Сьогодні весь багатогранний спектр проблем, що пов'язаний з населенням, називають «демографічним проблемами» (кожну секунду народжується в середньому три людини; кожен рік приріст населення 100 млн. чоловік, при цьому в деяких країнах відбувається депопуляція). За теорією Мальтуса (ХІХ ст.), де з позиції біології подається досить чітка залежність між розмірами організмів та їх кількістю, яка може існувати необмежено, використовуючи ресурси біосфери та Сонця це приблизно 500 мільйонів людей. Сьогодні в 10 разів більше.

Друге джерело пов'язане з суспільними відносинами, які виникають у процесі трудової діяльності людини та з технологічними детермінантами розвитку суспільства, з роллю техніки та процесу розподілу праці в суспільному устрої.

Для філософського аналізу суспільства важливим є виявлення мотивів і спонукань до праці та діяльності, тому що цей момент визначає ставлення людини до світу та до іншої людини. Виокремлюють декілька провідних мотивів:

підтримування власного існування (робінзонада);

продовження життя роду (праця батьків заради дітей);

задоволення самої потреби в праці, праці заради творчості;

боротьба з іншими людьми за привласнення продуктів праці або заради допомоги людям.

Третє джерелодуховна сферав процесі реалізації того чи іншого релігійного чи світського ідеалу. Наприклад, згідно концепції А.Дж. Тойнбі, П.Сорокина – основне значення в розвитку суспільства надається морально-релігійному чиннику, завдяки релігії утворилися великі держави.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

У конспекті лекцій нормативного навчального курсу «Філософія» розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Конспективний виклад теоретичного матеріалу допоможе студентам осмислити проблеми соціального і духовного життя сучасності.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Філософія. Конспект лекцій

У конспекті лекцій нормативного навчального курсу «Філософія» розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Конспективний виклад теоретичного матеріалу допоможе студентам осмислити проблеми соціального і духовного життя сучасності.

К данному материалу относятся разделы:

Сутність та предмет філософії

Світогляд та його структура

Історичні форми світогляду

Особливості філософського світогляду

Філософія в системі культури. Основні функції філософії

Особливості та характерні риси східного та західного типів філософствувань

Філософія Стародавньої Індії

Філософія Стародавнього Китаю

Особливості філософії Стародавньої Греції

Космологізм ранньої грецької філософії

Класичний період розвитку античної філософії

Філософія Сократа

«Теорія ідей» Платона

Вчення про буття Аристотеля

Пізньоантична філософія. Філософія елліністичного періоду

Філософія Стародавнього Риму

Релігійний характер середньовічного світогляду та філософії. Теоцентризм

Філософські ідеї патристики та схоластики. Номіналізм та реалізм

Антропоцентризм епохи Відродження

Розвиток натурфілософських вчень: геліоцентризм, пантеїзм

Особливості розвитку філософії Нового часу. Проблема наукового методу

Емпірико-сенсуалістична філософія (Ф. Бекон, Дж. Локк). Суб’єктивний ідеалізм (Дж. Берклі, Д. Юм)

Філософський раціоналізм (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц)

Вчення про субстанцію (Б. Спіноза, Г. Лейбніц)

Філософія епохи Просвітництва (Вольтер, Ж.-Ж. Руссо). Французький матеріалізм ХVІІІ ст.

Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії

І. Кант – родоначальник німецького ідеалізму

Філософські ідеї Й. Фіхте та Ф. Шеллінга

Філософська система і діалектика Гегеля

Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха

Основні напрямки та риси некласичної філософії

Філософські ідеї А. Шопенгауера

Ідея «надлюдини» у філософії Ф. Ніцше

Сутність позитивізму та основні етапи розвитку

Марксистська філософія

Антропологічний напрям у філософії (екзистенціалізм, фрейдизм, неофрейдизм та ін.).

Релігійна філософія (неотомізм, персоналізм,тейярдизм та ін.)

Американська філософія прагматизму

Постмодернізм – найсучасніший постнекласичний напрям

Особливості та джерела української філософії

Філософська думка Київської Русі

Філософські ідеї українського Ренесансу

Філософія Києво-Могилянської академії

Філософська система Г. Сковороди

Філософія серця П. Юркевича

Українська філософія ХІХ-ХХ ст.

Буття як всеохоплююча реальність

Основні форми буття

Співвідношення категорій «буття», «субстанція», «матерія»

Атрибути матерії та спосіб її існування

Проблема людини у філософії. Сутність людини

Антропосоціогенез. Єдність природного, соціального та духовного в людині

Філософія особистості. Співвідношення основних понять

Проблема смерті і безсмертя. Смисл життя людини

Сутність, особливості та структура свідомості

Генезис свідомості

Ідеальний статус буття свідомості

Самосвідомість

Особливості діалектичного осмислення буття

Основні закони діалектики та їх методологічне значення

Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін

Закон єдності та боротьби протилежностей

Закон заперечення заперечення

Категорії діалектики

Альтернативи діалектики. Метафізика

Сутність пізнавального процесу та його структура

Філософське розуміння істини. Поняття практики

Методологія наукового пізнання. Основні форми

Предмет та головні ідеї філософії

Основні теоретичні концепції походження суспільства

Сучасне системне уявлення про суспільство

Техніка як соціальний феномен. Становлення філософії науки і техніки

Науково-технічна революція: сутність та соціальні наслідки

Постіндустріальне та інформаційне суспільство. Особливості розвитку.

Проблема сенсу історії. Історичний процес як реальність

Суб’єкт та рушійні сили історичного процесу

Основні виміри філософії історії

Людина та особа. Роль особи в історії

Похожие материалы:

Организация бухучета материально-производственных запасов

Курсовая работа. Главная цель работы - исследование системы бухгалтерского учета материально-производственных запасов на примере предприятия ОАО «Завод «Электроприбор».

Сущность и специфика социального управления в экономической сфере

Подходы к изучению управленческих отношений. Основные характеристики социального управления. Уровни социального управления. Этапы социального управления. Методы социального управления модели (стили) социального управления

Реферат На тему:«Конструкция электронных ламп. Принцип действия триода. Люминесцентные лампы, их достоинства и недостатки»

Электропитание устройств связи

Для учащихся специальных учебных заведений электротехнических специальностей. Описываются трансформаторы, выпрямители, стабилизаторы, преобразователи, а также электропитающие установки предприятий связи; приводятся устройства, принцип действия, структурные и принципиальные схемы и области применения.

Електробезпека

Організаційні та технічні заходи для використання робіт в електроустановках відряджених працівників Організація безпечної експлуатації електроустановок оперативні переключення в електроустано