Питання на державний екзамен із зарубіжної літератури

ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Значення античної літератури в історії світової культури.
 2.  Основні історичні етапи культурного і літературного розвитку античного суспільства.
 3.  Грецька міфологія. Цикли міфів. Літературна обробка міфів.
 4.  Поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея». Міфологічна основа поем, тематика, жанрова й композиційна своєрідність, художній стиль. Гомерівське питання.
 5.  Дидактичний епос. Творчість Гесіода, поема «Роботи і дні».
 6.  Давньогрецька лірична поезія. Декламаційна та мелічна лірика. Жанрові форми, тематика, представники.
 7.  Походження й особливості давньогрецького театру. Внесок Есхіла в розвиток грецької трагедії.
 8.  Грецька трагедія. Творчість Софокла. Творчість Евріпіда.
 9.  Давньогрецька комедія. Творчість Арістофана.
 10.  Розвиток давньогрецької прози. Історіографія. Ораторська проза. Філософська проза.
 11.  Елліністична література. Новоантична комедія Менандра. Александрійська поезія. Роман Лонга «Дафніс і Хлоя».
 12.  Театр і драматургія Давнього Риму. Творчість комедіографів Плавта та Теренція.
 13.  Римська поезія. Творчість Катулла. Поема Лукреція «Про природу речей».
 14.  Римська література періоду становлення імперії. Поема Вергілія «Енеїда». Структура, мотиви, художні засоби.
 15.  Творчість Горація. «Сатири», «Оди». Естетична програма Горація в «Посланні до Пізонів»
 16.  Рання творчість Овідія. Збірка поезій Овідія «Метаморфози», сюжети, композиція, образна система, особливості стилю. «Скорботні елегії» та «Послання з Понту».
 17.  Загальна характеристика літератури пізньої імперії. Творчість Сенеки. Майстер античної епіграми Марціал. Сатирична творчість Ювенала.
 18.  Розвиток епічних жанрів. Романи Петронія «Сатирикон» та Апулея «Золотий осел, або Метаморфози». 
 19.  Християнство як основа епохи Середньовіччя. 
 20.  Героїчний епос, його національна специфіка.
 21.  Жанри середньовічної лірики. Поезія трубадурів і вагантів.
 22.  «Трістан та Ізольда» як різновид лицарського роману Середньовіччя.
 23.  Жанрові особливості «Божественної комедії» Данте Аліг’єрі.
 24.  «Нове життя» Данте і течія «dolce stil novo» в європейській поезії.
 25.  Поетика «Канцоньєре» Ф. Петрарки. Історія петраркізму.
 26.  Книга «Декамерон» Д. Бокаччо як цілісний твір.
 27.  Життя і творчість Франсуа Війона.
 28.  Відродження в Іспанії. Новаторство драматургії Лопе де Веги.
 29.  Роман «Дон Кіхот» Сервантеса: персонажі твору як «вічні» образи.
 30.  Відродження у Франції. «Плеяда», М. Монтень.
 31.  Роман Ф. Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель»: сатира і утопія.
 32.  Відродження в Англії. Томас Мор, жанрові особливості твору «Утопія».
 33.  Новаторство В. Шекспіра у жанрах комедії і трагедії.
 34.  Літературний процес у Західній Європі ХVІІ–ХVІІІ століття.
 35.  Особливості барокової літератури в Іспанії. Творчість П. Кальдерона.
 36.  Класицизм як головний літературний напрям у Франції 17 ст. Творчість П. Корнеля та Ж. Расіна.
 37.  Творчість Мольєра. Комедійне новаторство («Тартюф», «Дон Жуан», «Мізантроп», «Скупий»: за вибором), поетика класицизму. 
 38.  Творчість Дж. Мільтона. «Втрачений рай». Своєрідність образів Бога, Сатани, Адама.
 39.  Сентименталізм як літературний напрям 18 століття. Життя та творчість Жана Жака Руссо. Руссоїзм – система поглядів письменника. Роман «Юлія, або Нова Елоїза».
 40.  Естетичні та світоглядні принципи літератури епохи Просвітництва. Творчість Даніеля Дефо. Новаторство Дефо в жанрі роману. Виникнення жанру «робінзонади». 
 41.  Творчість Дж. Свіфта. Найвідоміші памфлети. Сатирично-алегоричне зображення дійсності в романі «Мандри Гуллівера». 
 42.  Творчість Г. Філдінга.
 43.  Творчість Лоренса Стерна («Сентиментальна подорож», «Життя та пригоди Трістрама Шенді») в контексті англійського сентименталізму. 
 44.  Поезія Роберта Бернса.
 45.  Вольтер та його значення в історії Франції 18 століття. Філософські повісті Вольтера. 
 46.  Життя та творчість Д. Дідро. Дідро та «Енциклопедія». Ідейно-художні особливості повісті «Черниця».
 47.  Німецька література 18 століття. Літературний рух «Бурі та натиску» 70-80-х рр. 18 століття. Творчість Лессінга. 
 48.  Творчість Ф. Шіллера. Поетика драми «Розбійники».
 49.  Ідейно-художні  особливості «Фауста» Гете. Лірика Гете.
 50.  Романтизм як напрям світової літератури. Течії світового романтизму (за Д. Наливайком). Естетика і поетика романтизму. Жанрова система романтичної літератури.
 51.  Особливості розвитку романтизму в Німеччині (періоди та осередки). Творчість Генріха Гейне. Тематично-художні особливості збірки “Книга пісень”. Поема “Німеччина. Зимова казка”. Українська гейніана.
 52.  Е. Т. А. Гофман – універсальний геній доби Романтизму. Проблема двосвіття в повістях-казках “Малюк Цахес” та “Золотий горнець”. Іронія і гротеск.
 53.  Творчість В. Гюго. Маніфест французького романтизму (передмова до «Кромвеля»). “Собор Паризької Богоматері” як історичний романтичний роман.
 54.  Особливості розвитку романтизму в Англії. Дві генерації поетів. “Озерна” школа в англійському романтизмі. Збірка “Ліричні балади”.
 55.  Вальтер Скотт – майстер історичного роману. Жанрові особливості історичного роману. Вальтер-скоттівська модель історичного роману в європейській літературі.
 56.  Творчість Дж. Г. Н. Байрона. “Паломництво Чайльд Гарольда”. “Східні” поеми Байрона як зразок романтичних поем. Лірика англійського романтизму (Байрон, Шелл, Кітс). Розвиток англійського сонета.
 57.  Два етапи розвитку романтизму в Америці. Трасценденталізм. Вашингтон Ірвінг як зачинатель американського романтизму. Дж. Ф. Купер як автор авантюрного роману. 
 58.  Едгар По – зачинатель детективного жанру (“Чорний кіт”, “Вбивство на вулиці Морг”). Містичні новели Е. По. Готична поетика творів. Поетична спадщина Е. По.
 59.  Роман-попередження Германа Мелвілл “Мобі Дік, або Білий кит”. Філософія, символіка, поетика твору.
 60.  Особливості польського романтизму. Українська школа поезії. Українська тема у творчості А. Міцкевича та Ю. Словацького.
 61.  Особливості розвитку романтизму в Росії. Різновиди романтизму. Лірична творчість Михайла Лермонтова. Поеми “Мцирі”, “Демон”.
 62.  Реалізм як літературний напрям другої половини ХІХ століття. Етапи формування, принципи, представники.
 63.  Реалізм у літературі Франції. Ф. Стендаль як фундатор соціально-психологічного роману. Проблематика роману «Червоне і чорне»
 64.  «Людська комедія» О. Бальзака. Структура, сюжетно-композиційні особливості, образна система, проблематика, особливості творчого методу.
 65.  Художньо-естетичні та філософські погляди Г. Флобера. Роман «Пані Боварі»
 66.  Натуралізм, теорія та творча практика. Творчість Е. Золя, романний цикл «Ругон-Маккари».
 67.  Художні відкриття майстрів російської прози та поезії другої половини ХІХ ст. Соціально-філософські, психологічні романи Ф. Достоєвського.
 68.  Філософські та морально-етичні проблеми у творчості Л. Толстого.
 69.  Особливості розвитку реалізму в літературі Англії другої половини ХІХ ст. Етапи творчості та еволюція світогляду У. Теккерея.
 70.  Творчість Ч. Діккенса. Художнє втілення «різдвяної філософії».
 71.  Специфіка осмислення дійсності в літературі США другої половини ХІХ ст.  Творчість В. Вітмена, Г.  Бічер-Стоу. М. Твен – засновник реалізму в американській літературі.
 72.  Основні тенденції в розвитку французької літератури кінця ХІХ – поч. ХХ століття.
 73.  Внесок Г. Мопассана в розвиток соціально-психологічного європейського роману. Соціальні контрасти та глибини зображення людських характерів (романи «Життя», «Любий друг»). Художня майстерність  Мопассана-новеліста. 
 74.  Особливості творчого методу Р. Роллана. Втілення французького національного характеру в образі головного героя повісті «Кола Брюньон». 
 75.  Особливості жанру гротескно-пародійного філософського роману А. Франса «Острів пінгвінів». Суспільно-політична проблематика роману.
 76.  Символізм як перший літературний напрям модернізму. Філософія, поетика, національна специфіка. С. Малларме – представник та теоретик символізму. Герметизм поетики.
 77.  Творча еволюція П. Верлена. Імпресіоністична манера письма та особливості формування символістських тенденцій. «Поетичне мистецтво» як естетичний маніфест символізму. 
 78.  Життєвий та творчий шлях А. Рембо. «П’яний корабель» як символ долі поета. Пошуки «універсальної» мови та теорія яснобачення А. Рембо. 
 79.  Особливості розвитку бельгійської літератури. Творчість Е. Верхарна. Символістська поетика, втілення урбаністичної теми.
 80.  «Маленькі драми» М. Метерлінка, їх поетика та значення в історії світової драматургії. П’єси М. Метерлінка «оптимістичного періоду» («Блакитний птах» та ін.). Художні особливості у вираженні концепції автора.
 81.  Соціально-психологічні аналітичні драми Г. Ібсена. Новаторство і традиції. Засоби аналітизму в драмі «Ляльковий дім».
 82.  Творчість К. Гамсуна. Проблематика й стильові особливості роману «Пан».
 83.  Розвиток англійської літератури кінця ХІХ – поч. ХХ століття. Особливості естетичної теорії О. Вайлда, втілення її у романі «Портрет Доріана Грея».
 84.  Новаторство Б. Шоу-драматурга. Проблематика п’єси «Дім, де розбиваються серця». Типологічні зв’язки драматургії Б. Шоу з російською літературою.
 85.  Розвиток німецької літератури після об’єднання Німеччини. Викриття кайзерівської імперії в романі Г. Манна «Вірнопідданий».
 86.  Художні особливості драматургії Г. Гауптмана. Поєднання соціального критицизму з натуралістичною теорією в драмах «Перед сходом сонця» та «Ткачі». Неоромантичні тенденції в драмі «Потонулий дзвін»
 87.  Концепція людини і суспільства в романах Д. Лондона «Морський вовк» та «Мартін Іден».
 88.  Особливості розвитку польської літератури кінця ХІХ – поч. ХХ століття. Варшавський позитивізм. Творчість Е. Ожешко, Б. Пруса, Г. Сенкевича (аналіз творів за вибором). 
 89.  Російська мала проза періоду порубіжжя (А. Чехов, І. Купрін, Л. Андреєв, І. Бунін, М. Горькій та ін.). 
 90.  Пошуки ідеалу світової гармонії в ліриці Р. М. Рільке («Книга годин», «Книга образів», «Сонети до Орфея», «Дуїнські елегії»).
 91.  Експресіонізм як течія у світовому мистецтві. Основні мотиви лірики експресіоністів. П. Целан, «Фуга смерті».
 92.  Ю. О’Ніл і становлення американської драматургії.
 93.  Світоглядна й творча еволюція Б. Брехта. «Епічний театр» у світовій драматургії.
 94.  «Поетичне відродження» у США. Творчість Р. Фроста (або К. Сендберґа, Е. Л. Мастерса, Е. Робінсона чи ін. – за вибором).
 95.  Т. С. Еліот – поет і теоретик модернізму. Вираження кризи свідомості й культури у творчості Еліота («Безплідна земля», «Порожні люди»). Природа «асоціативної поезії». 
 96.  Особливості поетики в ліриці Ф. Ґарсія Лорки. Своєрідність драматургії поета. 
 97.  Новаторський характер новелістики та драматургії Л. Піранделло. 
 98.  Футуризм у світовій літературі. Російські футуристи (В. Маяковський або В. Хлєбніков). 
 99.  Російські поети-модерністи: завершення «срібного віку». Внесок М. Цвєтаєвої, А. Ахматової, О. Мандельштама, Б. Пастернака у розвиток російської поетичної традиції. 
 100.  Дадаїзм та сюрреалізм як авангардні угруповання й напрямки у першій половині ХХ ст. Творча еволюція П. Елюара (або Л. Арагона, Ж. Превера) у контексті модерної літератури Франції. 
 101.  Польська поезія міжвоєнного часу. Ю. Тувім та «скамандрити» (або Л. Стафф, Ю. Пшибось).
 102.  Література «втраченого покоління» у Франції, Німеччині, Англії, США. (Е. М. Ремарк, «На Західному фронті без змін» або ін. роман за вибором – особливості поетики).
 103.  Сатиричний роман Я. Гашека «Пригоди бравого вояка Швейка». Швейк як вічний образ у літературі. 
 104.  Модерністська психологічна проза у Франції в міжвоєнний період (Ф. Моріак, А. Жід). Своєрідність психологізму у прозі М. Пруста. Поетика «потоку свідомості» у прустівському варіанті.
 105.  «Гомоцентрична» проза А. де Сент-Екзюпері. Проблема «земля і людина». 
 106.  Екзистенціалізм у французькій та світовій літературі. Роман Ж.-П. Сартра «Нудота» (або новели зі зб. «Мур»). Проблема людини і суспільства. 
 107.  Екзистенціалістський світогляд у романах А. Камю «Чужий», «Чума». Екзистенціалістська інтелектуальна драма А. Камю «Калігула». 
 108.  Своєрідність світобачення і його художнього вираження у творчості Ф. Кафки. 
 109.  Ідейно-тематичні мотиви й особливості структури у новелах та романах Т. Манна. 
 110.  Філософський роман К. Чапека «Війна з саламандрами». Сатиричне спрямування. Новаторство художньої структури. 
 111.  Поетика роману Д. Джойса «Улісс»: «потік свдомості», деестетизація зображуваного, міфологічні паралелі й алегорії тощо. 
 112.  «Психологічна школа» в англійській літературі 1920 1930-х рр.: В. Вульф, Д. Г. Лоуренс – за вибором.
 113.  Роман-антиутопія в літературі ХХ ст. (Є. Замятін,О. Гакслі, Дж. Орвелл та ін.).
 114.  Розвиток реалістичних тенденцій в американській прозі ХХ ст. (Т. Драйзер, Д. Стейнбек – за вибором). 
 115.  Поетика і стиль прози В. Фолкнера. Домінантні теми й конфлікти. Універсальність психологічно-моральних проблем, поставлених на матеріалі з життя американського Півдня.
 116.  Роман «Гра в бісер» – підсумок духовної і творчої еволюції Г. Гессе. Місія митця в духовному житті суспільства як головна тема твору.
 117.  Французький «новий роман» (Н. Саррот, К. Сімон, А. Роб-Ґріє та ін.). Вплив «нового роману» на повоєнну світову літературу. 
 118.  Проза «чорного гумору» у США (К. Воннеґут, Дж. Геллер або ін. – за вибором).
 119.  Роман Дж. Селінджера «Над прірвою в житі» – предтеча літератури «бунтівного» покоління. (Або: Роман К. Кізі «Над зозулиним гніздом»). 
 120.  Латиноамериканський роман «магічного реалізму». Структура і стиль роману Ґ. Ґарсія  Маркеса «Сто років самотності». Або: Інтелектуальна проза Х. Кортасара (роман «Гра в класи» та ін.). 
 121.  Поетична і прозова творчість Х. Л. Борхеса. Інтелектуальна лірика: провідні мотиви, художня форма. Особливості жанру філософської новели-есею та новели-притчі («Вавилонська бібліотека», «Євангеліє від Марка», «Книга піску» й ін.). 
 122.  Жанр філософського роману-притчі в літературі ХХ ст. та у творчості В. Ґолдінґа («Повелитель мух», «Спадкоємці», «Шпиль»). 
 123.  Філософські й соціальні проблеми в романах М. Кундери. 
 124.  Ясунарі Кавабата як виразник «японського способу світобачення». 
 125.  Модерне і традиційно японське у творчості Юкіо Місіми. 
 126.  Риси екзистенціалістського світогляду в повісті Кобо Абе «Жінка в пісках». 
 127.  Особливості постмодерністського роману (П. Зюскінд, «Запахи»; або У. Еко, «Ім’я троянди»).
 128.  В. Набоков у контексті російської та американської літератури ХХ ст. («Захист Лужина», «Лоліта»). 
 129.  «Концепція «пластичного театру» у творчості Т. Вільямса. Психологічна драма 1940-х рр. («Скляний звіринець», «Трамвай “Жадання”»). 
 130.  Театр абсурду. Історія виникнення та еволюція. Зображення людини у драмах С. Беккета та Е. Йонеско. Еволюція театру абсурду у світовій літературі (Е. Олбі, С. Мрожек, В. Гавел, Л. Петрушевська – за вибором).
 131.  Поезія Пабло Неруди. Творча еволюція. Або: Творчість Ґабріели Містраль, О. Паса – за вибором. 
 132.  Польська постмодерністська поезія (Ч. Мілош, В. Шимборська). 
← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Значення античної літератури в історії світової культури. Героїчний епос, його національна специфіка.  Романтизм як напрям світової літератури. Поетика і стиль прози

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Содержательная линия «Кодирование информации»

Содержательная линия «Кодирование информации». Двоичное кодирование числовой, текстовой, графической, звуковой информации. Методика изложения данной темы в курсе «Информатика и ИКТ» общеобразовательных учреждений. Примеры.

Организация Баз Данных

Получение навыков создания на основе информационных систем. Определить сущности и атрибуты при моделировании предметной области. Создать информационную систему.

На каком расстоянии от центра диполя потенциал поля будет такой же

Задача, решение. Заряды диполя помещены соответственно в точки А и В.

Проверка агрегатов и механизмов системы пневматического привода тормозов автомобилей

Лабораторная работа. Проверить соответствие испытуемого агрегата заданным техническим условиям по основным параметрам.

ЗАДАНИЕ по дипломному проекту студента

Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте, ЗАДАНИЕ по дипломному проекту студента

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok