Кримінологія

 1.  

  Предмет та система кримінології. Місце кримінології в системі соціальних наук

  .

 1.  

  Методологія та завдання кримінології

  .

 1.  

  Виникнення та розвиток вітчизняної кримінології як самостійної науки.

 1.  

  Сучасний стан кримінології. Основні кримінологічні установи в Україні

  .

 1.  

  Злочинність як вид відхиленої поведінки. Відмінність злочинності від злочину.

 1.  

  Поняття та ознаки злочинності.

 1.  

  Функції злочинності.

 1.  

  Показники злочинності та їх загальна характеристика.

 1.  

  Географія, екологія та топологія злочинності. Регіональні особливості злочинності в Україні.

 1.  

  Поняття структури злочинності.

 1.  

  Коефіцієнти злочинності. Техніка аналізу коефіцієнтів злочинності. Соціальні протиріччя та їх роль у детермінації злочинності.

 1.  

  Поняття динаміки злочинності.

 1.  

  Латентна злочинність та її види. Способи визначення латентності злочинів.

 1.  

  Основні світові тенденції змін злочинності.

 1.  

  Характеристика злочинності в СРСР (1917-1991 p.p.).

 1.  

  Характеристика злочинності в Україні на сучасному етапі (1991-2009 p.p.).

 1.  

  Поняття та класифікація причин та умов злочинності.

 1.  

  Біологічні концепції причин злочинності.

 1.  

  Психологічні теорії причин злочинності.

 1.  

  Виникнення та розвиток концепції соціальної обумовленості злочинності у вітчизняній кримінології.

 1.  

  Соціологічні концепції причин злочинності: загальна характеристика.

 1.  

  Інтеракціонізм в кримінології. Теорія конфлікту.

 1.  

  Теорія аномії та її значення для сучасного розуміння причин злочинності.

 1.  

  Теорія диференційованого зв'язку. Е Сатерленд та теорія білокомірцевої злочинності.

 1.  

  Теорія стигматизації та її значення для сучасного розуміння причин злочинності.

 1.  

  Економічний детермінізм та його значення для сучасного розуміння причин злочинності. Критична кримінологія.

 1.  

  Віктимологічна концепція причин злочинності.

 1.  

  Причини та умови злочинності в Україні на сучасному етапі: загальна характеристика.

 1.  

  Соціальні процеси розвитку та їх роль в детермінації злочинності (урбанізація, міграція, маргінапізація).

 1.  

  Соціально-психологічні причини та умови злочинності.

 1.  

  Маргінальність та злочинність.

 1.  

  Поняття особистості злочинця. Особистість злочинця та суміжні поняття.

 1.  

  Кримінально-правові та соціально-демографічні ознаки особистості злочинця.

 1.  

  Роль психічних та фізичних аномалій у формуванні особистості злочинця.

 1.  

  Морально-психологічні ознаки особистості злочинця: загальна характеристика.

 1.  

  Соціалізація та її роль у формуванні особистості злочинця.

 1.  

  Дискусія про співвідношення природного та соціального в особистості злочинця.

 1.  

  Типологія та класифікація злочинців.

 1.  

  Поняття та класифікація причин та умов конкретного злочину.

 1.  

  Криміногенне значення конкретної життєвої ситуації.

 1.  

  Механізм злочинної поведінки.

 1.  

  Мотивація злочинної поведінки.

 1.  

  Прийняття та виконання рішення у механізмі злочинної поведінки.

 1.  

  Настанова та її роль у механізмі злочинної поведінки.

 1.  

  Віктимологічний аспект механізму конкретного злочину.

 1.  

  Віктимізація та віктимність.

 1.  

  Класифікація жертв злочинів.

 1.  

  Методика кримінологічних досліджень.

 1.  

  Методи кримінологічних досліджень: загальна характеристика.

 1.  

  Вибіркове дослідження. Валідність та репрезентативність вибіркового дослідження.

 1.  

  Анкетне опитування в кримінології.

 1.  

  Інтерв'ю. Техніка кримінологічного інтерв'ювання.

 1.  

  Техніка кримінологічного вивчення кримінальних справ та інших документів. Контент-аналіз.

 1.  

  Психологічні методи, що застосовуються в кримінологічних дослідженнях.

 1.  

  Особливості проведення соціометричного опитування.

 1.  

  Кримінально-статистичний метод в кримінологічних дослідженнях.

 1.  

  Логіко-математичні методи в кримінологічних дослідженнях. Кореляційний аналіз.

 1.  

  Кримінологічне прогнозування: види, завдання, методи, функції.

 1.  

  Основи кримінологічного планування.

 1.  

  Кримінологічне планування та організація профілактики на конкретному об'єкті.

 1.  

  Поняття та класифікація заходів попередження злочинності.

 1.  

  Спеціально-кримінологічна протидія злочинності: поняття та види.

 1.  

  Ситуативна профілактика злочинів.

 1.  

  Органи місцевого самоврядування як суб'єкти попереджувальної діяльності.

 1.  

  Участь громадськості у профілактиці злочинів.

 1.  

  Участь громадськості у протидії злочинності неповнолітніх.

 1.  

  Профілактичні функції слідчого: правова характеристика.

 1.  

  Органи внутрішніх справ як суб'єкт профілактичної діяльності: загальна характеристика.

 1.  

  Прокуратура як суб'єкт попереджувальної діяльності.

 1.  

  Роль адвокатури в боротьбі зі злочинністю.

 1.  

  Законодавство України по боротьбі зі злочинністю: загальна характеристика.

 1.  

  Профілактичне значення кримінального закону.

 1.  

  Кримінологічна характеристика насильницької злочинності в Україні.

 1.  

  Попередження насильницьких злочинів.

 1.  

  Попередження злочинності неповнолітніх.

 1.  

  Кримінологічна характеристика та попередження пенітенціарної злочинності.

 1.  

  Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності.

 1.  

  Попередження рецидивних злочинів.

 1.  

  Попередження професійних злочинів.

 1.  

  Ресоціалізація злочинців.

 1.  

  Вивчення та попередження податкової злочинності.

 1.  

  Відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом: проблеми протидії.

 1.  

  Кримінологічна характеристика професійної злочинності.

 1.  

  Кримінологічна характеристика економічної злочинності.

 

 1.  

  Протидія тероризму за законодавством України.

 1.  

  Організована злочинність в Україні на сучасному етапі.

 1.  

  Основні проблеми протидії корупції в Україні на сучасному етапі.

 1.  

  Правове регулювання протидії організованої злочинності та корупції: загальна характеристика.

 1.  

  Кримінологічна характеристика необережних злочинів.

 1.  

  Попередження необережних злочинів.

 1.  

  Вивчення та попередження злочинності жінок.

 1.  

  Попередження військової злочинності.

 1.  

  Основні міжнародно-правові документи по боротьбі зі злочинністю.

 1.  

  Роль та функції спеціалізованих установ ООН по боротьбі зі злочинністю та поводженню з правопорушниками.

 1.  

  Інтерпол та його роль у боротьбі зі злочинністю.

 1.  

  Транскордонні злочини: поняття та особливості попередження.

 1.  

  Попередження транснаціональної злочинності.

 1.  

  Особливості попередження транснаціональної економічної злочинності.

99.

Характеристика Концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 р.

Концепція Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 р. від 30 листопада 2011 р. N 1209-р  вказує на наступні проблеми, які потребують розв'язання. Кризові процеси, що відбуваються  в   соціально-економічній сфері,  призвели  до  ускладнення  криміногенної  ситуації,  зміни структури злочинності та зумовили виникнення нових форм і способів учинення протиправних діянь.

На сьогодні спостерігається тенденція до збільшення масштабів криміналізації основних сфер життєдіяльності населення. Поряд із зменшенням кількості вчинених злочинів середньої тяжкості,  тяжких та особливо тяжких злочинів спостерігається тенденція до збільшення кількості правопорушень у сфері економіки.

Недосконалість системи    реінтеграції бездомних   осіб   і безпритульних дітей, соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, невирішеність питання щодо примусового лікування осіб,  хворих  на  алкоголізм,  спричиняють  збільшення  кількості злочинів,  учинених повторно, у громадських місцях, у тому числі в стані алкогольного сп'яніння.

Поширення дитячої бездоглядності, зокрема послаблення функцій сім'ї, зменшення кількості позашкільних гуртків і секцій за місцем проживання  призводять до збільшення кількості правопорушень, учинених  неповнолітніми  та  за  їх  участю,  випадків  утягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Незайнятість населення,  зокрема молоді, впливає на зростання рівня злочинності. Актуальним є питання розроблення дієвих заходів щодо недопущення залучення таких осіб до протиправної діяльності.

Зазначені фактори негативно позначаються на міжнародному іміджі держави, її економічному становищі, призводять до зменшення обсягу інвестицій та зниження рівня довіри населення до влади. До погіршення  економічної  ситуації  в  державі   призводять стрімкі  зміни  умов  господарювання і ринкової кон'юнктури,  що зумовили посилення соціального чинника скоєння правопорушень.

З огляду на зазначене основними  проблемами, які потребують розв'язання, є: недосконалість нормативно-правового, організаційного, фінансового, кадрового та інформаційного забезпечення профілактики правопорушень; неналежний рівень комплексних запобіжних заходів, спрямованих на   усунення   причин   і   умов   учинення   правопорушень,   та профілактичної роботи з особами, схильними до їх скоєння; низький рівень  правової культури населення,  роз'яснювальної роботи серед громадян з метою  формування  в  них  відповідального ставлення  до  питань  дотримання  законності,  особистої участі в охороні  громадського  порядку,  профілактики   правопорушень   та боротьби із злочинністю; відсутність дієвого механізму   участі   громадськості   в забезпеченні правопорядку в державі; недостатня увага центральних і  місцевих  органів  виконавчої влади,   Ради  міністрів  Автономної  Республіки  Крим  до  питань організації змістовного дозвілля дітей та молоді, їх зайнятості та відпочинку; недосконалість механізму  взаємодії  правоохоронних органів з центральними і  місцевими  органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим з питань розроблення конкретних  заходів,  спрямованих   на   підвищення ефективності профілактики правопорушень.

Погіршення соціально-економічної ситуації в державі негативно позначається  на  криміногенній  ситуації,  зумовлює  необхідність формування  принципово  нових  підходів  до  розв'язання проблем у сфері профілактики правопорушень.

Комплексне розв'язання проблем можливе  за  умови  вжиття  на державному  рівні заходів,  спрямованих на підвищення ефективності профілактики правопорушень.

Метою Концепції є   забезпечення   ефективної  реалізації державної  політики  у  сфері  профілактики  правопорушень  шляхом розроблення  та  здійснення  комплексу  заходів,  спрямованих   на виявлення  та  усунення  причин  і умов учинення злочинів,  захист інтересів людини, суспільства і держави від протиправних посягань, а також налагодження дієвої співпраці між центральними і місцевими органами виконавчої влади,  Радою міністрів Автономної  Республіки Крим та громадськістю в зазначеній сфері.

Реалізувати Концепцію  передбачається   протягом 2011-2015 років. Заходи щодо запобігання вчиненню   правопорушень   можуть здійснюватися   відповідними  центральними  і  місцевими  органами виконавчої влади,  Радою міністрів Автономної  Республіки  Крим  в межах визначених законодавством повноважень. Проте такий підхід не забезпечує комплексного розв'язання проблем.

Оптимальним варіантом  є  затвердження  плану  заходів   щодо виконання  Концепції  та об'єднання зусиль правоохоронних органів, центральних і місцевих органів виконавчої  влади,  Ради  міністрів Автономної Республіки Крим для його виконання.

Проблеми організації профілактики правопорушень передбачається розв'язати шляхом:

удосконалення нормативно-правової бази  з  питань правоохоронної діяльності та профілактики правопорушень; підвищення вимог   до   осіб,  відповідальних  за  роботу  із зверненнями  громадян,  забезпечення  принципового  реагування  на факти порушення прав і свобод людини; визначення критеріїв  оцінки  роботи правоохоронних органів з профілактики правопорушень; активізації участі громадськості в забезпеченні  правопорядку в державі; реформування правоохоронних   органів   з   метою  підвищення ефективності їх діяльності щодо  захисту  прав  і  свобод  людини, забезпечення    результативної    боротьби   із   злочинністю   та  профілактики правопорушень; забезпечення розвитку міжнародного  співробітництва  у  сфері профілактики правопорушень з використанням міжнародного досвіду; провадження просвітницької діяльності,    спрямованої   на формування негативного ставлення до протиправних діянь; ужиття заходів, спрямованих на підвищення рівня моральності в суспільстві,  правової  культури  громадян,  утвердження здорового способу  життя,  запобігання  проявам  екстремізму,   расової   та релігійної нетерпимості; недопущення поширення   в   суспільстві   негативних  явищ  і процесів, пов'язаних із злочинністю; проведення профілактичної роботи з неблагополучними  сім'ями, а  також  розроблення  механізму  екстреного  реагування  на факти бездоглядності дітей з метою недопущення їх втягнення  у  злочинну діяльність; формування системи     реінтеграції    бездомних   осіб і безпритульних дітей та соціальної  адаптації  осіб,  звільнених  з  місць позбавлення волі; удосконалення податкової політики,   запровадження  системи дієвого контролю за реалізацією товарів на внутрішньому ринку; запобігання незаконному  переміщенню  товарів  через  митний кордон   України,  посилення  правоохоронного компонента загальнодержавної системи протидії контрабанді; ліквідації каналів незаконної міграції, посилення контролю за додержанням   правил   в'їзду   в  Україну,  виїзду  з  України  і перебування на її території іноземців та осіб без громадянства;   удосконалення інформаційного забезпечення профілактики правопорушень  та  особистого  захисту  громадян  від протиправних посягань за допомогою засобів масової інформації.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Кримінологія являє собою комплексну науку про закономірності злочинності та її окремі прояви, про особу злочинця, причини й умови, що породжують та обумовлюють злочинність і окремі злочинні посягання, а також про форми і методи соціального і нормативного впливу на них з метою контролю за цими негативними явищами.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Предмет та система кримінології. Місце кримінології в системі соціальних наук

Методологія та завдання кримінології

Виникнення та розвиток вітчизняної кримінології як самостійної науки.

Сучасний стан кримінології. Основні кримінологічні установи в Україні

Злочинність як вид відхиленої поведінки. Відмінність злочинності від злочину.

Поняття та ознаки злочинності.

Функції злочинності.

Показники злочинності та їх загальна характеристика.

Географія, екологія та топологія злочинності. Регіональні особливості злочинності в Україні.

Поняття структури злочинності.

Коефіцієнти злочинності. Техніка аналізу коефіцієнтів злочинності. Соціальні протиріччя та їх роль у детермінації злочинності.

Поняття динаміки злочинності.

Латентна злочинність та її види. Способи визначення латентності злочинів.

Основні світові тенденції змін злочинності.

Характеристика злочинності в СРСР (1917-1991 p.p.).

Характеристика злочинності в Україні на сучасному етапі (1991-2009 p.p.).

Поняття та класифікація причин та умов злочинності.

Біологічні концепції причин злочинності.

Психологічні теорії причин злочинності.

Виникнення та розвиток концепції соціальної обумовленості злочинності у вітчизняній кримінології.

Соціологічні концепції причин злочинності: загальна характеристика.

Інтеракціонізм в кримінології. Теорія конфлікту.

Теорія аномії та її значення для сучасного розуміння причин злочинності.

Теорія диференційованого зв'язку. Е Сатерленд та теорія білокомірцевої злочинності.

Теорія стигматизації та її значення для сучасного розуміння причин злочинності.

Економічний детермінізм та його значення для сучасного розуміння причин злочинності. Критична кримінологія.

Віктимологічна концепція причин злочинності.

Причини та умови злочинності в Україні на сучасному етапі: загальна характеристика.

Соціальні процеси розвитку та їх роль в детермінації злочинності (урбанізація, міграція, маргінапізація).

Соціально-психологічні причини та умови злочинності.

Маргінальність та злочинність.

Поняття особистості злочинця. Особистість злочинця та суміжні поняття.

Кримінально-правові та соціально-демографічні ознаки особистості злочинця.

Роль психічних та фізичних аномалій у формуванні особистості злочинця.

Морально-психологічні ознаки особистості злочинця: загальна характеристика.

Соціалізація та її роль у формуванні особистості злочинця.

Дискусія про співвідношення природного та соціального в особистості злочинця.

Типологія та класифікація злочинців.

Поняття та класифікація причин та умов конкретного злочину.

Криміногенне значення конкретної життєвої ситуації.

Механізм злочинної поведінки.

Мотивація злочинної поведінки.

Прийняття та виконання рішення у механізмі злочинної поведінки.

Настанова та її роль у механізмі злочинної поведінки.

Віктимологічний аспект механізму конкретного злочину.

Віктимізація та віктимність.

Класифікація жертв злочинів.

Методика кримінологічних досліджень.

Методи кримінологічних досліджень: загальна характеристика.

Вибіркове дослідження. Валідність та репрезентативність вибіркового дослідження.

Анкетне опитування в кримінології.

Інтерв'ю. Техніка кримінологічного інтерв'ювання.

Техніка кримінологічного вивчення кримінальних справ та інших документів. Контент-аналіз.

Психологічні методи, що застосовуються в кримінологічних дослідженнях.

Особливості проведення соціометричного опитування.

Кримінально-статистичний метод в кримінологічних дослідженнях.

Логіко-математичні методи в кримінологічних дослідженнях. Кореляційний аналіз.

Кримінологічне прогнозування: види, завдання, методи, функції.

Основи кримінологічного планування.

Кримінологічне планування та організація профілактики на конкретному об'єкті.

Поняття та класифікація заходів попередження злочинності.

Спеціально-кримінологічна протидія злочинності: поняття та види.

Ситуативна профілактика злочинів.

Органи місцевого самоврядування як суб'єкти попереджувальної діяльності.

Участь громадськості у профілактиці злочинів.

Участь громадськості у протидії злочинності неповнолітніх.

Профілактичні функції слідчого: правова характеристика.

Органи внутрішніх справ як суб'єкт профілактичної діяльності: загальна характеристика.

Прокуратура як суб'єкт попереджувальної діяльності.

Роль адвокатури в боротьбі зі злочинністю.

Законодавство України по боротьбі зі злочинністю: загальна характеристика.

Профілактичне значення кримінального закону.

Кримінологічна характеристика насильницької злочинності в Україні.

Попередження насильницьких злочинів.

Попередження злочинності неповнолітніх.

Кримінологічна характеристика та попередження пенітенціарної злочинності.

Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності.

Попередження рецидивних злочинів.

Попередження професійних злочинів.

Ресоціалізація злочинців.

Вивчення та попередження податкової злочинності.

Відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом: проблеми протидії.

Кримінологічна характеристика професійної злочинності.

Кримінологічна характеристика економічної злочинності.

Протидія тероризму за законодавством України.

Організована злочинність в Україні на сучасному етапі.

Основні проблеми протидії корупції в Україні на сучасному етапі.

Правове регулювання протидії організованої злочинності та корупції: загальна характеристика.

Кримінологічна характеристика необережних злочинів.

Попередження необережних злочинів.

Вивчення та попередження злочинності жінок.

Попередження військової злочинності.

Основні міжнародно-правові документи по боротьбі зі злочинністю.

Роль та функції спеціалізованих установ ООН по боротьбі зі злочинністю та поводженню з правопорушниками.

Інтерпол та його роль у боротьбі зі злочинністю.

Транскордонні злочини: поняття та особливості попередження.

Попередження транснаціональної злочинності.

Особливості попередження транснаціональної економічної злочинності.

Похожие материалы:

Трудовое правоотношение

Понятие, признаки и субъекты трудового правоотношения. Праводееспособность. Основание возникновения трудового правоотношения. Основания изменения и прекращения трудового правоотношения.

Сочинения по литературе 10 класс, второе полугодие.

М, Н-холиномиметики – АЦЕТИЛХОЛИН

Контрольная работа по дисциплине «Вычислительная техника и прикладное программирование»

Педагогическое пространство: Обучение, Развитие, Управление талантами

Форум способствует повышению педагогического профессионализма работников дошкольных образовательных организаций (ДОО), психологов, логопедов, обмену методическими инновациями и творческими решениями в области педагогики

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok