Економічна сутність податків

1. Економічна сутність податків. Функції податків

Економічна сутність податку полягає в тому, що податок відображає фінансові відносини між державою та платниками податку з приводу примусового відчуження частини вартості національного продукту (ВВП) з метою утворення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій (управлінської, оборонної, соціальної та економічної).

Збір (плата, внесок) – обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників збору з умовою отримання ними спец вигод, у т.ч. внаслідок вчинення на користь таких осіб держ органами або органами місц самоврядування, іншими уповноваженими органами юрид. значимих дій.

Плата передбачає певну еквівалентність відносин (платник перераховує кошти до бюджету, одночасно отримує від держави певні ресурси чи послуги (наприклад, плата за землю, збір за спец викор води, плата за користування надрами).

Внесок передбачає цільове призначення платежу, тобто для фін певних цілей. Наприклад, єдиний внесок на обов’яз держ соц. страхування; збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Податок – обов’язковий безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до ПКУ.

Ознаки:

обов’язковість сплати;

безеквівалентність;

відсутність цільового призначення;

односторонній хар-р встановлення;

регулярність стягнення;

законодавча закріпленість;

примусовість сплати;

відсутність характеру покарання.

Функції податку – спосіб вираження його властивостей. Вони показують яким чином реаліз суспільне призначення податків.

Функціями податків є:

1.Фіскальна функція (від давньоримського "фіск" - казна) передбачає реалізацію головного суспільного призначення податків – формування грошових ресурсів держави для фінансування суспільних потреб. Дану функцію можна поділити на контрольну і розподільчу підфункції.

1.1.Сутність контрольної підфункції полягає в організації надходження, обліку податків, а також оцінці ефективності кожного каналу податкових надходжень. Основна мета контрольної підфункції - досягнення своєчасної і повної за обсягом сплати податків до бюджету.

1.2 Сутність розподільчої підфункції полягає в тому, що податки при надходженні до бюджету знеособлюються і потім розподіляються за призначенням в залежності від потреб держави.

2.Соціальна функція полягає у підтримці соціальної рівноваги в суспільстві шляхом зміни співвідношення між доходами окремих соціальних груп населення. Реалізуючи цю функцію, держава спрямовує кошти на користь слабших і незахищених категорій громадян за рахунок покладання податкового тягаря на ті верстви населення, що є більш забезпеченими.

3.Регулююча функція полягає у забезпеченні регулювання економічних процесів в державі за допомогою елементів податків (ставок податків, податкових пільг тощо). Дану функцію можна поділити на такі підфункції:

3.1стимулююча підфункція - спрямована на підтримку розвитку економічних явищ, що проявляється через зміну об'єктів оподаткування, зменшення бази оподаткування, ставок податків, истосування податкових пільг,звільнень від сплати податків тощо (наприклад, впровадження єдиного податку для стимулювання розвитку малого підприємництва);

3.2 стримуюча підфункція - спрямована на встановлення перешкод для розвитку економічних явищ, що проявляється через запровадження податків на товари, які шкідливі для довкілля або здоров'я населення (наприклад, акцизний податок на тютюнові вироби і алкогольні напої), для захисту вітчизняного товаровиробника (наприклад, ввізне мито) тощо;

3.3* підфункція відтворного призначення - спрямована на акумулювання коштів для відновлення та примноження наявних ресурсів (наприклад, плата за землю - на розвиток земельного господарства в державі).

2. Елементи податків.

Елементи податку – системна категорія податку, що розкриває його сутнісну характеристику.

Можна виділити дві групи елементів податків: функціональні елементи і організаційні елементи

Функціональні елементи податків визначають функціонально-сутнісні особливості механізму стягнення податків. До них відносяться:

1.Суб'єкт податку (оподаткування)- це особа, на яку прямо чи опосередковано покладено податковий обов'язок перед державою і яка несе на собі тягар зі сплати податку.

Суб'єктами податку можуть бути:

платник податку - фізична особа (резидент і нерезидент України), юридична особа (резидент і нерезидент України) та її відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з Податковим кодексом України

податковий агент — особа, на яку Податковим кодексом України покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків

представник платника податку - особа, яка може здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності ;

носій податку - особа, на яку на кінцевому етапі процесу споживання покладається податковий тягар певного податку

2.Об'єкт податку (оподаткування)- це сукупність обставин, за наявністю яких у платника податку виникає податковий обов'язок. Об'єкти оподаткування можна поділити на:

дії та їх результати - це визначені законодавством обставини, що створюються безпосередньо платником податку (операції з постачання товарів, робіт, послуг; імпорт, експорт; дохід (прибуток) тощо);

матеріальні та нематеріальні права - це визначені законодавством обставини, що виникли в минулому внаслідок дій платника податку або інших подій, і безпосередньо діють протягом певного часу (володіння або користування земельною ділянкою; володіння нерухомим майном тощо).

У Податковому кодексі України відсутня класифікація об'єктів податку. Так, об'єктами оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об'єкти, визначені податковим законодавством, за наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов'язку.

База оподаткування- це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання.

Базою оподаткування визнаються конкретні вартісні, фізичні або інші характеристики певного об'єкта оподаткування База оподаткування і порядок її визначення встановлюються Податковим кодексом України для кожного податку окремо.

Ставка податку- це розмір податкових нарахувань на (від) одиницю (одиниці) виміру бази оподаткування (ст. 25 ПКУ). Ставки класифікуються за наступними ознаками:

- в залежності від виду діяльності платника податку або об'єктів оподаткування:

базова (основна, універсальна, єдина) - застосовуються для всіх або більшості платників податків незалежно від особливостей їх діяльності та об'єктів оподаткування (ПДВ - 20 %, податок на прибуток - 23 %);

гранична - це максимальний або мінімальний розмір ставки за певним податком, встановлений Податковим кодексом України:

понижена - є меншою за базову ставку і застосовується з метою надання пільг для окремих категорій платників податків або об'єктів оподаткування;

(наприклад, сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується податком на прибуток за ставкою 6 %, при цьому основна ставка податку - 23 %)

підвищена - є більшою за базову ставку і застосовується з метою отримання додаткових доходів з певних видів об'єктів оподаткування або зменшення стимулів для заняття певними видами діяльності, споживання окремих товарів чи послуг;

-в залежності від методу встановлення ставки податку:

•абсолютна (специфічна, тверда) - це ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування (п. 28.1 ПКУ); їх можна поділити на: фіксовані - в грошовому виразі з одиниці виміру бази оподаткування в кількісному вимірі (ставка акцизного податку на скраплений газ -40 евро за 1000 кг) і часткові - в частках до встановленої величини в грошовому виразі з одиниці виміру бази оподаткування в кількісному вимірі відносна (адвалорна, процентна) - це ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування (п. 28.2 ПКУ) (ПДВ - 20 %, податок на прибуток - 23 %, ПДФО - 15 % і 17 %);

змішана (комбінована) - передбачає використання як абсолютної, так і відносної ставок податку (наприклад, ставки акцизного податку на тютюнові вироби встановлюються одночасно як адвалорні і специфічні);

-в залежності від методу формування податкової ставки:

пропорційна - ставка однакова незалежно від бази оподаткування;

прогресивна - проста прогресивна (ставки податку зростають у рівних пропорціях при збільшенні бази оподаткування) і складна прогресивна (ставки податку зростають у нерівних пропорціях при збільшенні бази оподаткування);

регресивна - із зростанням бази оподаткування ставки знижуються;

-в залежності від цілей розрахунку податку:

номінальна - встановлена чинним законодавством;

реальна - розраховується виходячи із бази оподаткування, що передбачена чинним законодавством;

економічна — розраховується виходячи з потенційної (економічної) (без податкових пільг) бази оподаткування.

5. Порядок обчислення податку здійснюється шляхом множення бази оподаткування на ставку податку із/без застосуванням відповідних коефіцієнтів . Специфічні ставки, фіксовані ставки та показники підлягають індексації у встановленому порядку

6. Податковий період період часу, з урахуванням якого відбувається обчислення та сплата окремих видів податків та зборів (Наприклад ПДВ – місяць, квартал)

7. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку платник податків зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів (Наприклад: ПДВ протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця)

8. Строк та порядок сплати податку період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному законодавством (Наприклад: ПДВ протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем 20 денного терміну)

3. Класифікація податків.

1) за формою оподаткування:

прямі;

непрямі.

2) за економ змістом об’єкта оподаткування:

прибуткові (з доходів фіз. та юрид осіб);

майнові (опод рухомого та нерухомого майна)

3) за економічною функцією:

податки на споживання (ПДВ, акциз, мито, туристичний збір, збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства);

податок на працю (стягуються під час виплати ЗП)

податки на капітал (з доходів, прибутків, матеріал та не матеріал благ, фін інвестицій та заощаджень (ППП))

екологічні податки

4) за рівнем встановлення:

загальнодержавні;

місцеві

Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори

9.1. податок на прибуток підприємств;

2. податок на доходи фізичних осіб;

3. податок на додану вартість;

4. акцизний податок;

5. збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

6. екологічний податок (з палива);

8. плата за користування надрами;

9. плата за землю;

10. збір за користування радіочастотним ресурсом України;

11. збір за спеціальне використання води;

12. збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

13. фіксований сільськогосподарський податок;

15. мито;

16. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;

Стаття 10. Місцеві податки та збори

10.1. До місцевих податків належать:

1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

2. єдиний податок.

10.2. До місцевих зборів належать:

2. збір за місця для паркування транспортних засобів;

3. туристичний збір.

5) за належністю до ланок бюджетної системи:

зараховуються до ДБУ

зараховуються до місц бюджетів

розподіляються між різними рівнями бюджету

до ДЦФ

6) за суб’єктом оподаткування:

стягується з юр осіб;

стягується з фіз. осіб;

стягується з юр і фіз. осіб (збір за 1-у реєстр трансп засобу)

7) за встановленим порядком використання:

загальні

спеціальні (цільові)

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Економічна сутність податків. Функції податків (фіскальна, соціальна, регулююча). Елементи податків, суб'єкт і об'єкт податку. Класифікація податків.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Резина как технический материал. Учебная (ознакомительная) практика

индивидуальное задание Кафедра «Химическая технология» Факультет «Химический»

Раздел «Охрана природы» должен содержать элементы нормативно-правовой базы, существующей в стране

Утверждения должны содержать ссылки на законы и прочие нормативные документы. Следует учесть при постановке задачи раздела «Охрана природы»

Тест по дисциплине «История управленческой мысли»

ОСОБЕННОСТИ ЛП. КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

ЛП – это многоцелевое мероприятие для особенного выделения места (объекта) на фоне общего освещения. Локальность может быть различной степени – от нескольких квадратных сантиметров(ювелирные изделия, минералы и пр.) до нескольких десятков квадратных метров (работающие станки, столы совещаний, группы лиц на сцене и т.д.)

История создания Wi-Fi

Реферат История создания, Принцип работы. Стандарты беспроводных сетей, Оборудование, Типы антенн для Wi-Fi-устройств Wi-Fi сеть. Преимущества, Недостатки. Беспроводные технологии в промышленности Wi-Fi и телефоны сотовой связи Wi-Fi и игры Бесплатный доступ к Интернет через Wi-Fi Wi-Fi и бытовая техника. Безопасность. Развитие. технологии Wi-Fi: год за годом Каковы перспективы у Wi-Fi

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok