Всесвітня історія 11 клас

УДК 94(100)(079.1) ББК 63.3(0)я721-4 Л15

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(наказ Міністерства освіти і науки України від 27.12.2013 № 1844)

Ладиченко Т.В.

Л15 Збірник завдань для державної підсумкової атестації­ із всесвітньої історії: 11-й кл. / Т.В. Ладиченко, Я.М. Камбалова­.– К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2014. – 80 с. : іл., карти

ISBN 978-617-626-185-8.

УДК 94(100)(079.1) ББК 63.3(0)я721-4

ISBN 978-617-626-185-8

Ладиченко Т.В., Камбалова Я.М., 2014

Центр навчально-методичної літератури­, серійне оформлення, оригінал-макет, 2014

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

збірнику вміщено завдання для проведення державної підсумкової атестації із всесвітньої історії для 11-х класів загальноосвітніх навчаль-них закладів. Атестаційні завдання мають на меті перевірити та оці-нити рівень сформованості історичної компетентності випускників. За-вдання укладено відповідно до вимог загальноосвітньої підготовки учнів, передбачених навчальною програмою із всесвітньої історії. У збірнику вміщено 15 варіантів, кожен з яких включає по 10 (12 – для учнів профільних 11-х класів суспільно-гуманітарного напряму) анало-гічних завдань різної форми.

завданнях 1–8 та завданнях *11–12 (для учнів профільних 11-х кла-сів суспільно-гуманітарного напряму) правильний варіант (А, Б, В, Г) позначається у бланку відповідей. Для проведення ДПА в класах про-фільного рівня пропонуємо замість завдань4та8у кожному з15варі-антів виконати відповідно – *11–12. Завдання 9 і 10 виконуються на окремих подвійних аркушах.

ФОРМИ ЗАВДАНЬ

Форми завдань

№ завдання

Завдання з вибором однієї відповіді

1–8 (*11–12)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

9

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

10

Завдання передбачають перевірку сформованості в учнів предметних компетентностей: просторової, хронологічної, інформаційної, логічної, мовної, аксіологічної.

ТИПИ ЗАВДАНЬ ЗА ПРЕДМЕТНИМИ КОМПЕТЕНТНОСТЯМИ

Предметні компетентності

Кількість

предметні вміння – складові компетентності

завдання

балів

Просторова компетентність

1

1

Локалізація історико-географічних об’єктів на карті

Хронологічна компетентність

Встановлення дат, періодів, хронологічних меж за поді-

2

1

ями, явищами, процесами

Встановлення хронологічної послідовності подій

3

1

Логічна компетентність

Співвіднесення фактів (подій) з історичними явищами,

4

1

процесами

Розпізнавання історичних діячів, фактів, подій, явищ,

5

1

процесів за візуальними джерелами

Відбір фактів за певною ознакою. Виявлення характер-

них рис історичних періодів, явищ, процесів, встанов-

лення причинно-наслідкових зв’язків між подіями,

6

1

явищами, процесами на основі істинності та помилко-

вості суджень

ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ ДЕРЖАВНАПIДСУМКОВААТЕСТАЦIЯ

3

ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ ДЕРЖАВНАПIДСУМКОВААТЕСТАЦIЯ

Пояснювальна записка

Предметні компетентності

Кількість

предметні вміння – складові компетентності

завдання

балів

З’ясування та визначення характерних ознак подій,

7

1

явищ, процесів

Систематизація, групування фактів, пов’язаних з ха-

8

1

рактеристикою (діяльністю) історичної особи

Інформаційна компетентність

Аналіз змісту документа з метою встановлення його

9

1

автора, назви документа (події, явища), дати (року),

міста (країни), про які йдеться в джерелі

Інформаційна, мовна та аксіологічна компетентність

Характеристика описаних у джерелі подій, явищ, по-

статей в історичному контексті, виокремлення фактів і

емоційно-ціннісних суджень автора, висловлення влас-

10

3

ного судження про документ та його автора, встанов-

лення значення описаних у джерелі історичних подій,

явищ, процесів, постатей, пояснення власного став-

лення до них, визначення їхньої цінності

*Для профільних класів (суспільно-гуманітарний на-

прям)

Логічна компетентність

11

1

Визначення групи понять та термінів, характерних для

певного історичного періоду

Систематизація, групування фактів, пов’язаних з ха-

рактеристикою (діяльністю) історичної особи. (У цих

завданнях ідеться про історичних діячів, відомості про

12

1

яких включено до програми із всесвітньої історії для

профільного рівня для 10–11-х класів)

УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

У завданнях 18, *11–12запропоновано чотири варіанти відповіді,серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.

Завдання 9 передбачає визначення:автора,назви документа(події,явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться.

Завдання 10 передбачає складання розгорнутої письмової відповідіза певною послідовністю:

узагальніть, про що йдеться в документі, розкажіть про автора та обставини (час, місце) створення джерела. Усе це запишіть у першій частині відповіді;

визначте, як автор ставиться до описуваних подій, процесів, явищ або історичних діячів;

поміркуйте, у чому полягає історичне значення джерела, висло-віть власне судження щодо історичного документа, описаних подій, процесів, явищ або діячів.

Завдання *11–12 призначено для учнів профільних11класів сус-пільно-гуманітарного напряму.

4

Пояснювальна записка

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ

За кожне правильно виконане завдання18, *11–12 учень/уче-ниця отримує 1 бал. Завдання вважається виконаним, якщо учень ука-зав лише БУКВУ правильної відповіді (завдання 1–5, *11–12) або су-купності правильних відповідей (завдання 6–8).

Завдання 9 вважається виконаним,якщо учень/учениця пра-вильно називає подію, явище або пам’ятку, про яку йдеться. Завдання оцінюється 1 балом.

Виконання завдання10 оцінюється максимально 3 балами.

1 бал –обсяг відповіді3–4речення,визначено,якщо це можливо,особу автора документа, час, місце, обставини його створення. Вказано, про яку подію (явище), історичну особу йдеться у джерелі, коли відбу-лися описані в документі події тощо.

2 бали –крім зазначеного вище,учень/учениця визначає,як авторджерела ставиться до описуваних подій, навіщо він свідчить про події, які ідеї прагнув донести до нащадків; з’ясовано значення подій та явищ, про які йдеться у джерелі.

3 бали –у відповіді не лише правильно схарактеризовано подію,явище, позицію автора, а й висловлено власне судження щодо історич-ного докумена, описаних подій або діячів. Максимальна кількість

балів – 12.

ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ ДЕРЖАВНАПIДСУМКОВААТЕСТАЦIЯ

5

Варіант 1

У завданнях1–8запропоновано чотири варіанти відповіді,серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

Визначте, якими буквами позначено на карті держави, що входили до складу РЕВ

1

2

5

437

6

А 1, 2, 3, 5

Б 1, 2, 6, 7

В 2, 3, 6, 7

Г 3, 4, 5, 6

Визначте дату початку наступальної операції радянських військ під Сталінградом

А 19листопада1942р.

Б 1

січня 1942 р.

А Б В Г

В 2

лютого 1943 р.

Г 5липня1943р.

Розташуйте наведені назви міжнародних організацій у хронологіч-ній послідовності їх заснування

1 Організація Варшавського договору

2 НАТО

3 Організація Об’єднаних Націй

4 Європейський Союз

6

Варіант 1

А 1, 3, 4, 2

Б2, 3, 4, 1

В 3, 2, 1, 4

Г 4, 1, 3, 2

Визначте подію, яка свідчила про остаточне оформлення антигітлерівської коаліції

А підписання урядами Великої Британії та СРСР Московської угоди1941 р. про спільні дії у війні проти Німеччини

Бпродовження радянсько-американської торговельної угоди

В підписання у1942р.Декларації об’єднаних націй пред-

А Б В Г

ставниками СРСР, США, Великої Британії та Китаю

Г прийняття Конгресом США закону про ленд-ліз

Визначте, під час якої міжнародної конференції було зроблено наведене фото

А Вашингтонська

Б ПаризькаА Б В Г

В Потсдамська

Г Кримська(Ялтинська)

Укажіть причини початку економічної кризи в США 1929 р., яка отримала назву «Велика депресія»

1 відмова США від вступу до Ліги Націй

2 протекціоністська політика держави

3 криза перевиробництва

4 неспроможність задовольнити високий попит населення на товари

7

Варіант 1

надання дешевих кредитів населенню

зовнішній борг Великій Британії та Франції (може замінити: зовнішній борг США союзникам)

А 1,

3

Б 2, 4

А Б В Г

В 3,

5

Г 5, 6

Визначте характерні риси світового політичного, економічного та культурного розвитку першої половини ХХ ст.

1 поява масової культури

2 утвердження постіндустріальної цивілізації

3 формування в ряді європейських країн тоталітарних режимів

4 формування біполярної системи у міжнародних відносинах

5 завершення процесу деколонізації

6 початок «Великої депресії»

А 1, 3, 4

Б 1, 3, 6

А Б В Г

В 2, 4, 5

Г 2, 4, 6

Укажіть твердження, пов’язані з біографією італійського диктатора Беніто Муссоліні

1 у 1933 р. призначений президентом Гінденбургом на посаду рейхс­ канцлера

2 палкий прихильник участі Італії у Першій світовій війні

3 головний редактор газети Соціалістичної партії «Avanti!»

4 очолював уряд Народного фронту

5 лідер партії німецьких націоналістів НСДАП

6 у 1919 р. об’єднав розрізнені групи націоналістів і соціалістів і

заснував «Фашіо ді комбаттіменто»

А 1, 2, 4

Б 1, 3,

5

А

Б

В

Г

В 2, 3, 6

Г 4, 5,

6

Завдання 9 передбачає визначення:автора,назви документа(події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

Укажіть назву і автора документа, уривок з якого наведено

Відкриті мирні договори, відкриті обговорення, після яких не буде ніяких таємних міжнародних угод будь-якого роду, а дипломатія за-вжди буде діяти відкрито на очах у всіх.

Абсолютна свобода судноплавства на морях поза територіаль-ними водами як у мирний, так і воєнний час, крім випадків, коли деякі моря будуть частково або повністю закриті в міжнародному порядку для виконання міжнародних договорів.

Усунення, наскільки це можливо, всіх економічних бар’єрів і встановлення рівності умов для торгівлі всіх націй, що виступають за мир.

8

Варіант 1

4. Повинно бути утворене загальне об’єднання націй наоснові особ­ ливих статутів з метою створення взаємної гарантії політичної неза-лежності і територіальної цілості як великих, так і малих держав.

Завдання 10 передбачає складання розгорнутої письмової відповідіза певною послідовністю:

узагальніть, про що йдеться в документі, розкажіть про автора та обста-вини (час, місце) створення джерела. Усе це запишіть у першій частині відповіді;

визначте, як автор ставиться до описуваних подій, процесів, явищ або іс-торичних діячів;

поміркуйте, у чому полягає історичне значення джерела, сформулюйте власне судження щодо історичного документа, описаних подій, процесів, явищ або діячів

Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

Із книги Л.В. Шебаршина «Рука Москви. Записки начальника радянської розвідки»

...Індіра Ганді була видатним державним діячем і жорстким політи-ком. Вона тримала в покорі все керівництво правлячої партії та без-жально викидала за борт тих, хто вичерпав свою корисність або чия лояльність викликала у неї сумніви. Проте Індіра не була диктатором у демократичній країні. Вона чутливо реагувала на прояви громадської думки, рахувалася з опозицією, з мінливими настроями у парламенті та власній партії.

На закритих нарадах покійна прем’єр-міністр полюбляла нагаду-вати, що у держави не існує постійних друзів і ворогів, постійними є лише національні інтереси. Саме це й було основою її патріотичної зо-внішньої політики.

9

Варіант 1

Завдання *11–12 призначено для учнів профільних11класівсуспільно-гуманітарного напряму

*11. Які з наведених понять характеризують живопис другої половини

ст.?

постмодернізм, гіперреалізм, абстрактний експресіонізм

Б гіперреалізм,сентименталізм,класицизм

А

Б

В

Г

В абстрактний експресіонізм,класицизм,постмодернізм

Г класицизм,постмодернізм,сентименталізм

*12. Які з наведених тверджень стосуються чеського політичного діяча

Томаша Масарика?

очолював Громадянський форум Чехо-Словаччини

автор низки праць із соціології та філософії

один із засновників загальнонаціональної польської профспілки «Солідарність»

засновник та ідеолог ліберальної Чеської народної партії

був першим президентом Чехо-Словацької Республіки

обраний першим президентом Польщі

А 1, 4, 5

Б 2, 3, 4

В 2, 4, 5

Г 2, 3, 6

10

Варіант 2

У завданнях18запропоновано чотири варіанти відповіді,серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

1. Визначте, якими цифрами позначено на карті території, що відій­

шли до СРСР за рішенням Потсдамської конференції 1945 р.

1

3

2

5

4

6

А 1, 2, 3

Б 1, 2, 5

А

Б

В

Г

В 1, 5, 6

Г 2, 3, 4

2. Визначте дату підписання «Сталевого пакту» між Німеччиною та

Італією

А 25листопада1936р.

Б 25липня1937р.

А

Б

В

Г

В 15жовтня1938р.

Г 22травня1939р.

3. Розташуйте події Першої світової війни у хронологічній послідов-

ності

1 приєднання Італії до Антанти

2 оголошення Великою Британією війни Німеччині

3 Верденська битва

4 створення єдиного командування військ Антанти під керівництвом

маршала Фоша

11

Варіант 2

А 1, 3, 4, 2

Б2, 1, 3, 4

В 3, 2, 4, 1

Г 4, 1, 3, 2

У який період розвитку Великої Британії було створено коаліційний «Національний уряд» на чолі з Р. Макдональдом?

А період повоєнної нестабільності

Б період економічної стабілізації

А Б В Г

В період економічної кризи

Г період назрівання Другої світової війни

Про кого із зображених історичних діячів ідеться?

Державний діяч Великої Британії, письменник, найбільш відомий як

прем’єр-міністр цієї країни у роки Другої світової війни, лауреат Нобелів-ської премії з літератури 1953 р.

А

Б

В

Г

А Б В Г

6.

Укажіть наслідки підписання Версальського мирного договору 1919 р.

1 Утворення Чехо-Словаччини і передача їй Чехії та Моравії

2 Перехід австрійського флоту до союзників

3 Заборона загальної військової повинності у Німеччині

4 Створення Рейнської демілітаризованої зони

5 Припинення існування Австро-Угорської монархії

6 Повернення Франції провінцій Ельзасу та Лотарингії

А 1, 2, 3

Б 2, 3, 4

В 3, 4, 5

Г 3, 4, 6

Визначте характерні риси економічного розвитку провідних країн світу в першій половині ХХ ст.

1 прискорене економічне зростання провідних країн світу в 1920-х роках

2 занепад автомобілебудівної та авіабудівної галузей економіки

3 прагнення до економічної ізоляції у провідних країнах світу

4 початок епохи масового виробництва

5 домінування Великої Британії на світовому ринку

6 формування у ряді європейських країн тоталітарного типу економіки

12

Варіант 2

А 1, 2, 4

Б1, 4, 6

В 2, 3, 5

Г 3, 5, 6

Укажіть твердження, пов’язані з періодом перебування М. Хрущова на посаді першого секретаря ЦК КПРС та Голови Ради Міністрів СРСР

1 початок процесу «десталінізації»

2 запровадження галузевого принципу управління економікою

3 значне скорочення державного і партійного апарату

4 часткова лібералізація суспільного життя та реабілітація жертв сталінських репресій

5 виникнення альтернативних політичних партій

6 ліквідація галузевих міністерств та створення раднаргоспів

А 1, 2, 5

Б 1, 4,

5

А

Б

В

Г

В 1, 4,

6

Г 3, 5,

6

Завдання 9 передбачає визначення:автора,назви документа(події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

Визначте назву документа, уривок з якого наведено

Форми евакуації буде встановлено в деталях міжнародною комі-сією, що складається з представників Німеччини, Сполученого Королів-ства, Франції, Італії та Чехо-Словаччини.

Поетапне зайняття німецькими військами районів із переваж-ним німецьким населенням починається з 1 жовтня. Інша область, що має здебільшого німецький характер, буде негайно визначена згаданою вище міжнародною комісією, і вона буде зайнята німецькими військами до 10 жовтня.

Завдання 10 передбачає складання розгорнутої письмової відповідіза певною послідовністю:

узагальніть, про що йдеться в документі, розкажіть про автора та обста-вини (час, місце) створення джерела. Усе це запишіть у першій частині відповіді;

визначте, як автор ставиться до описуваних подій, процесів, явищ або іс-торичних діячів;

поміркуйте, у чому полягає історичне значення джерела, сформулюйте власне судження щодо історичного документа, описаних подій, процесів, явищ або діячів

Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

З книги американського журналіста У. Ширера «Піднесення та падіння Третього рейху»

«Якщо я не отримаю нафту Майкопа та Грозного, – говорив Гітлер командувачу 6-ї армії генералу Паулюсу перед початком літнього на-ступу, – тоді я буду змушений закінчити цю війну». Сталін міг ска-зати те саме. І йому була потрібна доставка нафти через Каспійське

ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ

13

Варіант 2

море і Волгу до Центральної Росії. Після захоплення Сталінграда німці заблокували б останній маршрут доставки нафти через Каспійське море і Волгу до Центральної Росії і тим самим змогли б поставити росіян на коліна.

14

Варіант 2

Завдання *11–12 призначено для учнів профільних11класівсуспільно-гуманітарного напряму

11. Визначте перелік понять, що стосуються історії Росії початку ХХ ст.

Маніфест 17 жовтня, російсько-турецька війна, більшовизм, Третьочервнева монархія, «столипінська краватка»

«Кривава неділя», більшовизм, російсько-японська війна, повстання на крейсері «Варяг», Державна дума

Третьочервнева монархія, Державна дума, Маніфест 17 жовтня, «кривава неділя», «столипінська краватка»

Столипінські реформи, російсько-турецька війна, А Б В Г повстання на крейсері «Варяг», більшовизм, Маніфест 17 жовтня

*12. Які з наведених тверджень стосуються іспанського художника Пабло Пікассо?

засновник течії сюрреалізму в мистецтві

ініціатор створення поп-арту

автор полотна «Герніка»

загинув під час Другої світової війни

розписав храм Миру у Валлорисі

автор малюнків із зображенням голуба миру

А 1, 2, 4

Б 1, 3, 4

В 2, 5, 6

Г 3, 5, 6

15

Варіант 3

У завданнях18запропоновано чотири варіанти відповіді,серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

Військові події якого періоду Другої світової війни позначено на карті?

А вересень1939р.

Бчервень1941р.

В липень1943р.

Г червень1944р.

Укажіть рік підписання Маастрихтських угод

А 1990р.

Б 1992

р.

А Б В Г

В 1994

р.

Г 1996р.

Розташуйте у хронологічній послідовності події, що відбулися після завершення Першої світової війни

1 прийняття «плану Дауеса»

2 проведення Вашингтонської конференції

3 початок Паризької мирної конференції

4 підписання Версальського мирного договору

16

Варіант 3

А 1, 3, 4, 2

Б2, 1, 4, 3

В 3, 4, 2, 1

Г 4, 2, 1, 3

Укажіть причину окупації франко-бельгійськими військами Руру у

1923 р.

А розірвання Німеччиною Версальського договору

Бпочаток у Німеччині загальної військової мобілізації

В.недотриманняНімеччиноюумоввиплатирепарацій

введення німецьких військових частин до Рейнської А Б В Г демілітаризованої зони

На якому фото зображена політична діячка, про яку йдеться в наведеній характеристиці?

Німецький політик, лідер партії Християнсько-демократичний союз

З 2005 р. обіймає посаду федерального канцлера Німеччини. Перша жінка-канцлер в історії Німеччини.

А

Б

В

Г

А Б В Г

Укажіть причини поразки демократів під час президентських вибо-рів 1968 р. у США?

1 політична криза «Уотергейт»

2 загострення расових проблем

3 війна у В’єтнамі

4 різке падіння курсу долара 5 вбивство Р. Кеннеді – єдиного популярного лідера демократів

6 діяльність сенатора Дж. Маккарті

А 1, 2, 4

Б 2, 4, 6

В 2, 3, 5

Г 3, 4, 6

Які з наведених подій пов’язані з «аншлюсом» Австрії 1938 р.?

1 висунення німецьким керівництвом ультиматуму про скасування всенародного голосування та відставку уряду Австрії

2 звернення Зейсс-Інкварта до Німеччини з проханням про допомогу для встановлення в Австрії порядку

3 розроблення німецьким керівництвом плану «Грюн»

4 створення профашистської партії «Національна єдність»

17

ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ ДЕРЖАВНАПIДСУМКОВААТЕСТАЦIЯ

Варіант 3

5ліквідація в Австрії дипломатичних місій Великої Британії, Франції та США

6 підписання Мюнхенської угоди

А 1, 2, 6

Б1, 2, 5

В 3, 4, 5

Г 3, 4, 6

Укажіть твердження, пов’язані з діяльністю французького прези-дента Шарля де Голля

1 перший президент П’ятої республіки 2 у зовнішній політиці здійснював курс на зближення з США

3 під час Другої світової війни організував у Лондоні рух «Вільна Франція» (пізніше «Бойова Франція»)

4 прихильник парламентської форми державного правління 5 був прем’єр-міністром колабораціоністського уряду (уряду Віші)

6 за конституцією Франції 1958 р. отримав повноваження голови дер-жави, голови виконавчої влади й головнокомандувача збройних сил

А 1, 2, 4

Б 1, 3,

5

А

Б

В

Г

В 1, 3,

6

Г 2, 5, 6

Завдання 9 передбачає визначення:автора,назви документа(події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

Визначте дату підписання документа, уривок з якого наведено

Ми, що нижче підписалися, діючи від імені Німецького Верховного Командування, погоджуємося на беззастережну капітуляцію всіх на-ших збройних сил на суші, на морі і в повітрі, а також усіх сил, що перебувають тепер під німецьким командуванням, – Верховному Го-ловнокомандуванню Червоної Армії і водночас Верховному Команду-ванню Союзних експедиційних сил.

Завдання 10 передбачає складання розгорнутої письмової відповідіза певною послідовністю:

узагальніть, про що йдеться в документі, розкажіть про автора та обста-вини (час, місце) створення джерела. Усе це запишіть у першій частині відповіді;

визначте, як автор ставиться до описуваних подій, процесів, явищ або іс-торичних діячів;

поміркуйте, у чому полягає історичне значення джерела, сформулюйте власне судження щодо історичного документа, описаних подій, процесів, явищ або діячів

Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

З промови В. Черчілля у м. Фултоні. 5 березня 1946 р.

Від Штеттіна на Балтиці до Трієста на Адріатиці на континент спустилася залізна завіса. За цією лінією сховані всі скарби стародав-

18

ніх країн Центральної та Східної Європи, Варшава, Берлін, Прага, Відень, Будапешт, Белград, Бухарест, Софія – усі ці знамениті міста й населення цих країн знаходяться в радянській зоні та всі підкоря-ються тією чи іншою мірою не лише радянському впливу, а й дедалі зростаючому контролю з боку Москви...

В усіх цих країнах переважають поліцейські уряди, і дотепер у них не існує ніякої справжньої демократії...

Росіяни понад усе захоплюються силою, і нема нічого менш поваж-ного для них, ніж військова слабкість. Тому наша стара доктрина рівноваги сил виявилася недієздатною. Ми не повинні робити ставку на незначну перевагу в силі, оскільки це може викликати бажання по-мірятися силами.

ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ ДЕРЖАВНАПIДСУМКОВААТЕСТАЦIЯ

19

ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ ДЕРЖАВНАПIДСУМКОВААТЕСТАЦIЯ

Варіант 3

Завдання *11–12 призначено для учнів профільних11класівсуспільно-гуманітарного напряму

*11. Визначте перелік понять, що стосуються історії США початку ХХ ст.

технічний прогрес, «Справедливий курс», «проспериті», «сегрега-ція», мілітаризація

Бмонополізація, «Новий курс», «політика великого кийка», «про-спериті», «сегрегація»

В двопартійна система, «дипломатія долара»,технічний прогрес,мілі­

таризація, «проспериті»

А

Б

В

Г

Г «Справедливий курс», «Нова демократія», «диплома-

тія долара», «сегрегація», технічний прогрес

*12. Які з тверджень пов’язані з діяльністю італійського політичного діяча Сільвіо Берлусконі?

власник футбольного клубу «Мілан»

обіймав посаду президента Італійської Республіки

був прем’єр-міністром Італії

був ініціатором кампанії «Чисті руки»

власник мережі супермаркетів «LaStando»

був представником Італії в ООН

А 1, 2, 4

Б 1, 3, 5

В 2, 4, 5

Г 3, 5, 6

20

Варіант 4

У завданнях18 запропоновано чотири варіанти відповіді, серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

Визначте, території яких держав виділено на карті темним кольо-ром

А держави,які у1949р.стали засновницями Ради Європи

Бдержави,що отримали економічну допомогу за«планом Маршалла»

В держави,які у1951р.підписали у Парижі договір про створення

Європейського об’єднання вугілля та сталі

А

Б

В

Г

Г держави,які у1957р.підписали у Римі договір про

створення Єдиного економічного співтовариства (ЄЕС)

2. Укажіть дату приєднання Італії до Антикомінтернівського пакту

А 25листопада1936р.

Б 6листопада1937р.

А

Б

В

Г

В 27листопада1940р.

Г 25листопада1941р.

21

Варіант 4

Розташуйте у хронологічній послідовності події Другої світової війни

1 Курська битва

2 напад японської авіації на воєнно-морську базу США Перл-Харбор

3 атомне бомбардування міст Хіросіма і Нагасакі

4 Тегеранська конференція

А 1, 4, 3, 2

Б 2, 1, 4,

3

А Б В Г

В 2, 4, 1,

3

Г 4, 3, 2, 1

Укажіть країну, з якою пов’язана Квебекська проблема

А Китай

Б Ірландія

А Б В Г

В Велика Британія

Г Канада

Укажіть зображення історичного діяча, характеристику якого наве-дено

Військовий і політичний діяч Китаю, який очолив Гоміньдан 1925 р.

після смерті Сунь Ятсена; президент Китайської Республіки.

А

Б

В

Г

А Б В Г

Укажіть причини успішного економічного розвитку Західної Німеч­ чини у 50–60 роках ХХ ст., що отримав назву «німецьке економічне­ диво»

відродження виробництва на новій технічній основі та розвиток новітніх галузей

висока заробітна плата робітників та скорочення робочого тижня

значне зростання капіталовкладень у військову промисловість у 50-х роках ХХ ст.

наявність дешевої робочої сили, особливо після репатріації німців зі Східної Пруссії та інших районів

раціональне використання фінансової допомоги, наданої Західній Німеччині за «планом Маршалла»

регулювання державними структурами господарської діяльності західнонімецьких підприємств

Б В Г

А 1,

3,

4

В 2,

3,

5

Б 1,

4,

5

Г 3,

5,

6

22

Варіант 4

Які заходи характеризують режим «воєнного комунізму» в СРСР?

1 встановлення тотального державного контролю над економікою

2 організація кооперативів

3 використання праці наймитів на селі

4 введення продрозкладки

5 переведення підприємств на госпрозрахунок

6 скасування грошового обміну, запровадження карткової системи

А 1, 3, 5

Б 1, 4, 6

А Б В Г

В 2, 4, 5

Г 3, 4, 6

Укажіть твердження, пов’язані з діяльністю польського політичного діяча Леха Валенси

1 у листопаді 1989 р. очолив Громадянський форум

2 лауреат Нобелівської премії миру (1983)

3 один із засновників польської профспілки «Солідарність»

4 один з ініціаторів руху «Хартія-77» 5 у грудні 1989 р. обраний президентом Чехо-Словаччини

6 у грудні 1990 р. обраний президентом Республіки Польща

А 1, 4, 5

Б 2, 3, 4

А

Б

В

Г

В 2, 4,

5

Г 2, 3,

6

Завдання 9 передбачає визначення:автора,назви документа(події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

Визначте назву конференції, де було підписано Декларацію про визволену Європу, уривок з якої наведено

Ми, Президент Сполучених Штатів, Прем’єр-Міністр Великої Бри-танії і Прем’єр Радянського Союзу, висловлюємо нашу рішучість у тому, що наші країни працюватимуть спільно як під час війни, так і в наступний мирний час.

Що стосується війни, представники наших військових штабів брали участь у переговорах за круглим столом, і ми погодили наші плани знищення німецьких збройних сил. Ми дійшли повної згоди щодо масш-табу і строків операцій, які будуть здійснені зі сходу, заходу і півдня.

Завдання 10 передбачає складання розгорнутої письмової відповідіза певною послідовністю:

узагальніть, про що йдеться в документі, розкажіть про автора та обста-вини (час, місце) створення джерела. Усе це запишіть у першій частині відповіді;

визначте, як автор ставиться до описуваних подій, процесів, явищ або іс-торичних діячів;

поміркуйте, у чому полягає історичне значення джерела, сформулюйте власне судження щодо історичного документа, описаних подій, процесів, явищ або діячів

23

Варіант 4

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

Зі спогадів письменника К. Симонова про підписання Акта беззастережної капітуляції Німеччини

При підписанні Акта капітуляції Німеччини Г. Жуков відчував себе не лише командувачем фронтом, який узяв Берлін, або заступником Верховного головнокомандувача, а й людиною, яка представляла в цій залі ту армію і той народ, котрий зробив більше за інших. У його по-ведінці не було ані пихи, ані презирства... він поводився з тією жор-сткою простотою, яка має бути притаманна переможцю в такій си-туації.

Незабаром і серед переможених німецьких генералів, і серед колиш-ніх союзників знайшлися люди, які намагалися применшити внесок СРСР у перемогу. Однак тоді, у травні 1945 р., різних думок щодо цього питання не існувало. Про це свідчить і поведінка фельдмаршала В. Кейтеля, який підписував Акт капітуляції. Він з величезною увагою спостерігав лише за Г. Жуковим. Це була гірка, трагічна цікавість переможеного до тієї сили, яку він найбільше ненавидів і яка найбіль-шою мірою вирішила долю війни.

24

Варіант 4

Завдання *11–12 призначено для учнів профільних11класівсуспільно-гуманітарного напряму

*11. Визначте перелік термінів, які стосуються історії Великої Британії початку ХХ ст.

А Британська імперія,гомруль,домініон,Антанта,тред-юніони

Б Британська імперія, «білі колонії»,Троїстий союз,тред-юніони,

Вікторіанська епоха

В ліберальні реформи, «майстерня світу»,англо-бурська війна,

Троїстий союз, домініон

А Б В Г

«майстерня світу», Вікторіанська епоха, англо-бурська війна, гомруль, тред-юніони

*12. Які з наведених тверджень стосуються кубинського політичного діяча Фіделя Кастро?

лідер кубинської революції

був першим секретарем Комуністичної партії Куби (1965–2008)

отримав економічну освіту в США

підтримував дружні відносини з А. Піночетом

ініціював приєднання Куби до програми «Союз заради прогресу»

у 1956 р. висадився на узбережжя Куби і розпочав озброєну бо­-роть­­бу проти режиму Батісти

А 1, 2, 4

Б 1, 3, 5

В 1, 4, 5

Г 1, 2, 6

25

Варіант 5

У завданнях18запропоновано чотири варіанти відповіді,

серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

1.

Визначте, які події зображено на карті

А відкриття Другого фронту в Європі(1944)

Б початок Першої світової війни(1914)

А

Б

В

Г

В Громадянська війна в Іспанії(1936–1939)

Г Перший етап Другої світової війни(1939–1941)

Укажіть, у якому році міністр закордонних справ Франції А. Бріан висунув ідею створення блоку континентальних європейських дер-жав «пан-Європа»

А 1920р

Б 1924

р.

А Б В Г

В 1929

р.

Г 1932р.

3. Розташуйте у хронологічному порядку події з історії країн Східної

Європи

створення Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ)

«Празька весна» у Чехословаччині

Будівництво Берлінського муру

Прихід до влади уряду Леха Валенси у Польщі

Варіант 5

А 1, 3, 2, 4

Б 2, 1, 3, 4

В 3, 2, 4, 1

Г 4, 1, 3, 2

Яку назву мала остання операція в Європі періоду Другої світової війни?

А Берлінська операція

Б Варшавська операція

А Б В Г

В Верденська операція

Г Празька операція

Укажіть, на якому фото зображений чеський політик та громад-ський діяч Вацлав Гавел

А

Б

В

Г

А БВ Г

6. Укажіть наслідки Першої світової війни

початок світової економічної кризи («Великої депресії»)

ізоляція Великої Британії та Франції від міжнародних справ

зростання впливу США у Тихоокеанському басейні

розпад Російської, Німецької, Австро-Угорської та Османської імперій

крах світової колоніальної системи

утвердження провідної ролі Великої Британії та Франції у світовій політиці

А 1,

3

Б 2,5

А Б В Г

В 3,

4

Г 4, 6

Які з вказаних заходів характеризують нацистський «новий поря-док» у Європі?

1 ліквідація незалежності й суверенітету поневолених країн

2 надання економічних пільг підприємствам на окупованих терито-ріях

3 економічна експлуатація населення окупованих територій

4 проведення адміністративних реформ на окупованих територіях

5 збереження існуючого адміністративно-територіального поділу окупованих­ територій

6 співпраця з органами місцевого самоуправління

27

Варіант 5

А 1, 3, 4

Б2, 3, 4

В 2, 5, 6

Г 3, 4, 5

Укажіть твердження, пов’язані з житям та діяльністю президента США Дж. Ф. Кеннеді

1 лідер Республіканської партії США

2 основою його діяльності стала концепція «Нових рубежів»

3. автор програми економічних реформ «Новий курс»

4.під час його перебування при владі виникла загроза початку

ядерної війни через розгортання Карибської кризи

5 започаткував програму Стратегічної оборонної ініціативи (СОІ)

6 трагічно загинув 22 листопада 1963 р.

А 1, 2, 4

Б 2, 3, 5

А

Б

В

Г

В 2, 4,

5

Г 2, 4,

6

Завдання 9 передбачає визначення:автора,назви документа(події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

9. Укажіть назву військової операції, про яку йдеться в уривку з джерела

Перші учасники дня «Д», майже 18 тисяч американців, англійців і канадців, зайняли фланги нормандського поля бою. Між ними пролягли п’ять ділянок узбережжя, призначеного для висадження, куди з-поза морського горизонту висувався потужний союзний флот, що налічував п’ять тисяч бойових кораблів.

Завдання 10 передбачає складання розгорнутої письмової відповідіза певною послідовністю:

узагальніть, про що йдеться в документі, розкажіть про автора та обста-вини (час, місце) створення джерела. Усе це запишіть у першій частині відповіді;

визначте, як автор ставиться до описуваних подій, процесів, явищ або іс-торичних діячів;

поміркуйте, у чому полягає історичне значення джерела, сформулюйте власне судження щодо історичного документа, описаних подій, процесів, явищ або діячів

Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

З листа президії Національних зборів ЧССР до президії Верховної Ради СРСР від 22 серпня 1968 р.

Національні збори Чехословацької Соціалістичної Республіки, законно обрані чехо-словацьким народом, як найвищий орган державної влади су-веренної держави і законно скликані президентом республіки, висловлю-ють категоричний протест урядам і парламентам п’яти держав Вар-шавського договору... і перед лицем усієї світової спільноти заявляють:

1. Що жодний конституційний орган ЧССР не був уповноважений вести переговори, не давав згоди і не запрошував окупаційні війська п’яти держав Варшавського договору.

28

Варіант 5

2. Тому вони вважають окупацію ЧССР самочинним актом насиль-ства у міжнародному масштабі, що суперечить принципам союзниць-ТЕСТАЦIЯ ких угод, які ЧССР має з цими державами.

3. Тому Національні збори висловлюють рішучий протест урядам і парламентам цих країн, які беруть участь в окупації, та вимагають негайного припинення актів насильства стосовно Чехо-Словаччини, її на-селення, негайного виведення військ і нормалізації міжнародних відносин...

29

Варіант 5

Завдання *11–12

*11. Визначте перелік понять, які стосуються історії Південно-Афри­ канської Республіки

А апартеїд,неоколоніалізм,ОПЕК,бантустан, «чорний бунт»

Бапартеїд,расизм,АНК,бантустан, «Спис нації»

В апартеїд,соціалістична орієнтація,СВАПО,бантустан,

«Інката»

А

Б

В

Г

Г апартеїд,неоколоніалізм,Патріотичний фронт,бан-

тустан, УНІТА

*12. Які з наведених тверджень стосуються індійського політика Індіри Ганді?

соратник Махатми Ганді

у 1966–1977 рр. обіймала посаду прем’єр-міністра Індії

лідер опозиційної партії «Джаната парті»

у 1978 р. оголосила про створення нової партії – Індійського націо­ нального конгресу (Індіри)

у період її правління було проголошено незалежність Індії

у 1984 р. загинула від рук сикхських терористів

А 1, 2, 3

Б2, 3, 4

В 2, 4, 5

Г 2, 4, 6

30

Варіант 6

У завданнях18запропоновано чотири варіанти відповіді,серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

1. Визначте, якою буквою позначено на карті території, що стали при-

чиною конфлікту між Індією та Пакистаном у 1947–1949 рр.

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

2. Укажіть рік підписання Маастрихтських угод

А 1990р.

Б1992

р.

А Б В Г

В 1994

р.

Г 1996р.

3. Установіть хронологічну послідовність подій, які відбулися напере-

додні Другої світової війни

1 підписання Директиви про єдину підготовку вермахту до війни

1939–1940 рр.

2 аншлюз Австрії

3 підписання німецько-радянського пакту про ненапад

4 передача Німеччині Мемельської області Литви

А 1, 2, 4, 3

Б 2, 4, 1, 3

А

Б

В

Г

В 3, 2, 1, 4

Г 4, 1, 3, 2

31

Варіант 6

4. Який захід було здійснено урядом Народного фронту у Франції?

А надання виборчих прав жінкам

Бпроведення фінансової реформи

В націоналізація військової промисловості

Г заборона діяльності фашистських організацій

Оберіть зображення президента США, про якого йдеться у наведе-ній характеристиці

34-й президент США, один з головних американських воєначальни-

ків Другої світової війни, генерал армії США. Командував англо-амери-канськими силами вторгнення в Нормандії 6 червня 1944 р., коли була розпочата операція «Оверлорд».

А

Б

В

Г

А Б В Г

Що спричинило наростання внутрішньої нестабільності в країнах Східної Європи у 1950-х роках?

1лібералізація політичного курсу керівництва країн регіону після смерті Сталіна і початку «відлиги» в СРСР

припинення діяльності Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ)

значне погіршення матеріального становища населення внаслідок проведення індустріалізації за радянським зразком

суттєве покращення матеріального становища робітників і служ-бовців на фоні масового зубожіння селян

невдалі заходи з відновлення економіки в країнах Західної Європи

авантюристична політика вищого партійного керівництва у сфері економіки

А 1, 2, 4

Б 1, 3, 5

В 1, 3, 6

Г 4, 5, 6

Визначте характерні риси розвитку культури у провідних країнах світу в першій половині ХХ ст.

1 початок формування сучасного Олімпійського руху

2 розквіт театрального мистецтва

3.домінування елітарної культури

4 поява нових жанрів, пов’язаних зі звукозаписом, радіо, кінемато-

графом

32

Варіант 6

занепад індустрії розваг

занепад масової культури

А 1, 2, 4

Б 1, 3, 6

В 2, 3, 5

Г 4, 5, 6

Укажіть твердження, пов’язані з діяльністю Прем’єр-міністра Великої Британії В. Черчілля

1 Прем’єр-міністр Великої Британії у 1940–1945 рр., 1951–1955 рр.

один з лідерів лейбористської партії Великої Британії

3 учасник Паризької мирної конференції 1919–1920 рр.

один з ініціаторів створення антигітлерівської коаліції із США та СРСР

5 автор відомої промови уФултоні, яка стала передумовою початку

«холодної війни»

6 один з творців Версальської системи

А 1, 3, 4

Б 1,

5

А

Б

В

Г

В 2, 4, 6

Г 4, 5,

6

Завдання 9 передбачає визначення:автора,назви документа(події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

Укажіть назву країни, що уклала з Німеччиною угоду, уривок з якої наведено.

...Відповідні влади обох Сторін, що домовляються, підтримувати-муть тісне співробітництво у справі обміну інформацією про діяль-ність комуністичного «Інтернаціоналу», а також з приводу вжиття роз’яснювальних та оборонних заходів у зв’язку з діяльністю комуніс-тичного «Інтернаціоналу».

Завдання 10 передбачає складання розгорнутої письмової відповідіза певною послідовністю:

узагальніть, про що йдеться в документі, розкажіть про автора та обста-вини (час, місце) створення джерела. Усе це запишіть у першій частині відповіді;

визначте, як автор ставиться до описуваних подій, процесів, явищ або іс-торичних діячів;

поміркуйте, у чому полягає історичне значення джерела, сформулюйте власне судження щодо історичного документа, описаних подій, процесів, явищ або діячів

Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

З промови президента США Джона Ф. Кеннеді 10 червня 1963 р. у Вашингтонському університеті

Сполучені Штати не домагаються «PaxАmericana», накидаючи його іншим державам за допомогою зброї. В епоху, коли великі держави мають ядерну зброю, тотальна війна є абсурдом. Це є абсурдом тому, що один-єдиний ядерний заряд у десять разів перевищує силу всіх

33

Варіант 6

снарядів, випущених­ союзниками під час Другої світової війни. То-тальна війна є абсурдною тому, що смертельно отруєні продукти ядерного вибуху будуть розповсюджені­ до найвіддаленіших куточків земної кулі. Сьогодні мільярди доларів, які витрачаються на закупівлю озброєння з єдиною метою – бути впевненими­ в тому, що воно ніколи нам не знадобиться, необхідно витрачати на підтримання миру. Тому що накопичення таких запасів не є надійним гарантом­ миру.

По-друге, наше ставлення до СРСР... Ми, американці, відчуваємо глибоку­ відразу до комунізму, оскільки він означає заперечення свободи і людської­ гідності. Однак ми віддаємо належне російському народові за його успіхи в науці та освоєнні космосу, в розвитку економіки, про-мисловості й культури, за його мужність. Серед споріднених рис, при-таманних обом нашим країнам, найсильніша – це обопільна ненависть до війни... і навіть у «хо­лодній війні» наші країни несуть найбільший тягар, тому що і ми, і вони витрачають величезні кошти на озбро-єння, в той час як їх краще було б використати на боротьбу проти неписьменності, бідності та хвороб. Не будемо заплющувати очі на наші розбіжності, а краще подумаємо про наші спільні інтереси та способи, якими вони можуть бути вирішені. Тому що головне, що нас об’єднує, – це життя на одній планеті. Ми всі дихаємо одним пові-трям. Ми всі вболіваємо за майбутнє наших дітей. І всі ми смертні.

34

Варіант 6

Завдання *11–12 призначено для учнів профільних11класівсуспільно-гуманітарного напряму

*11. Визначте перелік понять, що стосуються періоду облаштування світу після Першої світової війни

Версальська конференція, «боснійська криза», Тріанонський мир-ний договір, угода «дев’яти держав», Ліга Націй

Вашингтонська конференція, Версальський мирний договір, «марокканська криза», Ліга Націй, угода «чотирьох держав»

В Генуезька конференція,Договір у Рапалло,Версальський мирний

договір, Ліга Націй, угода «п’яти держав»

А

Б

В

Г

Г Потсдамська конференція,Севрський мирний договір,

Ліга Націй, угода «дев’яти держав», Договір у Рапалло

*12. Які з наведених тверджень стосуються чилійського політика Сальвадора Альєнде?

один з організаторів студентських маніфестацій у Нікарагуа

за фахом лікар

президент Аргентини у 60–70-х роках ХХ ст.

головнокомандувач військ Венесуели

генеральний секретар Соціалістичної партії Чилі

Президент Чилі у 70-х роках ХХ ст.

А 1, 2, 4

Б 2, 3, 5

В 2, 5, 6

Г 3, 5, 6

35

I

Варіант 7

У завданнях18запропоновано чотири варіанти відповіді,серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

Визначте, якими цифрами позначено на карті країни, що входили до Троїстого союзу напередодні Першої світової війни

Норвегія

Швеція

1

Данія

Голландія

Бельгія

Швейцарія

2

4

Португалія

3

5

Іспанія

6

Румунія

Сербія

Середземне

Болгарія

море

Греція

Албанія

Чорне море

Турецька

імперія

I

А 1, 3, 4

Б 1, 4, 5

В 2, 5, 6

Г 3, 4, 6

Укажіть дату відкриття Другого фронту в Європі

А 30травня1942р.

Б 3

вересня 1943 р.

А Б В Г

В 6

червня 1944 р.

Г 4лютого1945р.

Розташуйте події кінця ХХ ст. у хронологічній послідовності

1 підписання Маастрихтського договору

2 Оксамитова революція у Чехо-Словаччині

3 об’єднання Німеччини

4 розпад Організації Варшавського договору

А 1, 4, 2, 1

Б 2, 1, 3,

4

А

Б

В

Г

В 2, 3, 4, 1

Г 4, 3, 1,

2

36

Варіант 7

Що стало приводом до початку в 1948 р. блокади радянськими військами Західного Берліна?

А рішення Потсдамської конференції

Бстворення Тризонії

В падіння Берлінської стіни

Г проведення США,Англією та Францією сепаратної

грошової реформи в окупованих ними зонах

5. Укажіть автора наведеної картини

А К.Малевич Б Р.Делоне

В П.Пікассо

Г В.Кандінський

А Б В Г

6. Що сприяло вступу США у Першу світову війну?

1можливість отримання великих прибутків від постачання про-мислової продукції країнам Антанти

2 оголошення Німеччиною необмеженої підводної війни

3 намагання послабити вплив Японії на Далекому Сході

4підписання між Росією та Центральними державами Брест-Литовського мирного договору

намагання подолати внутрішньополітичну кризу

загострення суперечностей між США та Німеччиною в колоніальній сфері

А 1, 2,

3

Б 1, 3,

5

А Б В Г

В 2, 4 6

4, 5, 6

Які з вказаних тверджень пов’язані з «планом Дауеса» 1924 р.?

1 створення Банку міжнародних розрахунків для отримання й роз-поділу репарацій від Німеччини

2 надання Німеччині позик від США на суму 800 млн марок для відновлення німецької економіки

3.зменшення щорічних виплат Німеччини до 2 млдр марок на рік

4 перенесення ринків збуту німецьких товарів до Східної Європи

5 ліквідація всіх видівконтролю за економікою і фінансами

Німеччини­

6 виплата Німеччиною щорічно певної суми репарацій із поступовим

збільшенням з 1 до 2,5 млрд марок

Б В Г

А 1, 3, 4

В 3,

4,

5

Б 2, 4, 5

Г 2,

4,

6

37

Варіант 7

Укажіть твердження, пов’язані з періодом перебування Франсуа Міттерана на посаді президента Франції

націоналізація французьких великих банків і деяких промислових підприємств

збільшення витрат на соціальні програми

скорочення інфляції та зростання курсу франка

часткова децентралізація влади

розширення державного сектору економіки

прийняття законів про права французьких працівників і профспілок

А 1, 2, 4

Б1, 4, 6

В 2, 4, 5

Г 3, 5, 6

Завдання 9 передбачає визначення:автора,назви документа(події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

Укажіть назву міста, де було підписано документ, уривок з якого наводиться нижче

Стаття 1. ... а) Німецька держава і РРФСР навзаєм відмовляються від відшкодування їхніх воєнних витрат, рівно як і від відшкодування їхніх воєнних втрат, іншими словами, тих збитків, що були завдані їм та їхнім громадянам у районах воєнних дій внаслідок заходів, включно з ужитими на території супротивної сторони реквізиціями...

в) Німеччина та Росія відмовляються від відшкодування їхніх ви-трат на військовополонених.

Стаття 3. Дипломатичні та консульські відносини між Німеччи-ною та РРФСР негайно відновлюються...

Стаття 5. Обидва уряди будуть у доброзичливому дусі навзаєм іти назустріч господарським потребам обох країн...

Завдання 10 передбачає складання розгорнутої письмової відповідіза певною послідовністю:

узагальніть, про що йдеться в документі, розкажіть про автора та обста-вини (час, місце) створення джерела. Усе це запишіть у першій частині відповіді;

визначте, як автор ставиться до описуваних подій, процесів, явищ або іс-торичних діячів;

поміркуйте, у чому полягає історичне значення джерела, сформулюйте власне судження щодо історичного документа, описаних подій, процесів, явищ або діячів

Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

З книги «Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвитку»

Невизначеність поведінки США щодо України проявляється насам-перед у політичній непослідовності американсько-українського курсу. Так, позиція адміністрації Дж. Буша після проголошення незалежності України була надто обережною та фактично зводилася до скоордино-

38

Варіант 7

ваної з Росією політики ядерного роззброєння України. Адміністрація Б. Клінтона, розпочавши з підтримки України та проголошення стра-тегічного партнерства, поступово істотно змінила свій курс і почала використовувати Україну як розмінну карту в грі з Російською Феде-рацією. Саме США спочатку підтримали ідею хартії Україна – НАТО, а потім зробили багато, щоб вона не була підписана в такому варіанті, який найбільше відповідав би інтересам України. Саме США відіграли провідну роль в істотному обмеженні зовнішнього фінансування України.

США – це єдина у світі держава, яка реально здатна здійснювати та здійснює багатосторонній прямий і непрямий (через міжнародні організації, Європу, Японію, навіть Російську Федерацію тощо) вплив на Україну. Цілком логічно стверджувати, що стратегічне партнер-ство з такою – єдиною у світі державою – має стати пріоритетом номер один у зовнішній політиці України. І саме завдяки унікальним можливостям і ролі США першорядність трансатлантичного пріори-тету не тільки не буде суперечити генеральній лінії України на про-ведення «сильної» регіональної політики, а й сприятиме їй.

39

Варіант 7

Завдання *11–12 призначено для учнів профільних11класівсуспільно-гуманітарного напряму

*11. Визначте перелік понять, які характеризують історичний розвиток Італії з початку ХХ ст. до початку Першої світової війни

монархія, «Ліберальна ера», колоніальна політика, участь у Антанті­, промислово розвинутий Південь

форсована індустріалізація, «Ліберальна ера», участь у Троїстій угоді, промислова Північ, колоніальна політика

участь у Антанті, операція «Чисті руки», «Ліберальна ера», про-мислова Північ, колоніальна політика

економічні реформи, централізація виробництва, про-А Б В Г мислово розвинутий Південь, участь у Антанті, коло-ніальна політика

*12. Які з наведених тверджень пов’язані з діяльністю канцлера ФРН Гельмута Коля?

лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини

лауреат Нобелівської премії миру

канцлер ФРН у 90-х роках ХХ ст.

виступав проти розширення ЄС та введення євро як єдиної грошо-вої одиниці

був ініціатором возз’єднання Німеччини

виступав проти об’єднання Німеччини

А 1, 2, 4

Б 1, 3, 5

В 2, 4, 6

Г 3, 5, 6

40

Варіант 8

У завданнях18запропоновано чотири варіанти відповіді,

серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

1.

1. - Військові події якого періоду Другої світової війни позначено на карті?

А

Б В

Г

Д

Е

А. вересень1939р.

Бчервень1941р.

В липень1943р.

Г червень1944р.

А

Б

В

Г

2. Укажіть дату створення військово-політичного блоку НАТО

А 25квітня1945р.

Б 4квітня1949р.

А

Б

В

Г

В 5березня1953р.

Г 14травня1955р.

3.Розташуйте події в хронологічній послідовності

1 створення спільного командування країн Антанти

2 Ютландська морська битва

3 вступ США до війни

4 початок необмеженої підводної війни

А 1, 3, 2, 4

Б 2, 4, 1, 3

А

Б

В

В 3, 4, 2, 1

Г 4, 3, 1, 2

41

Варіант 8

В 3, 4, 2, 1

Г 4, 2,3, 1,

Визначте, яка подія стала офіційним приводом до початку Першої світової війни

А створення Троїстого союзу Бреволюція в Росії

В убивство в Сараєво ерцгерцога Франца-ФердинандаА Б В Г Г призначення Шліффена начальником німецького

генерального штабу

5. На якому фото зображено історичного діяча, про якого йдеться у наведеній характеристиці?

Військовий і політичний діяч Іспанії, генералісимус. Прийшов до влади після перемоги антиреспубліканських сил у громадянській війні 1936–1939 рр. Фактичний диктатор від 1939 до своєї смерті у 1975 ро­ці. Також відомий під титулом Каудільо.

А

Б

В

Г

А Б В Г

Укажіть наслідки антидержавного перевороту (путчу) 1991 р. в СРСР

1 початок «новоогарьовського процесу»

2 припинення діяльності КПРС

3 укладення нового союзного договору

4 повна заборона діяльності КДБ

5 проголошення незалежності рядом союзних республік: Естонією, Латвією, Україною, Молдавією, Азербайджаном, Узбекистаном, Киргизстаном

6 проведення всесоюзного референдуму з питань збереження СРСР

А 1, 2, 3

Б 2, 4,

5

А Б В Г

В 2, 3,

6

Г 4, 5, 6

Укажіть характерні риси розвитку культури у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

1 розвиток масової культури, її стрімке поширення і комерціалізація 2 пошук нових форм і засобів естетичного вираження сучасності 3 самоізоляція національних культур

4 прискорений розвиток засобів інформації та інформаційних техно-логій

5 зародження та поширення сюрреалізму у мистецтві

6 поява кінематографа

42

Варіант 8

А 1, 2, 4

Б1, 3, 6

В2, 4, 5

Г 3, 5, 6

Укажіть твердження, пов’язані з діяльністю відомого британського політичного діяча Д. Ллойд-Джорджа

1 очолював британську делегацію на Паризькій мирній конференції

1919–1920 рр.

2 автор програми «14 пунктів»

3 прем’єр-міністр Великої Британії від Ліберальної партії

4 за його правління Індія отримала статус домініона Великої Британії

5 лейтмотивом діяльності його уряду було гасло «Розбудити Велику

Британію!»

6 виступав проти підписання Версальського мирного договору

А 1, 2, 4

Б 2, 3, 4

А

Б

В

Г

В 1, 3, 5

Г 3, 4, 6

Завдання 9 передбачає визначення:автора,назви документа(події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

Визначте, назву якої країни пропущено в уривку документа

Стаття 1. Інші держави, що домовляються, ... згодні:

1. Поважати суверенітет, незалежність і територіальну та адмі-

ністративну недоторканність.

3. Використати свій вплив з метою справжнього встановлення й підтримання принципу «рівних можливостей» для торгівлі й промис-

ловості всіх націй на всій території.

Стаття 3. У цілях дієвішого застосування принципу «відчинених дверей», тобто рівності можливостей, що відкриваються в

для торгівлі й промисловості, ... держави, що до-мовляються, погодились у тому, що вони не шукатимуть, а рівно не підтримуватимуть своїх громадян у пошуках: угод, що могли б спри-яти встановленню на їхню користь будь-якої загальної вищості в пра-вах стосовно торгового чи економічного розвитку в будь-якому певному

районі.

Завдання 10 передбачає складання розгорнутої письмової відповідіза певною послідовністю:

узагальніть, про що йдеться в документі, розкажіть про автора та обста-вини (час, місце) створення джерела. Усе це запишіть у першій частині відповіді;

визначте, як автор ставиться до описуваних подій, процесів, явищ або іс-торичних діячів;

поміркуйте, у чому полягає історичне значення джерела, сформулюйте власне судження щодо історичного документа, описаних подій, процесів, явищ або діячів

43

Варіант 8

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

Із заяви Г. Фріче під час Нюрнберзького трибуналу

Я завжди казав, що наша вина у розв’язанні війни проти західних держав дорівнювала приблизно 50 відсотків, тому що все-таки вони були авторами Версальського договору. Але наша вина у війні проти Сходу – стовідсоткова. Це була підступна і неспровокована агресія.

44

Варіант 8

Завдання *11–12

*11. Які з наведених понять відносяться до періоду переходу від конфронтації до співробітництва у міжнародних відносинах у 90-х

роках ХХ ст.?

Організація з питань безпеки й співробітництва в Європі, «нове політичне мислення», Хартія для нової Європи, Договір СНО-1

Організація з питань безпеки й співробітництва в Європі, біполяр-ний світ, «розрядка», Пагвоський рух, «берлінська криза»

«розрядка», біполярний світ, «нове політичне мислення», «кариб-ська криза», Договір СНО-1

біполярний світ, програма НАТО «Партнерство заради миру», «нове політичне мислення», гонка озброєнь, Хартія для нової Європи

*12. Які з наведених тверджень пов’язані з діяльністю американського президента Теодора Рузвельта?

брав участь у іспано-американській війні

запровадив закон про відновлення національної промисловості (НРА)

походив з бідної родини емігрантів

проводив політику «Справедливого (Нового) курсу»

активно підтримував концентрацію виробництва і створення моно-полій

проводив політику «нових свобод»

А 1, 2, 4

Б 1, 4, 5

В 2, 5, 6

Г 3, 5, 6

45

Варіант 9

У завданнях18запропоновано чотири варіанти відповіді,серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

1. Визначте, якого процесу стосуються дати, указані на карті

А окупації ізраїльськими військами Синайського півострова

Б виведення ізраїльських військ із Синайського півострова

Вмирного врегулювання Близькосхідної проблеми

проведення арабо-ізраїльських переговорів щодо мир- А Б В Г ного врегулювання

Укажіть дату відкриття Паризької мирної конференції, скликаної після завершення Першої світової війни

А11листопада1918р.

Б 18січня1919р.

А Б В Г

В 10серпня1919р

Г 6лютого1922р.

Розташуйте події Першої світової війни у хронологічній послідовності

1 Іпрська битва

2 Битва на р. Соммі

3 Верденська битва

4 битва на р. Марні

А 2, 1, 3, 4

Б 3, 1, 2, 4

А

Б

В

Г

В 4, 2, 1,

3

Г 1, 3, 4,

2

46

Який критерій було взято за основу поділу у 1947 р. Індії на дві окремі держави?

А соціальний устрій

Бнаціональність

Вкультура

Г релігія

Оберіть зображення президента США, характеристику якого наве-дено

Президент США (1981–1989) від Республіканської партії. Дотри-

мувався стратегії найменшого втручання уряду в регулювання еконо-міки, скорочення державних витрат, зниження податків, контролю над інфляцією. 1983 р. у своїй промові проголосив СРСР «імперією зла» та відмовився від політики розрядки.

Що стало метою запровадження «плану Маршалла»?

1 відбудова економіки Європи, зруйнованої в результаті війни

2 установлення повного контролю над європейською політикою

3 підтримка демократичних урядів та запобігання поширенню комунізму

4 захоплення європейського ринку збуту

5 боротьба з наслідками «Великої депресії»

6 відновлення промисловості США

А 1, 2

Б 1, 3

А Б В Г

В 2, 4

Г 4, 6

Визначте характерні риси суспільно-політичного розвитку СРСР у період «застою»

1 колективні принципи керівництва

2 утрата динамічності в розвитку радянської моделі і, відповідно, її

привабливості для інших країн

3 часткове скорочення державного і партійного апарату

4 нездатність вищого керівництва реагувати на нові тенденції світо-вого розвитку

5.корупція у вищих ешелонах влади

6 надання більших прав місцевим органам влади і союзним респу-

блікам

47

А 1, 2, 3

Б1, 5, 6

В 2, 4, 5

Г 3, 4, 6

Укажіть твердження, пов’язані з економічною політикою «Новий курс» президента США Ф.Д. Рузвельта

1 реформування банківської системи

2 запровадження «сухого закону»

3 скасування системи громадських робіт

4 надання державної допомоги незахищеним верствам населення

5 відмова від концепції державного регулювання економіки

6 підвищення податку на надприбутки громадян США

А 1, 2, 3

Б 1, 3,

5

А

Б

В

Г

В 1, 4,

6

Г 2, 3,4

Завдання 9 передбачає визначення:автора,назви документа(події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

Укажіть дату підписання документа, уривок з якого наведено

Ми, діючи за наказом і від імені імператора, японського уряду і японського імператорського генерального штабу, цим приймаємо умови декларації, опублікованої 26 липня в Потсдамі главами урядів Сполуче-них Штатів, Китаю і Великобританії, до якої згодом приєднався і СРСР, які будуть надалі називатися союзними державами.

Цим ми заявляємо про беззастережну капітуляцію союзним дер-жавам японського імператорського генерального штабу, всіх японських збройних сил і всіх збройних сил під японським контролем незалежно від того, де вони перебувають.

Завдання 10 передбачає складання розгорнутої письмової відповідіза певною послідовністю:

узагальніть, про що йдеться в документі, розкажіть про автора та обста-вини (час, місце) створення джерела. Усе це запишіть у першій частині відповіді;

визначте, як автор ставиться до описуваних подій, процесів, явищ або іс-торичних діячів;

поміркуйте, у чому полягає історичне значення джерела, сформулюйте власне судження щодо історичного документа, описаних подій, процесів, явищ або діячів

Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

Із книги Пола Джонса «Сучасність:

світ із двадцятих до дев’яностих років»

Французи полегшили життя Гітлеру. Вони не хотіли війни. Акт про перемир’я було підписано маршалом А. Петеном, якому було вже вісімдесят п’ять років, але він був найшановнішим французьким гене-ралом, оскільки солдати вважали, що під його командуванням у них

48

Варіант 9

найбільше шансів залишитися живими. Петен був найбільш популяр-ним правителем від часів Наполеона. Він утілював у собі антироман-тизм, бажання відкинути історичні та глобальні зобов’язання, праг-нення до спокійного й заможного життя, яке тоді оволоділо Францією. У перші дні існування уряду Петена, до складу якого входили військові й державні службовці, без політиків, викликало справжню ейфорію у Франції, як Гітлер 1933 р. у Німеччині.

49

Завдання *11–12 призначено для учнів профільних11класівсуспільно-гуманітарного напряму

*11. Визначте перелік понять, які характеризують становище Росії у

1917 р.

Тимчасовий уряд, Лютнева революція, двовладдя, заколот Л. Корні­ лова

БЛютнева революція,громадянська війна,Тимчасовий уряд,НЕП

В Громадянська війна,двовладдя,заколот Л.Корнілова,

Г.Лютнева революція, більшовицький терор, заколот Л. Корнілова, двовладдя

*12. Які з наведених тверджень стосуються угорського політичного діяча Яноша Кадара?

визначний партійний і державний діяч Польщі

один з організаторів Руху Опору в Угорщині під час Другої світової війни

перший секретар Угорської соціалістичної робітничої партії

президент Угорської республіки

проводив в Угорщині помірковано-ліберальні господарські реформи

йому належить вислів: «Нормальні люди піклуються про себе самі»

А 1, 2, 4

Б2, 3, 5

В 2, 4, 6

Г 4, 5, 6

50

Варіант 10

У завданнях18запропоновано чотири варіанти відповіді,серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

1. Визначте, коли відбувалися події, позначені на карті

вересень 1939 р.

Бквітень1940р.

В листопад1942р.

Г червень1944р.

Укажіть дату проголошення незалежності Польщі

1 лютого 1917 р.

Б 11листопада1918р.

В 25липня1919р.

Г 22квітня1920р.

Б В Г

Б В Г

51

ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ ДЕРЖАВНАПIДСУМКОВААТЕСТАЦIЯ

Варіант 10

Розташуйте у хронологічній послідовності міжнародні конференції, проведені після Першої світової війни

1 Гаазька конференція

2 Генуезька конференція

3 Локарнська конференція

4 Вашингтонська конференція

А 4, 2, 1, 3

Б 3, 1, 4,

2

А Б В Г

В 1, 3, 2,

4

Г 4, 3, 1, 2

Укажіть історичного діяча, який уперше висунув ідею про ство-рення єврейської держави

А Бен Гуріон

Б Аріель Шарон

А Б В Г

В Іцхак Рабин

Г Теодор Герцль

Визначте правильний перелік імен художників, що є авторами цих картин

1

2

А Б В Г

3

4

А 1 –С.Далі, 2 –К.Малевич, 3 –В.Кандінський, 4 –П.Пікассо

Б 1 –К.Малевич, 2 –С.Далі, 3 –П.Пікассо, 4 –В.Кандінський

В 1 –П.Пікассо, 2 –К.Малевич, 3 –В.Кандінський, 4 –С.Далі

Г 1 –С.Далі, 2 –В.Кандінський, 3 –К.Малевич, 4 –П.Пікассо

52

Укажіть причини загострення міжнародних відносин у 70–80-х

роках ХХ ст.

1 досягнення військово-стратегічного паритету між СРСР та США 2 розробка у США програми СОІ (Стратегічної оборонної ініціативи) 3 введення радянських військ до Афганістану 4 зовнішньополітичний курс адміністрації Р. Рейгана 5 підписання Гельсінської угоди 1975 р.

6 загострення соціальних проблем у США внаслідок війни у В’єтнамі

А 1, 5, 6

Б 2, 3,

4

А Б В Г

В 3, 4,

6

Г 2, 3, 6

Які з вказаних положень стосуються плану «Ост»?

1 колонізація Радянського Союзу та країн Східної Європи

2 співпраця з органами місцевої влади на окупованих територіях

3 перетворення жителів окупованих східноєвропейських країн на рабів

4 вислання населення зі Східної Європи та заселення найкращих земель німецькими колоністами

5 збереження незалежності і суверенітету поневолених країн

6 здійснення особливої расової політики щодо євреїв та циган

А 1, 2, 5

Б 1, 3, 4

А Б В Г

В 2, 4, 5

Г 2, 5, 6

Укажіть заходи, проведені у Великій Британії під час правління прем’єр-міністра Маргарет Тетчер

1 запровадження політики «нового лейборизму»

2 скорочення видатків на соціальні програми

3 зменшення державного втручання в економіку

4 створення парламентів Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії

5 націоналізація великої кількості промислових підприємств та Англійського банку

6 обмеження діяльності профспілок

А 1, 2, 4

Б 2, 4, 5

А

Б

В

Г

В 2, 3,

6

Г 3, 5,

6

Завдання 9 передбачає визначення:автора,назви документа(події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

9. Визначте назву документа, уривок з якого наведено

Стаття 160. ...німецька армія не повинна налічувати більше семи дивізій піхоти і трьох дивізій кавалерії. ...загальна чисельність... не повинна перевищувати 100 тисяч осіб... Загальний чисельний склад офіцерів... не повинен перевищувати чотирьох тисяч...

53

Німецький Великий Генеральний штаб та будь-які інші подібні фор-мування будуть розпущені та не можуть відновлюватися в жодній формі.

Стаття 181. ...сили німецького флоту не повинні перевищувати в озброєних суднах: 6 броненосців, 6 легких крейсерів, 12 контр-міноносців, 12 міноносців...

Вони не повинні мати ніяких підводних суден.

Стаття 198. Військові сили Німеччини не повинні мати ніякої вій-ськової чи морської авіації...

Завдання 10 передбачає складання розгорнутої письмової відповідіза певною послідовністю:

узагальніть, про що йдеться в документі, розкажіть про автора та обста-вини (час, місце) створення джерела. Усе це запишіть у першій частині відповіді;

визначте, як автор ставиться до описуваних подій, процесів, явищ або іс-торичних діячів;

поміркуйте, у чому полягає історичне значення джерела, сформулюйте власне судження щодо історичного документа, описаних подій, процесів, явищ або діячів

Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

Корнеліус Райан «Про висадження союзників у Нормандії»

Перші учасники дня «Д», майже 18 тисяч американців, англійців і канадців, зайняли фланги нормандського поля бою. Між ними пролягли п’ять ділянок узбережжя, призначеного для висадження, куди з-поза морського горизонту висувався потужний союзний флот, що налічував п’ять тисяч бойових кораблів.

Поволі, але вірно план величезного наступу почав виконуватися, одначе німці, як і раніше, залишалися сліпі. Для цього було багато при-чин. Нестача даних авіаційної розвідки (лише декілька літаків-розвід-ників вилетіло з німецьких аеродромів у попередні тижні, і всі їх було збито); уперта віра німців у те, що висадження англо-американців відбудеться в Па-де-Кале, безладдя і плутанина у вказівках власного керівництва і, нарешті, невміння розшифрувати телеграми проти-вника. Усе це відіграло свою роль. Навіть радари на станціях стеження підвели німців цієї ночі. Більше двох годин минуло із часу висадження перших англо-американських парашутистів, і тільки після цього ні-мецьке командування почало усвідомлювати, що відбувається щось важливе.

54

Варіант 10

Завдання *11–12

*11. Які з наведених понять характеризують період Третьої республіки

Франції?

«європейський лихвар», учасник Троїстого союзу, «Національний блок»

«велике міністерство» Ж. Клемансо, учасник Антанти, окупація Рурського басейну

В колонізація Єгипту,участь у Першій світовій війні,

«Лівий блок»

А

Б

В

Г

Г «європейський лихвар»,колонізація Єгипту,

«Національний блок»

*12. Які з наведених тверджень стосуються російського державного діяча Петра Столипіна?

відомий болгарський політичний діяч

походив зі старовинного дворянського роду

був головою Ради міністрів Росії

провів військову реформу

провів аграрну реформу

був убитий терористом у Москві

А 1, 2, 6

Б 1, 4, 5

В 2, 3, 5

Г 2, 4, 6

55

Варіант 11

У завданнях18запропоновано чотири варіанти відповіді,серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

Визначте, якими цифрами позначено на карті країни, що входили до складу Антанти напередодні Першої світової війни

Норвегія

Швеція

1

Данія

Голландія

Бельгія

Швейцарія

3

4

Португалія

2

5

Іспанія

І

талія

Румунія

Сербія

Середземне

6

Чорне море

море

Греція

7

Албанія

А 1, 2, 6

Б 1, 2, 4

В 1, 3, 4

Г 3, 5, 6

Укажіть рік проголошення П’ятої республіки у Франції

А 1940р.

Б 1946

р.

А Б В Г

В 1958

р.

Г 1962р.

Розташуйте у хронологічній послідовності події , що відбулися після завершення Першої світової війни

1 прийняття «плану Дауеса»

2 проведення Вашингтонської конференції

3 початок Паризької мирної конференції

4 підписання Версальського мирного договору

А 1, 3, 2, 4

Б 1, 3, 4,

2

А

Б

В

Г

В 2, 4, 3, 1

Г , 3, 4,2,1

56

Варіант 11

Яке з наведених понять характеризує економічну політику польського уряду на початку 1990-х років?

А «соціалізм з людським обличчям»

Б«шокова терапія»

В «вітрина соціалізму»

Г «соціальне ринкове господарство»

Укажіть, на якому фото зображено єдиного президента в історії

СРСР

АТЕСТАЦIЯ

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

6.

Укажіть наслідки демократичних революцій у Східній Європі кінця

1980-х років

1

початок «перебудови» в СРСР

2

ліквідація радянської моделі соціалізму, встановлення демокра-

3

тичних режимів

ліквідація монархічної форми правління в більшості східноєвро-

4

пейських держав

спад виробництва та інфляція у східноєвропейських країнах

5

створення Організації Варшавського договору

6

утвердження принципів планової економіки у країнах Східної

Європи

А 1, 2

Б 1, 3

А

Б

В

Г

В 2, 4

7.

Г 5, 6

Укажіть характерні риси політики соціалістичної орієнтації

1

наявність значного державного сектору

2

скорочення витрат на центральне управління

3

насильницьке кооперування селянства

4

націоналізація засобів виробництва

5

захист державою громадянських свобод

6

зовнішньополітична орієнтація на країни Західної Європи

А 1, 2, 4

Б 1, 3, 4

А

Б

В

Г

В 2, 3, 5

Г 3, 4, 6

57

Укажіть твердження, пов’язані з діяльністю президента США Р. Рей­ гана

1 Президент США у 1980–1989 рр.

за його правління у США відбулося значне економічне зростання

лідер Демократичної партії США

4 прихильник стратегії жорсткого державного регулювання економіки

5 у період його перебування при владі економічна система США зазнала глибокої кризи

6 у 1983 р. проголосив СРСР «імперією зла» та оголосив про початок довгострокової програми Стратегічної оборонної ініціативи (СОІ)

А 1, 2, 3

Б 2, 3, 5

А

Б

В

Г

В 1, 2,

6

Г 3, 4,

6

Завдання 9 передбачає визначення:автора,назви документа(події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

Визначте, про які події йдеться у наведеному уривку з твору англій-ського історика E. Kappа

кожного періоду історії є свій драматичний символ. Одним з та-ких символів став озброєний матрос, який закрив Установчі збори «тому, що караул стомився». Але за зовнішньою недбалістю прихову-валася певна занепокоєність більшовиків про можливі наслідки їх сва-вілля. Демонстрація на підтримку Установчих зборів, що відбулася під час їх засідання, була розігнана військами, і кількох людей, яких почергово називали то «мирними демонстрантами», то «озброєними змовниками», було вбито.

Завдання 10 передбачає складання розгорнутої письмової відповідіза певною послідовністю:

узагальніть, про що йдеться в документі, розкажіть про автора та обста-вини (час, місце) створення джерела. Усе це запишіть у першій частині відповіді;

визначте, як автор ставиться до описуваних подій, процесів, явищ або іс-торичних діячів;

поміркуйте, у чому полягає історичне значення джерела, сформулюйте власне судження щодо історичного документа, описаних подій, процесів, явищ або діячів

Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

З виступу Г. Гімлера

Живуть інші народи в благоденстві чи вони подихають з голоду, ціка-вить мене лише у тій мірі, у якій вони потрібні як раби для нашої куль-тури, в іншому сенсі це мене не цікавить. Загинуть чи ні від виснаження при створенні протитанкового рову сто тисяч... баб, цікавить мене лише в тому відношенні, чи готовий для Німеччини протитанковий рів.

Завдання *11–12

*11. Визначте перелік понять, що стосуються історії Австро-Угорщини початку ХХ ст.

А дуалістична монархія,національні розходження, «клаптиковаімперія», «європейський лихвар», політика «нових свобод»

«Боснійська криза», дуалістична монархія, релігійні розходження, «клаптикова імперія», обмежені самоврядні права

«клаптикова імперія», національні розходження, рейхстаг, тред-юніони, обмежені самоврядні права

Б В ГГгомруль,дуалістичнамонархія,політика«нових

Г. свобод», «Боснійська криза», «клаптикова імперія»

*12. Які з наведених тверджень стосуються радянського військового Георгія Жукова?

маршал Радянського Союзу

головнокомандувач військ Варшавського договору

начальник генерального штабу під час Великої Вітчизняної війни

командир 1-ї Української партизанської дивізії

один з ініціаторів введення військ ОВД до Чехо-Словаччини у 1968 р.

від імені СРСР приймав капітуляцію німецьких збройних сил

8 травня 1945 р.

А 1, 2, 5

Б1, 3, 6

В 2, 4, 5

Г 3, 4, 6

59

ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ ДЕРЖАВНАПIДСУМКОВААТЕСТАЦIЯ

Варіант 12

У завданнях18запропоновано чотири варіанти відповіді,серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

Визначте, якими буквами позначено накарті країни, у яких у 1930-х роках було встановлено тоталітарні та диктаторські режими

А

В

Г

Е

Д

Є

А А,В,Г

Б В,Г,ЕА Б В Г

В Б,Е,Є

Г Д,Е,Є

Коли вперше було використано хімічну зброю під час Першої світо-вої війни?

А 1914р.

Б 1915

р.

А Б В Г

В 1916

р.

Г 1917р.

Розташуйте у хронологічній послідовності події історії Іспанії початку ХХ ст.

1 створення Комуністичної партії Іспанії 2 захоплення М. Прімо де Рівера влади в Барселоні

3 здобуття Народним фронтом перемоги на виборах

4 установлення диктатури Ф. Франко

60

Варіант 12

А 1, 2, 3, 4

Б 2, 4, 1, 3

А

Б

В

Г

В 3, 1, 2, 4

4.

Г 4, 2, 3, 1

Укажіть, що спричинило політичну кризу 1972 р. в США

А убивство Дж.Кеннеді

Б «Уотергейтська справа»

А

Б

В

Г

В початок війни у В’єтнамі

5.

Г «чорні бунти»

Укажіть фото радянського політичного діяча, під час перебування

якого при владі відбулася Карибська криза

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

6.

Укажіть наслідки підписання Версальського мирного договору 1919 р.

1 Утворення Чехо-Словаччини і передача їй Чехії та Моравії

2 Перехід австрійського флоту до союзників

3 Заборона загальної військової повинності у Німеччині

4 Створення Рейнської демілітаризованої зони

5 Припинення існування Австро-Угорської монархії

6 Повернення Франції провінцій Ельзасу та Лотарингії

А 1, 2, 3

Б 2, 3, 4

А

Б

В

Г

В 3, 4, 5

Г 3, 4, 6

7.

Укажіть риси, які характеризують управління державою на демо-

кратичних засадах

1 механізм жорсткого державного регулювання економіки

2 перетворення партійної ідеології на державну

3 існування багатопартійної системи

4 установлення культу вождя

5 розвиток ринкових економічних відносин

6 захист державою політичних, економічних і соціальних прав громадян

А 1, 2, 3

Б 1, 3, 5

А

Б

В

Г

В 2, 4, 6

Г 3, 5, 6

61

ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ ДЕРЖАВНАПIДСУМКОВААТЕСТАЦIЯ

Варіант 12

Укажіть твердження, пов’язані з діяльністю радянського політич-ного діяча Михайла Горбачова

входив до складу Державного комітету з надзвичайного стану (ДКНС)

у березні 1985 р. став Першим секретарем ЦК КПРС

перший президент СРСР

у період його перебування при владі почався новий етап «холодної війни»

після його приходу до влади в історії СРСР розпочався період «перебудови»

був учасником зустрічі у Біловезькій пущі 8 грудня 1991 р.

А 1, 3, 4

Б2, 3, 4

В 2, 3, 5

Г 3, 5, 6

Завдання 9 передбачає визначення:автора,назви документа(події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

9. Укажіть дату і місце проголошення заяви, уривок з якої наведено

Союз РСР як суб’єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування.

Завдання 10 передбачає складання розгорнутої письмової відповідіза певною послідовністю:

узагальніть, про що йдеться в документі, розкажіть про автора та обста-вини (час, місце) створення джерела. Усе це запишіть у першій частині відповіді;

визначте, як автор ставиться до описуваних подій, процесів, явищ або іс-торичних діячів;

поміркуйте, у чому полягає історичне значення джерела, сформулюйте власне судження щодо історичного документа, описаних подій, процесів, явищ або діячів

Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку.

Із книги В. Черчілля «Друга світова війна»

...Переможці нав’язали німцям усе те, що було ідеалом, до якого здавна прагли ліберальні країни Заходу... У національному житті ні-мецького народу утворилася зіяюча порожнеча... Ваймарська республіка за усіх її чеснот і досконалостей розглядалася як щось нав’язане воро-гом... Порожнеча розкрилася, і через деякий час у цю порожнечу вступив неприборканий маніяк, носій і виразник найзлобніших почуттів, які коли-небудь роз’їдали людське серце, – єфрейтор Гітлер.

62

Варіант 12

Завдання *11–12 призначено для учнів профільних11класівсуспільно-гуманітарного напряму

*11. Визначте перелік понять, які характеризують розвиток Німецької імперії на початку ХХ ст.

Веймарська республіка, кайзер, нацизм, юнкерство, «економічне диво»

рейхстаг, кайзер, Троїстий союз, політика колоніальних загарбань, Листопадова революція

В соціально-орієнтована держава,тред-юніони,рейхстаг,політика

колоніальних загарбань, Берлінська криза

А

Б

В

Г

Г соціал-демократія, «економічне диво»,стерлінгова зона,

тред-юніони, Антанта

*12. Які з наведених тверджень стосуються чеського політичного діяча Вацлава Гавела?

1у листопаді 1989 р. очолив у Чехо-Словаччині Громадянський форум

у 1979 р. організував нелегальну Балтійську вільну профспілку

один із засновників загальнонаціональної польської профспілки «Солідарність»

один з ініціаторів руху «Хартія-77»

у грудні 1989 р. обраний президентом Чехо-Словаччини

у грудні 1990 р. обраний президентом Республіки Польща

А 1, 4, 5

Б 2, 3, 4

В 2, 4, 5

Г 2, 3, 6

ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ ДЕРЖАВНАПIДСУМКОВААТЕСТАЦIЯ

63

ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ ДЕРЖАВНАПIДСУМКОВААТЕСТАЦIЯ

Варіант 13

У завданнях18запропоновано чотири варіанти відповіді,серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

Укажіть якою буквою на карті Першої світової війни позначено Східний фронт

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

2. Укажіть рік заснування Ради Європи

А 1946

р.

Б 1949

р.

А

Б

В

Г

В 1957р.

Г 1992р.

Установіть хронологічну послідовність подій, які відбулися у 30-х роках­

ХХ ст.

1 вступ німецьких військ до Австрії

2 напад Італії на Ефіопію

3 підписання між Німеччиною та СРСР пакту про ненапад

4 підписання Мюнхенської угоди

А 2, 1, 4, 3

Б 2, 3, 1,

4

А

Б

В

Г

В 3, 4, 1,

2

Г 4, 2, 3, 1

64

Варіант 13

4.

Визначте, яка подія відбулася під час перебування П.Е. Трюдо на

ТЕСТАЦIЯ

посту прем’єр-міністра Канади

А визнання урядом Великої Британії незалежності Канади

Б надання французькій мові у країні статусу другої національної

В визнання суверенітету України та встановлення з нею

А

Б

В

Г

дипломатичних відносин

Г введення інституту канадського громадянства

5.

Визначте перелік політичних діячів,

А

ПIДСУМКОВА

зображених на фото (справа наліво)

А В.Клінтон,Р.Рейган,М.Горбачов

Б Дж.Буш-старший,Р.Рейган,І. Рабін­

В Дж.Буш-старший,Р.Рейган,М. Гор­

бачов

Г Дж.

Буш-старший, В. Клінтон,

М. Горбачов­

А

Б

В

Г

6.

ЕРЖАВНА

Укажіть наслідки підписання Мюнхенської угоди

1

передання Судетської області Німеччині

2

обрання президентом Чехо-Словаччини Е. Бенеша

Д

3

проголошення Чехо-Словацької Республіки

4

проголошення незалежності Чехо-Словаччини

5

передання Угорщині частини Словаччини та Закарпаття

6

початок ліквідації Чехо-Словацької держави

IСТОР

А 1, 2, 4

Б 2, 3, 5

А

Б

В

Г

В 3, 4, 6

7.

Г 1, 5, 6

Визначте характерні риси суспільно-політичного життя в СРСР

періоду хрущовської «відлиги»

IТНЯ

1

початок процесу десталінізації

2

боротьба проти «космополітизму»

3

реабілітація жертв сталінських репресій

4

запровадження принципу колективного керівництва в президії ЦК

5

КПРС

ВСЕСВ

зародження дисидентського руху

6

реабілітація «сталінщини»

А 1, 2, 4

Б 1, 3, 5

А

Б

В

Г

В 2, 4, 5

Г 3, 5, 6

65

ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ ДЕРЖАВНАПIДСУМКОВААТЕСТАЦIЯ

Варіант 13

Укажіть твердження, пов’язані з економічною політикою адміні-страції президента США В. Клінтона

1 девальвація національної валюти

2 збільшення асигнування програми Стратегічної оборонної ініціа-тиви

3 зменшення податкового тиску на середній клас

4 надання податкових пільг підприємствам, які створюють нові робочі місця

5 згортання інвестицій у федеральні програми

6 проведення реформи системи охорони здоров’я

А 1, 2, 3

Б 2, 3, 4

А

Б

В

Г

В 3, 4,

6

Г 4, 5,

6

Завдання 9 передбачає визначення:автора,назви документа(події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

Укажіть назву міста, де було підписано договір, уривок з якого наводиться

Стаття 1. Даний договір знаменує собою новий етап у процесі ство-рення як ніколи раніше згуртованого союзу народів Європи, у якому рі-шення приймаються якомога відкритіше і максимально наближено до громадянина.

Союз засновується на базі Європейського співтовариства, доповне-ного сферами політики і формами співробітництва відповідно до да-ного договору.

Завдання 10 передбачає складання розгорнутої письмової відповідіза певною послідовністю:

узагальніть, про що йдеться в документі, розкажіть про автора та обста-вини (час, місце) створення джерела. Усе це запишіть у першій частині відповіді;

визначте, як автор ставиться до описуваних подій, процесів, явищ або іс-торичних діячів;

поміркуйте, у чому полягає історичне значення джерела, сформулюйте власне судження щодо історичного документа, описаних подій, процесів, явищ або діячів

Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

Зі Статуту Ліги Націй

...Якщо один із членів Ліги вдасться до війни всупереч усім взятим на себе зобов’язанням, то він іpsofacto вважається агресором стосовно до решти членів Ліги. Члени Ліги зобов’язані негайно перервати з ним усі торговельні й фінансові відносини, заборонити громадянам своїх держав вступати в контакти з громадянами держави, що порушила договір…

У такому випадку Рада вважає своїм обов’язком рекомендувати урядам зацікавлених країн використовувати військові сили, морські й повітряні, завдяки яким члени Ліги можуть допомогти тим збройним

66

Варіант 13

силам, які примусять поважати зобов’язання, взяті на себе Лігою. Член Ліги, який буде винним у порушенні одного із зобов’язань договору, може бути виключеним з організації. Рішення про виключення ухвалю-ється голосуванням усіх членів Ліги, репрезентованих у Раді.

ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ ДЕРЖАВНАПIДСУМКОВААТЕСТАЦIЯ

67

ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ ДЕРЖАВНАПIДСУМКОВААТЕСТАЦIЯ

Варіант 13

Завдання *11–12 призначено для учнів профільних11класівсуспільно-гуманітарного напряму

*11. Визначте перелік понять, що стосуються історії Росії початку ХХ ст.

Маніфест 17 жовтня, російсько-турецька війна, більшовизм, Третьочервнева монархія, «столипінська краватка»

«Кривава неділя», більшовизм, російсько-японська війна, повстання на крейсері «Варяг», Державна дума

Третьочервнева монархія, Державна дума, Маніфест 17 жовтня, «кривава неділя», «столипінська краватка»

Столипінські реформи, російсько-турецька війна, А Б В Г повстання на крейсері «Варяг», більшовизм, Маніфест 17 жовтня

*12. Які з тверджень стосуються китайського революціонера Сунь Ят­сена?

засновник «Союзу відродження Китаю»

засновник Об’єднаної революційної ліги Китаю

організатор Комуністичної партії Китаю

автор «трьох народних принципів»

автор гімну Китайської Республіки

організатор революційного виступу в Учані у жовтні 1911 р.

А 1, 2, 4

Б 1, 3, 4А Б В Г В 1, 3, 5

Г 2, 4, 6

68

Варіант 3

У завданнях18запропоновано чотири варіанти відповіді,серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

Визначте, якими цифрами позначено на карті Центральні держави періоду Першої світової війни

Норвегія

Швеція

1

Данія

Голландія

Бельгія

Швейцарія

3

4

Португалія

2

5

Іспанія

І

талія

Румунія

Сербія

Середземне

6

Чорне море

море

Греція

7

Албанія

А 1, 2, 3, 4

Б 1, 3, 5, 6

А

Б

В

Г

В 2, 3, 4, 5

Г 3, 5, 6, 7

2. Укажіть дату початку аншлюсу Австрії

А 7березня1936р.

Б 12березня1938р.

А

Б

В

Г

Б 30вересня1938р.

Г 22березня1939р.

Установіть хронологічну послідовність подій, які відбулися у 30-х роках­

ХХ ст.

1 вступ німецьких військ до Австрії

2 напад Італії на Ефіопію

3 підписання між Німеччиною та СРСР пакту про ненапад

4 підписання Мюнхенської угоди

А 2, 1, 4, 3

Б 2, 3, 1,

4

А

Б

В

Г

В 3, 4, 1,

2

Г 4, 2, 3, 1

69

А БВ Г

Визначте захід, пов’язаний з діяльністю радянського політичного діяча М. Хрущова

А запровадження галузевого принципу управління економікою

Б значне скорочення державного і партійного аппарату

В початок процесу«десталінізації»

Г виникнення в СРСР альтернативних політичних партій

Визначте фото політика, з політичним курсом якого пов’язані поняття «перебудова», «прискорення», «гласність», «нове політичне мислення».

А

Б

В

Г

А Б В Г

6. Укажіть наслідки Другої світової війни для США

початок економічного занепаду

скорочення експорту товарів і капіталу

збільшення прибутків американських компаній

фінансово-економічна залежність від Великої Британії та Франції

досягнення найбільшого рівня військової могутності

посилення впливу США у міжнародних відносинах

А 1, 2, 4

Б 2, 3, 5

В 2, 4, 6

Г 3, 5, 6

Визначте характерні риси соціальної політики Індії у другій поло-вині ХХ – на початку ХХІ ст.

1 відсутність релігійних конфліктів 2 ліквідація кастового устрою, зрівняння у правах усього населення

3 заборона неурядових громадських організацій

4 збереження сільських громад

5 посилення дискримінації жінок

6 спроби регулювання кількості населення

А 1, 2, 4

Б 1, 3

6

А Б В Г

В 1, 4,

5

Г 2, 4, 6

Укажіть твердження, пов’язані з діяльністю відомого французького політичного діяча Жоржа Клемансо

1 голова Паризької мирної конференції 1919 р.

2 автор програми «14 пунктів»

70

прихильник гегемонії Франції у Європі

лідер радикальної партії Франції

голова уряду Народного фронту у Франції

лідер Комуністичної партії Франції

А 1, 2, 3

Б 1, 3, 4

В 2, 5, 6

Г 4, 5, 6

Завдання 9 передбачає визначення:автора,назви документа(події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

9. Визначте назву документа, уривок з якого наведено

...Стаття 36. Угорщина відмовляється ... на користь Італії від усіх прав, на підставі яких вона могла б претендувати на території ко-лишньої Австро-угорської монархії, що були визнаними такими, які входять до складу Італії...

Стаття 104. Загальна кількість військових сил в угорській армії не повинна перевищувати 35 000 осіб, рахуючи офіцерів і нестройові час-тини...

Завдання 10 передбачає складання розгорнутої письмової відповідіза певною послідовністю:

узагальніть, про що йдеться в документі, розкажіть про автора та обста-вини (час, місце) створення джерела. Усе це запишіть у першій частині відповіді;

визначте, як автор ставиться до описуваних подій, процесів, явищ або іс-торичних діячів;

поміркуйте, у чому полягає історичне значення джерела, сформулюйте власне судження щодо історичного документа, описаних подій, процесів, явищ або діячів

Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

З інтерв’ю Й. Сталіна кореспонденту газети «Правда»

По суті справи, пан Черчілль стоїть зараз на позиції підпалювача війни...

Можливо, хтось має намір забути ті колосальні жертви, яких за-знав радянський народ, забезпечуючи визволення Європи від гітлерівської навали. Постає питання, кого може здивувати те, що Радянський Союз, прагнучи підтримати свою безпеку в майбутньому, намагається домог-тися того, щоб у цих країнах існували лояльні до нього уряди.

Я не знаю, чи поталанить пану Черчиллю та його друзям організу-вати після Другої світової війни новий воєнний похід проти Східної Європи. Проте, якщо й поталанить, хоча дуже малоймовірно... то можна з упевненістю сказати, що вони будуть побиті.

71

Завдання *11–12

*11. Визначте перелік технічних винаходів кінця ХХ – початку ХХІ ст.

А персональний комп’ютер,телевізор,магнітофон,пилосос,мобіль-ний телефон

Бперсональний комп’ютер,телевізор,Інтернет,пральна машина,

космічна ракета

В телевізор,магнітофон,телефон,

космічна ракета,

фотоапарат

А Б В Г

веб-планшет, мобільний телефон, супутникове теле-бачення, Інтернет, DVD-програвач

*12. Які з наведених тверджень стосуються польського державного і політичного діяча Юзефа Пілсудського?

перший голова відродженої польської держави

керівник польського уряду у 1981–1989 рр.

установив у Польщі режим «санації»

керівник незалежної профспілки «Солідарність»

прем’єр-міністр Польщі у 1926–1928 рр. і з 1930 р.

засновник і керівник Армії Людової

А 1, 2, 4

Б 1, 3, 5

В 2, 4, 5

Г 3, 4, 6

72

Варіант 15

У завданнях18запропоновано чотири варіанти відповіді,серед яких треба обрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

Визначте, якими цифрами позначено на карті колишньої території СРСР нові незалежні держави, які у 2004 р. були прийняті до Євро­ пейського Союзу

А

3, 8, 14

Б

5, 12, 13

А

Б

В

Г

В

10, 14, 15

Г

7, 8, 15

2. Укажіть дату нападу нацистської Німеччини на СРСР

А

22 червня 1939 р.

Б

22 червня 1940 р.

А

Б

В

Г

В

22 червня 1941 р.

Г

22 червня 1942 р.

3. Розташуйте у хронологічному порядку події з історії країн Східної

Європи

1

створення Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ)

2

«Празька весна» у Чехословаччині

3

проголошення коаліційним урядом нейтралітету Угорщини та її

4

вихід із Варшавського договору

виникнення незалежної профспілки «Солідарність» у Польщі

А

1, 4, 2, 1

Б 1, 3, 2, 4

А

Б

В

Г

В

2, 3, 4, 1

Г 4, 2, 1, 3

73

ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ ДЕРЖАВНАПIДСУМКОВААТЕСТАЦIЯ

Варіант 15

Укажіть назву теорії, яка стала основою економічних реформ кан-цлера ФРН Людвіга Ерхарда

А «третій шлях»

Б«новий курс»

В «шокова терапія»

«соціальне ринкове господарство»

Коли відбувалася зображена на фото подія?

А липень1943р. Б вересень1943р. В червень1944р.

травень 1945 р.

Б В Г

Укажіть причини успішного економічного розвитку США у 90-х

роках ХХ ст.

1 політика державного регулювання економіки

2 залучення США до світового інтеграційного процесу

3 значне скорочення соціальних програм

4 збільшення інвестицій в освіту та підготовку наукових кадрів

5 економічна стратегія адміністрації Дж. Буша-молодшого

6 скорочення податкових пільг підприємствам

А 1, 2

Б 1, 5

А Б В Г

В 2, 4

Г 3, 6

Укажіть заходи, які характеризують період повоєнної відбудови в СРСР

1 першочергове відновлення важкої індустрії

2 обмеження державного регулювання економіки

3 отримання значних зарубіжних кредитів

4 проведення стабілізаційної грошової реформи

5.пріоритетний розвиток легкої промисловості

6 відновлення господарства централізовано, на основі єдиного загаль-

носоюзного плану

А 1, 3, 4

Б 1, 4, 6

А Б В Г

В 2, 4, 5

Г 3, 5, 6

Укажіть твердження, пов’язані з діяльністю китайського політич-ного діяча Мао Цзедуна

1 отримав освіту в СРСР

2 голова комуністичної партії Китаю

3 ініціював запровадження політики «великого стрибка»

74

Варіант 15

проводив ринкові реформи у Китаї

проводив політику «культурної революції»

підтримував ідею співробітництва із США

А 1, 2, 3

Б 1, 2, 5

В 2, 3, 5

Г 3, 4, 6

Завдання 9 передбачає визначення:автора,назви документа(події, явища), дати (року), міста (країни), про які йдеться

Укажіть рік, коли відбулися події, про які йдеться в уривку доку-мента

24 жовтня навантажені ракетами радянські судна досягли лінії карантину й зупинилися. Однак залишалося прибрати встановлені ракети. Отже, наступного дня президент Дж. Кеннеді телеграфував М. Хрущову, вимагаючи «відновлення попереднього становища» (тобто виведення ракет). Микита Хрущов надіслав дві відповіді. … Дж. Кен-неді проігнорував другий лист і згодився на домовленість про ненапад, запропоновану в першому. 28 жовтня М. Хрущов погодився вивести ракети.

Завдання 10 передбачає складання розгорнутої письмової відповідіза певною послідовністю:

узагальніть, про що йдеться в документі, розкажіть про автора та обста-вини (час, місце) створення джерела. Усе це запишіть у першій частині відповіді;

визначте, як автор ставиться до описуваних подій, процесів, явищ або іс-торичних діячів;

поміркуйте, у чому полягає історичне значення джерела, сформулюйте власне судження щодо історичного документа, описаних подій, процесів, явищ або діячів

Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку

Із книги англійського історика E. Kappа «Історія Радянської Росії»

Лютнева революція 1917 p., що повалила династію Романових, була стихійним вибухом невдоволення мас, доведених до відчаю тяготами війни і явною несправедливістю в розподілі життєвих тягот. Вона була із захопленням зустрінута і використана широкими верствами буржуазії та чиновництва, які втратили віру в систему самодержав-ного управління й особливо в самого царя та його радників. Перший Тимчасовий уряд складався саме з представників цієї частини насе-лення. Революційні партії не брали участі безпосередньо у здійсненні революції. Вони не чекали її й спочатку були вражені.

ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ ДЕРЖАВНАПIДСУМКОВААТЕСТАЦIЯ

75

А Б В Г

ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ ДЕРЖАВНАПIДСУМКОВААТЕСТАЦIЯ

Варіант 15

Завдання *11–12 призначено для учнів профільних11класівсуспільно-гуманітарного напряму

*11. Визначте перелік понять, що стосуються періоду нацистської окупації європейських країн

«Новий порядок», колабораціонізм, Армія Крайова, Рух Опору, голокост

Армія Людова, Рух Опору, «Верденська м’ясорубка», «новий поря-док», голокост

В «Фабрики смерті», «Вільна Франція»,Комп’єнське перемир’я,

колабораціонізм, «новий порядок»

Г Рух Опору,Армія Крайова,план Шліффена, «Верден­­

ська м’ясорубка», голокост

*12. Які з наведених тверджень стосуються американського політич-ного діяча Барака Обами?

44-й президент США

лідер Республіканської партії США

перший афроамериканець, обраний на посаду президента США

запровадив політичний курс «нова демократія»

збільшив контингент американських військ в Іраку

підписав з президентом Росії договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь

А 1, 4, 5

Б1, 3, 6

В 2, 4, 5

Г 2, 3, 6

76

Бланк відповідейВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Робота на державну підсумкову атестацію

з___________________________________

назва предмета

за курс старшої школи

учня (учениці) __________________класу

____________________________________

назва навчального закладу

___________________________________

прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку

Варіант №_______________

Увага! Відмічайте тільки один варіант відповіді в рядку варіантів відпо-відей до кожного завдання. Будь-які виправлення в бланку недопустимі.

Якщо ви вирішили змінити відповідь у деяких завданнях, то правильну відповідь можна зазначити в спеціально відведеному місці, розташовано-му внизу бланка відповідей.

У завданнях 1–8 (для учнів профільного рівня – завдання 1–6 та *11–12) правильну відповідь позначайте тільки так:

7(*11)

8(*12)

Завдання 9, 10 виконуються на окремих аркушах.

Бланк відповідейВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Робота на державну підсумкову атестацію

з___________________________________

назва предмета

за курс старшої школи

учня (учениці) __________________класу

____________________________________

назва навчального закладу

___________________________________

прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку

Варіант №_______________

Увага! Відмічайте тільки один варіант відповіді в рядку варіантів відпо-відей до кожного завдання. Будь-які виправлення в бланку недопустимі.

Якщо ви вирішили змінити відповідь у деяких завданнях, то правильну відповідь можна зазначити в спеціально відведеному місці, розташовано-му внизу бланка відповідей.

У завданнях 1–8 (для учнів профільного рівня – завдання 1–6 та *11–12) правильну відповідь позначайте тільки так:

7(*11)

8(*12)

Завдання 9, 10 виконуються на окремих аркушах.

Бланк відповідейВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Робота на державну підсумкову атестацію

з___________________________________

назва предмета

за курс старшої школи

учня (учениці) __________________класу

____________________________________

назва навчального закладу

___________________________________

прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку

Варіант №_______________

Увага! Відмічайте тільки один варіант відповіді в рядку варіантів відпо-відей до кожного завдання. Будь-які виправлення в бланку недопустимі.

Якщо ви вирішили змінити відповідь у деяких завданнях, то правильну відповідь можна зазначити в спеціально відведеному місці, розташовано-му внизу бланка відповідей.

У завданнях 1–8 (для учнів профільного рівня – завдання 1–6 та *11–12) правильну відповідь позначайте тільки так:

7(*11)

8(*12)

Завдання 9, 10 виконуються на окремих аркушах.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Збірник завдань для державної підсумкової атестації­ із всесвітньої історії Ладиченко Т.В. Всесвітня історія

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Анализ обеспечения возвратности банковских ссуд: проблемы и пути решения

Дипломная работа. Кафедра «Финансы, учет и аудит» В дипломной работе раскрыты методы и формы обеспечения возвратности банковских ссуд на примере АО «Цеснабанк». Цель дипломной работы - изучение системы гарантий своевременного возврата банковских ссуд, проанализировать риски невозвратности кредита, а также рассмотреть стратегические программы этой системы.

Особенности социального познания, конкретно-исторический подход к социальным явлениям

Главной особенностью социального познания как одного из видов познавательной деятельности является совпадение субъекта и объекта познания. В ходе социального познания общество познает себя.

Методичні вказівки для студентів спеціальності Електронні прилади та пристрої

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до організації самостійної роботи при підготовці до ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ для студентів спеціальності 6.05080201 – електронні прилади та пристрої денної та заочної форм навчання Конотоп 2012

Дисциплина: Терапия»

Уголовное право. Рабочая программа

Кафедра уголовного права Рабочая программа учебной дисциплины Уголовное право Направление подготовки: судебная экспертиза

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok