Оформлення нормативних документів відповідно до міжнародних стандартів. ДСТУ 12.1.030-85. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення.

Міністерство освіти і науки України

Українська інженерно-педагогічна академія

Кафедра охорони праці, стандартизації та сертифікації

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)

з забезпечення якості середовища існування

на тему: «Оформлення нормативних документів відповідно до міжнародних стандартів. ДСТУ 12.1.030-85.Електробезпека.

Захисне заземлення, занулення.»

Студента 3 курсу ДЕН-Ст12-1 групинапряму підготовки Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація

Стринадлюк В.І. Керівник__________________

___________________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________ Оцінка: ECTS _____

Члени комісії

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Харків - 2015 рік

ЗМІСТ

ВСТУП

Оригінал стандарту ГОСТ 12.1.030-81 "Электробезопасность.

Защитное заземление, Зануление"

Переклад українською мовою внесення змін до форматування стандарту ГОСТ 12.1.030-81 "Электробезопасность. Защитное заземление, Зануление"

Переклад стандарту українською мовою та внесення змін до форматування за ДСТУ 1.5:2003 "Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів" стандарту ГОСТ 12.1.030-81"Электробезопасность. Защитное заземление, Зануление"

ВСТУП

Электронасичення сучасного виробництва формує електричну небезпека, джерелом якої можуть бути електричні мережі, електрифіковане устаткування та інструменти, обчислювальна та організаційна техніка, яка працює на електриці. Це визначає актуальність проблеми електробезпеки – ліквідацію електротравматизму.Електробезпека – це система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.Электротравматизм порівняно з іншими видами виробничого травматизму складає невеликий відсоток, проте, за кількістю травм з важким і особливо летальним результатом займає одне з перших місць. Аналіз виробничого травматизму в м'ясній промисловості показує, що в середньому близько 18 % всіх важких і смертельних випадків відбувається в результаті ураження електричним струмом. Найбільша кількість електротравм (60-70 %) відбувається на роботі на електроустановках напругою до 1000 В. Це пояснюється широким поширенням таких установок і порівняно низьким рівнем підготовки осіб, що експлуатують їх. електроустановок понад 1000 В в експлуатації значно менше і їх обслуговує спеціально навчений персонал, що і обумовлює меншу кількість електротравм.

Захисне заземлення, (занулення), є основним заходом захисту металоконструкції. Основна мета цього заходу - захистити від можливого удару струмом користувача приладу при замиканні на корпус в тому випадку, наприклад поразки електричним струмом в разі замикання фазного проводу на, коли порушена ізоляція. Іншими словами, заземлення є дублером захисних функцій запобіжників.

Заземлення - навмисне електричне з'єднання будь-якої точки електричної мережі, електроустановки чи обладнання, із заземлюючим пристроєм.

Основна мета заземлення чи занулення - захистити від можливого удару струмом. Іншими словами, заземлення є дублером захисних функцій запобіжників. Заземлювати всі електроприлади, наявні в будинку, немає необхідності: у більшості з них є надійний пластмасовий корпус, який сам по собі захищає від ураження електричним струмом.

Вимоги до захисного заземлення викладено в ГОСТ 12.1.030-81 «ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЗАНУЛЕНИЕ

ГОСТ 12.1.030-81

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ОТ 110 ДО 750 кВ

3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В В СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В В СЕТИ С ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

5. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В В СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

6. ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ И РУЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ КЛАССА I В СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В

7. КОНТРОЛЬ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ЗАНУЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ В КАЧЕСТВЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Справочное Соединение арматуры железобетонных конструкций

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Справочное Соединение металлической колонны с арматурой железобетонного фундамента

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система стандартов безопасности труда

ГОСТ 12.1.030-81

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.

ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЗАНУЛЕНИЕ

Occupational safety standards system.

Electric safety.

Protective conductive earth, neutralling

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 мая 1981 г. № 2404 срок действия установлен

с 01.07 1982 г.

Настоящий стандарт распространяется на защитное заземление и зануление электроустановок постоянного и переменного тока частотой до 400 Гц и устанавливает требования по обеспечению электробезопасности с помощью защитного заземления, зануления.

Стандарт не распространяется на защитное заземление, зануление электроустановок, применяемых во взрывоопасных зонах, на электрифицированном транспорте, судах, в металлических резервуарах, под водой, под землей и для медицинской техники.

Термины, используемые в стандарте, и их пояснения, приведены в справочном приложении 1.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3230-81 в части защитного заземления.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Защитное заземление или зануление должно обеспечивать защиту людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.

1.1.1. Защитное заземление следует выполнять преднамеренным электрическим соединением металлических частей электроустановок с «землей» или ее эквивалентом.

1.1.2. Зануление следует выполнять электрическим соединением металлических частей электроустановок с заземленной точкой источника питания электроэнергией при помощи нулевого защитного проводника.

1.2. Защитному заземлению или занулению подлежат металлические части электроустановок, доступные для прикосновения человека и не имеющие других видов защиты, обеспечивающих электробезопасность.

1.3. Защитное заземление или зануление электроустановок следует выполнять:

при номинальном напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех случаях;

при номинальном напряжении от 42 В до 380 В переменного тока и от 110 В до 440 В постоянного тока при работах в условиях с повышенной опасностью и особо опасных по ГОСТ 12.1.013-78.

1.4. В качестве заземляющих устройств электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители.

При использовании железобетонных фундаментов промышленных зданий и сооружений в качестве естественных заземлителей и обеспечении допустимых напряжений прикосновения не требуется сооружение искусственных заземлителей, прокладка выравнивающих полос снаружи зданий и выполнение магистральных проводников заземления внутри здания. Металлические и железобетонные конструкции при использовании их в качестве заземляющих устройств должны образовывать непрерывную электрическую цепь по металлу, а в железобетонных конструкциях должны предусматриваться закладные детали для присоединения электрического и технологического оборудования (см. справочные приложения 2, 3 и 4).

1.5. Допустимые напряжения прикосновения и сопротивления заземляющих устройств должны быть обеспечены в любое время года.

1.6. Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или различных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок.

1.7. В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников следует использовать специально предназначенные для этой цели проводники, а также металлические строительные, производственные и электромонтажные конструкции. В качестве нулевых защитных проводников в первую очередь должны использоваться нулевые рабочие проводники. Для переносных однофазных приемников электрической энергии, светильников при вводе в них открытых незащищенных проводов, приемников электрической энергии постоянного тока в качестве заземляющих и нулевых защитных проводников следует использовать только предназначенные для этой цели проводники.

(Измененная редакция, Поправка, Изм. № 1).

1.8. Материал, конструкция и размеры заземлителей, заземляющих и нулевых защитных проводников должны обеспечивать устойчивость к механическим, химическим и термическим воздействиям на весь период эксплуатации.

1.9. Для выравнивания потенциалов металлические строительные и производственные конструкции должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.

2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ОТ 110 ДО 750 кВ

2.1. В электроустановках напряжением от 110 до 750 кВ должно быть выполнено защитное заземление.

2.2. Заземляющие устройства следует выполнять по нормам на напряжение прикосновения или по нормам на их сопротивление.

Заземляющее устройство, которое выполняют по нормам на сопротивление, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом. При удельном сопротивлении «земли» , большем 500 Ом·м, допускается повышать сопротивление заземляющего устройства в зависимости от .

2.3. Напряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока замыкания на «землю» не должно превышать 10 кВ.

Напряжение выше 10 кВ допускается на заземляющих устройствах, с которых исключен вынос потенциалов за пределы зданий и внешних ограждений электроустановки.

При напряжениях на заземляющем устройстве выше 5 кВ должны предусматриваться меры по защите изоляции отходящих кабелей связи и телемеханики.

2.4. В целях выравнивания потенциала на территории, занятой электрооборудованием, должны быть проложены продольные и поперечные горизонтальные элементы заземлителя и соединены сваркой между собой, а также с вертикальными элементами заземлителя.

3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В В СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

3.1. В электроустановках напряжением выше 1000 В в сети с изолированной нейтралью должно быть выполнено защитное заземление, при этом рекомендуется предусматривать устройства автоматического отыскания замыкания на «землю». Защиту от замыканий на «землю» рекомендуется устанавливать с действием на отключение (по всей электрически связанной сети), если это необходимо по условиям безопасности.

3.2. Наибольшее сопротивление заземляющего устройства R в Ом не должно быть более

где I - расчетная сила тока заземления на землю, А.

При использовании заземляющего устройства одновременно для электроустановок напряжением до 1000 В

Расчетная сила тока замыкания на землю должна быть определена для той из возможных в эксплуатации схемы сети, при которой сила токов замыкания на землю имеет наибольшее значение.

3.3. При удельном сопротивлении земли , большем 500 Ом·м, допускается вводить на указанные значения сопротивлений заземляющего устройства повышающие коэффициенты, зависящие от .

4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В В СЕТИ С ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

4.1. В стационарных электроустановках трехфазного тока в сети с заземленной нейтралью или заземленным выводом однофазного источника питания электроэнергией, а также с заземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление.

4.2. При занулении фазные и нулевые защитные проводники должны быть выбраны таким образом, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой проводник, возникал ток короткого замыкания, обеспечивающий отключение автомата или плавление плавкой вставки ближайшегопредохранителя.

4.3. В цепи нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.

В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение разъединительных приспособлений, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают также все проводники, находящиеся под напряжением.

4.4. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов (трансформаторов) или выводы однофазного источника питания электроэнергией, с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей нулевого провода должно быть не более 2,4 и 8 Ом соответственно, при междуфазных напряжениях 660, 380 и 220 В трехфазного источника питания или 380, 220 и 127 В однофазного источника питания.

При удельном электрическом сопротивлении «земли» выше 100 Ом·м допускается увеличение указанной нормы в /100 раз.

(Измененная редакция, Поправка, Изм. № 1).

4.5. На воздушных линиях электропередачи зануление следует осуществлять нулевым рабочим проводом, проложенным на тех же опорах, что и фазные провода.

5. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В В СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

5.1. В электроустановках переменного тока в сетях с изолированной нейтралью или изолированными выводами однофазного источника питания электроэнергией защитное заземление должно быть выполнено в сочетании с контролем сопротивления изоляции.

5.2. Сопротивление заземляющего устройства в стационарных сетях должно быть не более 10 Ом. При удельном сопротивлении земли, большем 500 Ом·м, допускается вводить повышающие коэффициенты, зависящие от .

6. ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ И РУЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ КЛАССА I В СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В

6.1. Режим нейтрали и защитные меры передвижных источников питания электроэнергией, используемых для питания стационарных приемников электрической энергии, должны соответствовать режиму нейтрали и защитным мерам, принятым в сетях стационарных приемников электрической энергии.

6.2. При питании передвижных приемников электрической энергии и ручных электрических машин класса I от стационарных сетей с заземленной нейтралью или от передвижных электроустановок с заземленной нейтралью зануление следует выполнять в сочетании с защитным отключением.

Допускается выполнять зануление - для ручных электрических машин класса I; зануление или зануление в сочетании с повторным заземлением - для передвижных приемников электрической энергии.

6.3. При питании передвижных приемников электрической энергии и ручных электрических машин класса I от стационарной сети или передвижного источника питания электроэнергией, имеющих изолированную нейтраль и контроль сопротивления изоляции, защитное заземление должно применяться в сочетании с металлической связью корпусов электрооборудования или защитным отключением.

6.4. Сопротивление заземляющего устройства в передвижных электроустановках с изолированной нейтралью при питании от передвижных источников электроэнергии определяется по значениям допустимых напряжений прикосновения при однополюсном замыкании на корпус либо устанавливается в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Поправка, Изм. № 1).

6.5. Защитное заземление передвижного источника питания электроэнергией с изолированной нейтралью и постоянным контролем сопротивления изоляции допускается не выполнять:

если расчетное сопротивление заземляющего устройства больше сопротивления заземляющего устройства рабочего заземления прибора постоянного контроля сопротивления изоляции;

если передвижной источник питания электроэнергией и приемники электрической энергии расположены непосредственно на передвижном механизме, их корпуса соединены металлической связью и источник не питает другие приемники электрической энергии вне этого механизма;

если передвижной источник питания электроэнергией предназначен для питания конкретных приемников электрической энергии, их корпуса соединены металлической связью, а их число и длина кабельной сети определяются либо величиной допустимого напряжения прикосновений при однополюсном замыкании на корпус, либо установлены нормативно-технической документацией.

6.6. В передвижных электроустановках с источником питания электроэнергией и приемниками электрической энергии, расположенными на общей металлической раме передвижного механизма, и не имеющих приемников электрической энергии вне этого механизма, допускается применять в качестве единственной защитной меры металлическую связь корпусов оборудования и нейтрали источника питания электроэнергией с металлической рамой передвижного механизма.

(Измененная редакция, Поправка, Изм. № 1).

7. КОНТРОЛЬ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ЗАНУЛЕНИЯ

7.1. Соответствие устройств защитного заземления или зануления требованиям настоящего стандарта должно устанавливаться при приемосдаточных испытаниях электроустановок после их монтажа на месте эксплуатации по «Правилам устройства электроустановок», утвержденным Госэнергонадзором СССР, а также периодически в процессе эксплуатации указанных устройств по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденным Госэнергонадзором СССР.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1Справочное

ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ

Термин

Пояснение

1. Заземлитель

Проводник или совокупность металлически соединенных проводников, находящихся в соприкосновении с землей или ее эквивалентом

2. Естественный заземлитель

Заземлитель, в качестве, которого используют электропроводящие части строительных и производственных конструкций и коммуникаций

3. Заземляющий проводник

Проводник, соединяющий заземляемые части с заземлителем

4. Заземляющее устройство

Совокупность конструктивно объединенных заземляющих проводников и заземлителя

5. Магистраль заземления (зануления)

Заземляющий (нулевой защитный) проводник с двумя или более ответвлениями

6. Заземленная нейтраль

Нейтраль генератора (трансформатора), присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление

7. Изолированная нейтраль

Нейтраль генератора (трансформатора), не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление

ПРИЛОЖЕНИЕ 2Справочное

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ В КАЧЕСТВЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ

При использовании железобетонных фундаментов промышленных зданий в качестве заземлителей сопротивление растеканию заземляющего устройства в Ом должно оцениваться по формуле

(1)

где S - площадь, ограниченная периметром здания, м2;

э - удельное эквивалентное электрическое сопротивление земли, Ом·м.

Для расчета э в Ом·м следует использовать формулу

(2)

где 1 - удельное электрическое сопротивление верхнего слоя земли, Ом·м;

2 - удельное электрическое сопротивление нижнего слоя, Ом·м;

h1 - мощность (толщина) верхнего слоя земли, м;

, - безразмерные коэффициенты, зависящие от соотношения удельных электрических сопротивлений слоев земли.

Если, = 3,6, = 0,1;

если , =1,1102, = 0,310.

Пример расчета:

Пусть 1 =500 Ом·м; 2 =130 Ом·м; h1 = 3,7 м; = 55 м.

Тогда в соответствии с формулой (2) получим

Ом·м.

Под верхним слоем следует понимать слой земли, удельное сопротивление которого 1 более чем в 2 раза отличается от удельного электрического сопротивления нижнего слоя 2.

В электроустановках напряжением от 110 до 750 кВ не требуется прокладка выравнивающих проводников, в том числе у входов и въездов, кроме мест расположения заземления нейтралей силовых трансформаторов, короткозамыкателей, вентильных разрядников и молниеотводов, если выполняется условие

где Iк.з - расчетная сила тока однофазного замыкания, стекающего в «землю» с фундаментов здания, кА.

(Измененная редакция, Поправка, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3Справочное

Соединение арматуры железобетонных конструкций

1 - молниеприемная сетка; 2 - токоотвод; 3 - арматура колонны; 4 - заземляющая перемычка; 5 - арматура фундамента

ПРИЛОЖЕНИЕ 4Справочное

Соединение металлической колонны с арматурой железобетонного фундамента

1 - арматура подошвы; 2 - арматура фундамента; 3 - фундамент; 4 - фундаментные болты (не менее двух), соединенные с арматурой фундамента; 5 - стальная колонна; 6 - пластины для приварки проводников заземления

РАЗРАБОТАН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Р. Н. Карякин, д-р техн. наук; В. А. Антонов, канд. техн. наук; Л. К. Коновалова; В. К. Добрынин; В. И. Солнцев; М. П. Ратнер, канд. техн. наук; В. П. Коровин; А. И. Кустова; В. И. Сыроватка, д-р. техн. наук; А. И. Якобс, д-р техн. наук; В. И. Бочаров, канд. техн. наук; В. Н. Ардасенов, канд. техн. наук

ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

Зам. министра К. К. Липодат

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 мая 1981 г. № 2404

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИСИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА.Захисне заземлення, зануленняГОСТ 12.1.030-81ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СРСР ПО СТАНДАРТАММоскваЗміст

1. Загальні положення2. електроустановках напругою ВІД 110 ДО 750 кВ3. електроустановках напругою понад 1000 В В мережі з ізольованою нейтраллю4. електроустановках напругою до 1000 В В МЕРЕЖІ З заземленою нейтраллю5. електроустановках напругою до 1000 В В мережі з ізольованою нейтраллю6. ПЕРЕСУВНІ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ І ручні електричні машини класу I в мережах напругою до 1000 В7. КОНТРОЛЬ пристроїв захисного заземлення, зануленняДОДАТОК 1 Довідкове ТЕРМІНИ ТА ПОЯСНЕННЯ, ВЖИВАНІ СТАНДАРТУДОДАТОК 2 Довідкове ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ залізобетонний фундамент ПРОМИСЛОВИХ БУДИНКІВ як заземлювачівДОДАТОК 3 Довідкове З'єднання арматури залізобетонних конструкційДОДАТОК 4 Довідкове З'єднання металевої колони з арматурою залізобетонного фундаменту

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИСистема стандартів безпеки праціГОСТ 12.1.030-81ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА.Захисне заземлення, зануленняOccupational safety standards system.Electric safety.Protective conductive earth, neutralling

Постановою Державного комітету СРСР по стандартах від 15 травня 1981 № 2404 термін дії встановлений з 01.07 1982

Цей стандарт поширюється на захисне заземлення та занулення електроустановок постійного і змінного струму частотою до 400 Гц і встановлює вимоги щодо забезпечення електробезпеки за допомогою захисного заземлення, занулення.Стандарт не поширюється на захисне заземлення, занулення електроустановок, застосовуваних у вибухонебезпечних зонах, на електрифікованому транспорті, суднах, в металевих резервуарах, під водою, під землею і для медичної техніки.Терміни, що використовуються в стандарті, і їх пояснення, наведені в додатку 1.Стандарт відповідає СТ РЕВ 3230-81 в частині захисного заземлення.(Змінена редакція, Изм. № 1).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Захисне заземлення або занулення повинно забезпечувати захист людей від ураження електричним струмом при дотику до металевих неструмоведучих частин, які можуть опинитися під напругою в результаті пошкодження ізоляції.1.1.1. Захисне заземлення слід виконувати навмисним електричним з'єднанням металевих частин електроустановок із «землею» або її еквівалентом.1.1.2. Занулення належить виконувати електричним з'єднанням металевих частин електроустановок із заземленою точкою джерела живлення електроенергією за допомогою нульового захисного провідника.1.2. Захисного заземлення або занулення підлягають металеві частини електроустановок, доступні для дотику людини і не мають інших видів захисту, що забезпечують електробезпеку.1.3. Захисне заземлення або занулення електроустановок слід виконувати:при номінальній напрузі 380 В і вище змінного струму і 440 В і вище постійного струму - у всіх випадках;при номінальній напрузі від 42 В до 380 В змінного струму і від 110 В до 440 В постійного струму при роботах в умовах з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних по ГОСТ 12.1.013-78.1.4. В якості заземлюючих пристроїв електроустановок в першу чергу повинні бути використані природні заземлювачі.При використанні залізобетонних фундаментів промислових будівель і споруд в якості природних заземлювачів і забезпеченні допустимих напруг дотику не вимагається спорудження штучних заземлювачів, прокладка вирівнюючих смуг зовні будинків та виконання магістральних провідників заземлення всередині будівлі. Металеві та залізобетонні конструкції при використанні їх як заземлюючих пристроїв повинні утворювати безперервну електричний ланцюг по металу, а в залізобетонних конструкціях повинні передбачатись закладні деталі для приєднання електричного та технологічного обладнання (див. Довідкові додатки 2, 3 і 4).1.5. Допустимі напруги дотику і опору заземлюючих пристроїв повинні бути забезпечені в будь-який час року.1.6. Заземляющее пристрій, що використовується для заземлення електроустановок одного або різних призначень і напруг, має задовольняти всім вимогам, що пред'являються до заземлення цих електроустановок.1.7. В якості заземлюючих і нульових захисних провідників слід використовувати спеціально призначені для цієї мети провідники, а також металеві будівельні, виробничі та електромонтажні конструкції. Як нульові захисні провідники в першу чергу повинні використовуватися нульові робочі провідники. Для переносних однофазних приймачів електричної енергії, світильників при введенні в них відкритих незахищених проводів, приймачів електричної енергії постійного струму в якості заземлюючих і нульових захисних провідників слід використовувати тільки призначені для цієї мети провідники.(Змінена редакція, Поправка, Змін. № 1).1.8. Матеріал, конструкція і розміри заземлювачів, заземлюючих і нульових захисних провідників повинні забезпечувати стійкість до механічних, хімічних і термічних дій на весь період експлуатації.1.9. Для вирівнювання потенціалів металеві будівельні та виробничі конструкції повинні бути приєднані до мережі заземлення або занулення. При цьому природні контакти в зчленуваннях є достатніми.

2. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ ВІД 110 ДО 750 КВ2.1. В електроустановках напругою від 110 до 750 кВ має бути виконане захисне заземлення.2.2. Заземлювальні пристрої слід виконувати за нормами на напругу дотику або за нормами на їх опір.Заземляющее пристрій, який виконують за нормами на опір, повинно мати в будь-який час року опір не більше 0,5 Ом. При питомому опорі «землі» r, більшому 500 Ом · м, допускається підвищувати опір заземлюючого пристрою в залежності від r.2.3. Напруга на заземлювальному пристрої при стікання з нього струму замикання на «землю» не повинно перевищувати 10 кВ.Напруга вище 10 кВ допускається на заземлюючих пристроях, з яких виключений винос потенціалів за межі будівель та зовнішніх огороджень електроустановки.При напружених на заземлювальному пристрої вище 5 кВ повинні передбачатися заходи щодо захисту ізоляції відхідних кабелів зв'язку та телемеханіки.2.4. З метою вирівнювання потенціалу на території, зайнятій електрообладнанням, повинні бути прокладені поздовжні і поперечні горизонтальні елементи заземлювача і з'єднані зварюванням між собою, а також з вертикальними елементами заземлювача.

3. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ ПОНАД 1000 В В МЕРЕЖІ З ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ3.1. В електроустановках напругою понад 1000 В в мережі з ізольованою нейтраллю повинне бути виконане захисне заземлення, при цьому рекомендується передбачати пристрої автоматичного відшукання замикання на «землю». Захист від замикань на «землю» рекомендується встановлювати з дією на відключення (по всій електрично пов'язаної мережі), якщо це необхідно за умовами безпеки.3.2. Найбільший опір заземлювального пристрою R в Ом не повинно бути більшеде I - розрахункова сила струму заземлення на землю, А.При використанні заземлюючого пристрою одночасно для електроустановок напругою до 1000 ВРозрахункова сила струму замикання на землю має бути визначена для тієї з можливих в експлуатації схеми мережі, при якій сила струмів замикання на землю має найбільше значення.3.3. При питомому опорі землі r, більшому 500 Ом · м, допускається вводити на вказані значення опорів заземлювального пристрою підвищувальні коефіцієнти, що залежать від r.

4. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ ДО 1000 В В МЕРЕЖІ З ЗАЗЕМЛЕНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ4.1. У стаціонарних електроустановках трифазного струму в мережі з заземленою нейтраллю або заземленим висновком однофазного джерела живлення електроенергією, а також із заземленою середньою точкою в трьохпровідних мережах постійного струму має бути виконано занулення.4.2. При зануленні фазні і нульові захисні провідники повинні бути вибрані таким чином, щоб при замиканні на корпус або на нульовий провідник, виникав струм короткого замикання, який забезпечує відключення автомата або плавлення плавкою вставки найближчого запобіжника.4.3. У ланцюзі нульових захисних провідників не повинно бути роз'єднувальних пристосувань і запобіжників.У ланцюзі нульових робочих провідників, якщо вони одночасно служать для цілей занулення, допускається застосування роз'єднувальних пристосувань, які одночасно з відключенням нульових робочих провідників відключають також всі провідники, що знаходяться під напругою.4.4. Опір заземлювального пристрою, до якого приєднані нейтралі генераторів (трансформаторів) або висновки однофазного джерела живлення електроенергією, з урахуванням природних заземлювачів і повторних заземлювачів нульового проводу має бути не більше 2,4 і 8 Ом відповідно, при міжфазних напружених 660, 380 і 220 В трифазного джерела живлення або 380, 220 і 127 В однофазного джерела живлення.При питомій електричному опорі «землі» r вище 100 Ом · м допускається збільшення зазначеної норми в r / 100 разів.(Змінена редакція, Поправка, Змін. № 1).4.5. На повітряних лініях електропередачі занулення належить здійснювати нульовим робочим проводом, прокладеним на тих же опорах, що і фазні провода.4. Електроустановках напругою до 1000 В В МЕРЕЖІ З заземленою нейтраллю4.1. У стаціонарних електроустановках трифазного струму в мережі з заземленою нейтраллю або заземленим висновком однофазного джерела живлення електроенергією, а також із заземленою середньою точкою в трьохпровідних мережах постійного струму має бути виконано занулення.4.2. При зануленні фазні і нульові захисні провідники повинні бути вибрані таким чином, щоб при замиканні на корпус або на нульовий провідник, виникав струм короткого замикання, який забезпечує відключення автомата або плавлення плавкою вставки найближчого запобіжника.4.3. У ланцюзі нульових захисних провідників не повинно бути роз'єднувальних пристосувань і запобіжників.У ланцюзі нульових робочих провідників, якщо вони одночасно служать для цілей занулення, допускається застосування роз'єднувальних пристосувань, які одночасно з відключенням нульових робочих провідників відключають також всі провідники, що знаходяться під напругою.4.4. Опір заземлювального пристрою, до якого приєднані нейтралі генераторів (трансформаторів) або висновки однофазного джерела живлення електроенергією, з урахуванням природних заземлювачів і повторних заземлювачів нульового проводу має бути не більше 2,4 і 8 Ом відповідно, при міжфазних напружених 660, 380 і 220 В трифазного джерела живлення або 380, 220 і 127 В однофазного джерела живлення.При питомій електричному опорі «землі» r вище 100 Ом · м допускається збільшення зазначеної норми в r / 100 разів.(Змінена редакція, Поправка, Змін. № 1).4.5. На повітряних лініях електропередачі занулення належить здійснювати нульовим робочим проводом, прокладеним на тих же опорах, що і фазні дроти.

5. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ ДО 1000 В В МЕРЕЖІ З ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ5.1. В електроустановках змінного струму в мережах з ізольованою нейтраллю або ізольованими висновками однофазного джерела живлення електроенергією захисне заземлення має бути виконане у поєднанні з контролем опору ізоляції.5.2. Опір заземлювального пристрою в стаціонарних мережах повинно бути не більше 10 Ом. При питомому опорі землі, більшому 500 Ом · м, допускається вводити підвищувальні коефіцієнти, що залежать від r.

6. ПЕРЕСУВНІ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ І РУЧНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ КЛАСУ I В МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ ДО 1000 В6.1. Режим нейтралі і захисні заходи пересувних джерел живлення електроенергією, використовуваних для живлення стаціонарних приймачів електричної енергії, повинні відповідати режиму нейтралі і захисним заходам, вжитим в мережах стаціонарних приймачів електричної енергії.6.2. При харчуванні пересувних приймачів електричної енергії і ручних електричних машин класу I від стаціонарних мереж із заземленою нейтраллю або від пересувних електроустановок з заземленою нейтраллю занулення належить виконувати в поєднанні із захисним відключенням.Допускається виконувати занулення - для ручних електричних машин класу I; занулення або занулення в поєднанні з повторним заземленням - для пересувних приймачів електричної енергії.6.3. При харчуванні пересувних приймачів електричної енергії і ручних електричних машин класу I від стаціонарної мережі або пересувного джерела живлення електроенергією, що мають ізольовану нейтраль і контроль опору ізоляції, захисне заземлення повинне застосовуватися у поєднанні з металевим зв'язком корпусів електрообладнання або захисним відключенням.6.4. Опір заземлювального пристрою в пересувних електроустановках з ізольованою нейтраллю при живленні від пересувних джерел електроенергії визначається за значеннями допустимих напруг дотику при однополюсному замиканні на корпус або встановлюється відповідно до вимог нормативно-технічної документації.(Змінена редакція, Поправка, Змін. № 1).6.5. Захисне заземлення пересувного джерела живлення електроенергією з ізольованою нейтраллю і постійним контролем опору ізоляції допускається не виконувати:якщо розрахунковий опір заземлюючого пристрою більше опору заземлювального пристрою робочого заземлення приладу постійного контролю опору ізоляції;якщо пересувне джерело живлення електроенергією та приймачі електричної енергії розташовані безпосередньо на пересувному механізмі, їх корпуси з'єднані металевим зв'язком і джерело не живить інші приймачі електричної енергії поза цього механізму;якщо пересувне джерело живлення електроенергією призначений для живлення конкретних приймачів електричної енергії, їх корпуси з'єднані металевим зв'язком, а їх число і довжина кабельної мережі визначаються або величиною допустимого напруги дотиків при однополюсному замиканні на корпус, або встановлені нормативно-технічною документацією.6.6. У пересувних електроустановках з джерелом живлення електроенергією і приймачами електричної енергії, розташованими на загальній металевій рамі пересувного механізму, і не мають приймачів електричної енергії поза цього механізму, допускається застосовувати в якості єдиної захисного заходу металевий зв'язок корпусів обладнання і нейтралі джерела живлення електроенергією з металевою рамою пересувного механізму.(Змінена редакція, Поправка, Змін. № 1).

7. КОНТРОЛЬ ПРИСТРОЇВ ЗАХИСНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ, ЗАНУЛЕННЯ7.1. Відповідність пристроїв захисного заземлення або занулення вимогам цього стандарту повинно встановлюватися при приймально-здавальних випробуваннях електроустановок після їх монтажу на місці експлуатації за «Правилами улаштування електроустановок», затвердженим Держенергонаглядом СРСР, а також періодично в процесі експлуатації зазначених пристроїв за «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів» і « Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів », затвердженим Держенергонаглядом СРСР.

ДОДАТОК 1довідковеТЕРМІНИ І ПОЯСНЕННЯ, ВЖИВАНІ СТАНДАРТУ

Термин

Пояснение

1. Заземлитель

Провідник або сукупність металічно з’єднаних провідників , які находяться в дотику з землею або її еквівалентом.

2. Природний вигляд

Заземлитель, в якості якого використовують електропровідні частини будівних і виробничих конструкцій і комунікацій

3. Заземляючий провідник

Провідник,з’єднуючих заземляючі частини із заземлювачем.

4. Заземлюючий прилад

Сукупність конструктивно об’єднаних заземляючих провідників і заземлювача

5. Магистраль заземлення (зануления)

Заземляючий (нулевой защитный) провідник с двома і більше розгалуженнями

6. Заземляюча нейтраль

Нейтраль генератора (трансформатора), приєднана до заземляючого приладу безпосередньо або через невеликй опір

7. Изольована нейтраль

Нейтраль генератора (трансформатора), не приєднана до заземлювального пристрою або приєднана до нього через великий опір

ДОДАТОК 2довідковеОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ залізобетонний фундамент ПРОМИСЛОВИХ БУДИНКІВ як заземлювачівПри використанні залізобетонних фундаментів промислових будівель в якості заземлювачів опір розтіканню заземлювального пристрою в Ом має оцінюватися за формулою

(1)

де S - площа, обмежена периметром будівлі, м2;R е - питомий еквівалентне електричний опір землі, Ом · м.Для розрахунку R е в Ом · м слід використовувати формулу

(2)

де r1 - питомий електричний опір верхнього шару землі, Ом · м;r2 - питомий електричний опір нижнього шару, Ом · м;h1 - потужність (товщина) верхнього шару землі, м;a, b - безрозмірні коефіцієнти, залежать від співвідношення питомих електричних опорів шарів землі.

Если, = 3,6, = 0,1;

если , =1,1102, = 0,310.

Приклад розрахунку:

Нехай 1 =500 Ом·м; 2 =130 Ом·м; h1 = 3,7 м; = 55 м.

Тоді в відповідності з формулою(2) получимо

Ом·м.

Під верхнім шаром слід розуміти шар землі, питомий опір якого r1 більш ніж в 2 рази відрізняється від питомого електричного опору нижнього шару r2.В електроустановках напругою від 110 до 750 кВ не потрібно прокладка вирівнюючих провідників, у тому числі біля входів і в'їздів, крім місць розташування заземлення нейтралей силових трансформаторів, короткозамикачів, вентильних розрядників і громовідводів, якщо виконується умова

де Iк.з - розрахункова сила струму однофазного замикання, що стікає в «землю» з фундаментів будівлі, кА.

ДОДАТОК 3довідковеЗ'єднання арматури залізобетонних конструкцій

1 - близкавковловлюючі сітка; 2 - токоотвод; 3 - арматура колони; 4 - заземлювальна перемичка; 5 - арматура фундаменту

ДОДАТОК 4довідковеЗ'єднання металевої колони з арматурою залізобетонного фундаменту

1 - арматура підошви; 2 - арматура фундаменту; 3 - фундамент; 4 - фундаментні болти (не менше двох), з'єднані з арматурою фундаменту; 5 - сталева колона; 6 - пластини для приварювання провідників заземлення

РОЗРОБЛЕНО Міністерством монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР

ВИКОНАВЦІ:

Р. Н. Карякін, д-р техн. наук; В. А. Антонов, канд. техн. наук; Л. К. Коновалова; В. К. Добринін; В. І. Солнцев; М. П. Ратнер, канд. техн. наук; В. П. Коровін; А. І. Кустова; В. І. Сироватка, д-р. техн. наук; А. І. Якобс, д-р техн. наук; В. І. Бочаров, канд. техн. наук; В. Н. Ардасенов, канд. техн. Наук

ВНЕСЕНО Міністерством монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР

Заст. міністра К. К. Ліподат

ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ Ухвалою Державного комітету СРСР по стандартах від 15 травня 1981 № 2404

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.

ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЗАНУЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОБЕЗПЕКА,ЗАХИСНЕ ЗАЗЕМЛЕННЯ,ЗАНУЛЕННЯ

ELECTRICALSAFETY.

PROTECTIVE EARTHING, NEUTRAL EARTHINGДСТУ 12.1.030-81

Чинний від 01.07 1982 г.

_________________________

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНИЙ І ВНЕСЕНИЙ Міністерством монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСРРОЗРОБНИКИ:Р. Н. Карякин, д-р техн. наук; В. А. Антонов, канд. техн. наук; Л. К. Коновалова; В. К. Добрынин; В. И. Солнцев; М. П. Ратнер, канд. техн. наук; В. П. Коровин; А. И. Кустова; В. И. Сыроватка, д-р. техн. наук; А. И. Якобс, д-р техн. наук; В. И. Бочаров, канд. техн. наук; В. Н. Ардасенов, канд. техн. наук2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Постановою Державного комітету СРСР по стандартам від 15 травня 1981 р. № 24043.СТАНДАРТ ПОВНІСТЮ ВІДПОВІДАЄСТ СЭВ 2775-80. Ступінь відповідності – нееквівалентний (NEQ).

ПЕРЕКЛАД З РОСІЙСЬКОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В.И.Стринадлюк4.УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРУГОЮ ВІД 110 ДО 750 кВ

3. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРУГОЮ ВИЩЕ 1000 В У МЕРЕЖІ З ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ

4. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРУГОЮ ДО 1000 В В МЕРЕЖІ З ЗАЗЕМЛЕНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ

5. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРУГОЮ ДО 1000 В У МЕРЕЖІ З ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ

6. ПЕРЕСУВНІ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ І РУЧНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ КЛАСУ I В МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ ДО 1000 В

7. КОНТРОЛЬ ПРИСТРОЇВ ЗАХИСНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ, ЗАНУЛЕННЯ

ДОДАТОК 1 Довідковий ТЕРМІНИ ТА ПОЯСНЕННЯ, що ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В СТАНДАРТІ

ДОДАТОК 2 Довідковий ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ФУНДАМЕНТІВ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ В ЯКОСТІ ЗАЗЕМЛЮВАЧІВ

ДОДАТОК 3 Довідкове З'єднання арматури залізобетонних конструкцій

ДОДАТОК 4 Довідковий З'єднання металевої колони з арматурою залізобетонного фундаменту

ВСТУП

Справжній стандарт поширюється на захисне заземлення та занулення електроустановок постійного і змінного струму частотою до 400 Гц і встановлює вимоги по забезпеченню електробезпеки з допомогою захисного заземлення, занулення.

Стандарт не поширюється на захисне заземлення, занулення електроустановок, що застосовуються у вибухонебезпечних зонах, на електрифікованому транспорті, на суднах, в металевих резервуарах, під водою, під землею і для медичної техніки.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Захисне заземлення або занулення повинно забезпечувати захист людей від ураження електричним струмом при дотику до металевих неструмоведучих частин, які можуть опинитися під напругою в результаті пошкодження ізоляції.1.1.1. Захисне заземлення слід виконувати навмисним електричним з'єднанням металевих частин електроустановок із «землею» або її еквівалентом.1.1.2. Занулення належить виконувати електричним з'єднанням металевих частин електроустановок із заземленою точкою джерела живлення електроенергією за допомогою нульового захисного провідника.1.2. Захисного заземлення або занулення підлягають металеві частини електроустановок, доступні для дотику людини і не мають інших видів захисту, що забезпечують електробезпеку.1.3. Захисне заземлення або занулення електроустановок слід виконувати:при номінальній напрузі 380 В і вище змінного струму і 440 В і вище постійного струму - у всіх випадках;при номінальній напрузі від 42 В до 380 В змінного струму і від 110 В до 440 В постійного струму при роботах в умовах з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних по ГОСТ 12.1.013-78.1.4. В якості заземлюючих пристроїв електроустановок в першу чергу повинні бути використані природні заземлювачі.При використанні залізобетонних фундаментів промислових будівель і споруд в якості природних заземлювачів і забезпеченні допустимих напруг дотику не вимагається спорудження штучних заземлювачів, прокладка вирівнюючих смуг зовні будинків та виконання магістральних провідників заземлення всередині будівлі. Металеві та залізобетонні конструкції при використанні їх як заземлюючих пристроїв повинні утворювати безперервну електричний ланцюг по металу, а в залізобетонних конструкціях повинні передбачатись закладні деталі для приєднання електричного та технологічного обладнання (див. Довідкові додатки 2, 3 і 4).1.5. Допустимі напруги дотику і опору заземлюючих пристроїв повинні бути забезпечені в будь-який час року.1.6. Заземляющее пристрій, що використовується для заземлення електроустановок одного або різних призначень і напруг, має задовольняти всім вимогам, що пред'являються до заземлення цих електроустановок.1.7. В якості заземлюючих і нульових захисних провідників слід використовувати спеціально призначені для цієї мети провідники, а також металеві будівельні, виробничі та електромонтажні конструкції. Як нульові захисні провідники в першу чергу повинні використовуватися нульові робочі провідники. Для переносних однофазних приймачів електричної енергії, світильників при введенні в них відкритих незахищених проводів, приймачів електричної енергії постійного струму в якості заземлюючих і нульових захисних провідників слід використовувати тільки призначені для цієї мети провідники.(Змінена редакція, Поправка, Змін. № 1).1.8. Матеріал, конструкція і розміри заземлювачів, заземлюючих і нульових захисних провідників повинні забезпечувати стійкість до механічних, хімічних і термічних дій на весь період експлуатації.1.9. Для вирівнювання потенціалів металеві будівельні та виробничі конструкції повинні бути приєднані до мережі заземлення або занулення. При цьому природні контакти в зчленуваннях є достатніми.

2. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ ВІД 110 ДО 750 КВ2.1. В електроустановках напругою від 110 до 750 кВ має бути виконане захисне заземлення.2.2. Заземлювальні пристрої слід виконувати за нормами на напругу дотику або за нормами на їх опір.Заземляющее пристрій, який виконують за нормами на опір, повинно мати в будь-який час року опір не більше 0,5 Ом. При питомому опорі «землі» r, більшому 500 Ом · м, допускається підвищувати опір заземлюючого пристрою в залежності від r.2.3. Напруга на заземлювальному пристрої при стікання з нього струму замикання на «землю» не повинно перевищувати 10 кВ.Напруга вище 10 кВ допускається на заземлюючих пристроях, з яких виключений винос потенціалів за межі будівель та зовнішніх огороджень електроустановки.При напружених на заземлювальному пристрої вище 5 кВ повинні передбачатися заходи щодо захисту ізоляції відхідних кабелів зв'язку та телемеханіки.2.4. З метою вирівнювання потенціалу на території, зайнятій електрообладнанням, повинні бути прокладені поздовжні і поперечні горизонтальні елементи заземлювача і з'єднані зварюванням між собою, а також з вертикальними елементами заземлювача.

3. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ ПОНАД 1000 В В МЕРЕЖІ З ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ3.1. В електроустановках напругою понад 1000 В в мережі з ізольованою нейтраллю повинне бути виконане захисне заземлення, при цьому рекомендується передбачати пристрої автоматичного відшукання замикання на «землю». Захист від замикань на «землю» рекомендується встановлювати з дією на відключення (по всій електрично пов'язаної мережі), якщо це необхідно за умовами безпеки.3.2. Найбільший опір заземлювального пристрою R в Ом не повинно бути більшеде I - розрахункова сила струму заземлення на землю, А.При використанні заземлюючого пристрою одночасно для електроустановок напругою до 1000 ВРозрахункова сила струму замикання на землю має бути визначена для тієї з можливих в експлуатації схеми мережі, при якій сила струмів замикання на землю має найбільше значення.3.3. При питомому опорі землі r, більшому 500 Ом · м, допускається вводити на вказані значення опорів заземлювального пристрою підвищувальні коефіцієнти, що залежать від r.

4. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ ДО 1000 В В МЕРЕЖІ З ЗАЗЕМЛЕНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ4.1. У стаціонарних електроустановках трифазного струму в мережі з заземленою нейтраллю або заземленим висновком однофазного джерела живлення електроенергією, а також із заземленою середньою точкою в трьохпровідних мережах постійного струму має бути виконано занулення.4.2. При зануленні фазні і нульові захисні провідники повинні бути вибрані таким чином, щоб при замиканні на корпус або на нульовий провідник, виникав струм короткого замикання, який забезпечує відключення автомата або плавлення плавкою вставки найближчого запобіжника.4.3. У ланцюзі нульових захисних провідників не повинно бути роз'єднувальних пристосувань і запобіжників.У ланцюзі нульових робочих провідників, якщо вони одночасно служать для цілей занулення, допускається застосування роз'єднувальних пристосувань, які одночасно з відключенням нульових робочих провідників відключають також всі провідники, що знаходяться під напругою.4.4. Опір заземлювального пристрою, до якого приєднані нейтралі генераторів (трансформаторів) або висновки однофазного джерела живлення електроенергією, з урахуванням природних заземлювачів і повторних заземлювачів нульового проводу має бути не більше 2,4 і 8 Ом відповідно, при міжфазних напружених 660, 380 і 220 В трифазного джерела живлення або 380, 220 і 127 В однофазного джерела живлення.При питомій електричному опорі «землі» r вище 100 Ом · м допускається збільшення зазначеної норми в r / 100 разів.(Змінена редакція, Поправка, Змін. № 1).4.5. На повітряних лініях електропередачі занулення належить здійснювати нульовим робочим проводом, прокладеним на тих же опорах, що і фазні провода.4. Електроустановках напругою до 1000 В В МЕРЕЖІ З заземленою нейтраллю4.1. У стаціонарних електроустановках трифазного струму в мережі з заземленою нейтраллю або заземленим висновком однофазного джерела живлення електроенергією, а також із заземленою середньою точкою в трьохпровідних мережах постійного струму має бути виконано занулення.4.2. При зануленні фазні і нульові захисні провідники повинні бути вибрані таким чином, щоб при замиканні на корпус або на нульовий провідник, виникав струм короткого замикання, який забезпечує відключення автомата або плавлення плавкою вставки найближчого запобіжника.4.3. У ланцюзі нульових захисних провідників не повинно бути роз'єднувальних пристосувань і запобіжників.У ланцюзі нульових робочих провідників, якщо вони одночасно служать для цілей занулення, допускається застосування роз'єднувальних пристосувань, які одночасно з відключенням нульових робочих провідників відключають також всі провідники, що знаходяться під напругою.4.4. Опір заземлювального пристрою, до якого приєднані нейтралі генераторів (трансформаторів) або висновки однофазного джерела живлення електроенергією, з урахуванням природних заземлювачів і повторних заземлювачів нульового проводу має бути не більше 2,4 і 8 Ом відповідно, при міжфазних напружених 660, 380 і 220 В трифазного джерела живлення або 380, 220 і 127 В однофазного джерела живлення.

При питомій електричному опорі «землі» r вище 100 Ом · м допускається збільшення зазначеної норми в r / 100 разів.(Змінена редакція, Поправка, Змін. № 1).4.5. На повітряних лініях електропередачі занулення належить здійснювати нульовим робочим проводом, прокладеним на тих же опорах, що і фазні дроти.

5. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ ДО 1000 В В МЕРЕЖІ З ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ5.1. В електроустановках змінного струму в мережах з ізольованою нейтраллю або ізольованими висновками однофазного джерела живлення електроенергією захисне заземлення має бути виконане у поєднанні з контролем опору ізоляції.5.2. Опір заземлювального пристрою в стаціонарних мережах повинно бути не більше 10 Ом. При питомому опорі землі, більшому 500 Ом · м, допускається вводити підвищувальні коефіцієнти, що залежать від r.

.

6. ПЕРЕСУВНІ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ І РУЧНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ КЛАСУ I В МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ ДО 1000 В6.1. Режим нейтралі і захисні заходи пересувних джерел живлення електроенергією, використовуваних для живлення стаціонарних приймачів електричної енергії, повинні відповідати режиму нейтралі і захисним заходам, вжитим в мережах стаціонарних приймачів електричної енергії.6.2. При харчуванні пересувних приймачів електричної енергії і ручних електричних машин класу I від стаціонарних мереж із заземленою нейтраллю або від пересувних електроустановок з заземленою нейтраллю занулення належить виконувати в поєднанні із захисним відключенням.Допускається виконувати занулення - для ручних електричних машин класу I; занулення або занулення в поєднанні з повторним заземленням - для пересувних приймачів електричної енергії.6.3. При харчуванні пересувних приймачів електричної енергії і ручних електричних машин класу I від стаціонарної мережі або пересувного джерела живлення електроенергією, що мають ізольовану нейтраль і контроль опору ізоляції, захисне заземлення повинне застосовуватися у поєднанні з металевим зв'язком корпусів електрообладнання або захисним відключенням.6.4. Опір заземлювального пристрою в пересувних електроустановках з ізольованою нейтраллю при живленні від пересувних джерел електроенергії визначається за значеннями допустимих напруг дотику при однополюсному замиканні на корпус або встановлюється відповідно до вимог нормативно-технічної документації.(Змінена редакція, Поправка, Змін. № 1).6.5. Захисне заземлення пересувного джерела живлення електроенергією з ізольованою нейтраллю і постійним контролем опору ізоляції допускається не виконувати:якщо розрахунковий опір заземлюючого пристрою більше опору заземлювального пристрою робочого заземлення приладу постійного контролю опору ізоляції;якщо пересувне джерело живлення електроенергією та приймачі електричної енергії розташовані безпосередньо на пересувному механізмі, їх корпуси з'єднані металевим зв'язком і джерело не живить інші приймачі електричної енергії поза цього механізму;якщо пересувне джерело живлення електроенергією призначений для живлення конкретних приймачів електричної енергії, їх корпуси з'єднані металевим зв'язком, а їх число і довжина кабельної мережі визначаються або величиною допустимого напруги дотиків при однополюсному замиканні на корпус, або встановлені нормативно-технічною документацією.6.6. У пересувних електроустановках з джерелом живлення електроенергією і приймачами електричної енергії, розташованими на загальній металевій рамі пересувного механізму, і не мають приймачів електричної енергії поза цього механізму, допускається застосовувати в якості єдиної захисного заходу металевий зв'язок корпусів обладнання і нейтралі джерела живлення електроенергією з металевою рамою пересувного механізму.(Змінена редакція, Поправка, Змін. № 1).

7. КОНТРОЛЬ ПРИСТРОЇВ ЗАХИСНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ, ЗАНУЛЕННЯ7.1. Відповідність пристроїв захисного заземлення або занулення вимогам цього стандарту повинно встановлюватися при приймально-здавальних випробуваннях електроустановок після їх монтажу на місці експлуатації за «Правилами улаштування електроустановок», затвердженим Держенергонаглядом СРСР, а також періодично в процесі експлуатації зазначених пристроїв за «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів» і « Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів », затвердженим Держенергонаглядом СРСР.

ДОДАТОК 1довідковеТЕРМІНИ І ПОЯСНЕННЯ, ВЖИВАНІ СТАНДАРТУ

Термин

Пояснение

1. Заземлитель

Провідник або сукупність металічно з’єднаних провідників , які находяться в дотику з землею або її еквівалентом.

2. Природний вигляд

Заземлитель, в якості якого використовують електропровідні частини будівних і виробничих конструкцій і комунікацій

3. Заземляючий провідник

Провідник,з’єднуючих заземляючі частини із заземлювачем.

4. Заземлюючий прилад

Сукупність конструктивно об’єднаних заземляючих провідників і заземлювача

5. Магистраль заземлення (зануления)

Заземляючий (нулевой защитный) провідник с двома і більше розгалуженнями

6. Заземляюча нейтраль

Нейтраль генератора (трансформатора), приєднана до заземляючого приладу безпосередньо або через невеликй опір

7. Изольована нейтраль

Нейтраль генератора (трансформатора), не приєднана до заземлювального пристрою або приєднана до нього через великий опір

ДОДАТОК 2довідковеОцінка можливості використання залізобетонний фундамент промислових будинків як заземлювачівПри використанні залізобетонних фундаментів промислових будівель в якості заземлювачів опір розтіканню заземлювального пристрою в Ом має оцінюватися за формулою

(1)

де S - площа, обмежена периметром будівлі, м2;R е - питомий еквівалентне електричний опір землі, Ом · м.Для розрахунку R е в Ом · м слід використовувати формулу

(2)

де r1 - питомий електричний опір верхнього шару землі, Ом · м;r2 - питомий електричний опір нижнього шару, Ом · м;h1 - потужність (товщина) верхнього шару землі, м;a, b - безрозмірні коефіцієнти, залежать від співвідношення питомих електричних опорів шарів землі.

Если, = 3,6, = 0,1;

если , =1,1102, = 0,310.

Приклад розрахунку:

Нехай 1 =500 Ом·м; 2 =130 Ом·м; h1 = 3,7 м; = 55 м.

Тоді в відповідності з формулою(2) получимо

Ом·м.

Під верхнім шаром слід розуміти шар землі, питомий опір якого r1 більш ніж в 2 рази відрізняється від питомого електричного опору нижнього шару r2.В електроустановках напругою від 110 до 750 кВ не потрібно прокладка вирівнюючих провідників, у тому числі біля входів і в'їздів, крім місць розташування заземлення нейтралей силових трансформаторів, короткозамикачів, вентильних розрядників і громовідводів, якщо виконується умова

де Iк.з - розрахункова сила струму однофазного замикання, що стікає в «землю» з фундаментів будівлі, кА.

ДОДАТОК3довідковеЗ'єднання арматури залізобетонних конструкцій

1 - близкавковловлюючі сітка; 2 - токоотвод; 3 - арматура колони; 4 - заземлювальна перемичка; 5 - арматура фундаменту

ДОДАТОК4довідковеЗ'єднання металевої колони з арматурою залізобетонного фундаменту

1 - арматура підошви; 2 - арматура фундаменту; 3 - фундамент; 4 - фундаментні болти (не менше двох), з'єднані з арматурою фундаменту; 5 - сталева колона; 6 - пластини для приварювання провідників заземлення

РОЗРОБЛЕНО Міністерством монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР

ВИКОНАВЦІ:

Р. Н. Карякін, д-р техн. наук; В. А. Антонов, канд. техн. наук; Л. К. Коновалова; В. К. Добринін; В. І. Солнцев; М. П. Ратнер, канд. техн. наук; В. П. Коровін; А. І. Кустова; В. І. Сироватка, д-р. техн. наук; А. І. Якобс, д-р техн. наук; В. І. Бочаров, канд. техн. наук; В. Н. Ардасенов, канд. техн. Наук

ВНЕСЕНО Міністерством монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР

Заст. міністра К. К. Ліподат

ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ Ухвалою Державного комітету СРСР по стандартах від 15 травня 1981 № 2404

ВИСНОВОК

В ході роботи було визначено поняття електробезпека, проаналізовано принцип захисного заземлення і занулення.

Також було виконано технічний переклад стандарту ГОСТ 12.1.030-81 "Електробезпека.Захисне заземлення, занулення " українською мовою та оформлено його згідно з вимогами ДСТУ 1.5:2003 "Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів".

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Варварин В.К., Койлер В.Я., Панов П.А. Довідник з налагодження електрообладнання. Россельхозиздат, - 1979.

ДСТУ 1.5:2003 "Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів"

ГОСТ 12.1.011-78 "Электробезапасность.Защитное заземление, зануление "

Иваницкий С., "Російсько-український науково-технічний словник".

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Курсовий проект (робота) з забезпечення якості середовища існування на тему: «Оформлення нормативних документів відповідно до міжнародних стандартів. ДСТУ 12.1.030-85. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення.» . Кафедра охорони праці, стандартизації та сертифікації.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Аналіз умов праці на робочому місці користувача ПК

Організація робочого місця. Параметри мікроклімату. Освітленість. Шум. Карта умов праці

Список литературы для чтения летом. 8 класс

Древнерусская литература. Литература VIII века, XIX века, XX века. Зарубежная литература

Изучения зависимости стоимости ценных бумаги от курса доллара США, курса Евро, цены на нефть, индекса РТС

Рассматривается задача построения регрессионной модели для прогнозирования стоимости ценных бумаги

Управление социально-экономическим развитием муниципального образования

Курсовая работа. Цель курсовой работы: изучить теоретические и практические аспекты управления социально-экономическим развитием муниципального образования и предложить, в качестве дополнительных статей дохода местного бюджета, проект по рациональному использованию имеющихся природных ресурсов.

Елементи теорії кодування

Код – множина комбінацій в деякому алфавіті, поставлена у в заємно однозначну відповідність з початковою множиною.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok