Цивільне процесуальне право

1 Поняття, предмет і метод, система цивільного процесуального права України.

Цивільне процесуальне право -– це сукупність правових норм, які регулюють діяльність суду та інших учасників цивільного процесу, що виникають при здійсненні правосуддя в цивільних справах.

Цивільне процесуальне право має власні предмет і метод правового регулювання, які вирізняють його серед інших галузей права. 

Предмет цивільного процесу можна визначити як сукупність суспільних відносин, що виникають у зв'язку із розглядом цивільних спорів і регулюються нормами цивільного процесуального права. Предметом цивільного процесуального права є діяльність суду зі здійснення правосуддя у цивільних справах.

Під методом цивільного процесуального права розуміється сукупність юридичних способів і засобів впливу цивільних процесуальних норм на відносини, що виникають у зв'язку з розглядом і розв'язанням цивільних справ судами.

В методі правового регулювання поєднуються Імперативний та диспозитивний методи.

Імперативний елемент методу цивільного процесуального права дістає вияв у тому, що суд здійснює судову діяльність як діяльність державну, від імені держави, керує процесом і виносить владне рішення, що має обов'язковий, імперативний характер. Виконання цього рішення забезпечується примусовою силою держави.

Диспозитивний характер визначається дозволом і правами суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин на здійснення відповідної поведінки в межах, встановлених нормами цивільного процесуального права. Спосіб дозволу закріплюється в нормах, які визначають процесуально-правове становище сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, діяльність яких характеризується принципом диспозитивності.

Зміст цивільних процесуальних правовідносин також характеризується поєднанням диспозитивних та імперативних елементів, що зумовлено правовими можливостями сторін, з одного боку, і участю і роллю суду в процесуальному правовідношенні — з іншого.

Система цивільного процесуального права — це сукупність цивільних процесуальних норм, що регулюють судочинство з цивільних справ.

Система цивільного процесуального права складається з 2 частин: Загальної та Особливої.

Загальна частина цивільного процесуального права об'єднує норми, які є визначальними, основними для всієї галузі цивільного процесуального права і які встановлюють: завдання цивільного судочинства, право на звернення до суду за судовим захистом, склад учасників, систему захисту їх процесуальних прав, компетенцію суду, основні принципи цивільного процесуального права, склад суду, порядок відкриття провадження у справі, провадження до судового розгляду, порядок вирішення питань судом, поняття і види доказів, судові строки тощо.

Особлива частина цивільного процесуального права об'єднує норми, що регулюють провадження в суді першої інстанції, перегляд судових рішень і ухвал у апеляційному і касаційному порядку, а також перегляд судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами та Верховним Судом України, виконання судових рішень, здійснення судового контролю тощо.

2.Конституція України про право громадян на судовий захист. Форми захисту прав і законних інтересів громадян і організацій

3

Джерела цивільного процесуального права України

.

4 Загальна характеристика Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

5.

Дія цивільних процесуальних норм в часі, просторі та за колом осіб

.

6.

Види цивільного судочинства. Стадії цивільного процесу

.

7

Принципи цивільного процесуального права України і їх значення

.

8.

Поняття і ознаки цивільних правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних процесуальних правовідносин

.

9.

Цивільно-процесуальна правоздатність та дієздатність

.

10.

Суб'єкти та об'єкти цивільних процесуальних відносин

.

11

Суд - як обов'язковий суб'єкт цивільно-процесуальних правовідносин. Склад суду

.

12.

Відводи суду та інших учасників цивільного процесу

.

13.

Цивільна юрисдикція суду. Загальні положення про підсудність цивільних справ

.

14.

Поняття, ознаки і правовий статус сторін

.

15.

Процесуальна співучасть і її види. Процесуальні права і обов'язки співучасників

.

16.

Поняття належної і неналежної сторони. Умови, порядок і наслідки заміни неналежної сторони

.

17.

Поняття процесуального правонаступництва Процесуальне статус правонаступників

.

18.

Поняття і види третіх осіб в цивільному процесі України

.

19.

Треті особи, що заявляють самостійні вимоги на предмет спору - як суб'єкти цивільного процесуального права

.

20.

Треті особи, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору - як суб'єкти цивільного процесуального права

.

21.

Підстави і форми участі прокурора в цивільному процесі. Підстави і форми представництва прокуратурою інтересів громадянина і держави в суді

.

22.

Підстави і форми участі в цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування і осіб, яким законом надано право захищати права та свободи інших осіб. Види органів державної влади та місцевого самоврядування

.

23.

Участь в цивільному процесі органів державної влади і місцевого самоврядування для дачі висновку у справі. їх процесуальні права і обов'язки

.

24.

Поняття, задачі і система цивільного процесу (судочинства)

.

25.

Поняття, підстави та види судового представництва. Обсяг і оформлення повноважень представника в суді

.

26.

Підстави і порядок припинення представництва в суді

.

27.

Інші учасники цивільного процесу

.

28.

Поняття, значення і види цивільних процесуальних строків

.

29.

Обчислення цивільних процесуальних строків. Припинення, поновлення і продовження процесуальних строків

.

30.

Поняття і види судових витрат

.

31.

Порядок передачі справ в інший суд. Наслідки недотримання правил про підсудність справи

.

32.

Поняття і види відповідальності за порушення норм цивільного процесуального права. Засоби процесуального примусу

.

33.

Поняття судового доказування і судових доказів

.

34.

Поняття предмету доказування. Факти, що входять в предмет доказування та факти, що не підлягають доказуванню

.

35.

Розподіл обов'язків щодо доказування

.

36.Поняття і ознаки судових доказів.

37.

Класифікація доказів

.

38.

Оцінка доказів

.

39.

Види процесуальних засобів доказування

.

40.

Пояснення сторін і третіх осіб як процесуальні засоби доказування

.

41

Показання свідків і їх оцінка. Процесуальний порядок дослідження судом показань свідків

.

42

Письмові докази і їх види. Порядок витребування і дослідження письмових доказів

.

43.

Речові докази. Порядок надання та дослідження речових доказів

.

44.

Висновок експерта, його зміст та особливості оцінки

.

45.

Забезпечення доказів

.

46.Процесуальний порядок дачі і виконання судового доручення.

47.Поняття та суть позовного провадження.

48.

Поняття, елементи та види позову

.

49.

Передумови права на пред'явлення позову і їх класифікація

.

 

51.

З'єднання і роз'єднання позовних вимог

.

52.

Процесуальні засоби захисту відповідача

.

53.Процесуальний порядок пред'явлення позову до суду. Наслідки недотримання порядку пред'явлення позову до суду.

Позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється, з дотриманням порядку, встановленого частинами другою і третьою статті 111 цього Кодексу, та не пізніше наступного дня передається визначеному судді. Позивач має право об'єднати в одній позовній заяві кілька вимог, пов'язаних між собою.

54.

Позовна заява і його реквізити. Порядок виправлення недоліків позовної заяви

.

55.

Відкриття провадження у справі

.

56.

Підготовка справи до судового розгляду і її значення

.

57.Процесуальні дії судді, щодо порядку підготовки цивільної справи до судового розгляду.

58.

Виклик в суд та інші повідомлення суду

.

 

59.

Задачі, суть та значення стадії судового розгляду

.

60.

Частини судового розгляду

.

61.

Підготовча частина судового розгляду

.

62.

Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення

.

63.

Розгляд цивільної справи по суті

.

64.

Поняття, послідовність, зміст і значення судових дебатів

.

65.

Відкладення розгляду справи

.

66.

Фіксація судового процесу

.

 

67.

Зупинення провадження по справі. Підстави і процесуальний порядок

.

68.

Залишення позовної заяви без розгляду. Підстави і процесуальний порядок

.

69.

Поняття і види ухвал суду першої інстанції

.

70.

Суть та значення судового рішення. Зміст судового рішення (його складові частини)

.

 

71.

Поняття та види судового рішення. Вимоги, яким має відповідати судове рішення

.

72.

Законна сила судового рішення

.

73.

Роз 'яснення судового рішення

.

74.

Усунення недоліків судового рішення судом, виправлення описок і арифметичних помилок в судових рішеннях

.

 

75.

Поняття і особливості заочного розгляду цивільної справи

.

76. розгляд справи в порядку наказного провадження. Судовий наказ

77.

Поняття і суттєвість окремого провадження

.

78.

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи

.

  

79.

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

.

80.

Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою

.

 

81.

Справи про усиновлення

.

  

 82.

Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі

.

83.

Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

.

84.

Справи про визнання спадщини відумерлою

.

85.

Справи про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку

.

86.

Справи про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

.

87.

Справи про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб

.

 

88.Вплив Европейської конвенції з прав людини та основних свобод на судову систему України.

89.

Скасування судового наказу. Апеляційне оскарження ухвали суду в рамках наказного провадження

.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Система цивільного процесуального права України. Відповіді. Цивільно-процесуальний кодекс україни ЦПК. Цивільне процесуальне право -– це сукупність правових норм, які регулюють діяльність суду та інших учасників цивільного процесу. Конституція України про право громадян на судовий захист.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Джерела цивільного процесуального права України

Дія цивільних процесуальних норм в часі, просторі та за колом осіб

Види цивільного судочинства. Стадії цивільного процесу

Принципи цивільного процесуального права України і їх значення

Поняття і ознаки цивільних правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних процесуальних правовідносин

Цивільно-процесуальна правоздатність та дієздатність

Суб'єкти та об'єкти цивільних процесуальних відносин

Суд - як обов'язковий суб'єкт цивільно-процесуальних правовідносин. Склад суду

Відводи суду та інших учасників цивільного процесу

Цивільна юрисдикція суду. Загальні положення про підсудність цивільних справ

Поняття, ознаки і правовий статус сторін

Процесуальна співучасть і її види. Процесуальні права і обов'язки співучасників

Поняття належної і неналежної сторони. Умови, порядок і наслідки заміни неналежної сторони

Поняття процесуального правонаступництва Процесуальне статус правонаступників

Поняття і види третіх осіб в цивільному процесі України

Треті особи, що заявляють самостійні вимоги на предмет спору - як суб'єкти цивільного процесуального права

Треті особи, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору - як суб'єкти цивільного процесуального права

Підстави і форми участі прокурора в цивільному процесі. Підстави і форми представництва прокуратурою інтересів громадянина і держави в суді

Підстави і форми участі в цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування і осіб, яким законом надано право захищати права та свободи інших осіб. Види органів державної влади та місцевого самоврядування

Участь в цивільному процесі органів державної влади і місцевого самоврядування для дачі висновку у справі. їх процесуальні права і обов'язки

Поняття, задачі і система цивільного процесу (судочинства)

Поняття, підстави та види судового представництва. Обсяг і оформлення повноважень представника в суді

Підстави і порядок припинення представництва в суді

Інші учасники цивільного процесу

Поняття, значення і види цивільних процесуальних строків

Обчислення цивільних процесуальних строків. Припинення, поновлення і продовження процесуальних строків

Поняття і види судових витрат

Порядок передачі справ в інший суд. Наслідки недотримання правил про підсудність справи

Поняття і види відповідальності за порушення норм цивільного процесуального права. Засоби процесуального примусу

Поняття судового доказування і судових доказів

Поняття предмету доказування. Факти, що входять в предмет доказування та факти, що не підлягають доказуванню

Розподіл обов'язків щодо доказування

Класифікація доказів

Оцінка доказів

Види процесуальних засобів доказування

Пояснення сторін і третіх осіб як процесуальні засоби доказування

Показання свідків і їх оцінка. Процесуальний порядок дослідження судом показань свідків

Письмові докази і їх види. Порядок витребування і дослідження письмових доказів

Речові докази. Порядок надання та дослідження речових доказів

Висновок експерта, його зміст та особливості оцінки

Забезпечення доказів

Поняття, елементи та види позову

Передумови права на пред'явлення позову і їх класифікація

З'єднання і роз'єднання позовних вимог

Процесуальні засоби захисту відповідача

Позовна заява і його реквізити. Порядок виправлення недоліків позовної заяви

Відкриття провадження у справі

Підготовка справи до судового розгляду і її значення

Виклик в суд та інші повідомлення суду

Задачі, суть та значення стадії судового розгляду

Частини судового розгляду

Підготовча частина судового розгляду

Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення

Розгляд цивільної справи по суті

Поняття, послідовність, зміст і значення судових дебатів

Відкладення розгляду справи

Фіксація судового процесу

Зупинення провадження по справі. Підстави і процесуальний порядок

Залишення позовної заяви без розгляду. Підстави і процесуальний порядок

Поняття і види ухвал суду першої інстанції

Суть та значення судового рішення. Зміст судового рішення (його складові частини)

Поняття та види судового рішення. Вимоги, яким має відповідати судове рішення

Законна сила судового рішення

Роз 'яснення судового рішення

Усунення недоліків судового рішення судом, виправлення описок і арифметичних помилок в судових рішеннях

Поняття і особливості заочного розгляду цивільної справи

Поняття і суттєвість окремого провадження

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою

Справи про усиновлення

Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі

Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

Справи про визнання спадщини відумерлою

Справи про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку

Справи про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

Справи про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб

Скасування судового наказу. Апеляційне оскарження ухвали суду в рамках наказного провадження

Похожие материалы:

Бюджетный процесс

Бюджетный процесс - это регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти в Российской Федерации РФ. Участники, составление, рассмотрение, утверждение, исполнение и совершенствование бюджетного процесса.

Мінеральні (штучні) добрива – сукупність поживних елементів  для ґрунту і рослин

Доповідь наукової роботи.

Екологычна безпека. Міністерське тестування. Відповіді

Екологічна безпека є невід’ємною складовою частиною національної безпеки держави

Общая теория права

Шпоры ОТП Республике Беларусь. Понятие общей теории права. Теория государства и права. Формы происхождение и признаки государства. Теории происхождения права. Определение государства и его формы, а так же функции. Органы государства. Нормативный правовой акт (НПА).

Профессиональная деятельность

Функция внимания и его особенности в различных видах профессиональной деятельности. Понятие и психофизиологические основы монотонии, ее влияние на работоспособность.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok