Статистическое изучение спроса и предложения на рабочую силу в различных областях Украины Статистичне вивчення попиту та пропозиції на робочу силу в різних областях України

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАНЫ

ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра «Менеджмента й Економіки Морського Транспорту»

РЕФЕРАТ

На тему: «Статистическое изучение спроса и предложения на рабочую силу в различных областях Украины Статистичне вивчення попиту та пропозиції на робочу силу в різних областях України »

Виконав:

Курсант 7101 групи

Факультета МП и М

Кузьміна Майя

Одеса 2015

Зміст

Вступ

Причини вивчення попиту и пропозиції робочої сили в Україні.

Задачі Державної служби статистики України .

Проблеми ,які заважають роботі працюючої системи комплексного оцінювання 

Умови для створення попиту та пропозиції робочої сили.

Безробіття в Україні

2.1 Причини та наслідки ,методи боротьби.

Прогнози щодо працевлаштування.

Вступ

Перехід України до новітньої моделі розвитку, в якій основним джерелом економічного зростання є розвиток людського капіталу, потребує кардинального перегляду методів та механізмів регулювання ринку праці для забезпечення перерозподілу зайнятості за видами діяльності та секторами економіки. Вагоме значення мають не лише рівень і якість підготовки фахівців, а і їх відповідність потребам ринку праці, тобто збалансованість попиту та пропозиції кадрів.

Ціль: визначити причини , методи проблеми вивчення попиту и пропозиції робочої сили в Україні;особливості,задачі ,результати роботи Державної служби статистики України

Причини вивчення попиту и пропозиції робочої сили в Україні.

Задачі

Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) — центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України.

Забезпечує проведення в життя державної політики в галузі статистики, створення і належне функціонування загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації на території України. Є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики

1.2 Проблеми ,які заважають роботі працюючої системи комплексного оцінювання 

Незважаючи на схвалення Стратегії інноваційного розвитку України в умовах глобалізаційних викликів на період з 2010 до 2020 року HYPERLINK "http://www.niss.gov.ua/articles/397/" \l "sdfootnote1sym" 1, в Україні не застосовується комплексний підхід до прогнозування потреб виробничої та невиробничої сфер у кваліфікованих працівниках з урахуванням структури національної економіки, а сучасний ринок праці України визначається значною професійно-кваліфікаційною розбалансованістю. Однією з найбільш серйозних проблем є відсутність працюючої системи комплексного оцінювання співвідношення попиту та пропозиції на ринку праці України, що унеможливлює запровадження заходів щодо вирівнювання професійно-кваліфікаційного дисбалансу. Зокрема, слід виділити наступні аспекти:

1. Розбіжності у кількісних показниках державної статистики щодо ринку праці, які надходять з різних джерел. За даними Держкомстату України, кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на 01.12.2010 р., становила 479,1 тис. осіб HYPERLINK "http://www.niss.gov.ua/articles/397/" \l "sdfootnote2sym" 2, а кількість зареєстрованих безробітних на 01.12. 2010 р. − 449,7 тис. осіб HYPERLINK "http://www.niss.gov.ua/articles/397/" \l "sdfootnote3sym" 3.

 

Державна служба зайнятості України (ДСЗУ) станом на 01.12.2010 р. HYPERLINK "http://www.niss.gov.ua/articles/397/" \l "sdfootnote4sym" 4 акумулює 1 131 957 резюме працівників, які шукають роботу за допомогою держави. Проте ДСЗУ також повідомляє, що кількість шукачів роботи на ту ж саму дату складає 438 862 осіб. Отже, існує значна розбіжність між кількістю резюме та чисельністю громадян, які шукають роботу через ДСЗУ. Цьому є різноманітні пояснення: база резюме лише доповнюється, і з неї не прибираються відомості щодо працевлаштованих громадян; одна особа подає декілька резюме на різні вакансії тощо. Але всі ці припущення не дають змоги реально оцінити ефективність діяльності служби зайнятості із працевлаштування незайнятого населення.

2. Недосконалість якісної складової державних статистичних даних стосовно попиту та пропозиції робочих місць. За даними ДСЗУ, у жовтні 2010 р. галузевий розподіл кількості вільних робочих місць (вакансій) був таким: 48,7 % − для робітників, 35,3 % – для службовців, 16 % – для осіб, які не мають професії. У загальній кількості вакантних посад кожна п’ята припадала на підприємства переробної промисловості, кожна сьома – на торгівлю та ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, кожна дев’ята – на державне управління.

 

Перелік категорій робочих місць, за яким Держкомстат представляє дані в галузевому розрізі у статистичних таблицях «Потреба підприємств у працівниках  за видами економічної діяльності» (Табл. 1), не співпадає з аналогічним переліком, яким користується ДСЗУ (Рис. 1). Держкомстат подає дані відповідно до списку, причому не повного, базових категорій КВЕД HYPERLINK "http://www.niss.gov.ua/articles/397/" \l "sdfootnote8sym" 8 (іноді об’єднуючи їх), які де-факто більш деталізовані (але також не співпадають з класифікацією, на яку спираються користувачі бази даних ДСЗУ). Так, до переліку категорій не ввійшли «Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі», «Рибальство та рибництво», «Діяльність домашніх господарств. Діяльність екстериторіальних організацій», «Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту».

3. Недостатнє покриття статистикою сфери послуг та галузей економіки, не пов’язаних з індустріальним виробництвом. Державної статистичної інформації у її нинішньому вигляді недостатньо для визначення, як саме співвідносяться попит та пропозиція робочих місць по галузях.

 

За даними ДСЗУ, найбільш затребуваними (перші п’ять позицій на Рис. 1) на ринку праці є некваліфіковані робітники, робітники металообробного та інших виробництв, керівники та спеціалісти різних сфер, фахівці в галузі будівництва та архітектури, медичні працівники. Незважаючи на значну різницю у кількісних показниках, структура попиту та пропозиції по перших п’яти позиціях є відносно схожою: найбільша кількість вакансій припадає на найпростіші професії; керівників та спеціалістів; металообробне та ін. виробництва; сферу послуг (побуту) та торгівлі, транспорт та автосервіс.

За даними Держкомстату (Табл. 1), найбільший попит на робочу силу спостерігається у галузях: переробна промисловість; торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; державне управління; операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям; діяльність транспорту та зв’язку. Щодо пропозиції, найбільш чисельними є вакансії у сферах: торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; сільське господарство, мисливство та лісове  господарство; переробна промисловість; діяльність транспорту та зв’язку; охорона здоров’я та надання  соціальної допомоги.

 

З одного боку, державна статистика підтверджується даними експертів HYPERLINK "http://www.niss.gov.ua/articles/397/" \l "sdfootnote13sym" 13 щодо гострої потреби промисловості у кваліфікованих працівниках (у 14 регіонах України бракує слюсарів, токарів; у 18 регіонах − електрогазозварників і верстатників). З іншого, оцінка проводилася лише по робітничих спеціальностях; вивчалися потреби виробничих підприємств; крім того, ДСЗУ найбільш затребуваною вважає некваліфіковану працю, відводячи переробній промисловості значно скромніше місце. Вивчення ж ринку праці на підставі даних незалежних операторів ринку (рекрутингових агенцій), HYPERLINK "http://www.niss.gov.ua/articles/397/" \l "sdfootnote14sym" 14 демонструє, що державна статистика не повною мірою відбиває потреби ринку праці. Потреби багатьох сфер бізнесу не охоплюються державною статистикою (в т.ч. через неякісну інформацію, що надходить до регіональних управлінь Держкомстату), що знижує можливості аналізу реального стану ринку праці.

http://www.niss.gov.ua/articles/397/

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3241

https://www.google.com.ua/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1GKLB_enUA637UA637&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%83%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%20%D0%B2%20%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Реферат. Задачі Державної служби статистики України. Проблеми, які заважають роботі працюючої системи комплексного оцінювання. Умови для створення попиту та пропозиції робочої сили.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok