Кризові комунікації

1.Цілі і завдання кризових комунікацій – Криза підприємства становить переломний момент у послідовності процесів і дій. Найтиповішими є два варіанти виходу з кризової ситуації: успішне її подолання або ліквідація підприємства як екстремальна форма. Цілі - Стратегічний розвиток підприємства, створенні  дієвої моделі управління, підготовку кадрів для управління на всіх рівнях, діагностика внутрішнього і зовнішнього середовища, реалізація стратегій. Основне завдання антикризового управління — розробка та реалізація найменш ризикових управлінських рішень, які б сприяли досягненню поставленої мети й результату з мінімальним витрачанням додаткових коштів і за мінімальних негативних наслідків. Антикризовий менеджмент має на меті запобігання кризовій ситуації, готовність до протистояння кризі та професійну поведінку під час та після кризи. Іншими словами, антикризовий менеджмент передбачає дії, адекватні чотирьом його стадіям, які в Європі називаються “запобігання”, “готовність”, “реакція” та “відновлення”

2. технології та інструменти кризових комунікацій - Трансформація організаційних форм управління може відбуватися на всіх рівнях управління. Основними методами трансформації є дезінтеграція традиційних застарілих організаційних структур - “санація” походить від латинського “sanare” — оздоровлювати. система заходів, які здійснюються для запобігання банкрутств суб’єктів підприємницької діяльності. Досудова санація — це система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника. Дослідження, експертизи, Реактивне ставлення до кризи орієнтоване на зберігання існуючого стану.  прес-конференції, організація «гарячої» телефонної лінії, зустріч, відео чи телефонна конференція.

3. Основні канали для  ведення антикризових комунікацій – телебачення, радіо, газети, журнали, зустрічі листування

4.Практичні приклади з різних сфер: бізнес, брендинг, держава, суспільство, політика, культура

6.Методи оцінки ефективності PR-роботи – Відповідно до класичної теорії комунікації Г. Лассуела, схема   комунікації  хто - повідомляє що - на якому каналі – комусь – і  з яким ефектом. тон публікації (позитивна / негативна / нейтральна) частота присутності «дружніх» ключових послань характер інформаційних приводів - згадування в ЗМІ - характер публікації (аналітична / фактологічна стаття, інтерв'ю, рейтинг та ін) - розширення числа каналів - створення додаткових каналів комунікації (наприклад, установа професійних асоціацій, конкурсів тощо) - розширення цільових аудиторій - характер впливу на цільові аудиторії - число учасників заходу (наприклад, журналістів, які прийшли на прес-конференцію) - розвиток образу компанії- динаміка меседжів (послань) та ін

5.Методи аналізу комунікаційних середовищ - Метод наукової абстракції передбачає вилучення з аналізу другорядних фактів, спостереження тенденцій, Якісна сторона виражає суть явища, а кількісна - величину даної якості. узагальнення та вірогідностей, Використання середніх величин

Питання для оцінки якості засвоєння дисципліни

1. Класифікація криз і опис кризових ситуацій - закономірними і несподіваними   Передбачувані кризи настають як етап розвитку, Несподівані кризи часто бувають результатом чи грубих помилок в управлінні, Різновидом передбачуваних криз є циклічна криза/ кризи явні і латентні (приховані). Перші протікають помітно і легко виявляються. Другі є прихованими, протікають відносно непомітно і тому найбільш небезпечні. Кризи бувають глибокими і легкими.  Уся сукупність можливих криз поділяється також на групи криз затяжних і короткочасних. Криза — об'єктивне явище в соціально-економічній системі. Це положення погоджується з розумінням того, що в основі функціонування і розвитку соціально-економічної системи лежить керівна діяльність людини. Бажання ефективно управляти економічною системою може виражатися в прагненні розширювати сферу управління, тобто знижувати частку некерованих процесів.  За структурою відносин у соціально-економічній системі і диференціацією проблематики її розвитку можна виділити окремі групи економічних, соціальних, організаційних, психологічних, технологічних криз.

2. Визначення кризового PR, сутність кризового PR. Основа антикризового pr - це розробка Антикризової програми для компанії, підприємства або організації.  Антикризова програма є стратегічним документом, який, простіше кажучи, є "планом дій" на випадок виникнення різних кризових ситуацій. 

3. Принципи роботи в кризовій ситуації – Зайняти чітку недвозначну позицію - достатньо гнучку, але принципову.централізувати комунікації (тільки один представник компанії має право робити офіційні заяви).Привернути до активних дій керівництво. Постійно підтримувати зв'язки із ЗМІ. Підключити "зовнішню групу підтримки" (фахівців, лідерів думок, клієнтів, споживачів, вчених, чиновників, представників громадських організацій).Не ігнорувати своїх працівників -  вони повинні бути проінформовані про суть ситуації і позиції компанії насамперед. Дивитися на кризу широко (керівництво часто "не помічає" початку кризи, але проявляє надмірну активність під час її піку або наростання). Здійснювати постійний моніторинг і оцінку протікання кризи (не прогавити момент наростання і  не пропустити момент згасання).Заздалегідь думати про позиціонування компанії після кризи (акцент буде на тому, що зроблене, а не на допущених помилках). Для успішного подолання кризи: Розробити ясну й чітку позицію по відношенню до того, що відбувається.2. Залучити вищий менеджмент і переконати громадськість, що вищий менеджмент рішуче й ефективно працює над вирішенням кризи.3. Активізувати підтримку третьої сторони, авторитетної для громадськості. 4. Забезпечити присутність вищих керівників команди на місці події.   5. Комунікації повинні бути централізовані.   6. З мас-медіа треба співробітничати.    7. Не можна ігнорувати зайнятих.   8. Кризою варто управляти як процесом, бачити його в перспективі.   9. Позиціювання організації. Варто визнати провину, якщо вона є.      10. Послідовно відслідковувати процес.  11. Періодично  випускати теле-, відео-, радіо новини.

4. Специфіка поширення інформації в умовах кризи –  відвертості організації (у розумних рамках, звичайно). Ця позиція заснована на простій логіці: якщо компанія сама не надасть інформацію, це зроблять конкуренти, некомпетентні або упереджено настроєні особи. Громадська думка не може бути позитивною, якщо компанія закрита.

5.Відмінності PR-роботи в зарубіжних і російських компаніях

6.Криза Керівництво: суть, завдання, структура, основні розділи - Швидке реагування забезпечується тим, що обов'язки оперативного управління бере на себе спеціальна група вищого керівництва фірми. швидко й адекватно реагувати на розвиток подій, / Скласти попередній план дій визначити ситуацію;  виконати аналіз;  позначити мету;  розробити гіпотезу;  зібрати факти; проаналізувати факти; врахувати можливі способи дій;  оцінити можливі способи дії;  оцінити можливі наслідки передбачуваних дій; прийняти рішення і втілити його в життя;  уважно стежити і координувати реалізацію рішення; підвести підсумки і дати оцінку виконаних дій. Підібрати команду для роботи в кризовій ситуації. Розподілити обов'язки, завдання, права (самостійність рішення в екстремальних умовах) і принципи мотивації.  Розмістити центр управління ситуацією (офіс керівника, місце кризової ситуації). Організувати безперебійну і надійну систему передачі і переробки, збереження (для наступного глибокого аналізу) інформації. зменшити   канали надходження інформації, що не має прямого відношення до сформованої ситуації.  Звільнитися від  менш значимих проблем, вирішення яких делегувати іншим особам.

7. Цільові групи при роботі в кризовій ситуації – Працівники ЗМІ (місцеві, загальнонаціональні, спеціальні канали), включаючи пресу, телебачення, радіомовлення та відомчі засоби. Громадськість організації, у тому числі керівний і службовий персонал. Місцева громада, її засоби інформації, лідери груп і керівники місцевих політичних, громадських, ділових, релігійних, культурних та інших організацій. Інвестори, у тему числі реальні та потенційні. Органи держави, включаючи представників законодавчої, виконавчої і судової влади центрального та місцевого рівнів, органи місцевого самоврядування. Споживачі,  активісти захисту прав споживачів. ПРОФСПІЛКИ, Прибічники, опоненти і байдужі. Конуренти.

8. Канали комунікацій в кризі -  Телебачення Радіо  Інтернет  Журнали  Газети  Листи особисті контакти дзвінки

9. Методи та інструменти кризового PR – Трансформація організаційних форм управління може відбуватися на всіх рівнях управління. Основними методами трансформації є дезінтеграція традиційних застарілих організаційних структур - “санація” походить від латинського “sanare” — оздоровлювати. система заходів, які здійснюються для запобігання банкрутств суб’єктів підприємницької діяльності. Досудова санація — це система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника. Дослідження, експертизи, Реактивне ставлення до кризи орієнтоване на зберігання існуючого стану.  прес-конференції, організація «гарячої» телефонної лінії, зустріч, відео чи телефонна конференція.

10. Методи протидії технологіям чорного PR – випустити серію спростовують матеріалів, зробити кілька заяв, а також заспокоїти громадськість необхідними доказами, якщо цього вимагають обставини. створити гарячу лінію. створення прес-центру для зв'язку з пресою і телебаченням. роз'яснювальні бесіди. конференція та фестивалі

11. Роль лідерів громадської думки в управлінні кризами – Двоступеневий рух інформації в процесі масової комунікації — запропонована Е. Катцом та П. Лазарсфельдом модель, що описує процес формування індивідами ідей під впливом лідерів громадської думки. від засобів масової інформації до лідерів громадської думки, а від них — до більш широкої аудиторії. Лідери думок ініціювали руху «покладайся на себе». Вони вірять, що можуть змінити суспільство, тому відвідують громадські збори, є членами різних комітетів, беруть участь в діяльності добровільних організацій. У роботі всіх цих груп вони дуже активні і інших закликають бути такими ж. Рідко не дотримуються загальноприйнятої точки зору, вважаючи за краще мати власну. Для руху «покладайся на себе» характерний акцент на цінності і традиції. Лідери думок дуже прихильні заклику «назад до основ». Вірять, що зовнішні реформи можуть відбутися тільки тоді, коли люди спочатку зроблять необхідні «внутрішні» зміни. Будьте щедрі на інформацію / Вітайте критику на свою адресу. Займіть активну громадську позицію.  Приймайте участь у громадських заходах, в будівництві та обладнанні дитячих ігрових чи спортивних майданчиків. Допомагайте організовувати або проводити громадські заходи.  ініціюйте заходи щодо захисту навколишнього середовища. 4.  що бізнес повинен брати участь у вирішенні соціальних проблем і покращувати якість життя не тільки виробництвом товарів або наданням послуг. Спростіть процес комунікацій. 

12.Аналітичні прийоми в кризовому консалтингу –  принцип «випередження подій», що дозволяє організації або індивідові прогнозувати майбутній стан об'єкту аналізу. Цілеспрямовані та системні дослідження та аналіз ринку, що охоплюють оцінку розміру, місткості, структури ринку, аналіз рівня конкурентного оточення з діагностикою споживачів та конкурентів, виявлення тенденцій та прогнозування динаміки розвитку ринку /  розробку стратегії, що передбачає дослідження політики та ділової активності, проведення стратегічного аналізу компанії (виявлення сильних та слабких сторін організації, можливостей та загроз) / фінансовий менеджмент, що охоплює аналіз поточного фінансового стану компанії (її прибутковість, кредитоспроможність, ліквідність тощо), тенденцій змін, що відбуваються, оцінку систем та методів фінансового планування / управління персоналом / управління маркетингом, що охоплює дослідження ринкового середовища (оточення) компанії, розробку маркетингової стратегії, оцінку ефективності окремих елементів маркетингу (ціноутворення, організацію збуту, рекламу, управління товарними запасами та складським господарством)

13. Оцінка ефективності реалізації кризової PR-кампанії – Відповідно до класичної теорії комунікації Г. Лассуела, схема   комунікації  хто - повідомляє що - на якому каналі – комусь – і  з яким ефектом. тон публікації (позитивна / негативна / нейтральна) частота присутності «дружніх» ключових послань характер інформаційних приводів - згадування в ЗМІ - характер публікації (аналітична / фактологічна стаття, інтерв'ю, рейтинг та ін) - розширення числа каналів - створення додаткових каналів комунікації (наприклад, установа професійних асоціацій, конкурсів тощо) - розширення цільових аудиторій - характер впливу на цільові аудиторії - число учасників заходу (наприклад, журналістів, які прийшли на прес-конференцію) - розвиток образу компанії- динаміка меседжів (послань) та ін.

14.Кризова PR-стратегія: цілі, завдання, структура, основні компоненти - Підготовка до кризи включає наступні 10 кроків: 1. Виявлення проблем, які можуть стати кризою. Ідентифікація джерела кризи. 2. Створення кризового плану й команди управління кризою. 3. Ідентифікація ключових аудиторій і підготовка комунікацій, націлених на ці аудиторії під час перших днів кризи. 4. Визначення крапки управління кризою, що обумовлено концентрацією основних ресурсів ПР на тому або іншому рівні. 5. Визначення дублерів для ключового штату. 6. Моделювання процедур на випадок надзвичайних ситуацій. 7. Підготовка осіб здатних для роботи з пресою.8. Створення системи легкої досяжності вищих менеджерів для головного офісу. 9. Надання інструкцій з управління кризою для всіх керівників. 10. Підготовка підтримки прес-офісу, служби ПР, консультантів. Цілі кризового менеджменту : прогнозування криз, швидке припинення кризи,  обмеження збитку,  відновлення довіри до організації.

15. Розподіл ролей в кризовій ситуації – Координатором кризової групи  є або прес-секретар, або уповноважена ним особа (це може бути заступник прес-секретаря або фахівець зі зв’язків з громадськістю регіонального підрозділу). У разі надзвичайних ситуацій спікером має бути директор регіональної компанії або перша особа компанії. Інші працівники компанії зобов’язані переадресовувати всі запити до  спікера або координатора КГ. Склад КГ Інформація про потенційно несприятливі події надходить координатору: – від підрозділів компанії; – від групи моніторингу ЗМІ;

– якщо до компанії звертаються представники ЗМІ чи державних органів.

16. Робота з традиційними ЗМІ в кризі: інструменти, принципи, типові помилки –  Симбіоз «піарник-журналіст» представники ЗМІ не завжди глибоко знаються у галузевій специфіці та діяльності компанії, можуть опублікувати не завжди вигідну для компанії інформацію, або прийняти сторону конкурентів. Внутрішні проблеми (низька кваліфікація співробітників, корупція, погана якість продукції, недоліки матеріальної інфраструктури)/ Проблеми взаємодії із зовнішніми суб’єктами (низька оперативність роботи з громадянами, конфлікти з органами влади та управління) / перебої в каналі передачі повідомлення / неправильна інтерпретація повідомлення

17. Робота з New Media і соціальних медіа: інструменти, принципи, типові помилки – Заходи з якісної оцінки ефективності сайту:  — визначення першочергових завдань інтернет-проекту та вивчення відповідності сайту цим завданням;  — перевірка достовірності та актуальності інформації на сайті; — аналіз оперативності доступу до сайту; — запити до пошукових сайтів та каталогів Інтернету щодо інформації про ресурс та приблизного визначення рівня складності пошуку; — дослідження системи обліку відвідувань сайту з використанням ресурсів Інтернету та за допомогою власних методів; ОСОБЛИВОСТІ Розміщувати на сайті статті, на які посилатимуться інші користувачі; спрощувати додавання статей із сайту до соціальних мереж, наприклад, використовуючи стрічки новин; постійно залучати вхідні посилання; підтримувати активне обговорення матеріалів на сайті за допомогою сервісів голосування, рейтингу популярних статей і коментаторів; впроваджувати сервіси, які поширюють контент сайту. Помилки Недостатнє дослідження ринку / Неправильне визначення ЦА /  Відсутність унікальності 

18.Кризові ситуації в різних областях: бізнес, політика, суспільство, брендинг.

19.Основні принципи взаємодії з громадськістю в умовах кризи.

20.Оцінка практичних кейсів з управління кризовими ситуаціями: приклади, оцінка ефективності.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Відповіді на залік. Відмінності PR. Цілі і завдання кризових комунікацій. Ведення антикризових комунікацій. Класифікація криз і опис кризових ситуацій. Поширення інформації

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Задачи по дисциплине «Деньги. Кредит. Банки»

Тема «Деньги: денежная масса, скорость оборота денег, банковский мультипликатор, валютные курсы, нормы обязательных резервов»

Професійна Українська мова

Державна мова. Українська— мова професійного спілкування, стилі мови, професійне мовлення.

Основные законодательные документы, регламентирующие работу станции

Порядок подачи порожних вагонов под погрузку опасных грузов. Порядок подачи и уборки вагонов.

Міжнародні договори України

Міжнародне право. Закону України «Про міжнародні договори України». Депозитарій (зберігач) договору, обмін текстами документів. Вступ договору в силу, дія договору у просторі й часі. Проблема оговорок к международным договорам

Фармакология. Тесты с ответами

Тесты с ответами по фармакологии, на экзамен. Готовые ответы. Медицинские препараты, витаминный препарат, механизм действия.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok