Цивільне право

Поняття зобов'язального права України та його система

.

Заміна кредитора та боржника: підстави та порядок

.

Об’єкт та зміст зобов’язання

.

Підстави виникнення та припинення зобов’язання

Виконання зобов’язань та його принципи

.

Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. Форми та види неустойки

.

Порука. Форма та зміст договору поруки

.

Гарантії як способи забезпечення виконання зобов’язань. Гарантія: поняття, суб’єкт, права та обов’язки гаранта

.

Поняття завдатку та його форма. Аванс. Завдаток: поняття, функції. Співвідношення завдатку з авансом

.

Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань та її види. Застава: поняття, види і підстави виникнення застави

.


Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. Притримання: поняття та підстави виникнення

.

Поняття відповідальності

.

Правові наслідки порушення зобов’язання. Одностороння відмова від зобов’язання

.

 

Види і форми договірної відповідальності

Поняття збитків, їх склад. Відшкодування збитків

Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання

    

Вина як умова відповідальності. Значення вини у договірній відповідальності

.

Підстави звільнення від відповідальності

.

Поняття цивільно-правового договору, його значення. Відмінність цивільно-правового договору від суміжних договорів

.

Класифікація цивільно-правових договорів

.

Договорам властиві й певні особливості, що зумовлюють їх поділ

.

Зміст договору. Умови договору і їх види

Укладання договору. Стадії укладання

.

Зміна та припинення договорів. Зміна або розірвання договору, правові наслідки

.

Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу. Різновиди договору купівлі-продажу.

Поняття, предмет, форма, різновиди договору купівлі–продажу

.

Права та обов’язки сторін за договором купівлі-продажу

.

Головним обовязком покупця є прийняття товару.

Момент виникнення права власності у покупця. Ризик випадкової загибелі майна

.

Предмет договору купівлі-продажу, ціна та оплата товару

Роздрібна купівля-продаж

.

Захист прав споживачів. Права та обов’язків споживачів

.

Поняття, загальна характеристика договору міни

.

Поняття, загальна характеристика та значення договору поставки

.

Поняття, загальна характеристика та особливості договору контрактації

.

Постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу

.

Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання. Рента.

Договір ренти. Права та обовязки сторін за договором

.

41.

Договір довічного утримання (догляду): поняття, предмет, форма, сторони

.

Сторони в договорі довічного утримання, права та обов’язки сторін

.

Поняття та загальна характеристика договору дарування

.

Види договорів дарування. Розірвання договору дарування.

Договір пожертви

.

Поняття та різновиди майнового найму. Загальна характеристика

Поняття і види майнового найму (оренди). Договір найму (оренди)

Відповідальність сторін договору. Припинення договору майнового найму

.

 

Поняття, зміст, істотні умови, права та обов’язки сторін договору лізингу

.

Договір побутового прокату (поняття та особливості)

.

Найм транспортного засобу, будівлі або капітальної споруди

.

Поняття та зміст договору найму житлового приміщення. Права та обов’язки сторін за договором найму житлового приміщення.

Найм житлового приміщення. Види договору найму житлового приміщення. Правове регулювання

(гл.59 ст.810-826 ЦК)

Поняття члена сім’ї наймача житлового приміщення. Загальна характеристика прав та обов’язків членів сім’ї наймача

Припинення договору найму житлового приміщення. Зміна договору найму житлового приміщення

Поняття договору підряду. Відмінності договору підряду від суміжних договорів.

Поняття та ознаки договору підряду. Відмежування його від трудового договору, договору поставки та договорів про надання послуг

.

Договір побутового підряду

(ст.865-874 пр.2 гл. 61 ЦК)

Виконання договору підряду. Випадки дострокового розірвання договору підряду

Майнова відповідальність сторін за порушення умов договору підряду

.

Система підрядних договорів у будівництві та організація договірних зв’язків

.

Складність виробничого процесу, тривалість його в часі та інші особливості відбиваються на структурі договірних відносин

.

Загальна характеристика договорів на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт: поняття, загальна характеристика

.

Характеристика транспортних договорів. Поняття, види, специфіка транспортних договорів

.

Поняття та зміст договору перевезення вантажів

.

Відповідальність сторін за договором перевезення вантажів

ст.920-926)

Поняття страхування. Різновиди страхування. Основні страхові поняття

.

Договори по добровільному страхуванню. Загальна характеристика

.

Права та обов’язки сторін по договору страхування

.

Припинення зобов’язань страхування

.

Порядок та форми розрахунків в Україні.

Форми розрахунків. Види безготівкових розрахунків

.

Безготівкові розрахунки, їх різновиди та особливості

Кредитний договір: поняття, зміст, порядок укладання, істотні умови

.

Види кредиту. Особливості надання кредитів

.

Поняття, сторони та предмет договору позики

.

Форма, права та обов’язки сторін по договору позики

.

Поняття та загальна характеристика договору банківського вкладу

.

Поняття та загальна характеристика договору банківського рахунку

.

Договір факторингу: загальна характеристика

.

Поняття, істотні умови, форма договору зберігання

.

Права та обов’язки сторін, відповідальність за договором зберігання

.

Спеціальні види зберігання

Поняття, значення, зміст договору доручення

.

Передоручення. Припинення договору доручення

.

Поняття та загальна характеристика договору комісії

.

Форма, порядок укладання, зміст договору комісії

.

Припинення договору комісії. Відповідальність сторін за договором комісії

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством. 

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). 

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

4.3. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством неустойки (штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

4.4. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

Поняття та загальна характеристика договору управління майном

.

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

.

Ліцензійний договір: поняття, умови, строк

.

Договір комерційної концесії: загальна характеристика

.

Поняття та загальна характеристика договорів про спільну діяльність

.

Поняття зобов’язань із заподіяння шкоди. Умови їх виникнення

.

Елементи зобов’язання із заподіяння шкоди

.

Моральна (немайнова) шкода

.

Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівника

.

Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду

.

Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітнім, неповнолітнім, недієздатним

.

Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

.

Зобов’язання з безпідставного придбання та збереження майна

.

Зобов’язання, які виникають із публічної обіцянки винагороди з оголошення конкурсу та без оголошення конкурсу

.

Поняття спадкування. Суб’єктивний склад правовідносин спадкування

.

Час та місце відкриття спадщини. Склад спадщини

.

Спадкування за законом. Розподіл майна померлого між спадкоємцями

.

Спадкування за заповітом. Заповідальний відказ. Обов’язкова частка

.

Форма заповіту та порядок його укладення. Недійсність заповіту

.

Здійснення права на спадкування. Відмова від прийняття спадщини

.

Відповідальність спадкоємців по зобов’язаннях спадкодавця. Розподіл та перерозподіл спадщини

.

Спадкування по праву представлення. Спадкова трансмісія. Відумерлість спадщини

.

Спадковий договір

.

Поняття сімейного права. Принципи та система сімейного права

.

Поняття сім’ї. Види сімейних правовідносин

.

2. 

Ознаки та види сімейних правовідносин

Поняття шлюбу за сімейним законодавством. Фактичні шлюбні відносини

.

Умови вступу в шлюб та перешкоди до укладання шлюбу. Порядок укладання шлюбу

.

Визнання шлюбу недійсним. Правові наслідки визнання шлюбу недійсним

11.

Порядок підтвердження недійсності або визнання недійсним шлюбу

12.

Правові наслідки недійсності шлюбу

Особисті немайнові правовідносини подружжя

.

Право на вибір місця проживання

..

Майнові відносини подружжя. Режим власності подружжя

.

Обов’язки подружжя по взаємному утриманню

.

Шлюбний договір

Поняття припинення шлюбу

.

Порядок та випадки розірвання шлюбу в органах РАЦСу. Розірвання шлюбу в судовому порядку.

Розірвання шлюбу через органи РАГЦУ

16.

Розірвання шлюбу в судовому порядку

.

Порядок встановлення походження дитини.

Порядок встановлення походження дитини 

Встановлення батьківства. Визнання батьківства. Заперечення батьківства (материнства)

.

Визнання батьківства за рішенням суду

Порядок оспорювання батьківства (материнства)

Особисті права та обов’язки батьків. Право батьків на виховання

.

Підстави та наслідки позбавлення батьківських прав. Порядок поновлення батьківських прав.

Підстави, порядок і правові наслідки позбавлення батьківських прав

.

Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.

Підстави, порядок і правові наслідки відібрання дитини без позбавлення батьківських прав

.

Специфіка майнових правовідносин батьків та дітей

.

Аліментні правовідносини. Умови та порядок стягнення аліментів на дітей

.

2.

Умови стягнення аліментів на дітей

3.

Порядок та розмір стягнення аліментів на дітей

Утримання батьків дітьми. Обов’язки дітей щодо батьків

.

Аліментні відносини інших членів сім’ї та родичів

.

Поняття та умови усиновлення (удочеріння). Правові наслідки усиновлення. Таємниця усиновлення

.

Правові наслідки усиновлення

.

Скасування усиновлення, підстави скасування усиновлення. Визнання усиновлення недійсним. Правові наслідки скасування усиновлення

.

48.

Скасування усиновлення

.

Опіка, піклування та патронат в сімейному праві

.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

СК - сімейний кодекс, ЦК - цивільній кодекс України. Гражданское право Украины. Законодавство. Сімейне право. Цивільно-правові відносини між громадянами. Договори: види, умови, поняття. Зобов’язання, відповідальність.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Поняття зобов'язального права України та його система

Заміна кредитора та боржника: підстави та порядок

Об’єкт та зміст зобов’язання

Підстави виникнення та припинення зобов’язання

Виконання зобов’язань та його принципи

Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. Форми та види неустойки

Порука. Форма та зміст договору поруки

Гарантії як способи забезпечення виконання зобов’язань. Гарантія: поняття, суб’єкт, права та обов’язки гаранта

Поняття завдатку та його форма. Аванс. Завдаток: поняття, функції. Співвідношення завдатку з авансом

Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань та її види. Застава: поняття, види і підстави виникнення застави

Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. Притримання: поняття та підстави виникнення

Поняття відповідальності

Правові наслідки порушення зобов’язання. Одностороння відмова від зобов’язання

Види і форми договірної відповідальності

Поняття збитків, їх склад. Відшкодування збитків

Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання

Вина як умова відповідальності. Значення вини у договірній відповідальності

Підстави звільнення від відповідальності

Поняття цивільно-правового договору, його значення. Відмінність цивільно-правового договору від суміжних договорів

Класифікація цивільно-правових договорів

Договорам властиві й певні особливості, що зумовлюють їх поділ

Зміст договору. Умови договору і їх види

Укладання договору. Стадії укладання

Зміна та припинення договорів. Зміна або розірвання договору, правові наслідки

Поняття, предмет, форма, різновиди договору купівлі–продажу

Права та обов’язки сторін за договором купівлі-продажу

Момент виникнення права власності у покупця. Ризик випадкової загибелі майна

Предмет договору купівлі-продажу, ціна та оплата товару

Роздрібна купівля-продаж

Захист прав споживачів. Права та обов’язків споживачів

Поняття, загальна характеристика договору міни

Поняття, загальна характеристика та значення договору поставки

Поняття, загальна характеристика та особливості договору контрактації

Постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу

Договір ренти. Права та обовязки сторін за договором

Договір довічного утримання (догляду): поняття, предмет, форма, сторони

Сторони в договорі довічного утримання, права та обов’язки сторін

Поняття та загальна характеристика договору дарування

Договір пожертви

Поняття і види майнового найму (оренди). Договір найму (оренди)

Відповідальність сторін договору. Припинення договору майнового найму

Поняття, зміст, істотні умови, права та обов’язки сторін договору лізингу

Договір побутового прокату (поняття та особливості)

Найм транспортного засобу, будівлі або капітальної споруди

Найм житлового приміщення. Види договору найму житлового приміщення. Правове регулювання

Поняття члена сім’ї наймача житлового приміщення. Загальна характеристика прав та обов’язків членів сім’ї наймача

Припинення договору найму житлового приміщення. Зміна договору найму житлового приміщення

Поняття та ознаки договору підряду. Відмежування його від трудового договору, договору поставки та договорів про надання послуг

Договір побутового підряду

Виконання договору підряду. Випадки дострокового розірвання договору підряду

Майнова відповідальність сторін за порушення умов договору підряду

Система підрядних договорів у будівництві та організація договірних зв’язків

Складність виробничого процесу, тривалість його в часі та інші особливості відбиваються на структурі договірних відносин

Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт: поняття, загальна характеристика

Характеристика транспортних договорів. Поняття, види, специфіка транспортних договорів

Поняття та зміст договору перевезення вантажів

Відповідальність сторін за договором перевезення вантажів

Поняття страхування. Різновиди страхування. Основні страхові поняття

Договори по добровільному страхуванню. Загальна характеристика

Права та обов’язки сторін по договору страхування

Припинення зобов’язань страхування

Форми розрахунків. Види безготівкових розрахунків

Безготівкові розрахунки, їх різновиди та особливості

Кредитний договір: поняття, зміст, порядок укладання, істотні умови

Види кредиту. Особливості надання кредитів

Поняття, сторони та предмет договору позики

Форма, права та обов’язки сторін по договору позики

Поняття та загальна характеристика договору банківського вкладу

Поняття та загальна характеристика договору банківського рахунку

Договір факторингу: загальна характеристика

Поняття, істотні умови, форма договору зберігання

Права та обов’язки сторін, відповідальність за договором зберігання

Спеціальні види зберігання

Поняття, значення, зміст договору доручення

Передоручення. Припинення договору доручення

Поняття та загальна характеристика договору комісії

Форма, порядок укладання, зміст договору комісії

Припинення договору комісії. Відповідальність сторін за договором комісії

Поняття та загальна характеристика договору управління майном

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Ліцензійний договір: поняття, умови, строк

Договір комерційної концесії: загальна характеристика

Поняття та загальна характеристика договорів про спільну діяльність

Поняття зобов’язань із заподіяння шкоди. Умови їх виникнення

Елементи зобов’язання із заподіяння шкоди

Моральна (немайнова) шкода

Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівника

Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду

Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітнім, неповнолітнім, недієздатним

Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

Зобов’язання з безпідставного придбання та збереження майна

Зобов’язання, які виникають із публічної обіцянки винагороди з оголошення конкурсу та без оголошення конкурсу

Поняття спадкування. Суб’єктивний склад правовідносин спадкування

Час та місце відкриття спадщини. Склад спадщини

Спадкування за законом. Розподіл майна померлого між спадкоємцями

Спадкування за заповітом. Заповідальний відказ. Обов’язкова частка

Форма заповіту та порядок його укладення. Недійсність заповіту

Здійснення права на спадкування. Відмова від прийняття спадщини

Відповідальність спадкоємців по зобов’язаннях спадкодавця. Розподіл та перерозподіл спадщини

Спадкування по праву представлення. Спадкова трансмісія. Відумерлість спадщини

Спадковий договір

Поняття сімейного права. Принципи та система сімейного права

Поняття сім’ї. Види сімейних правовідносин

Ознаки та види сімейних правовідносин

Поняття шлюбу за сімейним законодавством. Фактичні шлюбні відносини

Умови вступу в шлюб та перешкоди до укладання шлюбу. Порядок укладання шлюбу

Визнання шлюбу недійсним. Правові наслідки визнання шлюбу недійсним

Порядок підтвердження недійсності або визнання недійсним шлюбу

Правові наслідки недійсності шлюбу

Особисті немайнові правовідносини подружжя

Право на вибір місця проживання

Майнові відносини подружжя. Режим власності подружжя

Обов’язки подружжя по взаємному утриманню

Шлюбний договір

Поняття припинення шлюбу

Розірвання шлюбу через органи РАГЦУ

Розірвання шлюбу в судовому порядку

Порядок встановлення походження дитини 

Встановлення батьківства. Визнання батьківства. Заперечення батьківства (материнства)

Визнання батьківства за рішенням суду

Порядок оспорювання батьківства (материнства)

Особисті права та обов’язки батьків. Право батьків на виховання

Підстави, порядок і правові наслідки позбавлення батьківських прав

Підстави, порядок і правові наслідки відібрання дитини без позбавлення батьківських прав

Специфіка майнових правовідносин батьків та дітей

Аліментні правовідносини. Умови та порядок стягнення аліментів на дітей

Умови стягнення аліментів на дітей

Порядок та розмір стягнення аліментів на дітей

Утримання батьків дітьми. Обов’язки дітей щодо батьків

Аліментні відносини інших членів сім’ї та родичів

Поняття та умови усиновлення (удочеріння). Правові наслідки усиновлення. Таємниця усиновлення

Правові наслідки усиновлення

Скасування усиновлення, підстави скасування усиновлення. Визнання усиновлення недійсним. Правові наслідки скасування усиновлення

Скасування усиновлення

Опіка, піклування та патронат в сімейному праві

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok