Питання на екзамен “Історія України”

Питання на екзамен “Історія України” (1 курс) – д/в

1.      Предмет, мета, завдання курсу «Історія України». Періодизація історії України. Основні групи джерел з історії України.

Основні економічні та соціальні зрушення за часів палеоліту та мезоліту на території України.

Неолітична революція: передумови, характерні риси, наслідки.

Релігійні вірування і духовна культура найдавнішого населення на території України. Основні риси культури первісного суспільства.

Доба енеоліту на території України.

Побут, господарство, діяльність, світогляд трипільців.

Ранній залізний вік на території України: основні економічні та соціальні зрушення. Виникнення кочівництва.

Політична, матеріальна, духовна культура кіммерійців.

Скіфи на території України: державний устрій, соціально-економічний розвиток, релігійні уявлення.

Матеріальна культура, мистецтво, релігійні уявлення сарматів.

Антична колонізація Північного Причорномор’я. Боспорське царство.

Проблема походження слов’ян в історичній науці.

Головні етапи історичного розвитку східних слов’ян (II ст. до н. е. – V ст. н. е.).

Матеріальна  культура і релігійні вірування східних слов’ян.

Соціально-економічні та політичні передумови утворення Давньоруської держави.

Норманська та антинорманська теорії походження Київської Русі: витоки, сутність, сучасні оцінки.

 Пантюркістська теорія походження Київської Русі. Русь і Хозарія.

Особливості Давньоруської державності.

Соціальна структура давньоруського суспільства.

Культура землеробства в Київській Русі. Формування феодального землеволодіння.

Ремесло і торгівля в Київській Русі. Давньоруське місто.

Етнічні процеси в Київській Русі. Проблема давньоруської народності.

Перші київські князі (Дір, Аскольд, Олег, Ігор), їх внутрішня та зовнішня політика.

 Реформаторська діяльність княгині Ольги. Внутрішня та зовнішня політика князя Святослава.

Реформи князя Володимира Великого.

Християнізація Київської Русі: причини та наслідки.

Піднесення Київської держави за Ярослава Мудрого.

Причини феодальної роздробленості. Особливості політичного та соціально-економічного розвитку руських князівств в умовах децентралізації Русі.

Русь і половці.

Причини утворення Галицько-Волинського князівства. Галицька земля наприкінці XI – XII ст.

Особливості політичної системи та соціально-економічного розвитку Галицько-Волинського князівства.

Утворення та розвиток Галицько-Волинського князівства (кінець XII – перша третина XIII ст.).

Піднесення Галицько-Волинського князівства за доби правління Данила Галицького.

Галицько-Волинське князівство за наступників Данила Романовича (1260-ті – 1340 рр.). Історичне значення Галицько-Волинського князівства.

Політична історія Київського, Чернігівського, Переяславського князівств (кінець  XII- перша третина XIII ст.).

Боротьба руських князівств з монголо-татарською навалою.

Південно-західні руські князівства під владою Золотої Орди.

Початок литовського  і польського володарювання на українських землях (друга половина XIV ст.).

 Кревська унія: причини укладення, зміст, наслідки.

Зовнішня та внутрішня політика князя Вітовта. Литовсько-польські унії XV ст. та їх значення для політичної історії України.

"Велике княжіння Руське" (1430-1435 рр.).  Реставрація удільного устрою та його остаточна ліквідація (1440-1435 рр.).

 Московські змагання за українські землі (80- рр XV ст. - перша половина XVI ст.). 

Політичний та адміністративний устрій українських земель у складі Великого князівства Литовського ( друга половина XIV-  перша половина XVI ст.).

Зміни в соціальній структурі суспільства в XIV- першій  половині XVI ст. Законодавче закріплення прав і вольностей шляхти.

Розвиток сільського господарства та промислів на українських землях ( друга половина  XIV-  перша половина XVI ст.).

Формування фільваркової системи господарства на українських землях (XV- XVI ст.). Процес закріпачення українського селянства.

Розвиток внутрішньої та зовнішньої торгівлі  в XIV- XVI ст.

Розвиток українських міст в XIV- XVI ст. Магдебурзьке право.

Цехові організації та їх роль у розвитку економіки України.

Люблінська унія: причини укладення, зміст.

Політичний устрій українських земель у складі Речі Посполитої.

 Соціально-економічні наслідки Люблінської унії.

Утворення Кримського ханства. Особливості державного та соціально-економічного устрою.

Османські завоювання в Криму. Кримське ханство - васал Османської імперії.

Реформаційний рух в Україні.

 Контрреформація у Речі Посполитій. Єзуїти, їх проникнення в Україну.

Братства як фактор реформації релігійно-церковного життя в Україні та її національно-культурного відродження.

Берестейська церковна унія: причини укладення, зміст. Берестейський собор 1596 р.

Наслідки Берестейської церковної унії.

Релігійна  політика Владислава IV. Нормалізація стосунків Руської православної  церкви з державою.

 Реформи церковного управління Київської митрополії  та церковної освіти в Могилянську добу.

Проблема походження українського козацтва в історичній науці.

Історичні передумови та причини виникнення  українського козацтва.

Джерела формування українського козацтва.

 Господарство, побут, звичаї українських козаків.

 Причини заснування Запорозької Січі. Запорозькі Січі другої половини XVI ст.

Суспільно-політичний устрій Запорозької Січі.

Козацьке право і судочинство.

Військове мистецтво українських козаків.

Внутрішьньоцерковна організація, структура, клір у Запорізькій Січі. Монастирі на запорізьких землях. 

Характерні риси релігійності запорізьких козаків.

Створення реєстрового козацького війська.  Правове утвердження реєстрового стану.

"Ординація Війська Запорозького реєстрового" 1638 р. та її вплив на становище реєстрового козацтва.

Боротьба козацтва проти татарсько-турецької агресії в XVI ст.

 Участь козаків у Лівонській війні (1558-1583 рр.) і Лівонському поході польської армії (1601-1602 рр.).

 Роль українських козаків у воєнних діях на території Московської держави під час Смути.

Боротьба українського козацтва проти татарсько-турецької агресії в першій половині XVII ст.

 Українське козацтво у Хотинській війні.

Участь українських козаків в Тридцятирічній війні. 

 Козацько-селянське повстання 1591-1593 рр. під проводом Криштофа Косинського.

 Козацько-селянське повстання 1594-1596 рр. під проводом Северина Наливайка.

 Козацько-селянські повстання 20-30 рр. XVI ст.: причини, наслідки.

Політика гетьмана П. Сагайдачного і його роль у розгортанні визвольного руху.

 Етнічні процеси на українських землях у XV- першій половині XVII ст.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Предмет, мета, завдання курсу «Історія України». Періодизація історії України. Основні групи джерел з історії України.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Створення блоку агресивних держав ОСІ «Рим-Берлін-Токіо». Радянсько-німецьке зближення 1939 р.

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности

Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ). Организация объединения, посягающего на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ)

Еволюція і генезис фінансів

Сутність та причини еволюційного розвитку фінансів. Зародження і розвиток фінансів за часів рабовласництва. Доходи і видатки феодальної держави. Фінанси капіталістичних держав. Еволюція розвитку фінансів України

Педагогика в системе наук о человеке

Общее представление о педагогике как науке. Объект, предмет Функции и задачи педагогической науки. Источники развития педагогики. Система педагогических наук и отрасли педагогики. Связь педагогики с другими науками

Знакомство с работой приемного отделения. Санитарная обработка пациентов. Обработка на педикулез

Дневник. Содержание практики

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok