Макроекономіка. Відповіді на тести

1)Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо в країні

-усі твердження неправильні

2)Багато економістів віддають перевагу плаваючим валютним курсам, бо вони

-дають можливість використовувати монетарну політику для досягнення інших макроекономічних цілей

3)Більшість економістів уважають, що основну причину зростання безробіття у розвинутих європейських країнах упродовж останніх двох десятиліть потрібно шукати у

-щедрих виплатах безробітним

4)Бретон-Вудську валютну систему не характеризувало така ознака

-дефіцити платіжного балансу коригувалися шляхом переміщення золота між країнами

5)Хто з економістів відвів сфері споживання ключову роль у макроекономічному аналізі

-Джон Мейнард Кейнс

6)Чи правильні такі твердження, що стосуються ділового циклу

-усі твердження неправильні

7)Чисті інвестиції — це

-приріст основного капіталу

1)В умовах плаваючого валютного курсу стимулювальна фіскальна політика

-підвищує обмінний курс національної валюти

2)ВВП як показник занижує обсяг національного виробництва, бо не враховує

-результатів економічної діяльності в тіньовому секторі економіки

3)Вирішальну роль у досягненні економічної рівноваги у довгостроковому періоді відіграє(ють)

-процентна ставка

4)Виробнича функція Y=K(0,5)L(0,5) має віддачу

-Постійну

5)Виробничій функції притаманна властивість спадного граничного продукту, якщо

-Додаткковий обсяг продукції котрий отримують від застосування додаткової одиниці фактора за незмінної кількості інших факторів, зменшується

6)Витрати на капітал у неокласичній моделі інвестицій не залежать від

-граничного продукту капіталу

7)Від непередбаченої інфляції особливо потерпають

-отримувачі фіксованих доходів

1)Гіперінфляція починається тоді коли

-Уряди змушені друкувати гроші для фінансування своїх видатків

2)Гіпотеза життєвого никлу передбачає, що споживання є функцією:

-доходу за весь трудовий період і майна

3)Гіпотеза постійного доходу М. Фрідмана твердить, що гранична схильність до споживання доходу

-вища для постійного доходу, ніж для тимчасового доходу.

1)Демонетизація золота означає, що

-золото перестає виконувати функції грошей

2)Державні трансферні платежі — це

-виплати уряду домогосподарствам, не обумовлені їхньою участю у процесі виробництва

3)Дефіцит платіжного балансу країни можна профінансувати через

-позики за кордоном

-використання золотовалютних резервів країни

4)Дж. М. Кейнс зазначав, що гранична схильність до споживання додаткового доходу є

-між нулем і одиницею

5)Дж. М. Кейнс твердив, що видатки на споживання в країні залежать від

-рівня поточного використовуваного доходу

6)Джерелом інфляції пропозиції є

-зростання витрат на одиницю продукції

7)Диференціація доходів населення

-простежується в усіх економічних системах

8)Диференціація доходів населення – це

-неоднаковий рівень доходів домогосподарств або працівників

9)Для визначення рівня економічного розвитку країни використовують низку показників, окрім

-показників рівня заощаджень у національній економіці

10)ДЛЯ З 'ясування внеску фірми у ВВП, обчисленого як сума доданої вартості, необхідно із суми продажу фірми вирахувати

-УСІ ВІДПОВІДІ НЕПРАВИЛЬНІ

11)До основних макроекономічних цілей суспільства не можно віднести

-рентабельність підприємства — перевищення виторгу від продажу товару чи послуги над витратами на їх виробництво

12)До цінових чинників, які визначають нахил кривої короткострокової сукупної пропозиції, не належи(а)ть

-додаткові витрати на підприємницьку діяльність

13)До чистих інвестицій належить

-будівництво складу готової продукції

1)Економічне зростання графічно молена проілюструвати

-переміщенням кривої виробничих можливостей вправо

2)Економічне зростання означає

-збільшення кількості вироблених товарів і послуг

3)Екстернальнї теорії шукають основні причини економічних коливань у

-важливих технічних нововведеннях

1)Закон Оуена виражає кількісну залежність між

-Зміною обсягу національного виробництва та зміною рівня безробіття

2)Збільшення сукупних видатків індукує інфляцію якщо національна економіка

-перебуває у стані повної зайнятості

3)Згідно з Золотим правилом, граничний продукт капіталу дорівнює

-нормі амортизації

4)Згідно з кейнсіанською функцією споживання, обсяг споживання визначають головно

-використовуваний поточний дохід

5)Згідно з монетаристським поглядом, єдиною причиною інфляції є

-Надмірнийтемп приросту грошової маси порівняно з темпами зростання ВВП

6)Згідно з парадоксом заощадження, спроба усіх заощаджувати якомога більше у фазі спаду може

-спричинити зменшення сукупних видатків і реального ВВП

7)Згідно з теорією інвестування Тобіна. у фірм є стимули до інвестування, коли

-ринкова вартість функціонуючого капіталу більша, ніж його відновна вартість

8)Зі збільшенням кількості праці граничний продукт капіталу

-Збільшується

9)Зі збільшенням обсягу капіталу граничний продукт праці

-Збільшується

10)Зі зниженням реальної процентної ставки

-попит на гроші для операцій не зміниться, а сукупний попит на гроші збільшиться

11)Зі зростанням реальної процентної ставки обсяг інвестицій

-зменшується, бо витрати на капітал збільшуються

12)Зрівнювальним компонентом фактичних заощаджень та фактичних інвестицій є

-зміна інвестицій у запаси

13)Зростання курсу гривні щодо польського злотого створює сприятливі умови для

-збільшення польського експорту в Україну

1)За інших рівних умов ВВП збільшиться, коли

-споживання товарів поточного вжитку збільшиться

2)За інших рівних умов збільшення експорту країни

-Збільшить сукупні видаткита реальний ВВП

3)За інших рівних умов, якщо ціни на імпортне взуття різко зросли, то

-номінальний ВВП не зміниться, а ІСЦ зросте

4)За обсягу національного виробництва, що більший за рівноважний

-домогосподарства заощаджують більше, ніж підприємства планують інвестувати

5)За обсягу національгного виробництва, що менший за рівноважний

-домогосподарства заощаджують менше ніж підприємства планують інвестувати

6)За плаваючих валютних курсів

-тільки монетарна політика може впливати на обсяг національного виробництва

7)За плаваючих валютних курсів та низької мобільності капіталу результативність стимулювальної монетарної політики

-нижча, ніж за абсолютної мобільності капіталу

8)За фіксованого обмінного курсу і стабільного рівня цін обсяг національного продукту в країні з малою відкритою економікою можна збільшити за допомогою

-збільшення державних видатків

1)Із моделі Мандела—Флемінга випливає, що в системі координат (У-е) крива ЛМ* унаслідок підвищення обмінного курсу

-стане крутішою

2)Із моделі Мандела—Флемінгавипливає,що в системі координат (У-е)крива IS* унаслідок підвищення обмінного курсу

-буде стабільною

3)Із рівняння Фішера випливає, що зростання рівня інфляції на один відсоток збільшує на один відсоток

-номінальну процентну ставку

4)Інфляцію пропозиції можна проілюструвати

-переміщенням кривої сукупної пропозиції вліво

1)Кейнсіанський "хрест" — це перетин

-лінії запланованих видатків та лінії 45°

2)Кількісне рівняння обігу не містить

-номінальної процентної ставки

3)Кількісне рівняння обміну демонструє, що

-кількість грошей х швидкість обігу грошей = рівневі цін х реальний ВВП

4)Ключова відмінність між моделлю IS-LM та моделлю Мандела—Флемінга полягає в тому, що

-моделі Мандела—Флемінга економіка країни є малою відкритою економікою

5)Коли кажуть, що країна девальвувала свою валюту то мають на увазі, що

-уряд знизив фіксований курс валюти стосовно інших валют

6)Коли люди ухвалюють рішення, яку частку доходу споживати сьогодні, а скільки заощаджувати то вони постають перед

-міжчасовим бюджетним обмеженням

7)Конкурентній фірмі вигідно наймати працівників доти, доки граничний продукт праці не зрівняється із

-реальною заробітною платою

8)Крива Лоренца відображає

-ступінь рівності в розподілі доходів у суспільстві

9)Крива сукупного попиту відбиває відношення між

-рівнем цін та сукупними видатками на купівлю товарів і послуг

10)Крива сукупного попиту у відкритій економіці переміщує вправо, якщо

-Курс національної валюти знижується

11)крива сукупної пропозиції виражає залежність між

-рівнем цін і виробленим реальним ВВП

1)Макроекономіка досліджує економічні процеси  на рівні

-Національної економіки

2)Макроекономіка є частиною аналітичної економії яка вивчає

-ефективність функціонування національної економіки як цілого

3)Макроекономісти зажили репутації фахівців, які не можуть дійти згоди з будь-якого питання тому, що

-вони виходять з різних філософій макроекономіки

4)Макроекономічні моделі будуються для

-виявлення принципових економічних зв'язків;

-економічного прогнозування

5)Між якими величинами є обернена залежність

-інвестиційними видатками і процентною ставкою

6)Модель зростання Солоу передбачає, що виробнича функція характеризується

-постійною віддачею від масштабу

7)Модель Солоу не припускає, що

-обсяг національного продукту є постійним

8)Мультиплікатор видатків не спрацьовує, якщо

-сума нових заощаджень зрівнюється з початковою зміною

1)Національна економіка не прямує до стаціонарного стану за

-зростаючої віддачі від масштабу

2)Національна економіка перебуває у рівновазі тоді, коли

-сума інвестиційних видатків, державних закупівель товарів і послуг та чистого експорту дорівнює сумі заощаджень, чистих податків та імпорту

3)Недостатній сукупний попит спричиняє зростання якого виду безробіття

-Циклічного

4)Непередбачена незбалансована інфляція супроводжується

-усі твердження правильні

5)Нехай економіка усіх країн перебуває у стаціонарному стані. Вищі темпи зростання населення у країні порівняно з іншими країнами вестимуть у ній за інших однакових умов до

-меншого стаціонарного обсягу капіталу на працівника

-вищих темпів зростання національного продукту

1)Особисті заощадження — це

-частина використовуваного доходу домогосподарства, що не витрачена на споживання

2)Основний потік макроекономіки серед головних причин інфляції не виділяє

-Випуск паперових грошей понад ту к-сть золотих, яка потрібна для нормального товарообороту

3)Основним методом макроекономіки є

-Наукове абстрагування

4)Основними причинами негнучкості заробітної плати у розвинутій ринкровій економіці є

-закон про мінімальну заробітну плату

-Діяльність трудових спілок

1)Переміщення кривої сукупного попиту не може відображати

-підвищення цін і зниження реального ВВП одночасно

2)Повна зайнятість досягається у тому випадку коли

-циклічне безробіття дорівнює нулеві

3)Поняття «інвестиції» у національному обчисленні ВВП містить

-збільшення запасів на кінець року порівняно з початком року

4)При обчисленні ВВП подвійний рахунок виникає тоді,коли підсумовують

-вартість кінцевих і проміжних товарів та послуг

1)Реальний обмінний курс не залежить від

-номінального ВВП торговельного партнера

2)Реальну заробітну плату обчислюють як

-відношення номінальної зарплати до рівня цін

3)Різке падіння реальної вартості акцій незалежно від рівня інших цін є прикладом

-ефекту Пігу

4)Різницею між номінальною і реальною процентною ставкою є

-Інфляція

5)Роки життя якого з визначних економістів подано неправильно

-Михайло Туган-Барановський (1855 – 19191)Спадна траєкторія кривої сукупного попиту не зумовлена

-ефектом доходу

2)Стабілізаційна політика — це

-заходи уряду, спрямовані на вирішення макроекономічних проблем

3)Стаціонарний обсяг капіталу відповідає Золотому правилу за

-найвищого рівня споживання

1)Теорія, згідно з якою економічні коливання спричинені політичним процесом, виходить із того, що:

-усі відповіді правильні

2)Торговельні обмеження за фіксованого обмінного курсу

-збільшують обсяг чистого експорту та обсяг національного виробництва

1)У довгостроковому періоді граничний продукт капіталу дорівнює

-реальним витратам на одиницю капіталу

2)У країнах із розвинутою ринковою економікою у структурі доходів сімї найвищу питому вагу мають

-заробітна плата

3)У країні з малою відкритою економікою за плаваючо¬го валютного курсу та стабільного рівня цін рівень зайнятості можна підвищити

-збільшенням кількості грошей в обігу

4)У моделі зростання Солоу з урахуванням зростання населення і НТП темп зростання обсягу продукту на працівника у стаціонарному стані дорівнює

-n+g

5)У національній економіці кількість відпрацьованих за рік людино-годин не залежить від

-рівня членства найманих працівників у трудових спілках

6)У національній економіці усіх країн світу обсяг капіталу на працівника

-менший, ніж за Золотим правилом

7)У ході воєнних дій економіка Багатії зазнала величезних руйнувань...

-Не зміниться

8)У який період золоті монети були вилучені з грошового обігу

-20 — 30-ті роки XX ст.

9)У якому випадку сукупні видатки в економіці не дорівнюють сукупному доходові

-усі відповіді неправильні

1)Що не впливає на підвищення продуктивності праці

-збільшення кількості працівників

2)Що не враховують у поточному рахунку платіжного балансу країни

-зміни в активах країни за кордоном

3)Що не є аргументом прихильників економічного зростання

-економічне зростання забезпечує пряму залежність між збільшенням кількості товарів та послуг і оздоровленням довкілля

4)Що не є аргументом прихильників фіксованих валютних курсів

-за фіксованих обмінних курсів підвищується результативність монетарної політики

5)Що не є аргументом противників економічного зростання

-економічне зростання полегшує розв'язання проблеми обмеженості ресурсів

6)Що не є важливим напрямком державного регулювання ринку праці у перехідній економіці

-адміністративний розподіл робочої сили

7)Що не є колесом економічного зростання

-трудові конфлікти

8)Що не є компонентом сукупних видатків

-державні трансферні платежі

9)Що не є основним каналом зв'язку держави з іншими  економічними суб'єктами

-cпоживчі видатки

10)Що не передбачає антиінфляційна стратегія

-періодичне заморожування цін і заробітної плати

11)Що не простежується у фазі спаду

-зменшуються запаси товарів на складах

12)Що не є проявом макроекономічної нестабільності

-зростання розриву в доходах між найбіднішими і найбагатшими верствами населення

13)Що не є складовою сучасної грошової системи

-золотий вміст грошової одиниці

14)Що не спричиняє інфляцію попиту

-монополізація окремих галузей національної еко¬номіки

15)Що не спричиняє інфляцію пропозиції

-надмірне зростання грошової маси

16)Що не характеризує виробничу функцію Коба—Дугласа

-капітал і праця отримують рівні частини національного доходу

17)Що не характеризує гіперінфляцію

-фірми посилено вкладають кошти в інвестиційні товари, унаслідок чого обсяг національного виробництва різко збільшується і виходить за межі природного

18)Що не характеризує кейнсіанську функцію споживання

-раціональні індивіди бажають підтримувати приблизно однаковий рівень споживання протягом усього життя

19)Що не характеризує модель поведінки споживача, яку називають гіпотезою життєвого циклу

-зі зростанням доходу середня схильність до споживання у тривалому періоді знижується

20)Що не характеризує ранню криву Філіпса

-крива Філіпса переміщується під впливом збурень сукупного попиту і сукупної пропозиції

21)Що не характеризує стан платіжного балансу зрілої нації-боржника

-сальдо балансу трансферів від'ємне

1)Що із переліченого не враховують при визначенні валового внутрішнього продукту як суми доходів

-державні трансферні платежі

2)Що із переліченого не містить поняття «витікання»

-Інвестиції

3)Що належить до напрямів використання особистих доходів

-усі напрями

4)Що розуміють під функціональним розподілом доходу

-розподіл національного доходу між різними факторами виробництва

5)Що спричинить підвищення рівня безробіття

-збільшення робочої сили при незмінній кількості зайнятих

1)Якого етапу не містить процес установлення економічно, рівноваги у національній економіці у короткостроковому періоді

-містить усі етапи

2)Якої складової не містять золотовалютні резерви країни

-державних цінних паперів

1)Яка з операцій центрального банку збільшує пропорцію грошей у національній економіці

-купівля державних цінних паперів на відкритому ринку

2)Яка закономірність не простежувалася в економічному зростанні розвинутих країн у ХХ ст

-помітне збільшення частки капіталу в національному доході

3)Яка змінна є потоковою

-заробітна плата особи

4)Яка ознака не характеризує вітчизняну модель перехідної економіки!!!

-Розв'язанням соціальних проблем здебільшого займаються підприємства

5)Яка ознака не характеризує золотомонетний стандарт

-різкі коливання курсів валют

6)Яка ознака не характеризує сучасні грошові системи країн

-офіційне визначення золотого вмісту грошової одиниці

7)Яка ознака не характеризує сучасну міжнародну валютну систему

-запровадження фіксованих валютних курсів

1)Яке з тверджень поділяють прихильники ліберальної філософії макроекономіки

-Ефективною є лише приватна власність, всі ж інші форми власності малорезультативні

2)Яке рішення не ухвалює конкурентна фірма

-ціну на свою продукцію

3)Яке твердження не узгоджується з кількісною теорією грошей

-добуток кількості грошей у національній економіці та швидкості їх обігу дорівнює реальному ВВП

4)Яке твердження не узгоджується з марксистською філософією макроекономіки

-ефективна економічна система має обов'язково грунтуватися на товарній формі виробництва

5)Яке твердження правильне(Тема 2)

-Що ближча крива Лоренца до бісектриси то вищий ступінь рівності розподілів доходу в країні

6)Яке твердження правильне(Тема 6)

-зі зменшенням номінального ВВП попит на гроші для операцій зменшується

7)Яке твердження характеризує точку нульового заощадження

-величина доходу дорівнює обсягові споживання

8)Яке твердження щодо індексу споживчих цін (ІСЦ) та дефлятора ВВП правильне

-ІСЦ обчислюють на підставі постійних ваг, а дефлятор ВВП — змінних

1)Який захід не можна використовувати для подолання інфляційного розриву

-зниження норми резервування

2)Який захід не можна використовувати для подолання рецесійного розриву

-підвищення обмінного курсу національної валюти

3)Який із чинників переміщуватиме криву  сукупного попиту вліво

-песимістичні оцінки людьми своїх майбутніх доходів

4)Який показник найповніше характеризує рівень життя

-реальні використовувані доходи на душу населення

5)Який постулат не поділяють прихильники кейнсіанської філософії макроекономіки

-ефективність функціонування економіки важ¬ливіша за соціальну рівність людей

6)Який чинник економічних коливань не належить до зовнішніх

-сподівання економічних суб'єктів

7)Який чинник переміщуватиме криву довгострокової сукупної пропозиції вліво

-підвищення мінімальної заробітної плати

1)Якщо «Дженералс Моторз» будує новий автомобільний завод в Україні, то

-ВВП України зростатиме швидше ніж ВНП

2)Якщо в національній економіці обсяг виробництва дорівнює сукупним видаткам то

-інєкції =витіканням

-зміни інвестицій у запаси відсутні

3)Якщо використовуваний дохід у країні збільшується, то у довгостроковому періоді

-Середні схильності до споживання і заощадження не зміняться

4)Якщо виробнича функція містить два фактори і характеризується постійною віддачею від масштабу, то подвоєння обох факторів

-збільшить обсяг виробництва у два рази

5)Якщо вітчизняні компанії виплачують високі дивіденти (у гривнях) іноземцям, це може привести до

-знецінення гривні

6)Якщо внаслідок якогось природного катаклізму обсяг основного капіталу країни різко зменшився, то ставки реальної зарплати

-Зменшаться

7)Якщо ВНП України перевищує ВВП, то

-Українські фактори виробництва створюють за кордоном більше доходу ніж іноземні фактори виробництва в Україні

8)Якщо домогосподарства не витрачають весь свій дохід на споживання і вкладають невитрачену суму у банк, то можна сказати, що вони

-заощаджують, але не інвестують

9)Якщо заощадження більші, ніж заплановані інвестиції, то

-інвестиції у запаси зростають

10)Якщо національна економіка досягла повної зайнятос¬ті, а обсяг сукупного попиту зростає, то це означає що в економіці

-є інфляційний розрив

11)Якщо національна економіка перебуває у стаціонарному стані, то, згідно з моделлю Солоу, рівень заощаджень не визначає

-приріст продукту на працівника

12)Якщо номінальний ВВП зменшиться, то

-і попит на гроші для операцій, і сукупний попит на гроші зменшаться

13)Якщо обсяг капіталу на працівника менший за його обсяг у стаціонарному стані, то інвестиції

-більші, ніж амортизація

14)Якщо подушний ВВП Багатії становив 15 000 грн у 2001 р а у 2002р. - 15 450 грн, то темп його приросту за цей період дорівнюватиме (у %)

-3.0

15)Якщо пропозиція грошей і рівень цін постійні, то у разі збільшення доходу

-Попит на гроші та процентна ставка збільшаться

16)Якщо процентна ставка становить 10%, то вартість нинішнього вкладу у 100 грн через два роки еквівалентна

-121

17)Якщо рівень інфляції підвищується з 7 до 9% і жодних інших змін не відбувається, тоді, згідно з ефектом Фішера

-номінальна процентна ставка збільшиться на 2% а реальна не зміниться

18)Якщо у національній економіці відбулося несприятливе збурення пропозиції, то

-рівень цін підвищиться

19)Якщо українська гривня і російський рубль вільно плавають і попит на українську гривню зростає, то це означає, що

-ціна російського рубля в українській валюті знизиться

20)Якщо упродовж року фізичний обсяг національного продукту не змінився, а ціни за цей період подвоїлися, тоді

-реальльний ВВП не змінився а номінальний ВВП подвоївся

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

testu.doc

testu.doc
Размер: 87 Кб

.

Пожаловаться на материал

Активне сальдо платіжного балансу. Умови плаваючого валютного курсу. Дефіцит платіжного балансу країни. Економіка, інвестиції.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Маршрутизація перевезень. Курсова робота

Теоретичні відомості про маршрутизацію перевезень. Основні елементи, Маршрути перевезень продукції, Коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності

Социальная работа

ГОСы по социальной работе. Социальная работа как научная теория, основы социальной работы. Теория социальной работы. Становления социальной работы в России. Этический кодекс социального работника. Социализация человека. Социальная работа с: безработными, молодежью, мигрантами, воспитанников детских домов, неполной семьей, с детьми с ограниченными возможностями, детьми-сиротами, пожилыми людьми. Социальные службы. Социальные проекты.

Контрольно-измерительные приборы и оборудование в процессе производства плит

Организация современного производства древесных плит невозможна без постоянного контроля множества параметров производственного оборудования и конечной продукции.

Государство - главный институт политической системы

Государство является стержневым элементом и главным управляющим центром политической системы. Именно вокруг государства объединяются другие политические институты, разнообразные политические силы, что обусловлено его отличительными признаками.

Вопросы к задаче и ответы по хирургии. Вариант №4

Опишите поэтапно технику выполнения паранефральной блокады. Паразитарные заболевания внутренних органов. Клиника. Диагностика, диф.диагноз. Плевральная пункция.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok