Макроекономіка. Відповіді на тести

1)Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо в країні

-усі твердження неправильні

2)Багато економістів віддають перевагу плаваючим валютним курсам, бо вони

-дають можливість використовувати монетарну політику для досягнення інших макроекономічних цілей

3)Більшість економістів уважають, що основну причину зростання безробіття у розвинутих європейських країнах упродовж останніх двох десятиліть потрібно шукати у

-щедрих виплатах безробітним

4)Бретон-Вудську валютну систему не характеризувало така ознака

-дефіцити платіжного балансу коригувалися шляхом переміщення золота між країнами

5)Хто з економістів відвів сфері споживання ключову роль у макроекономічному аналізі

-Джон Мейнард Кейнс

6)Чи правильні такі твердження, що стосуються ділового циклу

-усі твердження неправильні

7)Чисті інвестиції — це

-приріст основного капіталу

1)В умовах плаваючого валютного курсу стимулювальна фіскальна політика

-підвищує обмінний курс національної валюти

2)ВВП як показник занижує обсяг національного виробництва, бо не враховує

-результатів економічної діяльності в тіньовому секторі економіки

3)Вирішальну роль у досягненні економічної рівноваги у довгостроковому періоді відіграє(ють)

-процентна ставка

4)Виробнича функція Y=K(0,5)L(0,5) має віддачу

-Постійну

5)Виробничій функції притаманна властивість спадного граничного продукту, якщо

-Додаткковий обсяг продукції котрий отримують від застосування додаткової одиниці фактора за незмінної кількості інших факторів, зменшується

6)Витрати на капітал у неокласичній моделі інвестицій не залежать від

-граничного продукту капіталу

7)Від непередбаченої інфляції особливо потерпають

-отримувачі фіксованих доходів

1)Гіперінфляція починається тоді коли

-Уряди змушені друкувати гроші для фінансування своїх видатків

2)Гіпотеза життєвого никлу передбачає, що споживання є функцією:

-доходу за весь трудовий період і майна

3)Гіпотеза постійного доходу М. Фрідмана твердить, що гранична схильність до споживання доходу

-вища для постійного доходу, ніж для тимчасового доходу.

1)Демонетизація золота означає, що

-золото перестає виконувати функції грошей

2)Державні трансферні платежі — це

-виплати уряду домогосподарствам, не обумовлені їхньою участю у процесі виробництва

3)Дефіцит платіжного балансу країни можна профінансувати через

-позики за кордоном

-використання золотовалютних резервів країни

4)Дж. М. Кейнс зазначав, що гранична схильність до споживання додаткового доходу є

-між нулем і одиницею

5)Дж. М. Кейнс твердив, що видатки на споживання в країні залежать від

-рівня поточного використовуваного доходу

6)Джерелом інфляції пропозиції є

-зростання витрат на одиницю продукції

7)Диференціація доходів населення

-простежується в усіх економічних системах

8)Диференціація доходів населення – це

-неоднаковий рівень доходів домогосподарств або працівників

9)Для визначення рівня економічного розвитку країни використовують низку показників, окрім

-показників рівня заощаджень у національній економіці

10)ДЛЯ З 'ясування внеску фірми у ВВП, обчисленого як сума доданої вартості, необхідно із суми продажу фірми вирахувати

-УСІ ВІДПОВІДІ НЕПРАВИЛЬНІ

11)До основних макроекономічних цілей суспільства не можно віднести

-рентабельність підприємства — перевищення виторгу від продажу товару чи послуги над витратами на їх виробництво

12)До цінових чинників, які визначають нахил кривої короткострокової сукупної пропозиції, не належи(а)ть

-додаткові витрати на підприємницьку діяльність

13)До чистих інвестицій належить

-будівництво складу готової продукції

1)Економічне зростання графічно молена проілюструвати

-переміщенням кривої виробничих можливостей вправо

2)Економічне зростання означає

-збільшення кількості вироблених товарів і послуг

3)Екстернальнї теорії шукають основні причини економічних коливань у

-важливих технічних нововведеннях

1)Закон Оуена виражає кількісну залежність між

-Зміною обсягу національного виробництва та зміною рівня безробіття

2)Збільшення сукупних видатків індукує інфляцію якщо національна економіка

-перебуває у стані повної зайнятості

3)Згідно з Золотим правилом, граничний продукт капіталу дорівнює

-нормі амортизації

4)Згідно з кейнсіанською функцією споживання, обсяг споживання визначають головно

-використовуваний поточний дохід

5)Згідно з монетаристським поглядом, єдиною причиною інфляції є

-Надмірнийтемп приросту грошової маси порівняно з темпами зростання ВВП

6)Згідно з парадоксом заощадження, спроба усіх заощаджувати якомога більше у фазі спаду може

-спричинити зменшення сукупних видатків і реального ВВП

7)Згідно з теорією інвестування Тобіна. у фірм є стимули до інвестування, коли

-ринкова вартість функціонуючого капіталу більша, ніж його відновна вартість

8)Зі збільшенням кількості праці граничний продукт капіталу

-Збільшується

9)Зі збільшенням обсягу капіталу граничний продукт праці

-Збільшується

10)Зі зниженням реальної процентної ставки

-попит на гроші для операцій не зміниться, а сукупний попит на гроші збільшиться

11)Зі зростанням реальної процентної ставки обсяг інвестицій

-зменшується, бо витрати на капітал збільшуються

12)Зрівнювальним компонентом фактичних заощаджень та фактичних інвестицій є

-зміна інвестицій у запаси

13)Зростання курсу гривні щодо польського злотого створює сприятливі умови для

-збільшення польського експорту в Україну

1)За інших рівних умов ВВП збільшиться, коли

-споживання товарів поточного вжитку збільшиться

2)За інших рівних умов збільшення експорту країни

-Збільшить сукупні видаткита реальний ВВП

3)За інших рівних умов, якщо ціни на імпортне взуття різко зросли, то

-номінальний ВВП не зміниться, а ІСЦ зросте

4)За обсягу національного виробництва, що більший за рівноважний

-домогосподарства заощаджують більше, ніж підприємства планують інвестувати

5)За обсягу національгного виробництва, що менший за рівноважний

-домогосподарства заощаджують менше ніж підприємства планують інвестувати

6)За плаваючих валютних курсів

-тільки монетарна політика може впливати на обсяг національного виробництва

7)За плаваючих валютних курсів та низької мобільності капіталу результативність стимулювальної монетарної політики

-нижча, ніж за абсолютної мобільності капіталу

8)За фіксованого обмінного курсу і стабільного рівня цін обсяг національного продукту в країні з малою відкритою економікою можна збільшити за допомогою

-збільшення державних видатків

1)Із моделі Мандела—Флемінга випливає, що в системі координат (У-е) крива ЛМ* унаслідок підвищення обмінного курсу

-стане крутішою

2)Із моделі Мандела—Флемінгавипливає,що в системі координат (У-е)крива IS* унаслідок підвищення обмінного курсу

-буде стабільною

3)Із рівняння Фішера випливає, що зростання рівня інфляції на один відсоток збільшує на один відсоток

-номінальну процентну ставку

4)Інфляцію пропозиції можна проілюструвати

-переміщенням кривої сукупної пропозиції вліво

1)Кейнсіанський "хрест" — це перетин

-лінії запланованих видатків та лінії 45°

2)Кількісне рівняння обігу не містить

-номінальної процентної ставки

3)Кількісне рівняння обміну демонструє, що

-кількість грошей х швидкість обігу грошей = рівневі цін х реальний ВВП

4)Ключова відмінність між моделлю IS-LM та моделлю Мандела—Флемінга полягає в тому, що

-моделі Мандела—Флемінга економіка країни є малою відкритою економікою

5)Коли кажуть, що країна девальвувала свою валюту то мають на увазі, що

-уряд знизив фіксований курс валюти стосовно інших валют

6)Коли люди ухвалюють рішення, яку частку доходу споживати сьогодні, а скільки заощаджувати то вони постають перед

-міжчасовим бюджетним обмеженням

7)Конкурентній фірмі вигідно наймати працівників доти, доки граничний продукт праці не зрівняється із

-реальною заробітною платою

8)Крива Лоренца відображає

-ступінь рівності в розподілі доходів у суспільстві

9)Крива сукупного попиту відбиває відношення між

-рівнем цін та сукупними видатками на купівлю товарів і послуг

10)Крива сукупного попиту у відкритій економіці переміщує вправо, якщо

-Курс національної валюти знижується

11)крива сукупної пропозиції виражає залежність між

-рівнем цін і виробленим реальним ВВП

1)Макроекономіка досліджує економічні процеси  на рівні

-Національної економіки

2)Макроекономіка є частиною аналітичної економії яка вивчає

-ефективність функціонування національної економіки як цілого

3)Макроекономісти зажили репутації фахівців, які не можуть дійти згоди з будь-якого питання тому, що

-вони виходять з різних філософій макроекономіки

4)Макроекономічні моделі будуються для

-виявлення принципових економічних зв'язків;

-економічного прогнозування

5)Між якими величинами є обернена залежність

-інвестиційними видатками і процентною ставкою

6)Модель зростання Солоу передбачає, що виробнича функція характеризується

-постійною віддачею від масштабу

7)Модель Солоу не припускає, що

-обсяг національного продукту є постійним

8)Мультиплікатор видатків не спрацьовує, якщо

-сума нових заощаджень зрівнюється з початковою зміною

1)Національна економіка не прямує до стаціонарного стану за

-зростаючої віддачі від масштабу

2)Національна економіка перебуває у рівновазі тоді, коли

-сума інвестиційних видатків, державних закупівель товарів і послуг та чистого експорту дорівнює сумі заощаджень, чистих податків та імпорту

3)Недостатній сукупний попит спричиняє зростання якого виду безробіття

-Циклічного

4)Непередбачена незбалансована інфляція супроводжується

-усі твердження правильні

5)Нехай економіка усіх країн перебуває у стаціонарному стані. Вищі темпи зростання населення у країні порівняно з іншими країнами вестимуть у ній за інших однакових умов до

-меншого стаціонарного обсягу капіталу на працівника

-вищих темпів зростання національного продукту

1)Особисті заощадження — це

-частина використовуваного доходу домогосподарства, що не витрачена на споживання

2)Основний потік макроекономіки серед головних причин інфляції не виділяє

-Випуск паперових грошей понад ту к-сть золотих, яка потрібна для нормального товарообороту

3)Основним методом макроекономіки є

-Наукове абстрагування

4)Основними причинами негнучкості заробітної плати у розвинутій ринкровій економіці є

-закон про мінімальну заробітну плату

-Діяльність трудових спілок

1)Переміщення кривої сукупного попиту не може відображати

-підвищення цін і зниження реального ВВП одночасно

2)Повна зайнятість досягається у тому випадку коли

-циклічне безробіття дорівнює нулеві

3)Поняття «інвестиції» у національному обчисленні ВВП містить

-збільшення запасів на кінець року порівняно з початком року

4)При обчисленні ВВП подвійний рахунок виникає тоді,коли підсумовують

-вартість кінцевих і проміжних товарів та послуг

1)Реальний обмінний курс не залежить від

-номінального ВВП торговельного партнера

2)Реальну заробітну плату обчислюють як

-відношення номінальної зарплати до рівня цін

3)Різке падіння реальної вартості акцій незалежно від рівня інших цін є прикладом

-ефекту Пігу

4)Різницею між номінальною і реальною процентною ставкою є

-Інфляція

5)Роки життя якого з визначних економістів подано неправильно

-Михайло Туган-Барановський (1855 – 19191)Спадна траєкторія кривої сукупного попиту не зумовлена

-ефектом доходу

2)Стабілізаційна політика — це

-заходи уряду, спрямовані на вирішення макроекономічних проблем

3)Стаціонарний обсяг капіталу відповідає Золотому правилу за

-найвищого рівня споживання

1)Теорія, згідно з якою економічні коливання спричинені політичним процесом, виходить із того, що:

-усі відповіді правильні

2)Торговельні обмеження за фіксованого обмінного курсу

-збільшують обсяг чистого експорту та обсяг національного виробництва

1)У довгостроковому періоді граничний продукт капіталу дорівнює

-реальним витратам на одиницю капіталу

2)У країнах із розвинутою ринковою економікою у структурі доходів сімї найвищу питому вагу мають

-заробітна плата

3)У країні з малою відкритою економікою за плаваючо¬го валютного курсу та стабільного рівня цін рівень зайнятості можна підвищити

-збільшенням кількості грошей в обігу

4)У моделі зростання Солоу з урахуванням зростання населення і НТП темп зростання обсягу продукту на працівника у стаціонарному стані дорівнює

-n+g

5)У національній економіці кількість відпрацьованих за рік людино-годин не залежить від

-рівня членства найманих працівників у трудових спілках

6)У національній економіці усіх країн світу обсяг капіталу на працівника

-менший, ніж за Золотим правилом

7)У ході воєнних дій економіка Багатії зазнала величезних руйнувань...

-Не зміниться

8)У який період золоті монети були вилучені з грошового обігу

-20 — 30-ті роки XX ст.

9)У якому випадку сукупні видатки в економіці не дорівнюють сукупному доходові

-усі відповіді неправильні

1)Що не впливає на підвищення продуктивності праці

-збільшення кількості працівників

2)Що не враховують у поточному рахунку платіжного балансу країни

-зміни в активах країни за кордоном

3)Що не є аргументом прихильників економічного зростання

-економічне зростання забезпечує пряму залежність між збільшенням кількості товарів та послуг і оздоровленням довкілля

4)Що не є аргументом прихильників фіксованих валютних курсів

-за фіксованих обмінних курсів підвищується результативність монетарної політики

5)Що не є аргументом противників економічного зростання

-економічне зростання полегшує розв'язання проблеми обмеженості ресурсів

6)Що не є важливим напрямком державного регулювання ринку праці у перехідній економіці

-адміністративний розподіл робочої сили

7)Що не є колесом економічного зростання

-трудові конфлікти

8)Що не є компонентом сукупних видатків

-державні трансферні платежі

9)Що не є основним каналом зв'язку держави з іншими  економічними суб'єктами

-cпоживчі видатки

10)Що не передбачає антиінфляційна стратегія

-періодичне заморожування цін і заробітної плати

11)Що не простежується у фазі спаду

-зменшуються запаси товарів на складах

12)Що не є проявом макроекономічної нестабільності

-зростання розриву в доходах між найбіднішими і найбагатшими верствами населення

13)Що не є складовою сучасної грошової системи

-золотий вміст грошової одиниці

14)Що не спричиняє інфляцію попиту

-монополізація окремих галузей національної еко¬номіки

15)Що не спричиняє інфляцію пропозиції

-надмірне зростання грошової маси

16)Що не характеризує виробничу функцію Коба—Дугласа

-капітал і праця отримують рівні частини національного доходу

17)Що не характеризує гіперінфляцію

-фірми посилено вкладають кошти в інвестиційні товари, унаслідок чого обсяг національного виробництва різко збільшується і виходить за межі природного

18)Що не характеризує кейнсіанську функцію споживання

-раціональні індивіди бажають підтримувати приблизно однаковий рівень споживання протягом усього життя

19)Що не характеризує модель поведінки споживача, яку називають гіпотезою життєвого циклу

-зі зростанням доходу середня схильність до споживання у тривалому періоді знижується

20)Що не характеризує ранню криву Філіпса

-крива Філіпса переміщується під впливом збурень сукупного попиту і сукупної пропозиції

21)Що не характеризує стан платіжного балансу зрілої нації-боржника

-сальдо балансу трансферів від'ємне

1)Що із переліченого не враховують при визначенні валового внутрішнього продукту як суми доходів

-державні трансферні платежі

2)Що із переліченого не містить поняття «витікання»

-Інвестиції

3)Що належить до напрямів використання особистих доходів

-усі напрями

4)Що розуміють під функціональним розподілом доходу

-розподіл національного доходу між різними факторами виробництва

5)Що спричинить підвищення рівня безробіття

-збільшення робочої сили при незмінній кількості зайнятих

1)Якого етапу не містить процес установлення економічно, рівноваги у національній економіці у короткостроковому періоді

-містить усі етапи

2)Якої складової не містять золотовалютні резерви країни

-державних цінних паперів

1)Яка з операцій центрального банку збільшує пропорцію грошей у національній економіці

-купівля державних цінних паперів на відкритому ринку

2)Яка закономірність не простежувалася в економічному зростанні розвинутих країн у ХХ ст

-помітне збільшення частки капіталу в національному доході

3)Яка змінна є потоковою

-заробітна плата особи

4)Яка ознака не характеризує вітчизняну модель перехідної економіки!!!

-Розв'язанням соціальних проблем здебільшого займаються підприємства

5)Яка ознака не характеризує золотомонетний стандарт

-різкі коливання курсів валют

6)Яка ознака не характеризує сучасні грошові системи країн

-офіційне визначення золотого вмісту грошової одиниці

7)Яка ознака не характеризує сучасну міжнародну валютну систему

-запровадження фіксованих валютних курсів

1)Яке з тверджень поділяють прихильники ліберальної філософії макроекономіки

-Ефективною є лише приватна власність, всі ж інші форми власності малорезультативні

2)Яке рішення не ухвалює конкурентна фірма

-ціну на свою продукцію

3)Яке твердження не узгоджується з кількісною теорією грошей

-добуток кількості грошей у національній економіці та швидкості їх обігу дорівнює реальному ВВП

4)Яке твердження не узгоджується з марксистською філософією макроекономіки

-ефективна економічна система має обов'язково грунтуватися на товарній формі виробництва

5)Яке твердження правильне(Тема 2)

-Що ближча крива Лоренца до бісектриси то вищий ступінь рівності розподілів доходу в країні

6)Яке твердження правильне(Тема 6)

-зі зменшенням номінального ВВП попит на гроші для операцій зменшується

7)Яке твердження характеризує точку нульового заощадження

-величина доходу дорівнює обсягові споживання

8)Яке твердження щодо індексу споживчих цін (ІСЦ) та дефлятора ВВП правильне

-ІСЦ обчислюють на підставі постійних ваг, а дефлятор ВВП — змінних

1)Який захід не можна використовувати для подолання інфляційного розриву

-зниження норми резервування

2)Який захід не можна використовувати для подолання рецесійного розриву

-підвищення обмінного курсу національної валюти

3)Який із чинників переміщуватиме криву  сукупного попиту вліво

-песимістичні оцінки людьми своїх майбутніх доходів

4)Який показник найповніше характеризує рівень життя

-реальні використовувані доходи на душу населення

5)Який постулат не поділяють прихильники кейнсіанської філософії макроекономіки

-ефективність функціонування економіки важ¬ливіша за соціальну рівність людей

6)Який чинник економічних коливань не належить до зовнішніх

-сподівання економічних суб'єктів

7)Який чинник переміщуватиме криву довгострокової сукупної пропозиції вліво

-підвищення мінімальної заробітної плати

1)Якщо «Дженералс Моторз» будує новий автомобільний завод в Україні, то

-ВВП України зростатиме швидше ніж ВНП

2)Якщо в національній економіці обсяг виробництва дорівнює сукупним видаткам то

-інєкції =витіканням

-зміни інвестицій у запаси відсутні

3)Якщо використовуваний дохід у країні збільшується, то у довгостроковому періоді

-Середні схильності до споживання і заощадження не зміняться

4)Якщо виробнича функція містить два фактори і характеризується постійною віддачею від масштабу, то подвоєння обох факторів

-збільшить обсяг виробництва у два рази

5)Якщо вітчизняні компанії виплачують високі дивіденти (у гривнях) іноземцям, це може привести до

-знецінення гривні

6)Якщо внаслідок якогось природного катаклізму обсяг основного капіталу країни різко зменшився, то ставки реальної зарплати

-Зменшаться

7)Якщо ВНП України перевищує ВВП, то

-Українські фактори виробництва створюють за кордоном більше доходу ніж іноземні фактори виробництва в Україні

8)Якщо домогосподарства не витрачають весь свій дохід на споживання і вкладають невитрачену суму у банк, то можна сказати, що вони

-заощаджують, але не інвестують

9)Якщо заощадження більші, ніж заплановані інвестиції, то

-інвестиції у запаси зростають

10)Якщо національна економіка досягла повної зайнятос¬ті, а обсяг сукупного попиту зростає, то це означає що в економіці

-є інфляційний розрив

11)Якщо національна економіка перебуває у стаціонарному стані, то, згідно з моделлю Солоу, рівень заощаджень не визначає

-приріст продукту на працівника

12)Якщо номінальний ВВП зменшиться, то

-і попит на гроші для операцій, і сукупний попит на гроші зменшаться

13)Якщо обсяг капіталу на працівника менший за його обсяг у стаціонарному стані, то інвестиції

-більші, ніж амортизація

14)Якщо подушний ВВП Багатії становив 15 000 грн у 2001 р а у 2002р. - 15 450 грн, то темп його приросту за цей період дорівнюватиме (у %)

-3.0

15)Якщо пропозиція грошей і рівень цін постійні, то у разі збільшення доходу

-Попит на гроші та процентна ставка збільшаться

16)Якщо процентна ставка становить 10%, то вартість нинішнього вкладу у 100 грн через два роки еквівалентна

-121

17)Якщо рівень інфляції підвищується з 7 до 9% і жодних інших змін не відбувається, тоді, згідно з ефектом Фішера

-номінальна процентна ставка збільшиться на 2% а реальна не зміниться

18)Якщо у національній економіці відбулося несприятливе збурення пропозиції, то

-рівень цін підвищиться

19)Якщо українська гривня і російський рубль вільно плавають і попит на українську гривню зростає, то це означає, що

-ціна російського рубля в українській валюті знизиться

20)Якщо упродовж року фізичний обсяг національного продукту не змінився, а ціни за цей період подвоїлися, тоді

-реальльний ВВП не змінився а номінальний ВВП подвоївся

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Активне сальдо платіжного балансу. Умови плаваючого валютного курсу. Дефіцит платіжного балансу країни. Економіка, інвестиції.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Структура и функция основных природных высших жирных кислот и липидов

Насыщенные жирные кислоты Функции холестерина Особенности физико-химических свойств мембран

Игра в волейбол. Судьи. Правила, судьи, жесты, санкции

Правила игры в волейбол судьи. Процедуры, местонахождение, полномочия, обязанности судей в волейболе. Судьи на линии. Официальные сигналы. Карточки для санкций.

Основы реаниматологии

Источники и ресурсы власти и их иллюстрация на примере России или зарубежной страны

Типологии легитимности по М. Веберу и по Д. Хелда. Понятие легитимности власти. Оценка легитимности политической власти страны изучаемого языка.

Науково-дослідницька робота

Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі. Поняття науки та її нормативне регулювання. Методологічні засади наукових досліджень

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok