Програма навчальної дисципліни Основи історії української культури

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Історичний розвиток української культури: від витоків до І пол. ХVII ст.

Вступ. Філософсько-теоретичні основи історії української культури Концепція культури в суспільствознавстві. Типологія культур. Структура і функції культури. Світова культура як цілісність. Культура та природа. Єдність та різноманітність соціокультурного процесу.

Витоки української культури Найдавніші пам’ятки мистецтва на території України. Кіммерійці. Скіфи. Античні міста Північного Причорномор’я. Культура антів. Теорії походження слов'ян. Світоглядні уявлення слов’ян. Мистецтво давніх слов'ян.

Культура Київської Русі. Соціальний та політичний устрій Київської Русі. Християнізація Русі. Розвиток освіти і науки. Архітектура і живопис. Книгописання й література. Архітектура й живопис. Побутова культура.

Етнокультурні процеси в ХІV - першої половини ХVІІ століття

Суспільно-політичні та культурні умови розвитку української культури. Усна народна творчість, звичаї та обряди. Розвиток освіти та наукових знань. Початок книгодрукування. Культурна діяльність П. Могили. Ідеї Ренесансу й Реформації в українській культурі. Література. Літописання. Музика і театр. Архітектура і образотворче мистецтво.

Змістовий модуль 2. Культура українського народу другої половини ХVІІ - ХІХ століття

Духовна культура українського народу другої половини ХVІІ - кінця ХVШ століття

Історичні умови культурного життя українського народу. Культура козацької держави. Освіта і наука. Культурно-просвітницька діяльність Києво-Могилянської академії. Література, театральне мистецтво і музична культура. Архітектура, образотворче, декоративне та ужиткове мистецтво.

Українська культура ХІХ ст.

Національно-культурне відродження: ґенеза й періодизація. Розвиток літератури. Значення Кирило-Мефодіївського товариства у розвитку національної культури. Громадівський рух як чинник національної культури. Мистецькі й літературні об’єднання. Університети як осередки розвитку науки. Наукове товариство ім. Т.Шевченка і його діяльність.

Змістовий модуль 3. Становище української культури у ХХ – на початку ХХІ ст.

Українська культура у XX ст.

Становище української культури в Російській імперії та Австро-Угорщині. «Просвіти». Українська революція та національно-культурне відродження. «Соціалістичний реалізм» як метод мистецтва. Ідеологічний контроль за діяльністю діячів культури. Контроль за діяльністю духовенства, діячів науки та мистецтва з боку компартії. Культурна спадщина діячів українського мистецтва першої половини XX століття.

Основні етапи в історії української культури другої половини XX століття. Тенденції національно-культурного відродження. Діячі української культури в еміграції. Українська інтелігенція у боротьбі за національну незалежність. Перші роки незалежності.

Характер сучасної культури. Масова та висока культура Заходу. Культурна своєрідність народів світу. Космізація та екологізація культури. Діалог культур Сходу і Заходу.

Основні тенденції сучасного розвитку культури України

Глобальна криза культури XX ст. - зміна типів культури. Контури планетарної цивілізації. Альтернативні шляхи розвитку світової цивілізації. Українська культура XXI століття: виклики і завдання.

Література:

 1.  Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Світова та українська культура: навч, посібник. – Львів: Світ, 2004.
 2.  Бокань В., Польовий Л. Історія культури України: навч. посіб. – К.:МАУП, 1998.
 3.  Гаврюшенко О.А., Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія культури: Навч. посібник / наук. ред. В.М.Шейко. – К.: Кондор, 2004.
 4.  Грицак Я. Нарис історії України (формування української модерної нації). – К. Генеза, 1997.
 5.  Дещинський Л.С, Денисов Я.Я., Скалецький М.П та ін.. Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник. – Львів: «Бескид Біт», 2005.
 6.  Закович M. M. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007.
 7.  Історія української та зарубіжної культури: навч. посіб. / За ред С.М.Клапчука. – К.: Знання-Прес, 2007.
 8.  Культурологія: теорія та історія культури: Навчальний посібник / За ред. І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 9.  Попович М. Нариси історії культури України. – К.: Генеза, 1998.
 10.  Теорія та історія світової та вітчизняної культури. –К.: Либідь, 1992.
 11.  Українська культура: історія і сучасність: навч. посіб. – Львів: Світ, 1994.
 12.  Шейко В.М., Білоцерківський В.Я. Історія української культури: навч. посіб. – К.: Знання, 2011.
 13.  Яковенко Н. Нарис історії України (з найдавніших часів – ХVІІІ ст.). – К.: Генеза, 2003.

Тема 1. Культура Київської Русі (2 год.)

План

 1.  Особливості християнського світогляду та вплив християнства на розвиток давньоруської культури.
 2.  Розвиток освіти, наукові знання
 3.  Провідні види і жанри давньоруської літератури.
 4.  Архітектура й живопис. Побутова

Література:

 1.  Асеєв Ю.С. Джерела. Мистецтво Київської Русі. – К., 1980
 2.  Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1989.
 3.  Верещагин Е.М. Христианская книжность Древней Руси. – М., 1996
 4.  Попович М.В. Нарис історії культури України. – К., 1999.
 5.  Толочко П. Київська Русь – К., 1996.

Завдання для самостійної роботи:

За запропонованими темами підготувати повідомлення, створити ММ-презентацію:

 1.  Культура Київської Русі як синтез язичництва та візантійського впливу.
 2.  Особливості давньоруської культури.
 3.  Світоглядна основа давньоруської культури
 4.  Дружинна та народна субкультури.
 5.  Софія Київська як втілення християнського світогляду.

Визначити провідні ідеї найвизначніших пам’яток давньоруської літератури: «Повість временних літ», «Слово о полку Ігоревім», «Києво-Печерський патерик», «Слово о законі і благодаті», «Руська правда», «Галицько-Волинський літопис».

Виконати лабораторно-практичну роботу «Повчання Володимира Мономаха»

Тема 2. Українська культура доби Гетьманщини (2 год.)

План

 1.  Києво-Могилянська академія  та її роль у розвитку освіти і науки.
 2.  Козацькі літописи. «Історія Русів».
 3.  Українське бароко: його ознаки й особливості прояву в архітектурі, літературі, мистецтві.
 4.  Народність і народні елементи в українській культурі ХVІІІ ст.

Література:

 1.  Історія української літератури: У 2т. – Т.1. – К., 1987.
 2.  Макаров А.М. Світло українського бароко. – К., 1997.
 3.  Історія Русів.
 4.  Літопис гадяцького полковника Г.Грабянки
 5.  Літопис Самовидця.
 6.  Закович M. M. Українське бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво. - http://www.ebk.net.ua/Book/cultural_science/zakovich_kulturologiya/part3/320.htm
 7.  Культурологія: теорія та історія культури: Навчальний посібник / За ред. І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – http://pulib.if.ua/part/13959
 8.  http://fij.com.ua/predmeti/ukrayinska-literatura/825-Grigor_iy_Savich_Skovoroda_Prezentac_ya_do_urok_v.html http://images.yandex.ua/yandsearch?stype=image&lr=27101&noreask=1&text=%
 9.  http://images.yandex.ua/yandsearch?stype=image&lr=27101&noreask=1&text=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE

Завдання для самостійної роботи:

За запропонованими темами підготувати повідомлення, створити ММ-презентацію:

 1.  Феномен українського бароко (ХVІІ – ХVІІІ ст.)
 2.  Барокове світовідчуття й світобачення.
 3.  Риси барокового стилю в українській літературі.
 4.  Особливості українського бароко в образотворчому мистецтві.
 5.  Світський портрет та його особливості.

Визначити провідні ідеї поезії Л. Барановича, І. Величковського, С. Яворського, Г. Сковороди та ораторської прози.

Пояснити загальнослов’янське значення Києво-Могилянської академії.

Тема 3. Українська культура в контексті суспільно-історичних реалій ХІХ (2 год.)

План

 1.  Впливи Просвітництва і романтизму на  Україні
 2.  Розвиток освіти і науки.
 3.  Університети в національно-культурному відродженні.
 4.  Розвиток історичної науки.
 5.  Український театр

Література:

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати реферати:

 1.  Виникнення професійного українського театру в Харкові, у Полтаві.
 2.  Класицизм і ампір: найвизначніші пам’ятки архітектури України.
 3.  Доля українського театру.
 4.  Зв’язок української культури зі срібним віком російської культури.

Тема 4. Українська культура у XX ст (4 год.)

План

Заняття 1

 1.  Українська революція та національно-культурне відродження.
 2.  «Соціалістичний реалізм» як метод мистецтва.
 3.  Ідеологічний контроль за діяльністю діячів культури.
 4.  Культурна спадщина діячів українського мистецтва першої половини XX століття.

Заняття 2

 1.  Основні етапи в історії української культури другої половини XX століття.
 2.  Тенденції національно-культурного відродження.
 3.  Діячі української культури в еміграції.
 4.  Українська інтелігенція у боротьбі за національну незалежність.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати повідомлення за темами:

 1.  Культурні процеси в Україні в роки Першої світової війни (1914-1918 рр.).
 2.  Розвиток культури за часів Української революції Український культурний ренесанс.
 3.  Творчість О. Довженка.
 4.  Кіномистецтво в роки Великої Вітчизняної війни.
 5.  Культурний розвиток в УРСР у повоєнний період.
 6.  Твори художниць-примітивісток – феномен народного мистецтва.
 7.  Літературний процес в Україні у 1980-х рр.

Тема 5. Основні тенденції сучасного розвитку культури України (2 год.)

План

 1.  Глобальна криза культури XX ст. - зміна типів культури.
 2.  Контури планетарної цивілізації.
 3.  Альтернативні шляхи розвитку світової цивілізації.
 4.  Українська культура XXI століття: виклики і завдання

Література:

Завдання для самостійної роботи

Підготуватися до обговорення теми:

 1.  Цілісність українського культурного простору.
 2.  Створення мережі культурної індустрії та культурної комунікації.
 3.  Феномен масової культури.
 4.  Розвиток сучасної української літератури.
 5.  Сучасне українське кіномистецтво і театр, образотворче та музичне мистецтво.
 6.  Внесок у скарбницю світової культури оригінальних здобутків українських митців ХХ-ХХІ ст.
 7.  Книговидавнича справа в Україні.

Питання для самоперевірки

 1.  Концепція культури в суспільствознавстві. Типологія культур.
 2.  Структура і функції культури.
 3.  Найдавніші пам’ятки мистецтва на території України.
 4.  Стилістичні особливості скіфського мистецтва.
 5.  Взаємовпливи грецького і скіфського світів.
 6.  Міфологічна модель світобудови в язичницькому світі.
 7.  Відображення культури антів у писемних пам’ятках.
 8.  Уявлення давніх слов'ян.
 9.  Християнство як чинник нових культурних процесів на Русі.
 10.  Особливості мистецтва княжої доби.
 11.  Найвизначніші пам’ятки архітектури Русі. Живопис.
 12.  Літописання на Русі.
 13.  Провідні ідеї літературних творів княжої доби.
 14.  Повсякденна культура часів Київської Русі.
 15.  Суспільно-політичні та культурні умови розвитку української культури у ХІV – ХVІ ст..
 16.  Вплив монгольської навали на  культурний розвиток руських земель.
 17.  Умови розвитку української культури в ХІV – ХV ст.
 18.  Братства та їхня роль у розвитку освіти.
 19.  Розвиток освіти та наукових знань в ХІV – ХV ст.
 20.  Початок книгодрукування та його значення для розвитку культури.
 21.  Культурно-просвітницька діяльність П. Могили.
 22.  Ідеї Ренесансу й Реформації в українській культурі.
 23.  Полемічна література ХVІ – середини ХVІІ ст.
 24.  Українське козацтво як носій культури.
 25.  Найвизначніші пам’ятки культури козацької доби.
 26.  Українське бароко: характерні риси й визначні пам’ятки.
 27.  Культурно-просвітницька діяльність Києво-Могилянської академії.
 28.  Романтизм у літературі та мистецтві.
 29.  Провідні риси національного відродження І пол. ХІХ ст.
 30.  Громадівський рух як складова національного відродження.
 31.  Український театр ХІХ ст.
 32.  Розвиток науки у ХІХ ст. Видатні вчені.
 33.  Українська історична наука ІІ пол. ХІХ ст.
 34.  Спільне й відмінне в умовах української культури в Російській імперії та Австро-Угорщині
 35.  Особливості розвитку культури доби Української революції: здобутки й втрати
 36.  «Українізація» та її наслідки.
 37.  Сутність «теорії двох культур»
 38.  Культурна спадщина 20-х рр. ХХ ст.
 39.  Ідеологічний контроль за діяльністю діячів культури та духовенства з боку більшовицької партії.
 40.  «Шістдесятники»: особливості їх літературної творчості.
 41.  Нові явища української культури другої половини XX століття.
 42.  Зміни в правовій основі культури незалежної України.
 43.  Стан і проблеми народного мистецтва на сучасному етапі.
 44.  Провідні тенденції національно-культурного відродження у роки незалежності.
 45.  Культура сучасної України: виклики і шляхи розвитку.

8

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Філософсько-теоретичні основи історії української культури. Історичний розвиток української культури. Культура Київської Русі.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Облік фінансових інвестицій

Класифікація фінансових інвестицій. Первісна оцінка фінансових інвестицій. Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу. Відображення довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Придбання активів у дочірнього, спільного, асоційованого підприємства

Регионалистика

Экономическая география. Развитие регионов. Народное хозяйство Российской Федерации РФ. Обоснование условий формирования народно-хозяйственного комплекса НХК. Научно-технический прогресс НТП.

Оптимизация организации и обслуживания рабочих мест промышленного предприятия

Лабораторная работа. Основные направления организации рабочих мест Кафедра экономики и управления на предприятии нефтяной и газовой промышленности

Травмы живота. Ревматизм (ревматическая лихорадка)

Тупая травма живота. Обследование больного с тупой травмой живота.

Контрольная работа по дисциплине «Надежность электронных устройств»

Кафедра «Микро- и нанотехнологии» Результаты аппроксимации интенсивности отказов распределением Вейбулла

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok